Hur ber du?
Vuxenskolan 2016.10.30
Hur ber du?
•
•
•
•
•
•
•
Intro
1) Vad ska man be för?
2) Olika typer av bön?
3) På vilka sätt kan man be?
4) Hur mycket ska man be?
Tips
Reflektion och Diskussion
Intro
Bönerörelser
• Hernhuttarna 100-årigt bönemöte,
Tyskland, 1727
• 24-7-bönen, 1999 England
• Bönehus i olika länder idag
Intro
Intro
”Han tjänar Kristus Jesus och kämpar
alltid för er i sina böner för att ni skall
stå fasta och vara fullkomliga och helt
uppfyllda av Guds vilja.” (Kol 4:12)
(Paulus om Epafras)
Intro
”Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla
folk”
Matt 21:13
Intro
”Herre, lär oss att be” (Luk 11:1)
– Att be är någonting man KAN lära sig.
– Att be är något man MÅSTE lära sig.
– ”Om bön är något jag kan lära mig, är
jag då bättre på det idag än för ett år
sedan?” Johannes Hartl
– Bön är en muskel – måste användas för
att bli stark.
1) Vad ska man be för?
1) För andra människor
– ”be för dem som förföljer dig” (Matt 5:44)
(”...skymfar dig”, Luk 6:28)
– ”be om arbetare till skörden (Matt 9:38)
– ”kungar och alla som har makt” (1 Tim
2:1)
– Paulus ber för ofrälsta (Rom 10:1)
– Vi uppmanas att be för helande (Jak
5:14-16)
1) Vad ska man be för?
1) För andra människor
2) För oss själva
- ”...när ni åkallar och ber, tacka då
Gud och låt honom få veta alla era
önskningar (Fil 4:6)
- ”Be att ni inte utsätts för frestelser”
(Matt 26:41)
1)Vad ska man be för?
Paulus - församlingarna:
- ”Be för oss, så att budskapet om Herren Jesus
snabbt når ut och att människor värderar
det...” (2 Thess 3:1 NLV)
- ”Jag ber att er kärlek till Gud och människor
ständigt ska växa och att ni ska lära känna
Gud och klart förstå hur han vill att ni ska
handla...” (Fil 1:9 NLV)
- ”Jag ber att Gud...ska låta sin Ande ge er
vishet och förstånd, så att ni varje dag lär
känna Gud bättre.” (Ef 1:17 NLV)
2) Olika typer av bön?
•
•
•
•
•
Förbön
Tillbedjan
Tacksägelse
Ordlös bön
Läsa Ordet bedjandes
2) Olika typer av bön?
Tillbedjan
– Att lovprisa och upphöja Gud.
”Att älska och beundra Gud”
– Påminnelse om vem Gud är och jag är:
”Den som tillber vet att han inte gjort sig
själv, att han av sig själv är ingenting, att
all ära och härlighet tillkommer Gud. Den
som tillber bekänner att han är Guds
händers verk.” Wilfrid Stinissen
2) Olika typer av bön?
Tacksägelse
”Och allt vad ni gör i ord eller handling,
gör det i Herren Jesu namn och
TACKA Gud Fadern genom honom.”
(Kol 3:17)
– Vi kan se det vi har som en gåva, att
det kommer från Herren. Hjälper mig
behandla min egocentrering.
2) Olika typer av bön?
Paulus förböner inleds ofta med
tacksägelse.
”Jag kan inte sluta tacka Gud för er när
jag nämner er i mina böner” (Ef 1:16)
”Hur kan vi tacka Gud nog för er”
(1Thess 3:9)
2) Olika typer av bön?
Ordlös bön
– 1) Ger tillfälle för Gud att tala
”Gör ditt ord till tystnad, så blir Hans
tystnad till ord.”
– 2) Ger tillfälle att förnimma Gud.
”Att bli förtrogen Gud väcker ett behov
av tystnad. Han är så stor att jag blir
stum.” Wilfrid Stinissen
– Är ingen ”riktig” bön?
2) Olika typer av bön?
Läsa ordet bedjandes
- Läs bibeltexten långsamt
- Stanna upp när ett ord talar till dig
(”Jag ger de försagda mod och de
modlösa kraft” Jes 57:15b)
- Tacka Gud för löftet
- Ber att Han ska visa det mer i ditt liv.
2) Olika typer av bön
•
•
•
•
•
Förbön
Tillbedjan
Tacksägelse
Ordlös bön
Läsa Ordet bedjandes
• Hur många % av varje kategori har ditt
böneliv?
3) På vilka sätt kan man be?
