Mål för slöjd år 5

advertisement
Mål för slöjd år 5
Eleven skall:
Kunna föreslå idéer till
slöjdarbeten och med handledning
kunna planera, välja arbetsmetod
och genomföra ett
Skolans lokala mål (vad)
Att känna glädje i att få skapa
med händerna..
Föreslå arbeten och göra
planering i samspel med läraren.
Hur gör vi?
I samtal med läraren komma
överens om lämplig metod att
genomföra arbetet
Utvärdering
Färdigställa minst ett godkänt
arbete inom det givna arbetsmomentet.
Med handledning kunna välja,
färg, form och material samt
motivera sina val.
Känna till olika materials
ursprung,egenskaper och
användningsområden samt miljöPåverkan
Genom att skissa, måla,titta i
böcker och pärmar samt använda
den egna kreativiteten och
kunskapen om materialen, föreslå
arbeten.
Att i det färdiga arbetet visa hur
form, färg och material påverkat
resultatet.
Kunna hantera lämpliga verktyg
och redskap och genomföra
arbeten i trä- och textilslöjd.
Lära sig hantera de redskap som
behövs för arbetet.
Öva upp finmotoriken.
Lära sig praktisk matematik
Få hjälp att förstå slöjdprocessen.
Tränar på att använda de redskap
som ingår i slöjdarbetet.
Att under pågående arbete eller i
det färdiga arbetet kunna visa hur
man använder redskapen på rätt
sätt.
Kunna följa instruktioner och ta
ansvar för arbetet.
Att förstå och följa en instruktion
muntlig eller skriftlig och ansvara
för att arbetet fortskrider och
avslutas.
Prova på att planera slöjdarbetet.
Läsa och följa enkla instruktioner.
Alltid avsluta ett arbete.
Genom egna förslag på val av tex.
arbetsmetod,material och färger.
Kunna beskriva sina arbeten och
kommentera slöjdprocessen.
Efter varje avslutat arbete värdera
sin arbetsinsats och sitt resultat.
Beskriva slöjdprocessen.
Under arbetets gång ta fram
planeringen, har arbetet
förändrats under tiden, funktion,
utseende eller svårighetsgrad.
Gör en utvärdering, själv eller
tillsammans med läraren.
Vad blev bra, vad blev mindre
bra?
Download