LAT120

advertisement
INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER
LAT120
Latin, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Latin, Intermediate Course, 30 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-04-01 och senast
reviderad 2014-07-10 av Institutionen för språk och litteraturer. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2014-09-01, höstterminen 2014.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering
Kursen ges som fristående kurs på grundnivån och förbereder för en kandidatexamen i
ämnet latin. Som fortsättning ges kursen LAT130, Latin, Fördjupningskurs, 30
högskolepoäng.
Huvudområde
Fördjupning
Latin
G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 22,5 hp på kursen LAT110,
Latin, Grundkurs, 30 högskolepoäng; eller på kurserna LAT111, Introduktionskurs i
latin I, 7,5 hp, LAT112, Introduktionskurs i latin II, LAT113, Textkurs, Antika latinska
texter, 7,5 hp och LAT115, Latinet som språk- och kulturbärare, 7,5 hp; eller
motsvarande utbildning.
Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
2/ 4
- uppvisa systematiska kunskaper i den latinska syntaxen,
- behärska huvuddragen i den latinska formläran, inklusive verbtemata och böjningar
av latinets mest frekventa oregelbundna verb,
- ur ett övergripande perspektiv redogöra för och beskriva de vetenskapliga metoder
som används inom aktuell forskning i den antika litteraturen och dess historiska
kontext,
- redogöra för grundläggande gemensamma drag i den latinska poesin och för
huvudsakliga skillnader mellan antik och efterantik latinsk poesi,
Färdighet och förmåga
- självständigt förstå och tolka latinska texter,
- hantera sina kunskaper i latinsk syntax aktivt vid översättning både till och från
målspråket,
- koppla frågeställningar knutna till textläsning och texttolkning till relevant
vetenskaplig metod,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- på ett strukturerat, konstruktivt och lyhört sätt pröva sin egen förståelse av text och
metod mot andras,
- relatera och kritiskt värdera den genom språkstudiet vunna historiska erfarenheten i
förhållande till samtiden och på en grundläggande nivå förmedla detta kritiska
förhållningssätt till andra,
- ha skaffat sig en orientering om den betydelse latinspråkig kultur har haft och
fortfarande har för en gemensam europeisk identitet.
Innehåll
Kursen är indelad i följande fyra delkurser: Grammatik, text och tolkning I (delkurs 1),
Grammatik, text och tolkning II (delkurs 2), Latinsk poesi (delkurs 3),
Seminarieövningar i klassisk filologi (delkurs 4).
Delkurs 1:
Grammatik, text och tolkning I, 7,5 högskolepoäng (Grammar, Text and Interpretation
I, 7,5 Higher Education Credits)
I kursen ökar studenten sin självständighet i textanalys genom att med handledning läsa
och översätta ca 25 sidor latinsk prosa och tränas i att med ökande självständighet
resonera kring innehållsliga och språkliga problem i de lästa texterna.
Det kontrastiva perspektivet fördjupas samtidigt genom egen konstruktion av latinsk
text i form av översättning av enklare svensk text till ett morfologisk och syntaktiskt
korrekt latin.
LAT120 Latin, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng / Latin, Intermediate Course, 30 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
3/ 4
Delkurs 2:
Grammatik, text och tolkning II, 7,5 högskolepoäng (Grammar, Text and
Interpretation II, 7,5 Higher Education Credits)
I kursen ökar studenten sin självständighet i textanalys genom att med handledning läsa
och översätta ca 25 sidor något mer syntaktiskt komplex latinsk prosa och tränas i att
med ökande självständighet resonera kring innehållsliga och språkliga problem i de lästa
texterna.
Det kontrastiva perspektivet fördjupas samtidigt genom egen konstruktion av latinsk
text i form av översättning av, i förhållande till Grammatik, text och tolkning I, något
mer avancerad svensk text till ett morfologisk och syntaktiskt korrekt latin.
Delkurs 3:
Latinsk poesi, 7,5 högskolepoäng (Latin Poetry, 7,5 Higher Education Credits)
Kursen består av ett ingående studium av ca 1000 vers från den latinska litteraturens
olika perioder. I urvalet ingår både antik och efterantik poesi. Texterna läses med hjälp
av relevanta hjälpmedel och studenten tränas i att analysera såväl poesins språkliga och
metriska struktur som dess estetik och samtidigt i att på en grundläggande nivå pröva
sin egen förståelse av texten mot den övriga gruppens.
Delkurs 4:
Seminarieövningar i klassisk filologi, 7,5 högskolepoäng (Methodology of Classical
Philology, 7.5 Higher Education Credits)
Kursen består av seminarieövningar som ägnas åt för klassiska filologin relevanta
metoder och problemområden (t ex textkritik, historisk källkritik, språkhistoria,
jämförande syntax och lingvistik, litterära teorier och tolkningsmetoder, retorik,
stilistik, paleografi, epigrafik). Kursen anknyter aktivt till andra ämnesområden, främst
inom den egna fakulteten.
Former för undervisning
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning
Kursen examineras genom ett antal skriftliga inlämningsuppgifter (inlämning av
uppgifter sker regelbundet under kursens gång).
Delkurs 1 och 2 examineras genom duggor (formlära) samt skriftlig salstentamen
(övriga lärandemål). Delkurs 3 och 4 examineras genom ett antal skriftliga
inlämningsuppgifter (inlämning av uppgifter sker regelbundet under kursernas gång).
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
LAT120 Latin, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng / Latin, Intermediate Course, 30 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
4/ 4
Kursvärdering
Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultatet från
utvärderingen publiceras digitalt.
Övrigt
Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra kring
och problematisera ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling.
LAT120 Latin, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng / Latin, Intermediate Course, 30 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Download