Normalbehov – riktlinjer för skälig levnadsnivå

advertisement
SOCIALFÖRVALTNINGEN
RIKTLINJER DEL 3
REVIDERADE 2011-11-29, 2012-06-04
Normalbehov – riktlinjer för skälig
levnadsnivå
OMVÅRDNADS- OCH SERVICEINSATSER I ORDINÄRT BOENDE.
Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den dagliga
livsföringen och för att det ska kunna vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet.
Insatserna ska vara rehabiliterande och kompenserande så att det stärker den
enskildes egna resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna ges
till personer som på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder
behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen.
Normalbehovet anges nedan i riktlinjerna men en individuell bedömning sker vid
varje enskilt ärende.
BEHOV AV HEMTJÄNSTINSATSER ANSES FÖRELIGGA OM DEN ENSKILDE:
u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\dokumentation biståndsbedömning genomförande\dok_riktlinjer_del3.doc
•
Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp helt eller delvis i den dagliga
livsföringen och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
BEHOVET AV HEMTJÄNST ANSES TILLGODOSETT OM DEN ENSKILDE:
•
Själv kan utföra insatsen.
•
Har annan person i hushållet som utför insatserna åt honom/henne.
•
Genom alternativa insatser kan få behovet tillgodosett.
•
Genom hjälpmedel kompensera nedsatt funktionsförmåga så att behovet
blir tillgodosett.
Omvårdnad och service i ordinärt boende är indelade utifrån olika insatser där
varje insats har preciserade moment som kan ingå i insatsen.
Kils kommun
Postadress
Besöksadress
Telefon +46 (0)554-191 00
Bankgiro
109-6510
Box 88
Kommunhuset
Fax
PlusGiro
12 21 10-0
665 23 Kil
Östra Torggatan 2D
E-post
Org.nr
212000-1751
Sida 1 av 32
[email protected]
2
Vid ändring av moment i insatsen ansvarar kontaktperson för att ändra detta i
genomförandeplanen. Vid oenighet mellan kontaktperson och övriga i
hemtjänstgruppen/brukare så kontaktas enhetschef som vid behov kontaktar
biståndshandläggare.
Parallellgång bedöms utifrån brukarens omvårdnads- och omsorgsbehov. Om det
står klart redan vid utredningen att behov av parallellgång finns så informeras
enhetschef av biståndshandläggare via beställningen. I övriga fall fattas beslutet om
parallellgång av enhetschef.
FÖRENKLAD BISTÅNDSHANDLÄGGNING
Syftet med förenklad biståndshandläggning är att den enskilde ska kunna söka
hemtjänst för serviceinsatser på ett förenklat sätt och därigenom få en mer
tillgänglig äldreomsorg. Förenklad biståndshandläggning är ett komplement till
ordinarie biståndshandläggning.
Förenklad biståndshandläggning gäller serviceinsatserna städ, tvätt och inköp.
Insatsernas omfattning följer kommunens riktlinjer för städ, tvätt och inköp.
Ansökan om och behov av insats oftare än riktlinjer leder till ordinarie
biståndshandläggning. Om den enskilde erhåller ytterligare insatser från
hemtjänsten så upphör beslutet enligt förenklad biståndshandläggning.
Personer som omfattas av förenklad biståndshandläggning är ensamboende
personer 75 år och äldre.
Ansökan görs på blankett för förenklad biståndshandläggning.
Blankett finns på kommunens hemsida och kan även fås via biståndshandläggare.
Hembesök kan göras för hjälp att fylla i ansökan
(ansökningsblankett se bilagor ”Information angående förenklad ansökan om
serviceinsatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen” och ”Ansökan om serviceinsatser
enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen”).
Information om förenklad biståndshandläggning finns på kommunens hemsida
och i informationsbroschyr för avgifter inom hemtjänsten.
Biståndshandläggare fattar beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen.
Beslut fattas och skrivs på ansökningsblanketten och skickas till den enskilde.
Beslutet tidsbegränsas till ett år och ny kontakt tas med den enskilde för eventuellt
ny ansökan.
Kopia på ansökan och beslut förvaras i fysisk personakt och skickas som
beställning till hemtjänstgruppen. Beslutet skrivs in i verksamhetssystemet.
Avgift enligt kommunens gällande taxa.
Sida 2 av 32
3
PERSONLIG OMVÅRDNAD
LAGRUM:
3 KAP. 6 § SOL
Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social
tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra.
4 KAP. 1 § SOL
Den som själv inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och
för sin livsföring i övrigt.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till
den enskildes ekonomiska förhållanden. Rätten att ta ut avgifter för biståndet
regleras i SoL 8 kap.
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet
skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett
självständigt liv.
5 KAP. 4 § SOL
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att
äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro gemenskap med andra.
5 KAP. 5 § SOL
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem
som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är
möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig
service ska ges.
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Brukaren behöver stöd och hjälp med personlig omvårdnad. Brukarens
behov är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen
ska innehålla.
Sida 3 av 32
4
Planeringstid: 30 minuter
Frukost/kvällsmat i samband med personlig omvårdnad tillägg 15 minuter per
insats
Parallellgång: tillägg 30 minuter
Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller
aktiv hjälp.
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Övre och nedre hygien
•
På/avklädning
•
Toalettbesök/byte av inkontinenshjälpmedel/tömma o byta uribag,
stomipåse/tömma toaletthink, bäcken o urinflaska.
