Reggio Emiliafilosofin

advertisement
Reggio Emiliafilosofin
Vi som arbetar på förskolan har i uppdrag att följa läroplanen för förskolan.
Mycket av det som står i läroplanen har många likheter med Reggio Emilas
filosofi. Texten nedan beskriver en barnsyn och kunskapssyn där vi ser på barn
med rika resurser att skapa sin egen kunskap.
”Barnen skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera.
Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen
att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.
Barnet skall också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och
lösningar.” ”Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som
på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i
utveckling och lärande.” (Text tagen ur Lpfö98/10)
Inom Reggio Emiliafilosofin tror man på det kollektiva lärandet, alltså att barnen
lär i samspel med varandra. Kunskap är subjektiv och det beror på varje individ
hur den tas emot. Loris Malaguzzi använde sig av en metafor att ”barn har
hundra språk”, vilket innebär att vi lär med hela kroppen och alla våra sinnen och
har rättighet att uttrycka dem alla. Filosofin kallas också för ”lyssnandets
pedagogik”, genom att lyssna på barnen skapar vi en möjlighet att få en djupare
insikt i barnens tankar. Vi tycker också att det är viktigt att visa ömsesidig respekt
där vi vuxna är förebilder. När vi tror på barns kompetenser och möter barnen på
ett positivt sätt känner barnen sig sedda och viktiga som i sin tur kan leda till att
barnen känner tillit till sin egen förmåga.
Verksamheten bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans
kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt.
Då är det processen som är det viktiga, inte det vetenskapliga svaret. Barnen får i
processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem.
Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället
och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen i det aktuella
sammanhanget, då utgångspunkten är just de barn och den kultur man lever i.
För att kunna synliggöra både barns och vuxnas lärprocesser använder vi oss av
verktyget pedagogisk dokumentation, se mer under Pedagogisk dokumentation.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards