Process C, Elevernas ansvar för eget lärande

Process C, Elevernas ansvar för eget lärande
Skolans namn: Ellwynska skolan
Rektor: Susanna Ölander Borg
Datum: 2015-04-20
Qualis
C.
Elevernas
ansvar för
eget
lärande
Steg 1
Alla elever har
en individuell
studieplan.
Steg 2
Eleverna
tränas i att ta
egna initiativ
och öka sin
förmåga att ta
ett personligt
ansvar för sitt
lärande.
Steg 3
Eleverna
känner till och
förstår
program/exam
ensmålen i
aktuella ämnen
och kurser.
Eleverna
tränas i att
utveckla sin
förmåga att
arbeta i
demokratiska
former.
Steg 4
Program/exam
ensmålen styr
tillsammans
med den
individuella
studieplanen
uppläggningen
av lärandet.
Uppläggninge
n av elevens
lärande styrs
av
program/exam
ensmålen
tillsammans
med
dokumenterad
e
utvecklingssa
mtal.
Steg 5
Lärarna
stimulerar
eleverna att
bedöma sina
egna resultat,
reflektera över
sitt lärande
och utveckla
olika sätt att
lära.
Steg 6
Eleverna sätter
egna mål,
dokumenterar
sitt eget
lärande och är
delaktiga i
bedömningen
av sitt lärande.
Steg 7
Skolan utvecklar
ett allt större
ansvar hos
eleverna för det
egna lärandet.
Skolan bedriver
ett systematiskt
arbete med att
vidareutveckla
metoder för att
stimulera
elevernas ansvar
utifrån
forskningsrön och
beprövad
erfarenhet.
Analys beträffande elevernas ansvar för sitt eget lärande
Eleverna själva berättar hur de tränas i att ta ansvar genom att bland annat formulera egna mål
tidigt i utbildningen, arbeta i grupper de själva inte har valt eller att de får välja
examinationsform beroende på ålder och vad som passar deras mål och förutsättningar. De
berättar vidare att de dessutom tränas och uppmuntras i att framföra sina åsikter genom
klassråd, elevråd, programråd, matråd och skol-IF. Ett flertal elever deltar på olika mässor och
öppet hus där de berättar om sin utbildning. Ytterligare ett område som de ges förutsättningar
att ta ansvar i är vad de missar vid frånvaro. Pedagogerna lägger upp lektionsplanering och
material på lärplattformen Lärknuten, som möjliggör det för eleven att ta igen det som de
missat.
Eleverna tränas i att sätta ord på det egna lärandet genom bland annat mentorssamtal, samtal
med kursläraren och enkäten ”Så lär jag mig bäst”, som också ses som en av anledningarna
till den ökade medvetenheten.
Personalen skattar sig till att uppnå steg 6. Eleverna dokumenterar sitt eget lärande, genom
bland annat möjligheten att kommentera lärarens bedömningar, men även genom de
kursutvärderingar som varje lärare genomför vid kursslut. Det sker även samtal lärare och
elev emellan under kursens gång. Dokumentationen sker främst inom ramen för Lärknuten i
till exempel loggboksskrivande eller i mål- och framsteg. På skolan pågår ett ganska långt
framskridet arbete med Lärknuten, vilket kan vara en av anledningarna till att elevernas
medvetenhet har ökat.
Lärarna diskuterar kontinuerligt runt värdeorden som återkommer i programmålen, det
centrala innehållet, kunskapskraven eller i ordningsreglerna för att få en ökad samsyn kring
dessa. Detta kan ses som en av anledningarna till att pedagogerna känner sig tryggare och att
elevernas kunskap också har ökat.
Pedagogerna arbetar nära studie- och yrkesvägledaren (SYV), som genomför samtal med
eleverna på både klass- som individnivå. SYVen deltar även på arbetslagtid, vilket ger en bra
grund för planeringsarbetet och en snabb återkoppling gällande elevernas studiesituation.
Styrkor
Eleverna tränas i att ta ansvar på flera plan: individ, klass och skolnivå och ett långt
framskridet arbete med Lärknuten pågår. Studie- och yrkesvägledaren genomför samtal både
på klassrumsnivå och på individnivå för att påvisa långsiktiga mål, såsom utbildningsval och
framtida yrkesliv. Ytterligare en styrka är ett väl fungerande mentorskap med fokus på
handledning och uppföljning.
Förbättringsområden
Elevernas delaktighet, motivation och intresse av sitt eget lärande och bedömningen av detta.
Elevernas medvetenhet kring kunskapskrav och centralt innehåll. Fortsätta utveckla
användandet av Lärknuten genom exempelvis att personal deltar i utvecklingen av detta
arbete på kommunnivå. Allt med en grund i forskningsrön och beprövad erfarenhet.
Åtgärder för förbättring
 Fortsätta arbetet inom kurserna med att träna eleverna i hur man förstår
kunskapskraven och motivera till varför och ge eleverna förutsättningar för att kunna
reflektera kring det egna lärandet.
 Utveckla pedagogiska metoder för att synliggöra kunskapskrav och bedömning av
kunskapsresultat tillsammans med eleverna.
 Fortsätta utveckla användandet av Lärknuten.