•
Förflyttning i och ur säng, vändning
•
Smörjning (ej ordinerad)
•
Munvård
•
Kamma
•
Rakning
•
Frukost/kvällsmat
•
Daglig bäddning/uppbäddning
•
Soppåse
•
Ta in post
•
Vattna blommor
•
Uppsnyggning av bostaden köksbänkar och badrum, torka upp spill
DUSCH
LAGRUM:
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
Sida 4 av 32
5
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Kunna sköta hygienen via duscha/helavtvättning 1 gång/vecka.
Planeringstid: 30 minuter vid tidigare insatsen personlig omvårdnad
60 minuter vid enbart insatsen dusch.
Parallellgång: tillägg 30 minuter vid tidigare insatsen personlig omvårdnad
tillägg 60 minuter vid enbart insatsen dusch.
Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller
aktiv hjälp.
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Av/påklädning
•
Förflyttning till och från duschutrymme
•
Övre och nedre hygien
•
Hårtvätt
•
Torka, smörja
•
Enklare nagelklippning
•
Håret kammas/rullas/fönas
•
Uppstädning av badrum efter duschen
•
Rakning
TOALETTBESÖK/VILA/MELLANMÅL
LAGRUM:
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Brukaren behöver stöd och hjälp med toalettbesök, vila och/eller mellanmål.
Brukarens behov är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment
insatsen ska innehålla.
Planeringstid: 15 minuter vid 1-2 av insatserna. Alla insatser 30 minuter
Sida 5 av 32
6
Parallellgång: tillägg 15 minuter totalt oavsett en eller alla insatser.
Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller
aktiv hjälp.
I TOALETTBESÖK KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Förflyttning till och från toalett
•
Hjälp med klädsel
•
Torka
•
Byta inkontinenshjälpmedel
•
Tömma toaletthink, bäcken, urinflaska
tömma/byta uribag, stomipåse (kan ingå i annan daglig insats).
I VILA KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
Förflyttning i och ur/till och från säng/stol (kan ingå i annan daglig insats).
I MELLANMÅL KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Iordningställa kaffe, te eller annat lättare mellanmål
•
Tillsyn att brukaren påbörjar sin måltid
TILLSYN
LAGRUM:
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Vid tillsyn är brukaren i behov av ökad trygghet och säkerhet. Brukarens
behov är avgörande hur ofta insatsen ges. I insatsen ingår inte aktiv hjälp.
Om aktiv hjälp behövs under hembesöket skall brukaren beviljas den insats
som preciserar den aktiva hjälp som personalen utför under hembesöket.
Brukare med tillsynsbesök ska som regel inte ha trygghetslarm.
Sida 6 av 32
7
Insatt tillsynsbesök ska följas upp senast efter 4 veckor
Planeringstid: 15 minuter
I TILLSYN INGÅR FÖLJANDE MOMENT:
•
Ett kort besök för att se att brukaren mår bra (t ex förebyggande mot oro,
demenssjuka som inte kan använda trygghetslarm).
FRUKOST/KVÄLLSMAT
LAGRUM:
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Brukaren behöver stöd och hjälp i samband med frukost och kvällsmat. Insatsen
omfattar enklare matlagning t ex uppvärmning av färdiglagad mat, kokning av
gröt/välling, steka/koka ägg.
Disk utförs en gång/dag.
Planeringstid: 15 minuter per insats
Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller
aktiv hjälp.
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Tillagning,
•
Duka fram och av, disk
•
Torka köksbord
•
Hjälp till/från matplats
•
Tillsyn att brukaren påbörjar sin måltid
Sida 7 av 32
8
VÄRMNING AV LUNCH
LAGRUM:
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Brukaren behöver stöd och hjälp i samband med huvudmåltid. Där hjälp vid
huvudmåltid föreligger tillgodoses behovet genom värmning av färdiglagad mat
eller värmning av matdistribution (matdistribution se övriga insatser).
Disk utförs en gång/dag
Planeringstid: 15 minuter
Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller
aktiv hjälp.
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Värma mat
•
Duka fram och av
•
Disk
•
Torka köksbord
•
Hjälp till/från matplats
•
Tillsyn att brukaren påbörjar sin måltid
•
Assistans att skriva beställningslista för matdistribution
•
Inhämtandet av beställningslista för matdistribution
•
Släng soppåse - kan ingå i annan daglig insats
•
Vattna blommor - kan ingå i annan daglig insats
•
Ta in post - kan ingå i annan daglig insats
•
Hänga tvätt - kan ingå i annan insats
Sida 8 av 32
9
HJÄLP UNDER MÅLTID
LAGRUM:
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Att få stöd och hjälp att kunna inta mat i tillräcklig omfattning.
Planeringstid: 30 minuter/måltid
Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller
aktiv hjälp under måltiden.
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Hjälp/stöd att äta och dricka
•
Sällskap under måltiden t ex vid demenssjukdom
LEDSAGNING/ SOCIAL AKTIVERING/SAMVARO
LAGRUM:
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Brukaren är i behov av stöd och hjälp från annan person för att klara social
aktivering inomhus/utomhus samt vid ledsagning för att uträtta ärenden,
sjukbesök etc.
Möjligheten om annan person kan tillgodose behovet ska alltid undersökas. I första
hand ska närstående och frivilligverksamhet via anhörigsamordnare tillfrågas.
Beslut kan gälla generellt eller för enstaka tillfälle.
Den enskilde står för eventuella merkostnader för hemtjänstpersonalen vid
t ex entrébiljetter, medresenär färdtjänst.
Sida 9 av 32
10
Planeringstid: 60 minuter
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Ledsagning vid sjukbesök, tandvård, fotvård, hårvård m.m
•
Ledsagning för att äta lunch på Smeden
•
Följeslagare till butik
•
Läsa tidning/post
•
Social aktivering inomhus och utomhus.