• Ensam
”När du ber, gå då in i din kammare,
stäng dörren och be sedan till din fader
som är i den fördolda” (Matt 6:6)
• Tillsammans med andra kristna
”De som tog till sig hans ord lät döpa
sig...och de deltog troget i...bönerna”
(Apg 2:42)
3) På vilka sätt kan man be?
Skrivna böner
Utgå från bibelord, böner av kyrkofäder,
strofer från psalmboken:
– ”Läk mitt öga, att jag ser,
hur du är i det som sker”
– ”Lär mig att bruka tiden rätt
och tjäna dig på bästa sätt.
Hjälp mig att ge av vad jag fått,
och leva till din ära blott.
Ja, låt mig bli ett sändebud,
till den som inte känner Gud”.
3) På vilka sätt kan man be?
• ”Vill man bli en bönens människa är det
viktigt att lära sig en del muntliga böner
utantill. Sådana böner är en skatt ur vilken
man när som helst kan ösa. Man börjar likna
den skriftlärde som har blivit himmelrikets
lärjunge. Han är, säger Jesus ’som en
välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram
både nytt och gammalt.’ (Matt 13:52). Ord
som vi ofta upprepat och kan utantill blir ju så
småningom en del av oss själva. De präglar
oss och vårt handlande.
Det är en utopi att tro att man alltid kan och
skall be med egna ord, och att endast en
sådan bön är riktigt ”spontan”. När vi har
svårt att finna vägen till vårt hjärta kan
sådana böner föra oss dit igen. De kan
fungera som en nyckel som vi öppnar vårt
låsta hjärta med. Om vi endast vill be med
ord som spontant dyker upp, riskerar vår bön
att förbli trång, inskränkt.”
Ur ”Längre in i bönens land” Wilfrid Stinissen
3) På vilka sätt kan man be?
Att ”vara” inför Herren
– Ställ dig under Hans blick istället för
människors.
Prova med att börja din bön på detta
sätt.
3) På vilka sätt kan man be?
Jesusbönen
– Be namnet Jesus
– ”You don’t have to know how to pray,
all you have to know how to say,
is Jesus”.
3) På vilka sätt kan man be?
Bönelista
– Personlig bönelista, ex ett tema/dag
– Tidningen Dagen, Open Door
3) På vilka sätt kan man be?
Skriva ned sina egna böner
+Skriv din bön till Gud
” Skriv vad du tror att Gud svarar
= Urskilj
3) På vilka sätt kan man be?
Be med kroppen
– Ett sätt att /för/bli närvarande och hålla
fokus
– Böja sina knä, lyfta sina händer, be
gåendes, ”andas in Guds närvaro”
3) På vilka sätt kan man be?
– ”Vet ni inte att er kropp är ett tempel
för den helige anden, som ni har inom
er och som ni har fått av Gud.”
1Kor 6:19”
– ” Om jag tidigare bara hade vetat
vilken stor konung som bodde i mitt
hjärta, så hade jag inte lämnat honom
ensam så ofta.” Teresa av Avila
3) På vilka sätt kan man be?
•
•
•
•
•
•
Skrivna böner
Att ”vara inför Herren”
Jesusbönen
Bönelista
Skriva ned sina egna böner
Be med kroppen
4) Hur mycket ska man be?
• Inte lagisk religion
• Ditt inre är som en åker. Vad vill du
ska växa där?
• ”Kvalitetstid” – eller den tid som blir
över?
4) Hur mycket ska man be?
”Han tittade upp och såg hur de rika lade
sina gåvor i tempelkistan. Men han såg
också en fattig änka lägga ner två
kopparslantar, och då sade han:
”’Sannerligen, den där fattiga änkan
gav mer än alla de andra. De tog av sitt
överflöd och lade det bland gåvorna,
men hon gav i sin fattigdom allt vad
hon hade att leva på’.” Luk 21:1-4
4) Hur mycket ska man be?
• Återspeglar den tid och det fokus jag
lägger i bön vad Gud betyder för mig?
Tips
• Planerad bön och oplanerad bön
• Timer (!)
Diskussion
• Vad är den största bromsklossen för
mig att be?
• Vad kan jag göra för att ta bort den?
Lär mig att bedja av hjärtat,
inte i afton med nu.
Hjälp mig att göra din vilja,
Inte imorgon med nu
Hjälp mig att älska min nästa,
inte på avstånd, men här
nu när han kommer och vädjar,
nu när han vållar besvär
Hjälp mig att tro på Dig, Fader
Inte i himlen, men här
I den förvirrade världen,
Hjälp mig att prisa Dig här