Den svåra konsten att ta emot elever i arbetslivet del 2 26 april

advertisement
i Glada Hudik
Icke branschspecifik
samverkan
Branschprao
Yrkesorientering
Programråd
Lärarprao
m.m.
Nya idéer till
samverkan!
Teknikcollege
Sommarpraktik (HIT)
Sommarprojekt (Te)
Sommarjobb (HIT)
Tjejer & Teknik
Mellanåret
m.m.
Vård och omsorgscollege
Ungdomar i vården
m.m.
SLAfrån projekt till ekonomisk förening
2002 startade ett projekt med syftet att genom samverkan
mellan lärande/skola och arbetsliv bidra till
kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
2009 permanentades verksamheten i den ekonomiska
föreningen Samverkan Lärande Arbetsliv. Medlemmar är ett
50-tal företag och kommunen.
SLA verkar för att uppmuntra och stödja initiativ till
samverkan mellan skola och arbetsliv i syfte att bidra till:
•
strategisk kompetensförsörjning
•
kompetensutveckling/att skola och arbetsliv lär av
varandra
•
en attraktiv skolmiljö
I denna folder presenteras exempel på samverkan som pågår
i kommunen idag. SLA:s roll är att vara en nätverksbyggare
och att bidra till att idéer till samverkan mellan skola och
arbetsliv blir verklighet!
Missa inte ”Tips till nya samverkare” på sista sidan!
Icke branschspecifik samverkan:
BRANSCHPRAO – världens bästa prao
Branschprao handlar om tre saker: strategisk
kompetensförsörjning, säkerhet och prova-på.
För drygt tio år sedan togs initiativet av
skogsindustrikoncernen på orten - Holmen AB - i samverkan
med skolorna. Syftet var att väcka elevernas intresse för
utbildningar som kan leda till en framtid inom
skogsindustrin.
Samverkan Lärande Arbetsliv har sedan tillsammans med
fem branscher/arbetsplatser; Holmen, Säkerhet
(Räddningstjänsten, Polisen och Kustbevakningen), CargotecHiab, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs landsting och privata
vårdgivare utvecklat konceptet. Syftet med branschprao är
att eleverna ska förstå att det finns många olika yrken inom
en bransch och på ett företag samt att ge dem en tydlig
koppling mellan yrke och utbildning inför gymnasievalet.
Under perioden besöker eleverna minst en gymnasieskola
i länet. För att väcka intresse för framtida högskolestudier
ingår även ett besök vid en högskola i branschprao.
Målgruppen är elever i årskurs 9 som skriftligt ansöker om
platserna. 117 elever medverkade i 5-9 dagars branschprao
hösten 2011.
LÄRARPRAO
Syftet med lärarfortbildning/lärarprao är att använda
arbetslivet för att göra undervisningen i skolan så konkret
och verklighetsbaserad som möjligt.
I detta upplägg förenas både kompetensutveckling för lärare
och ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete för
näringslivet. Under ett tre dagars program (varav en dag på
en arbetsplats utanför skolan) får lärare och arbetsplatser
möjlighet att upptäcka nya konkreta infallsvinklar för ungas
lärande, få större inblick och förståelse för varandras villkor
och utvecklingsmöjligheter samt knyta kontakter för
framtida samverkan. Under våren 2011 var
Bromangymnasiets ca 150 lärare ute på prao.
”Så fort jag kom in såg jag matte. Det var en cylinder som
snurrade och virade isolering kring en koppartråd och då kan
man ju räkna på lutning. Detta har direkt tillämpning på
derivata i Matte C kursen. Nu vill jag ut på prao igen, helst på
Oilquick, det är hydrauliken jag är ute efter.” (Lärare efter en
dags prao i arbetslivet)
UF – Ung företagsamhet
Under ett år i gymnasiet får elever inblick i företags
livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UFföretag. I arbetet får eleverna, förutom av lärarna, stöd och
råd från näringslivet. Under läsåret 2010/2011 drevs UFföretag av över 29,4 % av en årskull i gymnasium i
Gävleborg. En undersökning visar att 23 % av ungdomarna
som drivit UF-företag får blodad tand och startar egna
företag innan 29 års ålder.