ÖVRIG SERVICE
LAGRUM:
3 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Brukaren behöver stöd och hjälp med någon av nedanstående insatser.
Renbäddning sker var 14:e dag eller vid behov.
Ta in post, disk och slänga soppåse utförs en gång/dag.
Blommor inomhus och/eller på veranda/balkong vattnas vid behov. Vattna
blommor i trädgård ingår inte.
Husdjur sköts inte av hemtjänstpersonal.
Inbärning av ved endast om ved är bostadens enda värmekälla. Brukaren
ska kunna elda i spis/panna självständigt.
Telefonsamtal 1-2 gånger/dag om brukaren inte kan använda trygghetslarm.
Planeringstid: 15 min/besök
Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller
aktiv hjälp
Sida 10 av 32
11
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Renbäddning
•
Slänga soppåse
•
Vattna blommor
•
Ta in post
•
Disk
•
Tömma toaletthink
•
Se över kylskåp
•
Enbart tandborstning
•
Läsa tidning/post
•
Bära in ved från ytterdörr.
Ovanstående moment kan ingå i annan insats.
•
Telefonsamtal till/från hemtjänstgrupp.
Kan ersätta tillsynsbesök när brukaren av olika orsaker inte klarar att använda
trygghetslarm.
AVLÖSNING AV ANHÖRIG I HEMMET
LAGRUM:
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
5 kap. 10 § SoL
Sida 11 av 32
12
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Brukaren har ett kontinuerligt och omfattande behov av tillsyn och/eller
omvårdnad som utförs helt eller delvis av anhörig. Anhörig är i behov av avlösning
och brukaren kan inte lämnas ensam.
Anhörig ska få frigjord egen tid samtidigt som enklare aktivitet inomhus eller
utomhus utförs tillsammans med brukaren.
Planeringstid: individuellt
Via anhörigsamordnare kan avgiftsfri avlösning i hemmet med högst 10
timmar/månad fås. Denna avlösning i hemmet är inte biståndsbedömd och fås via
kontakt med kommunens anhörigsamordnare.
SERVICEINSATSER
TVÄTT/KLÄDVÅRD VIA JOBBCENTER
LAGRUM:
1 kap. 2 § äktenskapsbalken
Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och
barn och i samråd verka för familjens bästa.
1 kap. 4 § äktenskapsbalken
Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig.
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Brukaren behöver stöd och hjälp med tvätt/klädvård.
Lever brukaren i hushållsgemenskap med annan person som bedöms kunna utföra
tvätt/klädvård så anses behovet tillgodosett. Individuell prövning sker alltid.
Maskintvätt av gångkläder, sänglinne och mindre textilier tvättas
2 gånger/ 4 veckor.
Sida 12 av 32
13
Biståndet kan variera utifrån den enskildes behov t ex inkontinens. Strykning av
gångkläder vid behov.
Brukaren tillhandahåller tvätt- och sköljmedel.
Tvättning av mattor och större textilier utförs inte.
Jobbcenter sköter transport av tvätt till brukare eller grupplokal.
Jobbcenter utför lättare lagning av kläder om lagningsmaterial skickas med.
Lagning sker i mån av tid.
Planeringstid: 15 minuter,
Planeringstid: 30 minuter vid renbäddning i samband med tvätt/klädvård
Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller
aktiv hjälp.
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Hjälp att lägga i tvättsäck
•
Transportera tvätt från brukaren till Jobbcenter
•
Transport från grupplokal till brukare
•
Vika och lägga in i skåp och lådor
•
Renbäddning
HÄNGA/TA NER TVÄTT I BRUKARENS BOSTAD
Brukaren behöver stöd och hjälp med att hänga och ta ner tvätt.
Brukaren sköter att lägga i tvättmaskin, att tvätta och lägga in tvätt självständigt.
Finns behov av att vika/stryka all tvätt utförs tvätten via Jobbcenter.
Lever brukaren i hushållsgemenskap med annan person som bedöms kunna
utföra att hänga/ta ner tvätt så anses behovet tillgodosett. Individuell
prövning sker alltid.
Planeringstid: 15 minuter
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
hänga/ta ner tvätt
Sida 13 av 32
14
•
vika större tvätt såsom lakan
Hjälp att lägga i och starta tvättmaskin i brukarens bostad
Brukaren behöver stöd och hjälp att lägga i och starta tvättmaskin.
Brukaren sköter att hänga/ta ner tvätt och lägga in tvätt självständigt.
Finns behov av att vika/stryka all tvätt utförs tvätten via Jobbcenter.
Lever brukaren i hushållsgemenskap med annan person som bedöms kunna utföra
att lägga i och starta tvättmaskin så anses behovet tillgodosett. Individuell prövning
sker alltid.
Planeringstid: 5 minuter
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
lägga i tvättmaskin
•
starta tvättmaskin
STÄDNING
LAGRUM
1 kap. 2 § äktenskapsbalken
1 kap. 4 § äktenskapsbalken
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
RIKTLINJER FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Brukaren behöver stöd och hjälp med städning.
Lever brukaren i hushållsgemenskap med annan person som bedöms kunna utföra
städning så anses behovet tillgodosett. Individuell prövning sker alltid.
Städning utförs var 3:e vecka av 2 rum och kök samt hall och badrum. Vid delade
sovrum kan efter behovsbedömning städning av 3 rum och kök samt hall och
badrum utföras.
Städning utöver var 3:e vecka t e x vid allergi och extra behov av städning av bostad
prövas individuellt.
Sida 14 av 32
15
Individuell prövning görs av hjälp med dammtorkning.
Om bostaden är större än beviljade rum för städning så kan städning av rummen
alterneras i samråd med hemtjänstgrupp.
