projekt och arbete i rydaholm

advertisement
afOve Tedenstig
Oveted research sweden
Hovslagaregatan 13C
330 17 Rydaholm
Tel: 0472 202 46
Email: [email protected]
Utskriftsdatum: 2013 maj 31
Dokument namn: Projekt och arbete i Rydaholm
Ärende: Förslag till aktivitetshöjande åtgärder i Rydaholm med omnejd.
Delgives:
Värnamo Kommun samt Värnamo Industriförening
Innehåll:
1.
Privatekonomisk sponsring/investering för stöd till nyföretagande
2.
Aktivitetsbank för utbyte av tjänster från och emellan privatpersoner
3.
Subventionerad tillgång till lokaler med viss utrustning och support för uppfinnare och entrepenörer
4.
Ide’ och projektbank för enskilda personer med ide’er och projekt men som inte själva har förmåga
eller resurser att driva dessa projekt.
-1- Privatekonomisk sponsring/investering för stöd till nyföretagande
Det största problemet för en uppfinnare att komma igång och utveckla sin produkt är bristen på
pengar. Det finns idag ett så kallat starta eget bidrag med statliga medel, men oftast är ett sådant
bidrag inte tillräckligt för att skapa en färdig marknadsmässig produkt. Vidare är att vända sig till
diverse statliga institutioner och i det fall de förekommer, donationer som oftast är kontrollerade och
styrda av Universitet och Banker. Det är oftast svårt att för den enskilde aktören hävda sina behov och
intressen gentemot dessa institutioner där marknadsmässiga och ekonomiska garantier oftast avkrävs
på ett tidigt stadium av projektarbetet.
I USA finns en utvecklad kultur av frivilligt hjälparbete och givande genom sponsring med mera på ett
annat sättän vad som hittills varit vanligt i Sverige. Där har utvecklats en kultur där enskilda
privatpersoner på eget initiativ kan gå in och stödja ej projekt eller någon aktivitet som han/hon
känner för att stödja. Och detta utan inblandning av någon utomstående aktör som kan påverka . Den
ekonomiska risken , i den mån det inte är fråga om ren välgörenhet, får givaren själv stå för. Det
förekommer att givaren blir belönad på ett eller annat sätt dock inte alltid i pengar.
Som ett trevligt exempel, en ung kvinna i Moldavien ville skaffa sig utbildning och doktorera men
hade ingar resurser för detta. Snälla människor som hade lite pengar gick in och hjälpte henne så att
hon kunde påbörja sina studier. Men givetvis syftar en sådan verksamhet i första hand till att starta
upp aktiviteter som kan skapa arbete och inkomster för många människor.
Men detta måste administreras på något sätt. Det enklaste är att sätta upp en databas där sökande
kan beskriva sina projekt och där presumtiva givare kan anmäla sitt intresse av att stödja.
Exakt hur detta administrativt skall hanteras kan inte här beskrivas, men lämpligt kanske är att
pengarna först går in till ett gemensamt bankkonto och där sedan pengarna efter viss kontroll
öbverföres till mottagaren.
Rent tekniskt för att hantera denna aktivitet behövs en datakunnig administratör som kan hantera och
bokföra strömmen av projektförslag och strömmen av pengar från givarna.
-2- Aktivitetsbank för utbyte av tjänster från och emellan privatpersoner
Detta handlar om arbetsmarknaden med anstälningsavtal av olika slag .
Många människor som befinner sig i en situation av ofrivillig sysslolöshet eller som av annan anledning
vill deltaga i aktiviteter i samhället (typ pensionärer som känner sig obehövda och undersysselsatta)
skulle kunna anmäla sina presumtiva tjänster till en aktivitetsbank där intresserade köpare kan gå in
och anmäla sitt intresse av att nyttja denna tjänst.
Det kan vara fråga om gräsklippning, trädgårdsarbete, städning, måleriarbete , fixa datorer för dem
som inte behärskar sådant, läxläsning, osv.
Det hela går till så här:
Den som har en tjänst att erbjuda skickar in ett brev, ett mail till den mottagande banken, där i en
databank upprättas listor med information om de tjänster som finns att erbjuda.
Köparen går in och anmäler sitt intresseoch specificerar vad han hon vill ha gjort, tidpunkter
tillsammans med ett avtalat pris.
Betalningen för tjänsten sändes in till konto för tjänstebanken och lön utbetalas sedan från denna
bank , givetvis genom iaktagande av alla de skatteregler och andra avgifter som är reglerade enligt
Sveriges Rikes lagar.