OMVÄRLDSDAGAR
Kommunens skolor anordnar regelbundet omvärldsdagar i
syfte att koppla skola och utbildning till arbetslivet och
omvärlden.
PROGRAMRÅD
Många av Bromangymnasiets program (både teoretiska
och praktiska) har programråd där skolan (främst genom
elever och lärare), kommunen och näringslivet samverkar
kring frågor som rör utbildningens innehåll och kvalitet. En
viktig del i detta arbete är naturligtvis att skapa nätverk för
att utveckla gemensamma projekt/verksamheter. Även
studie- och yrkesvägledare samt koordinatorn för föreningen
Samverkan Lärande Arbetsliv deltar i arbetet.
Samverkan inom teknik och industri
TEKNIKCOLLEGE
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som en utbildning får
när den uppfyller högt ställda krav från bl.a. näringslivet i
regionen. Kriterier:
http://tchalsingland.se/om-tch/10-kriterier-for-teknikcollege
I Hälsingland finns sedan hösten 2010 certifierade
Teknikcollege-program på Bromangymnasiet i Hudiksvall
(Teknikprogrammet och HIT-programmet), Slottegymnasiet i
Ljusdal (Industriprogrammet) och Staffangymnasiet i
Söderhamn (Teknikprogrammet och Industriprogrammet).
Utbildningen genomförs i mycket nära samarbete med
Hälsinglands företag som aktivt deltar i arbetet med att
utforma och utveckla utbildningens innehåll. Företagen
bidrar även i den löpande verksamheten genom att erbjuda
eleverna Arbetsplatsförlagt lärande (APL), examensarbeten,
sommarjobb, andra typer av praktikplatser etc. Målet är att
de studerande vid Teknikcollege ska ha en nära kontakt med
företagen i Hälsingland och kunna välja att börja jobba direkt
efter utbildningen, om de vill.
I Hudiksvall finns en lång tradition av samverkan mellan
teknik- och industriföretagen och skolan genom projektet
och föreningen Vinna. Vinnaföretagarna har nu upphört för
att istället verka inom Teknikcollege Hälsingland och den
lokala styrgruppen i Hudiksvall-Nordanstig.
Teknikens röda tråd börjar på Mulle Meck,
fortsättning nedan:
KOMTEK
På KomTek får 7-16-åringar ett roligt och intresseväckande
tidigt möte med teknik. Pedagogerna på KomTek jobbar för
att bredda och avdramatisera teknikbegreppet och ge barn
och ungdomar ett tekniskt ordförråd. Verksamheten
genomsyras av ett entreprenöriellt lärande och handledarna
(bl.a. elever på teknikprogrammen på Bromangymnasiet)
tränar deltagarna i entreprenörskap.
Förutom fritidskurser gör KomTek skolbesök och genomför
projektarbeten i samverkan med skolorna. Kursverksamhet
sker också i samarbete med näringslivet och anpassas efter
företagens önskemål.
Under 2011 deltog ca 1 200 ungdomar i kurser (53 % tjejer)
och KomTek besökte 19 skolklasser.
TJEJER & TEKNIK
Varje år välkomnar det lokala näringslivet tjejer i syfte att
väcka deras intresse för teknik och tekniska
gymnasieutbildningar. Sedan drygt tio år tillbaka tillbringar
ca 80 tjejer en sommarlovsvecka innan årskurs 9 på kursen
Tjejer och teknik. Under denna vecka får de prova på
spännande saker som har med teknik att göra, bl.a. på
arbetsplatser. Projektet planeras av elever på
Bromangymnasiets Teknikprogram.
TEKNISKT MELLANÅR
Mellanåret är ett samarbete mellan teknikföretagen och
Hudiksvalls kommun som syftar till att öka tillgången på
ingenjörer. Mellanåret avser att stimulera intresset för
fortsatta studier vid universitet/högskola hos studenter som
avslutar sina studier vid naturvetenskaps- och
teknikprogrammen vid Bromangymnasiet.