Fungerande städmaterial ska finnas för att kunna utföra insatsen som
fungerande dammsugare, mopp med långt skaft och mopphink.
Finns inte fungerande städmaterial så avbryts verkställigheten.
Planeringstid: 120 minuter/tillfälle
Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller
aktiv hjälp.
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Dammtorkning – (inte antikviteter/dyrbarheter)
•
Dammsugning
•
Små mattor skakas, Stora mattor dammsugs. Möbler bärs inte undan
•
Golv våttorkas med golvmopp med långt skaft.
•
I badrum rengörs toalettstol, tvättställ, stänkytor, spegel samt golv
•
Spis och micro torkas av
•
Stänkytor i kök torkas av
INKÖP
LAGRUM:
1 kap. 2 § äktenskapsbalken
1 kap. 4 § äktenskapsbalken
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 4-5 §§ SoL
Sida 15 av 32
16
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Brukaren behöver stöd och hjälp med inköp. Inköp sker i en matvarubutik.
Inköp 1 gång/vecka. Finns inte kundkort fyra veckor efter att verkställighet startat
så avbryts verkställigheten.
Planeringstid: 60 minuter/tillfälle
I INSATSEN KAN FÖLJANDE MOMENT INGÅ:
•
Hjälp/stöd att skriva inköpslista
•
Inköp i en matvarubutik
•
Inköp via kundkort som brukaren ordnat
•
Hjälp att bära hem varor
•
Ställa in varor i skåp och lådor
•
Redovisa inköpskvitto
•
Se över kylskåp
•
Brukaren följer med vid inköp där det finns beviljat som bistånd.
INKÖP FÖR BOENDE I FAGERÅS-OMRÅDET VIA ICA
Planeringstid: 15 min/tillfälle
•
Hjälp/stöd att skriva inköpslista
•
Faxa/ringa in inköpslista till ICA i Kil
•
Inköp via kundkort som brukaren ordnat
•
Ställa in varor i skåp och lådor
•
Rensa ur kylskåp
Sida 16 av 32
17
RIKTLINJER FÖR SÄRSKILDA BOENDEN OCH
KORTTIDSPLATS
SÄRSKILDA BOENDEN
Innan bistånd till särskilt boende beviljas ska alla andra möjligheter och insatser
uttömmas i det egna hemmet ex hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet och
växelboende. All biståndsprövning enligt SoL prövas individuellt. Ibland kan det
finnas speciella situationer/omvårdnadsbehov som kan motivera beslut utanför
angivna kriterier. Det ska klart framgå av utredning och bedömning på vilka
grunder biståndet beviljats.
I Kils kommuns särskilda boenden är indelningen utifrån omvårdnadsboende och
boende för personer med demenssjukdom. I omvårdnadsboende har brukaren ett
omfattande behov av omvårdnad, trygghet och stöd. I boende för brukare med
demenssjukdom har brukaren en dokumenterad demensdiagnos av läkare samt ett
omfattande behov av omvårdnad, trygghet och stöd.
ANSÖKAN OM SPECIFIKT BOENDE.
I kommunens särskilda boenden erbjuds brukaren en bra och funktionell bostad.
Service, omvårdnad och medicinsk vård finns att tillgå. Brukarens
omvårdnadsbehov är styrande för bedömning av särskilt boende. Brukarens
omvårdnadsbehov kan tillgodoses på samtliga särskilda boenden inom kommunen
och därför tas i regel inte hänsyn till önskemål om specifika boenden. Görs ansökan
utifrån specifikt boende ges avslag på detta boende om inte plats finns. Detta med
hänvisning till att omvårdnadsbehovet kan tillgodoses på kommunens samtliga
särskilda boenden.
DEN ENSKILDE ERBJUDS BISTÅND I FORM AV SÄRSKILT BOENDE OCH FÅR DÄREFTER TA
STÄLLNING TILL ERBJUDANDET.
Den som fått ett gynnande beslut om plats i särskilt boende och tackar nej måste
göra en ny ansökan för att aktualiseras.
Vistas den enskilde på korttidsplats i väntan på särskilt boende och tackar nej till
erbjudet särskilt boende finns ingen självklar rättighet att vara kvar på
korttidsplatsen. Brukaren ska efter att han/hon tackat nej till erbjuden plats återgå
till hemmet med hemtjänstinsatser. Ansökan om ytterligare vistelse på
korttidsplats avslås med motivering att behovet kan tillgodoses på annat sätt
Sida 17 av 32
18
genom hemtjänst i ordinärt boende samt erbjudande om särskilt boende där sådant
är beviljat. Avböjandet av och erbjudande om plats i särskilt boende ska
dokumenteras där orsaken till avböjandet framgår. Om brukaren trots detta
”vägrar” att flytta från korttidsboendet debiteras en dygnskostnad.
Om brukaren erbjuds plats på särskilt boende som inte är utifrån önskemål har
brukaren möjlighet att efter inflyttning ställa sig i kö för byte till annat särskilt
boende.
ANSÖKAN/BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE.
•
Ansökan om specifikt boende kan endast tillgodoses då detta är möjligt,
t ex lediga lägenheter.
•
Det är omvårdnadsbehovet som i första hand styr erbjudandet om plats i
särskilt boende och inte önskemålet om ett specifikt boende. Ansökan kan
göras om specifikt boende men avslås och kan därigenom överklagas.
•
Om brukaren vistas på korttidsplats och tackar nej till erbjudet boende är
alternativet hemgång med hemtjänstinsatser.
Kvarboendeprincipen gäller vid alla särskilda boenden men vid ändrat
omvårdnadsbehov kan flytt utifrån det förändrade omvårdnadsbehovet komma
ifråga.