Gen om en sådan organiserad aktivitet skulle en del av ungdomsarbetslösheten undanröjas och som i
förlängningen kan leda fram till en mera stadigvarande anställning.
Givetvis får detta inte leda fram till en stor och kostnadskrävande byrokrati utan skall kunna skötas av
någon enskild administratör för databasen samt korrespondens mellan aktiva parter.
3.
Subventionerad tillgång till lokaler med viss utrustning och support för uppfinnare och
entrepenörer
Ett problem är, vid sidan om brist på startkapital för uppfinnare som vill starta ett företag är det
ofta möjligheten av att skapa en prototyp där man kan utvärdera uppfinningen samt även kunna
demonstrera uppfinningen för presumtiva investerare som kan tänkas stödja den fortsatta
verksamheten. Måbnga har inte tillgång till någon verkstadslokal och det blir då oftast någon vrå i
huset eller i lägenheten, ofta en källarlokal, som blir platsen där experimenten utföres.
Alternativet är givetvis att man lämnar ut prototyparbetet till en konsult men då är det återigen
fråga om stora pengar för arbetet som man själv skulle kunna utföra i det fall utrustnning fanns
tillgänglig.
Nu är det givetvis dock så att allt arbete inte alltid kan utföras i egen regi utan kräver
specialutrustning och specialkunskaper och i sådant fall måste då sådant arbete lämnas ut till
specialist, men mycket annat skulle säkert kunna utföras av uppfinnaren själv bara lokal och en
del maskinella reskurser fanns tillgängliga för en låg kostnad.
En sådan lokal och service skulle kunna erbjudas från den lokala kommunen på samma sätt som
stora pengar satsas på verksamhet inom idrotten, som vad man vet inte skapar varken nya
produkter eller arbetstillfällen.
En sådan service skulle kunna erbjudas i varje kommun med lokal samt viss maskinell utrustning
samt även tillgång till några konsulter som kan hjälpa till i fall av lite svårare operationer samt
med datarelaterade problem.
4.
Ide’ och projektbank för enskilda personer med ide’er och projekt men som inte själva har
förmåga eller resurser att driva dessa projekt.
De fmänniskor går omkring med idéer men som man gömmer i byrålådan eftersom man inte dser några
möjligheter av att realisera sin ide . Kanske kan han/hon finna något företag sam intresserar sig för iden och
där uppfinnaren i bästa fall kan få en symbolisk ersättning men detta är sällsynt eftersom, om inte
uppfinningen är skyddad med patent, så är det vanligt att företaget använder uppfinningen i eget namn utan
att lämna någon ersättning till uppfinnaren.
Ett förslag kan vara attuppfinnaren lägger ut sin uppfinning i en databank , dock inte i detalj beskriven, endast
kort vad uppfinningen innebär. Förslaget skall vara kodat och endast administratören för databasen skall ha
tillgång till detaljerade och personliga uppgifter. Annan person eller företag kan anmäla sitt intresse och
därmed registrea sig i databasen . Om uppfinningen så småningom leder till en produkt får inblandade parter
själva komma överens omvillkoen i form av royality , licensavtal, skänka bort gratis, samarbete i utvecklingen
och delägarskap osv osv.
Givetvis krävs av en verksamhet justa metoder parterna emellan och att man inte stjäler idéer bland annat
genom att göra om grunkonceptet lite granna och sedan hävda attt produkten som kom fram blev något helt
annat än vad förslagsgivaren från början hävdade. Detta är vanligt i sammanhanget eftersom en ide från början
enbart är ett frö ämnat att utvecklas vidare. Detta är ett generellt problem men om det går att lösa utan att det
ger upphov till upphovsmässiga tvister kan det vara en plattform för att nya produkter kan skapas.
Ove Tedenstig
PS: Brevskrivaren är elektroingeniör med 40 års erfarenhet av kutvecklingsarbete inom industrin. Har initierat 6
patent och har byggt upp ett antal databadser på internet där en egenutvecklad teori i teoretisk fysik är
presenterad. Har även gett ut några böcker i ämnet samt deltagit i Göteborgs bokmässa 2012.
Att beklaga är att jag sedan 3 år tillbaka är blind och skriver numera med hjälp av en audioell dator. Så om det i
detta brev förekommer något enstaka stavfel så beror det på att ,min dator inte exakt alltid återger det jag
skriver.
Download