Samhällsvetenskapsprogrammet

advertisement
SP
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Språk
k tillägnar du dig
”Genom att studera språ
en.”
rs kultur och förhålland
kunskaper om olika lände
I en tid av ökad globalisering och internationalisering blir språkkunskaper allt viktigare, liksom
kunskaper om olika länders kulturer och samhällsförhållanden. Hela EU-området är en möjlig
arbets- eller studieplats för dagens ungdom.
Dessutom kräver alltfler yrken kunskaper i
främmande språk.
De Geergymnasiet har ett stort språkutbud. På
SP-programmet, inriktning språk, får du förutom
möjlighet till undervisning i klassiska språk också
goda kunskaper i moderna språk. Det finns ett
stort utbud och en stor valfrihet.
• Du kan läsa minst två främmande språk förutom engelska.
•Du kan välja att läsa moderna språk som fortsättningsspråk eller nybörjarspråk.
•Du kan välja mellan latin med allmän språkkunskap och ett fjärde främmande språk.
•Du kan välja mellan franska, tyska, spanska,
italienska och ryska.
•Du kan även välja grekiska, ett val som ytterligare fördjupar din språkliga profil.
•Du kan följa kurser som leder till internationella språkcertifikat, t. ex Certificates in English
Language Skills.
•Du får en bred humanistisk utbildning genom
ämnen som historia, religionskunskap, filosofi
och psykologi.
•Du kan välja estetiska specialämnen, t. ex.
dramatik, kulturhistoria, körsång eller bild.
•Du kan bredda din kompetens genom studier i
t ex. ekonomi eller matematik.
Vi har internationella kontakter med skolor i
Frankrike, Tyskland.
I latin med allmän språkkunskap får du studera de västerländska språkens släktskap och
ursprung och du får många tillfällen att ta del av
den kulturella gemenskap som förenar Europas länder. Latin var romarnas språk och de
europeiska språken har påverkats mycket av
latinet. Latin var långt fram i tiden vetenskapens
och diplomatins språk Många fackuttryck bygger
idag på latinet, t ex. inom medicin, biologi, teknik
och juridik. Kunskaper i latin underlättar studier i
moderna språk som franska, spanska, italienska
och engelska.
Grekiska ger dig ytterligare direktkontakt med
den västerländska kulturens källor. Du får studera grekisk historia, kultur, mytologi och filosofi.
Du blir bekant med grekiska lånord i moderna
språk inom olika vetenskaper.
Modersmålsundervisning kan ordnas som
individuellt val eller ersätta undervisning i språk
2 eller 3.
Vill du veta mer? Kontakta oss:
Anette Gentile, lärare: 011-15 37 97
Jeanette Jonsson, studie- och yrkesvägledare:
011-15 38 09
Läs mer om SP-programmet på
www.degeer.norrkoping.se
Nygatan 68, 602 34 Norrköping. Tel: 15 38 00
Download