Verksamhetsberättelse 2008 - SYN

advertisement
SKOGSBRUKETS YRKESNÄMND, SYN
Verksamhetsberättelse 2008
SYN är ett partssammansatt organ som har till uppgift att genom samverkan främja en
positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket.
Parter
Följande parter ingår i SYN:
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA), Skogs- och Träfacket, Ledarna,
LRF Skogsägarna, SMF Skogsentreprenörerna, Skogsstyrelsen.
Ledamöter
En ledamot samt ordförande byttes under 2008 och vid slutet av året var ledamöterna
följande:
Part
Ordinarie ledamöter
SLA Mellan
Bengt Brunberg (ordf.)
SLA Syd
Rolf Andersson
SLA Norr
Björn Skogh
Skogs- och Träfacket
Bertil Bohman (v. ordf.)
-”Lennart Gunnarsson
Ledarna
Peter Nelander
LRF Skogsägarna
Dan Glöde
SMF Skogsentreprenörerna Karl- Magnus Hembjer
Skogsstyrelsen
Lars-Robert Lundgren
Suppleanter
Bengt Algotsson
Hans Carlander
Birger Risberg
Göran Edman
Peter Staland
Hans-Åke Karlsson
Royne Andersson
Uwe Synwoldt från Arbetsmiljöverket var tidigare adjungerad, men sedan han slutade sin anställning har
AV inte ersatt honom.
Kansli
Kansliet finns på SLA:s kontor i Stockholm och bemannas av Björn Lothigius som
upprätthåller en halvtidstjänst som SYN:s sekreterare.
Ekonomi
SLA står för större delen av kostnaderna för sekreteraren samt för kansliet. Resterande
delar täcks av ekonomiska tillskott om ett basbelopp vardera från LRF Skogsägarna och
Skogsstyrelsen. Varje part svarar för sina ledamöters kostnader. Kostnaderna för SYNprogrammet uppgick till 145 000 kr, vilket finansierades via nämnda basbelopp samt
SLA. Större delen var konsult- och programkostnader för att utveckla den nya hemsidan,
se nedan. En mindre del var ersättning till Gammelkroppa Skogsskola för utformning av
SYN-programmet.
Styrelse- och andra möten
Två styrelsemöten har hållits, den 1-2.4 och den 17.11. Aprilmötet hölls i Gimo och då
gjordes studiebesök på ett industrigymnasium som drivs av Sandvik AB. Vi fick även
information om finsk yrkesutbildning med tyngdpunkt på skogsbruk.
Arbetsgruppen för utveckling av SYN-programmet sammanträdde den ett antal gånger
liksom arbetsgruppen för praktik och första-jobbstöd (PFJ-gruppen).
Samverkan med NYN (Naturbruket) och HYN (Hästnäringen) har skett genom möten och
löpande kontakter. Samma sak gäller Svenskt Näringslivs Arbetsgrupp för Utbildning och
Forskning, AGU.
Validering
Efter satsningen på ett valideringsprojekt som utmynnade i ett förslag, utarbetat av
SkogForsk 2006, till validering av skogsmaskinförare och diskussioner under 2007 om att
ta fram ett skarpt valideringssystem, har SYN:s arbete med validering avstannat under
2008. Peter Stejmar på Gammelkroppa tillfrågades om att göra en utredning om hur
validering kan användas i skogsbruket, men han avböjde då han anser näringen saknar
intresse. SYN-programmet kan användas för kunskapstestning och SkogForsk-modellen
för att validera färdigheter i maskinkörning.
Utbildningsfrågor
SYN besvarade remissen om ny gymnasieskola där vi var positiva till det mesta i
utredningens förslag, som att exv. ändra från yrkesförberedande- till yrkesutbildning och
att näringslivet ska få ett utökat inflytande. Vi framhöll att APL (praktik på externa
arbetsplatser) blir ett viktigt inslag och att staten ska tillhandahålla ekonomiska resurser så
att praktikvärdarnas kostnader täcks. Även behovet av s.k. riksrekrytering påtalades.
Remiss om Yrkeshögskoleutredningen har besvarats tillsammans med NYN och HYN. Vi
var till stor del positiva till förslagen. KY-utbildningarna kommer att inlemmas i
yrkeshögskolan likasom många andra utbildningar som ligger mellan gymnasium och
akademi.
KY-myndigheten aviserade under året att antalet KY-utbildningar skulle kraftigt
reduceras. SYN skrev då tillsammans med SLA och Skogs- och Träfacket ett brev till
myndigheten och framhöll vikten av skogsbruket och dess stora behov av kvalificerad
personal. SYN har även skrivit några tillstyrkande inlagor i samband med att olika
anordnare av skogliga utbildningar har ansökt om KY.
SYN-programmet
SYN har arbetat vidare på att ta fram det så kallade SYN-programmet som är ett nationellt
fort- och vidareutbildningsprogram inom skogsbruk. Den arbetsgrupp som tillsattes under
2007 har förstärkts med Einar Alke från Åsbygdens NB-gymnasium i Norr. Ett antal nya
versioner av SYN-programmet har tagits fram och diskuterats och vi torde nu vara nära en
version som kan offentliggöras.
SYN har via en skrivelse stött en ansökan om ett s.k. Interreg-projekt där det bl a skulle
tas fram distansutbildningsmaterial för maskinförare inom skogsbruket. Något projekt har
dock ännu inte kommit till stånd.
Hemsida
Arbetet med en ny hemsida för SYN-programmet och SYN har fortsatt under året.
Lanseringen har tyvärr skjutits upp men kommer att kunna genomföras under 2009.
Hemsidan kommer sannolikt att heta www.syn-kurser.se
Yrkes-SM
Yrkes-SM genomfördes i maj på Elmia där skogsmaskinförare var ett av över 30
representerade yrken. Finansieringen stod SLA för tillsammans med sponsorerna Sydved
och Södra. Ulf Sandström på SMF Skogsentreprenörerna var projektledare och skötte
genomförandet i samråd med SYN. Några utländska inbjudna gäster deltog utom tävlan.
Massmediagenomslaget var begränsat, eftersom vi inte kunde visa upp några kvinnliga
deltagare.
Arbetsmiljö
Inledande kontakt har tagits med Prevent för att undersöka om SYN ev. ska initiera ett s.k.
BAM – skogprojekt, som går ut på att förbättra säkerheten i skogen. Detta ska styrelsen ta
ställning till i början av 2009.
SYN är via sekreteraren representerad i styrgruppen för projektet Säker Skog. De
motorsågkurser som Säker Skog tagit fram kommer att ingå i SYN-kursprogrammet.
Kompetensförsörjning
Mycket av det som beskrivs ovan ingår i SYN:s arbete för att främja skogsbrukets
kompetensförsörjning när det gäller yrkesutbildade. Därutöver fick SYN i uppdrag av
SLA:s skogssektion att utreda praktik (s.k. APU) på naturbruksprogrammets skogliga
inriktning samt även ett s.k. Första-jobbstöd. Utredningen ska innehålla kartläggning av
nuvarande omfattning, praxis mm samt förslag till åtgärder och ska presenteras för
skogssektionens styrelse i mars 2009.
Stockholm 2009-02-18
Björn Lothigius, sekr.
Download