Arbetsstencil 1 Exempel på FN:s mänskliga rättigheter: alla

advertisement
Arbetsstencil 1
1. Exempel på FN:s mänskliga rättigheter: alla
människor är födda fria och lika i värde med samma
rättigheter, alla är lika inför lagen och skall skyddas
av den utan diskriminering, oberoende domstolar,
man är oskyldig fram tills man döms skyldig av en
domstol.
2. En norm är en oskriven regel.
3. En regel är en nedskriven norm.
4. Det är riksdagen som stiftar lagarna.
5. I successionsordningen står det hur vår nästa kung
tillsätts och vilka regler som tillsättningen skall följa
I regeringsformen står det hur Sverige skall styra.
Fördelningen av makt mellan stat, landsting och
kommun.
I tryckfrihetsförordningen står det att tryckfrihet
råder i Sverige och någon myndighet då inte får
påverka vad som skrivs. Även meddelarskydd (rätten
att vara anonym) och rätten till att ta del av
offentliga handlingar är nedskriva här.
I yttrandefrihetsgrundlagen står det att alla svenskar
har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i
tv, radio, ljudupptagningar osv. Ingen myndighet får
granska det som skall framföras i radio och tv i
förväg. Den som är upphovsman till ett radio eller tv
program har rätten att vara anonym.
6. Grundlagarnas huvuduppgift är att skydda vår
demokrati. Grundlagarna skall verka som
”samhällets spelregler”.
7. Det är kommunen som bestämmer över skolorna
och då även skolmaten
8. Allemansrätten innebär att vi får vara på privat
mark och även övernatta om vi inte skadar natur
och djurliv.
9. Stöld, inbrott och rån är de vanligaste brotten i
Sverige.
10. Rättsäkerhet innebär att lagarna måste gälla för
alla, och det är staten som ska ta hand om påföljder
för brott, inte medborgarna.
11. Anledningar till att man väljer att inte anmäla ett
brott kan vara: rädd för ytterligare konsekvenser,
man orkar inte, inget förtroende för rättsväsendet,
anser att brottet man råkat ut för inte var så
allvarligt.
12. Det är stöld som är det vanligaste
ungdomsbrottet.
13. Ja, mobbning kan vara ett brott genom förtal,
ofredande eller misshandel.
14.
Man blir straffmyndig vid 15 års ålder.
15. Brottsofferjouren kan hjälpa dig genom att
lyssna och ge råd, vara ett stöd under rättegången,
hjälpa till med praktiska saker som man inte orkar
själv och även hjälpa till med kontakten gentemot
myndigheter.
Download