Pedagogisk utvecklingsplan 12-13

advertisement
GUBBÄNGSSKOLAN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
PEDAGOGISK
UTVECKLINGSPLAN
2012/13
med
Vision & Plattform
SID 2 (8)
STYRDOKUMENT I SKOLAN
I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt
Stockholms stads vision ”En skola i världsklass” på kommunal nivå, som vi har att utgå
från i vår planering av Gubbängsskolans verksamhet. För att också på vår lokala nivå ha
ett tydligt och samlat styrdokument, som anger vart vi är på väg och hur vi alla som är en
del av vår skola – personal, elever likaväl som föräldrar – vill arbeta för att tillsammans
nå dit, har vi formulerat denna pedagogiska utvecklingsplan. Här presenteras den väg och
de verktyg som Gubbängsskolan har valt för att verkligen bli en skola i världsklass. Det
här är vår pedagogiska utvecklingsplan.
VÅR VISION OCH PLATTFORM
Vår pedagogiska utvecklingsplan är uppbyggd på följande sätt:
Först har vi vår vision: ”En skola där alla vill kunskapa och får lust att lära sig mer”.
Visionen byggs upp utifrån vår plattform som består av fyra grundstenar: ”Trygghet &
Självkänsla”, ”Motivation & Lärande”, ”Socialt samspel & Kommunikation” samt
”Inflytande & Ansvar”. För varje grundsten finns det två mål som vi ska uppnå för att
komma närmare vår vision. Varje mål utvärderas eller mäts årligen och vi anger hur de
utvärderas eller mäts. För att vi ska nå våra mål behöver vi verktyg. Dessa verktyg är
specifika för Gubbängsskolan och är egentligen en beskrivning på hur vi valt att
förverkliga vårt uppdrag. Slutligen skriver vi vilka verktyg vi prioriterar för nästa läsår för
att det ska bli tydligt i vilken riktning vårt arbete ska bedrivas.
En skola där alla
vill KUNSKAPA
och
får LUST
att lära sig mer
Mål
Verktyg
Trygghet &
Självkänsla
Motivation
& Lärande
Socialt
samspel &
Kommunikati
on
Inflytande
& Ansvar
SID 3 (8)
VISIONEN
En skola där alla
vill KUNSKAPA
och
får LUST
att lära sig mer
En vision ska i första hand fungera som en ledstjärna, som visar åt vilket håll vi
gemensamt ska gå och vara något som kan ge oss energi och inspiration, inte ett mål.
Dagens och morgondagens informationssamhälle översköljer oss med en oerhörd mängd
information, men det är viktigt att förstå att information inte är samma sak som kunskap.
Att förädla olika typer av information till kunskap kräver en medveten pedagogisk
process. Att ”kunskapa” är att skapa kunnande utifrån olika typer av information, med
syftet att lösa såväl praktiska som teoretiska problem.
Kunskapsutvecklingens första nivå är att återskapa det kunnande som andra har tänkt
utifrån given information. Den andra nivån är att nyskapa, se nya aspekter och
infallssvinklar, våga gå utanför ramarna utifrån en nyetablerad grundkunskap.
I ett mer och mer individualistiskt samhälle är skolan i stort sett den enda mötesplatsen
där alla samlas samtidigt idag. Detta ger oss en helt unik möjlighet att lära av och med
varandra i en kunskapande process.
Vår utmaning är att stimulera denna process med meningsfulla sammanhang där eleverna
ska få samtala mycket, formulera sig och pröva argument, på ett sådant sätt att eleverna
utvecklar en lust att vilja lära sig mer.
PLATTFORMEN
Trygghet &
Självkänsla
Motivation
& Lärande
Socialt
samspel &
Kommunikati
on
Inflytande
& Ansvar
Grundstenarna i plattformen symboliserar de fyra huvudperspektiv vi har som
utgångspunkt i vårt arbete mot visionen. Tryggheten beror i första hand på yttre faktorer,
medan självkänslan handlar om att stärka individen inifrån. Motivationen är avgörande
för viljan och lusten att lära, vilket är skolans självklaraste uppdrag. Det sociala samspelet
ser vi som skolans huvudarena, där förmågan att kommunicera är den enskilt viktigaste
komponenten. Att ha inflytande över sitt lärande är en framgångsfaktor, vilket ska
utvecklas i förhållande till förmågan att ta ansvar för det.
SID 4 (8)
MÅLEN
På vägarna som går från respektive grundsten i plattformen i riktning mot
visionen, har vi satt upp mål som vi vill och behöver nå för att utveckla såväl
verksamheten som eleverna mot den ledstjärna visionen utgör. Vi har formulerat
två mål för respektive grundsten:
En skola där alla
vill KUNSKAPA
och
får LUST
att lära sig mer
Mål
Trygghet &
Självkänsla
Motivation &
Socialt samspel
Inflytande &
Lärande
&
Ansvar
Kommunikation
TRYGGHET & SJÄLVKÄNSLA
1. Att elevernas har en upplevelse av trygghet i skolmiljön. (Mäts i
Brukarundersökningen)
2. Att eleverna litar till sin egen förmåga och ser nya uppgifter som en
utmaning och en möjlighet att utvecklas.
MOTIVATION & LÄRANDE
1. Att eleverna har en egen drivkraft att utöka sina kunskaper i alla
skolämnen. (Mäts i enkäten Utvärdering av motivation och
lärande)
2. Att alla elever utvecklar sitt lärande optimalt och minst når godkänt
resultat eller betyget E i alla skolämnen. (Mäts i betyg och
skriftliga omdömen)
SOCIALT SAMSPEL & KOMMUNIKATION
1. Att elevernas förmåga att lära av och med andra är en tillgång i
kunskapsutvecklingen.
2. Att alla elever har ett språk som stödjer deras lärande och utvecklar
det sociala samspelet.
INFLYTANDE & ANSVAR
1. Att elevernas har möjlighet att påverka sitt lärande i proportion till
vad de klarar av att ta ansvar för. (Mäts i Brukarundersökningen)
2. Att elevernas har möjlighet att påverka sin skolmiljö i proportion till
vad de klarar av att ta ansvar för. (Mäts i Brukarundersökningen)
SID 5 (8)
VERKTYGEN
Till respektive mål har vi kopplat de verktyg som vi använder för att nå målen:
En skola där alla
vill KUNSKAPA
och
får LUST
att lära sig mer
Mål
Verktyg
Trygghet &
Självkänsla
Motivation &
Socialt samspel &
Lärande
Kommunikation
Inflytande &
Ansvar
TRYGGHET & SJÄLVKÄNSLA
1. Att elevernas upplevelse av trygghet i skolmiljön ökar.
Verktyg
 Gubbänglar