(se riktlinje i Kvalitetsplanen ”Flytt av vårdtagare med särskild boendeplats med
ändrat vårdbehov”).
När utredning och beslut om särskilt boende är klar beslutas hur boenden ska
fördelas bland de sökande på boråd.
(se Kvalitetsplanen ”Riktlinjer för flytt till särskilt boende enligt SoL”).
UTFLYTTNING FRÅN SÄRSKILT BOENDE
Vid dödsfall vill förvaltningen ha tillgång till lägenheten skyndsamt efter dödsfallet.
SÄRSKILT BOENDE – OMVÅRDNADSBOENDE/DEMENSBOENDE
LAGRUM:
4 kap. 1 § SoL
Den som själv inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och
Sida 18 av 32
19
för sin livsföring i övrigt.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till
den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet
regleras i 8 kap.
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet
skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett
självständigt liv.
5 kap. 4 § SoL
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att
äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
5 kap. 5 § SoL
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är
möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig
service ska ges.
SFS 2006:287 – 2 kap. 2 § Socialtjänstförordningen
För det fall makar, sambor eller registrerade partner beviljas boende i en sådan
särskild boendeform som avses i 5 kap. 1 § SoL skall med skälig levnadsnivå förstås
att båda bereds plats i samma boende om de begär det.
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Att den brukare som har ett omfattande behov av omvårdnad och omsorg som inte
kan tillgodoses med ytterligare hemtjänstinsatser, trygghetslarm, växelboende och
hjälpmedel beviljas särskilt boende efter ansökan.
Brukaren har ett omfattande behov av omvårdnad och omsorg dygnet runt. Psykisk
oro, ensamhet och otrygghet ska vägas in och dessa besvär ska vara stora och
Sida 19 av 32
20
bestående.
Behovet av omvårdnad ska kunna tillgodoses på kommunens samtliga särskilda
boenden. För demensboende ska brukaren ha en dokumenterad demensdiagnos av
läkare.
Beviljat särskilt boende ska anvisas inom 3 månader from att beslutet är fattat.
Boendet ska tillgodose brukarens omsorgs/omvårdnadsbehov.
ANSÖKAN OM SÄRSKILT BOENDE TILL ANNAN KOMMUN
LAGRUM:
2 a kap. 8 § SoL
En person som önskar att flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den
kommunen om han eller hon till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller
allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser
och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han
eller hon behöver lämnas.
2 a kap. 9 § SoL
En ansökan enligt 8 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i
inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i
bosättningskommunen, får inte hänsyn tas till den omständigheten när ansökan
prövas.
4 kap. 1 § SoL
RIKTLINJER FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Ansökan om boende till annan kommun görs efter önskemål från den
sökande/eller legal ställföreträdare.
Biståndshandläggaren tar kontakt med biståndshandläggare i
inflyttningskommunen.
Biståndshandläggare bistår med social utredning samt övriga dokument som
inflyttningskommunen efterfrågar.
Sida 20 av 32
21
ANSÖKAN OM SÄRSKILT BOENDE FRÅN SÖKANDE BOSATT I ANNAN
KOMMUN
LAGRUM:
2 a kap. 8 § SoL
2 a kap. 9 § SoL
4 kap. 1 § SoL
RIKTLINJER FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Ansökan behandlas i sedvanlig ordning och behandlas som om den sökande vore
bosatt i inflyttningskommunen.
Ansökan och beslut om avslag görs enligt 2 a kap. 8 § SoL
Utreds, bedöms och beslutas bifall enligt 4 kap. 1 § SoL
Den kommun i vilken sökande är bosatt kan ombeds att bistå med social utredning
och omvårdnadsstatus. Omvårdnadsstatus på blankett för Kils kommun
skickas/faxas (se Riktlinjer för Hälso- och sjukvård flik 3). Blankett ” Ansökan till
särskilt boende från annan kommun enligt
2 a kap. 8 § socialtjänstlagen” skickas för underskrift till sökande eller legal
företrädare (blankett se bilaga).
Behovet av omvårdnad ska kunna tillgodoses på kommunens samtliga särskilda
boenden. För demensboende krävs demensdiagnos från läkare.
Beviljat särskilt boende ska anvisas inom 3 månader from att beslutet är fattat.
Boendet ska tillgodose brukarens omsorgs/omvårdnadsbehov.
KORTTIDSPLATS
Syftet med korttidsplatsen är att ge omvårdnad och omsorg under en kortare
tidsbegränsad period, tillfälligt eller återkommande. Brukaren kan komma från
hemmet eller från sjukhuset via vårdplanering. Det kan vara för att brukaren ska
kunna återhämta krafter och träna funktioner som behövs i vardagen för att kunna
bo kvar hemma. Det kan även vara vistelse för akut eller planerad avlösning av
anhörig som vårdar samt i väntan på särskilt boende.
LAGRUM:
4 kap. 1 § SoL
Sida 21 av 32
22
5 kap. 10 § SoL
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som
har funktionshinder.
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Den enskilde har behov av:
•
Återhämtning och träna funktioner efter sjukhusvistelse.
•
Rehabiliteringsbehov pga tillfällig funktionsnedsättning.
•
Behov av vård/omvårdnad i livets slutskede.
•
I väntan på särskilt boende då plats inte finns.
•
Tillfällig avlösning för anhörig som ger vård och omsorg.
•
Behov av växelboende.
Den anhörige har behov av:
Tillfällig/regelbundet återkommande avlösning av anhörig som ger omvårdnad och
omsorg. Behovet av omvårdnad, omsorg och rehabilitering ska inte kunna
tillgodoses i den sökandes ordinarie bostad.
