lärarens yrkesetik i Finland

advertisement
Varför så viktigt i Finland?
YRKESETIK – VARFÖR SÅ VIKTIGT I FINLAND?
Läraren anses representera ett högstatus yrke jfr läkare, domare
- Lång utbildning
- Yrket förknippas med mycket autonomi
- Rätt och plikt att påverka frågor som gäller fostran
Läroplaner på lokalnivå
- Läroplanens grunder ger ramen och värdegrunden
- Lokalnivån har ansvar för utbildningens kvalitet och effekt
- Läraren har frihet att besluta om många saker: läromedel,
bedömning, undervisningsmetoder
INTERAKTIONENS MÅNGA PARTER
Arbetsgemenskap,
lärarna
Övriga
sakkunniga,
multiprofession
ella grupper
Läraren i ett nätverk
av
många personrelationer
Rektor
Eleverna, svåra
situationer,
arbetsro och
disciplin
Föräldrar
PRINCIPEN OM UTVECKLANDE UTVÄRDERING
Utvärderingens mål är att uppnå förändringar till det bättre
-
Gäller skolans egen verksamhet
-
Gäller även elevbedömning
-
Läraren måste fatta beslut och göra val
-
Utvärderingen och bedömningen präglas av många värdefrågor och
etiska synpunkter
Undervisningssektorns etiska råds två uttalanden om utvärdering
UTVÄRDERING AV SKOLAN 11.12.2003
Utvärdering har alltid varit en väsentlig del av skolan. I lärarens etiska principer
konstateras att läraren utvecklar sitt arbete och utvärderar sin egen verksamhet.
Som självständig yrkesmänniska ansvarar läraren för sitt arbete och för att utveckla sin
yrkeskompetens.
Utvärdering är inget självändamål, utan syftet är att utvecklas i riktning mot de
uppställda målen eller mot dem som är under arbete. Det centrala beträffande nyttan av
utvärdering är hur resultaten behandlas och tillämpas i skolsamfundet. Resurser måste
garanteras för man skall kunna förverkliga de förändringar som utvärderingen visar att är
viktiga.
Även när utvärderingen sker på uppdrag av någon utomstående part, bör den tjäna
skolans egen kreativa självvärderingsprocess och vara till nytta för alla medlemmar i
skolan och skolsamfundet.
Utvärdering är samarbete - Utvärdering förutsätter förtroende
Slå vakt om frihet och kritiskhet
OM ELEVBEDÖMNINGEN 7.5.2013
• Elever med varierande inlärningsförmåga gör att det är mycket utmanande
att utvärdera undervisningen och inlärningen
• …eleven eventuellt inte till alla delar uppfyller de kriterier som har ställts
upp för vitsordet fem…. I stället för satsningar på mildare
bedömningskriterier borde man hjälpa eleven att inhämta till den grad
adekvata kunskaper och färdigheter att vitsordet fem är sanningsenligt. Då
flyttas eleven över till följande klass på rätta grunder.
• Eleven ska kunna sätta sin tillit till att bedömningen är rättvis och till att
hans eller hennes vitsord grundar sig på dels de bestämmelser som
omfattar grundskolan, dels de anvisningar som har gjorts upp för
bedömningen
En tillförlitlig bedömning av eleverna grundar sig på kriterierna för
goda kunskaper, som utbildningsstyrelsen har publicerat.
LÄROMILJÖERNAS STORA FÖRÄNDRING
Kunskapsmiljöerna är för till fället nästan gränslösa och
okontrollerade
I lärarens arbete blir det viktigare att:
-
Handleda till etiskt hållbart verksamhet i nya kunskapsmiljöer
och sociala media
-
Vilken kunskap/information kan man lita på?, Integritetsskydd
Undervisningssektorns etiska råds redigerade bok (2012) : Giller
det!
Gillar det!
Lärarens
yrkesetik i en tid
av social media
(2012)
SKOLAN OCH SAMHÄLLET BLIR ALLT MER
MÅNGKULTURELLT
I huvudstadsregionen har 1/5 av eleverna en annan språkbakgrund än
finska eller svenska
Ställningstagande: Skolans medborgarfostran och integrationen av
elever med invandrarbakgrund, 2010
Förändringarna i familjestrukturerna
Ställningstagande: Samarbetet mellan hem och skola, 2007
Att möta olikheter Undervisningssektorns etiska råds verk:
Erilaisuuden valot ja varjot (Olikheternas ljus och skuggor) (2007)
Undervisningssektorns etiska råds verk:
Erilaisuuden valot ja varjot (Olikheternas ljus och skuggor) (2007)
LÄRAREN SOM ELEVERNAS RÖST
Läraren fungerar som påverkare
• Elevernas välmående
• Nationellt och lokalt ansvar för god utbildning
• Utlåtande mot nedskärningar i utbildningsbudgeten
2013
Ställningstagande från undervisningssektorns
etiska råd på barnens rättigheters dag
20.11.2013
“Nedskärningar som drabbar barn och unga är kortsiktiga och
de har efterverkningar långt in i framtiden. Satsningar på till
exempel skolan, som är basservice för barn och unga, är en
lönande investering som genererar välbefinnande och sparar
på offentliga medel.
Arbete som gynnar välbefinnande och förebygger problem är
mångfalt mer lönsamt än att i efterskott och för dyra pengar
åtgärda uppkomna problem.”
ETISKA RÅDETS STÄLLNINGSTAGANDE
Nedskärningar som drabbar barn och unga är kortsiktiga 2013
Att förebygga och ingripa mot mobbning i skolorna 2013
Elevbedömning 2013
Utvärdering som utvecklingsredskap, 2011
Skolans medborgarfostran och integrationen av elever med invandrarbakgrund, 2010
Permitteringar drabbar svaga elever hårdast, 2009
Samarbetet mellan hem och skola, 2007
En avgiftsfri grundskola och penninginsamlingar i skolorna, 2006
Tankar om tillväxt och fostran, 2005
Utvärdering av skolan, 2003
Att förebygga mobbning och ingripa vid mobbningsfall, 2002
Upphovsrätt och belöning i lärararbetet, 2001
Relationer mellan lärare och elev, 2000
TAC K S Å M YC KET!
Download