Antimobbningteam

Skolvärdinna/rastvärdar

Fadderverksamhet F-3

Gemensamma klassrumsrutiner

Hörnets rastverksamhet

Likabehandlingsplanen

Trygga stadieövergångar

Skolgemensamma aktiviteter
Utvärderas i Brukarundersökningen.
2. Att eleverna litar till sin egen förmåga och ser nya uppgifter som en
utmaning och en möjlighet att utvecklas.
Verktyg
 Positiv förstärkning och positiva förväntningar på
eleverna
SID 6 (8)

Tydlig formativ bedömning och feed-back för att
eleverna ska veta hur de ska gå vidare och utvecklas i
sitt arbete

Utgå från elevernas styrkor, ta bort hinder och arbeta
lösningsinriktat utifrån elevernas individuella behov

Tillsammans …
 skapa en ”guide” med gemensamma begrepp,
perspektiv, frågeställningar och exempel, som man
kan tänka utifrån och använda som stöd
- vid gemensamma samtal i klassrummet
- när man är med sig själv
Utvärderas i en elevutvärdering/professionell bedömning.
MOTIVATION & LÄRANDE
1. Att eleverna har en egen drivkraft att utöka sina kunskaper i alla
skolämnen.
Verktyg
 IUP, utvecklingssamtal samt åtgärdsprogram

Mentorssamtal

Utveckla pedagogernas ”verktygslåda” med
motivationsstrategier

Tillsammans…
 definiera begreppet motivation
 träna hur man motiverar någon att vilja något som
han/hon inte vill från början (ledarskap)
 reflektera kring hur man kan motivera sig själv (i
motsats till extern motivation)
 reflektera över hur man som elev skulle gjort som
lärare för att skapa motivation
Utvärderas i enkäten Utvärdering av motivation och lärande samt
i betyg och skriftliga omdömen.
2. Att alla elever utvecklar sitt lärande optimalt och når minst betyget
E i alla skolämnen.
Verktyg
 Tydliga mål och kriterier i enlighet med LPP