Korttidsplats ska alltid övervägas som komplement till andra insatser för att
möjliggöra kvarboende.
Ett beslut om korttidsplats beviljas för max 4 veckor åt gången.
Växelboende sker vanligtvis en alternativt två veckor av fyra veckor.
Om behovet av växelboende omfattar perioder på mer än två veckor per tillfälle bör
särskilt boende övervägas.
Uppföljning sker på korttidsplats genom korttidskonferens och planering
tillsammans med brukaren och anhörig.
Vistas den enskilde på korttidsplats i väntan på särskilt boende och tackar ja till
erbjudandet ska inflyttning ske snarast.
Den person som kvarstannar på korttidsplats efter att beviljat bistånd för
korttidsplatsen upphört ska debiteras den faktiska kostnaden för korttidsplatsen.
Under överklagan debiteras inte faktisk dygnskostnad.
Sida 22 av 32
23
ÖVRIGA INSATSER
TRYGGHETSLARM
LAGRUM:
3 kap. 6 § SoL
4 kap. 1 § SoL
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Att känna trygghet och säkerhet i det egna boendet och en möjlighet till
kvarboende i det egna hemmet.
Brukare som på grund av fysiskt, psykiskt och/eller socialt funktionshinder känner
så stor otrygghet att det påverkar det dagliga livet och/eller har fallrisk. Brukaren
behöver komma i kontakt med personal med kort varsel.
En allmän känsla av otrygghet räcker inte för att få insatsen trygghetslarm.
För att kunna beviljas och ha ett trygghetslarm måste den enskilde ha insikt och
förståelse för när, hur och på vilket sätt man använder trygghetslarmet.
Trygghetslarm som inte används på ett avsett sätt, kan återtas och ersättas av
andra insatser för att säkerställa trygghet. Den enskilde ska informeras om detta
vid ansökan.
Trygghetslarm kan beviljas den person som vårdas av närstående och där den
enskildes hälsosituation och/eller funktionshinder föranleder att den närstående
snabbt behöver påkalla hjälp t ex vid fall.
Om makar/sambo/registrerade partners ansöker om trygghetslarm ska beslut
fattas för var och en.
Ett trygghetslarm får inte överlåtas till make/maka/sambo/registrerad partner om
biståndet till ursprunglig mottagare avslutats.
Tiden från beställning av biståndshandläggare till installation av trygghetslarmet
kan vara upp till en vecka.
Två nycklar införskaffas av sökande/närstående och lämnas till den personal som
är ansvarig för installationen. Trygghetslarm kopplas inte in innan nycklar är
ordnade. Nyckelkvittens skrivs då nycklar inhämtas.
Trygghetslarmet är kopplat direkt till kommunens hemtjänstpersonal via speciella
larmtelefoner (mobiltelefoner). Den enskilde nås vid larm genom larmets
högtalarmikrofon som är kopplad till telefonen då personal frågar om vad som
hänt. Hemtjänstpersonal åtgärdar därefter larmet. Hemtjänstpersonal är nåbar för
larm dygnet runt.
Sida 23 av 32
24
Inställelsetid på trygghetslarm kan vara ca 1 timme
Biståndshandläggare meddelar nya ärenden till larmansvarig i hemtjänsten och till
avgiftshandläggare. Ett larmunderlag faxas till larmansvarig i hemtjänsten. Efter
kontakt från biståndshandläggare/hemtjänstpersonal avslutar larmansvarig i
hemtjänsten ärendet i larmsystemet och till avgiftshandläggare.
Återlämnande av trygghetslarm sker efter överenskommelse med larmansvarig till
Smedens seniorboende. Återlämnande av nycklar och påskrift av nyckelkvittens
sker samtidigt.
Den person som beviljats trygghetslarm och som inte har fast telefon/eller
möjlighet att installera fast telefon har möjlighet att få trygghetslarm via GSMenhet.
Angående rörelselarm, dörr-, matt- och sänglarm i särskilt och ordinärt boende
samt epilepsilarm och pejlingslarm (se Riktlinjer för Hälso- och sjukvård flik 6 ”
Skyddslarm”).
MATDISTRUBUTION
LAGRUM
3 kap 6 § SoL
4 kap 1 § SoL
5 kap 4-5 §§ SoL
RIKTLINJER FÖR SKÄLIG LEVNADSNIVÅ INNEBÄR ATT:
Matdistribution beviljas den person som inte kan tillreda sin mat eller på annat sätt
kan få ett huvudmål.
Ny beställning av matdistribution sker från biståndshandläggare till
hemtjänstgrupp och kostavdelning.
Alla beställningar/avbeställningar enligt matsedel och förändringar ska gå via
hemtjänstgrupp eller direkt till kostavdelningen.
Vid behov av nycklar för att verkställa leverans sker detta via kostavdelningen.
Tid för värmning av matdistribution, assistans att skriva beställningslista och
inhämtande av beställningslista finns under insatsen ”Värmning av lunch”.
Sida 24 av 32
25
NÄRSTÅENDEVÅRD/ANSTÄLLNING AV ANHÖRIGA
LAGRUM:
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 10 § SoL
Meddelandeblad, socialstyrelsen, april 2010 – Stöd till anhöriga i form av service
eller behovsprövad insats – handläggning och dokumentation.
NÄRSTÅENDEVÅRD/ANSTÄLLNING AV ANHÖRIGA
Vid ansökan om vård från anhöriga görs utredning av biståndshandläggare
gällande den sökandes behov som utgör underlag för antal timmar för en eventuell
anhöriganställning. I utredningen redogörs för önskemål om anställning av
anhörig.
Beslut om anställning tas av enhetschef.
