Robert Pettersson Etour, Effekter av evenemang

advertisement
Evenemang och dess effekter
Robert Pettersson
Etour Mittuniversitetet
Stor tro på framtidens resande…
…även i Sverige och Västernorrland
Evenemangstrender
• Allt vanligare reseanledning
• Passar dagens resmönster
• Används strategiskt (ex. säsonger)
• Nya målgrupper
I destinationens intresse…
…och många fler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiva
Besökare
Volontärer
Arrangörer
Lokalsamhället
Sponsorer
Media
Politiker
osv
Vad är ett evenemang?
Evenemang:
• är avgränsade i tid och rum
• ligger utöver det vardagliga programmet
• inkluderar ett uttalat innehåll
• har arrangörer och deltagare/besökare
Diskussionsfråga
Vad är ett framgångsrikt evenemang?
Evenemangseffekter
Ekonomiska
Sociala
Miljömässiga
Ökad variation
Utökat kontaktnät
Förbättrad självkänsla
Bättre social service
Större befolkningsunderlag
Ökat miljömedvetande
+
Fler arbetstillfällen
Ökade inkomster
Bredare ekonomisk bas
Nya verksamheter
-
Större säsongsvariationer
Prisstegring
Utvecklingskostnader
Ökat omvärldsberoende
Främmandeskap
Ökad kriminalitet
Ökad kommersialisering
Slitage
Nedskräpning
Buller
Luftföroreningar
Framgångsrika evenemang
Varför misslyckas evenemang?
1. Utebliven sponsring
2. Vädret
3. Övertro till en enda finansiär
4. Bristfällig marknadsföring
5. Bristande planering
Marknadsföring/planering
Bristfällig marknadsföring (4)
Underskattning av servicekvalitet
Brister i kunskapen om vad besökaren vill ha
Yttre faktorer
Vädret (2)
Konkurrerande evenemang
Mänskliga resurser
Brist på kompetent personal
Utbrändhet
Finansiella resurser
Utebliven sponsring (1)
Övertro till en enda finansiär (3)
För lite driv, ingen vinst
Organisationskultur
Bristande planering (5)
Svagt ledarskap
Interna stridigheter
Brist på samsyn
Arenautveckling
Veltins Arena, Schalke Tyskland
Arenautveckling
Vilka lyckas bäst?
Strategisk utveckling
•
•
•
•
•
Långsiktighet (evenemangsstrategi)
Hänsyn till förändringar
Samverkan och samordning
Kunskapsuppbyggnad
Stödfunktioner
Vilka lyckas bäst?
Kunddriven utveckling
Vilka lyckas bäst?
Förnyelse
Förnyelse
Antal besökare
Stagnation
Konsolidering
Nedgång
Utveckling
Utforskning
Uppstart
Tid
Vilka lyckas bäst?
Utvärdering och uppföljning
EVENT C MPASS™
Evaluation, Certification and Guidance
Vilka lyckas bäst?
Bra idéer och engagemang
Evenemang idag
Växer i antal, storlek och variation
Ökad konkurrens
Utbudet kommer ikapp efterfrågan
Allt vanligare resanledning
Större mediabevakning
Större andel deltagarevenemang
Riktad marknadsföring allt viktigare
Dyrare att kandidera och anordna
Mer stragegisk marknadsföring med tex destination
Fler vill äga egna evenemang
Tack!
Download