Under året ökar elevernas kunskap om företaget och
arbetslivet och kontakter mellan företag och studenter
knyts. Studenten är anställd motsvarande 60 % på en
praktikplats medan 40 % ägnas åt högskolestudier i ämnen
lämpliga för det kommande yrkesvalet. Läsåret 2011/2012
genomgår 14 studenter Mellanåret.
Samverkan inom vård och omsorg
VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE
VO-College är en kvalitetsstämpel på samverkan mellan
skola och arbetsliv. Kriterier:
http://www.regionhalland.se/PageFiles/30862/VOCollege%20broschyr.pdf
Vård- och omsorgsutbildningar inom VO-college genomförs i
mycket nära kontakt med Hälsinglands arbetsgivare.
Arbetslivet deltar aktivt i arbetet med att utveckla
utbildningen genom att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande
(APL), examensarbeten, sommarjobb och andra typer av
praktikplatser. Samtliga arbetsplatser som samverkar inom
VO-college har handledare som utbildats i enlighet med en
regional handledarpolicy.
UNGDOMAR I VÅRDEN
Syftet med projektet och kursen är att väcka ungas intresse
för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Det
handlar också om att förändra attityder inom skola och
arbetsliv för att motverka traditionella könsbundna yrkesval
samt att tydliggöra Vård och omsorgsprogrammets
möjligheter.
Kursen genomförs sedan tre år tillbaka under en
sommarlovsvecka och målgruppen är killar och tjejer i
årskurs 8. Elever från Vård och omsorgsprogrammets står för
planeringen och fungerar som handledare under kursen.
NYA ARENOR FÖR LÄRANDE?!
Möten för lärande och utbyte sker hela tiden i skolan,
i arbetslivet, inom idrotten och i andra föreningar etc. SLA
vill bidra med erfarenhet och koordinering för att skapa och
bjuda in fler till sådana arenor!
Varmt välkomna med idéer och frågor!
Lisa Holmberg, koordinator
Tfn. 0650-195 16, 073-275 21 83
[email protected]
www.samverkanlarandearbetsliv.se
TIPS TILL NYA SAMVERKARE
• Utse en kontaktperson för samverkan skola arbetsliv på ert
företag/inom er organisation och meddela SLA för vidare
spridning till andra samverkare.
• SLA:s årskalender över samverkan skola arbetsliv och SLA:s
nyhetsbrev underlättar er planering – beställ dem!
• Hur samverkar man med skolan? SLA anordnar kurs i
målgruppsanpassade studiebesök för alla som vill satsa på
kompetensförsörjning genom att samverka med skolan.
• Stöd SLA:s arbete och få del av våra resurser och
erfarenheter. Medlemskap kostar 50 SEK/anställd och år.
• Bjud in SLA:S koordinator för en diskussion om just era
förutsättningar för samverkan skola arbetsliv.
Vi främjar samverkan lärande arbetsliv genom
medlemskap:
Andritz - Iggesund Tools
AntVision
Acreo
Atellus
Bilbolaget Lastvagnar Gävleborg
Bjuråkers bokföringstjänst
Björn Lundén Information
Boman Communication
Cargotec - Hiab
Colorama JP Färghuset
Delsbo Candle
Ekofast Nord
Ericsson
Fastighets AB Glysis
Fiber Optic Valley
Fiberson
Fotograf Philippe Rendu
Företagsutbildarna
Handelsbanken Delsbo
Hans Målare
Herman Jonsson
Hertz/Hasses biluthyrning
HNA
Holmen Skog
Holmen Timber
Hudiksvalls kommun
Hudiksvalls solskydd
Hälsinglands sparbank
Hudiktandläkarna Ström & Jonsson
KB Håstaholmen
Iggesund Paperboard
J.Sörling - Ilsbo
Krokströms Advokatbyrå
Monitor Industriutveckling
Mäklarhuset Bröderna Blomberg
Neova
Next Marketing
Office i Hälsingland
OilQuick
PWC
Rabo Produkter
Redovisningshuset I Hudiksvall
Råsjö Kross
Rönströmgruppen
Sjölins Smide
Sunfab
Voith Turbo Safeset
Åkarnas Hydraulservice
Download