Undantag för anställning:
Den sökande medger inte anställning av anhörig.
Den närstående är olämplig som anhörig-anställd.
Person som uppbär full sjukpension kan inte anställas. Den som har halv
sjukpension kan anställas upp till halvtid.
STÖD TILL ANHÖRIGA
LAGRUM:
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 10 § SoL
Meddelandeblad, socialstyrelsen, april 2010 – Stöd till anhöriga i form av service
eller behovsprövad insats – handläggning och dokumentation.
Genom en ändring i 5 kap. 10 § SoL som trädde i kraft i juli 2009 har stödet till
anhöriga förtydligats genom att ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta
för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller
som stödjer en närstående som har funktionshinder”
Sida 25 av 32
26
Förtydligandet visar även på möjligheten för den anhörige att för egen del söka ett
behovsprövat bistånd.
Stöd till anhörig kan ingå i annan insats genom korttidsplats och avlösning i
hemmet. Här beslutas insatsen för den närstående även om insatsen ges som
anhörigstöd.
Via anhörigsamordnare kan avgiftsfri avlösning i hemmet med högst 10
timmar/månad fås. Denna avlösning i hemmet är inte biståndsbedömd och fås via
kontakt med kommunens anhörigsamordnare. Brukaren ska då inte ha LSSinsatser eller SoL-insatser i form av personlig omvårdnad.
INSATSER VID TILLFÄLLIG VISTELSE I KOMMUNEN
LAGRUM:
2 a kap. 2 § SoL
Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvar för stöd och
hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer.
2 a kap. 3 § SoL
Om den enskilde är bosatt i annan kommun än vistelsekommun, ansvarar
bosättningskommunen för det stöd och hjälp den enskilde behöver. Med
bosättningskommun avses i detta kapitel
1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller
2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste
anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller
3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller
hon har sin starkaste anknytning.
2 a kap. 6 § SoL
När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än
bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller
allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att
på begäran
1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna
pröva den enskildes behov av stöd och hjälp
2. verkställa bosättningskommunens beslut.
Sida 26 av 32
27
2 a kap. 7 § SoL
Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 6 § 2 ska
bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna.
Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen
tillämpar för motsvarande insatser.
4 kap. 1 § SoL
RIKTLINJE FÖR SKÄLIG LEVNADS NIVÅ INNEBÄR ATT:
Den enskildes bosättningskommunen ansvarar för att utreda och besluta om
insatser i för vistelse i Kils kommun. Utredning och insatsplan skickas direkt till
enhetschef för verkställigheten.
Skulle ett akut behov av förändrade insatser uppkomma är det
biståndshandläggare i Kils kommun som ansvarar om att besluta om nödvändiga
insatser i den akuta situationen. Ansvaret i den akuta situationen omfattar
utredning, beslut och verkställighet. Kontakt tas därefter med biståndshandläggare
i bosättningskommunen för information samt delge utredning, bedömning och
beslut om den akuta situationen. Handläggare i bosättningskommunen tar sedan
ställning till fortsatt insats. På begäran ska handläggare i Kils kommun bistå med
utredning för fortsatta insatser.
Med vistelse kortare tid avses här semesterresor och andra kortare vistelser upp till
sex månader.
Vistelsen ska vara föranledd av den enskildes eget önskemål och på den enskildes
initiativ.
Ersättning från bosättningskommun sköts av avgiftshandläggare.
INSATSER VID TILLFÄLLIG VISTELSE I ANNAN KOMMUN
LAGRUM:
2 a kap 2-3 §§ SoL
2 a kap. 6 § SoL
2 a kap. 7 § SoL
Den enskilde vänder sig till biståndshandläggare i Kils kommun.
Biståndshandläggare kontaktar enhetschef/verkställigheten i vistelsekommunen
för att översända social utredning och insatsplan.
Sida 27 av 32
28
Den enskilde ombeds att i god tid meddela när han/hon kommer tillbaka till
bosättningskommunen för att insatsen kan starta på nytt.
Ersättning till vistelsekommun sköts av avgiftshandläggare.
GOD MAN/FÖRVALTARE
LAGRUM:
5 kap. 3 § Socialtjänstförordningen (SoF)
Socialnämnden skall anmäla till överförmyndaren om den finner
- att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon.
- att någon längre inte behöver ha förvaltare.
11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB)
Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller
liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller
sörja för sin person, skall rätten om det behövs, förordna god man för honom eller
henne. Förordnande får inte meddelas utan samtycke av den för vilken god man
skall utses, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening
inhämtas.
11 kap. 7 § FB
Om någon befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § är ur stånd att vårda sig
eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller
henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap
anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp.
Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och
får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom
överstigande ett visst värde.
Sida 28 av 32
29
RIKTLINJE:
ANMÄLAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE
Anmälan om god man/förvaltare görs för den person som behöver hjälp med att
sörja för sin person, bevaka sin rätt och förvalta sin egendom.
Skriftligt utlåtande om behov av god man skrivs av biståndshandläggare.
Utlåtandet ska innehålla:
•
Personuppgifter på den anmälan gäller (namn, personnummer, adress och
telefonnummer).
•
Social situation – civilstånd, ordinärt boende/särskilt boende.
•
Närstående – namn, adress och telefonnummer
•
Den enskildes fysiska och psykiska hälsotillstånd
•
Beskriv vad som föranleder att den enskilde behöver god man.
•
Finns samtycke från den enskilde till anmälan om god man.
•
Anmälan ska skrivas i world-dokument med kommunens och
förvaltningens logga samt vara daterad och undertecknad av anmälaren.
Läkarintyg begärs in av överförmyndarnämnden.