Utvecklingssamtalet, IUP samt åtgärdsprogram

Individanpassad undervisning och arbete med olika
lärstilar anpassade efter elevernas individuella behov

Gemensamma strukturer och konsekvenser, för god
arbetsro
SID 7 (8)

IT-baserad undervisning
Mäts i betyg och skriftliga omdömen
SOCIALT SAMSPEL & KOMMUNIKATION
1. Att elevernas förmåga att lära av och med andra är en tillgång i
kunskapandet.
Verktyg
 Fadderverksamhet

Team-building – medveten utbildning i arbete i grupp

Reflekterande samtal i grupp för personalen
Utvärderas i en elevutvärdering/professionell bedömning.
2. Att alla elever har ett språk som stödjer deras lärande och utvecklar
det sociala samspelet.
Verktyg
 Språkstärkande arbetssätt (studiecirklar för lärarna)

Muntlig framställning

Skolbiblioteket
Utvärderas i en elevutvärdering/professionell bedömning samt i
betyg och skriftliga omdömen.
INFLYTANDE & ANSVAR
1. Att öka elevernas möjlighet att påverka sitt lärande i proportion till
vad de klarar av att ta ansvar för.
Verktyg
 IUP
Utvärderas i brukarundersökningen.
2. Att öka elevernas möjlighet att påverka sin skolmiljö i proportion
till vad de klarar av att ta ansvar för.
Verktyg
 Klassråd

Elevråd

Elevskyddsombud

Matråd
Utvärderas i brukarundersökningen.
SID 8 (8)
PRIORITERADE VERKTYG LÄSÅRET 12/13
Inför läsåret 2012/13 har vi kommit överens om att prioritera vissa av verktygen på en
gemensam nivå i ett F-9-perspektiv, utöver de prioriteringar som behöver göras i
planringsarbetet på individ- och arbetslagsnivå:
Skapa en ”guide” med gemensamma begrepp, perspektiv, frågeställningar och exempel,
som man kan tänka utifrån och använda som stöd i arbetet med att höja elevernas
självkänsla och samarbetsförmåga.
o
Vi ska
koppla detta arbete till arbetet och revisionen av skolans
Likabehandlingsplan.
o
Vi ska
arbeta vidare med teambuilding som ett verktyg att öka elevernas
förmåga att lära av och med varandra
Skolgemensamma aktiviteter
o
Vi ska
fortsätta vårt gemensamma arbete med studiero genom att ha
gemensamma klassrumsrutiner och konsekvensstege för att uppnå
en lugn undervisningsmiljö
o
Vi ska
förstärka den pedagogiska diskussionen i arbetslagen genom att
erbjuda handledning arbetslagen och på så sätt förstärka
pedagogernas roll i trygghetsskapandet och i arbetet med socialt
samspel
o
Vi ska
inför året sammanställa alla de regelbundna aktiviteter som pågår
i skolan under ett läsår för att alla ska kännedom om detta och
känna delaktighet
o
Vi ska
skapa ett årshjul för både elevernas och personalens läsår för att
få bättre överblick över vårt arbete
o
Vi ska
fortsätta vårt arbete med gemensam kompetensutveckling för all
personal när det gäller kunskaper som behövs för att kunna möta
alla elevers behov
Kompetensutveckling för alla pedagogiska arbetslag i IT-baserad undervisning.
o
Vi ska
genomföra kurser i Active-board samt se till att alla är PIMexaminerade.
o
Vi ska
utarbeta en IT-plan för långsiktigt arbete med att skapa
förutsättningar för såväl personal som elever att kunna använda
IT som ett verktyg i verksamheten
Skapa en god IUP-process , kopplad till LPP och läroplanen
o
Vi ska
skapa gemensamma LPP för alla arbetsområden och
kommunicera dessa till elever och föräldrar så att IUP-processen
blir tydlig och kan ligga till grund för såväl summativ som
formativ bedömning.
Gubbängsskolan, augusti 2012
Download