Anmälan skickas till överförmyndarnämnden och beslut fattas av Tingsrätten.
Den enskilde kan själv ansöka om god man via biståndshandläggare eller direkt till
överförmyndarnämnden.
Om den enskilde, som ansöker om god man, har insatser via biståndshandläggare
enligt SoL så skrivs även ett utlåtande enligt ovan.
Ansökan och utlåtande skickas till överförmyndarnämnden och beslut fattas av
Tingsrätten.
Blanketter finns på Kil kommuns hemsida under omsorg och socialt
stöd/överförmyndarnämnd i samverkan/dokument/ansökan om god man.
Dokument att använda är:
•
Samtycke till godmanskap och viss god man
•
Anmälan om behov av god man.
Sida 29 av 32
30
RÄTTEN TILL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD
LAGRUM:
8 a § Tandvårdslagen
Socialstyrelsens Meddelandeblad mars 2004: ” Vägledning för landstingets
särskilda tandvårdsstöd enligt tandvårdslag och tandvårdsförordning samt
samverkan mellan kommuner, primärvård och tandvård.
Riktlinjerna beslutas av landstinget
Personer som bedöms ha rätt till nödvändig tandvård kan få detta inom
landstingets högkostnadsskydd.
För att få det särskilda tandvårdsstödet ska en sökande ha ett varaktigt och
omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser för hjälp med personlig
omvårdnad under större delen av dygnet. Hjälpen med personlig omvårdnad ska
omfatta minst 3 gånger/dygn samt antingen tillsyn under natt eller trygghetslarm.
Detta gäller oavsett om hemtjänstpersonal eller närstående genomför
omvårdnaden.
Med varaktigt menas att behovet av omvårdnad förväntas kvarstå minst ett år.
För personer med demens i tidigt skede kan stödet utgå med hänvisning till att
förbättringsutsikten bedöms vara obefintlig och personen har en begränsad
förmåga att inse sina behov av hygien och munhygien även om det personliga
omvårdnadsbehovet i övrigt är litet. Förebyggande insatser kan då sättas in i ett
tidigt skede av sjukdomsutvecklingen.
För psykiskt funktionshindrade ska diagnosen vara psykossjukdom som pågått mer
än ett år och även innebära ett omfattande och varaktigt socialt funktionshinder.
Personen ska ha kontakt med psykiatrisk klinik och inte inse sitt behov av adekvat
tandvård.
Berättigande till nödvändig tandvård delas in i följande kategorier:
N1 - Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för i särskilt boende
(intyg skrivs av sjuksköterska på boendet).
N2 - Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (svårt sjuka).
N3 - Personer som omfattas av LSS
(intyg skrivs av psykiatri/LSS-handläggare).
Sida 30 av 32
31
N4 – Personer som är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård
eller omsorg som personer enligt punkterna 1-2 ovan
(intyg skrivs av biståndshandläggare, psykiatri/LSS handläggare).
Intyg skickas till:
Landstinget i Värmland
Patient- och medborgarservice/tandvård
651 82 Karlstad
Intyget kan tidsbegränsas.
Val av tandläkare är fritt för personen och en avgiftsfri munhälsobedömning av
tandhygienist erbjuds.
DAGVERKSAMHET FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM
LAGRUM:
Hälso- sjukvårdslagen
Dagverksamhet beviljas av minnesteamet. Dagverksamheten Träffen
2 dagar/vecka och Herrklubb en förmiddag varannan vecka.
Avslut av dagverksamhet sker efter bedömning från minnesteamet.
REHABILITERING
LAGRUM:
Hälso- och sjukvårdslagen
Behov av rehabilitering för funktionshöjning eller funktionsbevarande bedöms och
delegeras av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast.
Ovanstående insats bedöms ligga utanför begreppet ”rehabiliterande
förhållningssätt” som innebär att brukaren får använda och därmed bibehålla sina
funktioner i sin dagliga tillvaro t ex att gå till toaletten istället för att åka rullstol, att
kunna göra det man själv kan vid måltider och personlig omvårdnad.
Träningsprogram och/eller instruktion faxas/lämnas till
hemtjänstpersonal/personal på korttidsplats.
Sida 31 av 32
32
Insatsen är tidsbegränsad
Arbetsterapeut/sjukgymnast ansvarar för uppföljning och avslut.
Hjälpmedel i ordinärt boende och särskilt boende bedöms och förskrivs av
arbetsterapeut/sjukgymnast. Vid förändring av hjälpmedelsbehovet kontaktas
arbetsterapeut/sjukgymnast.
(Se även riktlinjer för Hälso- och sjukvård och flik 10 ” Arbetsordning för
arbetsterapeuter och sjukgymnaster”).
HEMSJUKVÅRD
LAGRUM:
Hälso- och sjukvårdslagen
Hemsjukvård utförs eller delegeras av distriktssköterska/sjuksköterska.
HSL-plan, signeringslistor, instruktioner och provtagningsunderlag skrivs av
distriktssköterska/sjuksköterska och lämnas/faxas direkt till hemtjänstgruppen.
VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE
LAGRUM:
Hälso- och sjukvårdslagen
Samtliga biståndsbedömda insatser för personlig omvårdnad enligt
socialtjänstlagen avslutas och distriktssköterska/sjuksköterska beslutar om
omvårdnadsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Se riktlinjer för Hälso-och
sjukvård flik 10 ” Vårdprogram för palliativ vård”.
Bilagor
•
Information angående förenklad ansökan om serviceinsatser enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen
•
Ansökan om serviceinsatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
•
Ansökan till särskilt boende från annan komun enligt 2 a kap. 8 §
socialtjänstlagen
Sida 32 av 32
Download