Jordbruksverkets rapport om försäljning av djurläkemedel 2014

advertisement
RAPPORT
Dnr 5.6.17–4874/15
2015-04-30
Försäljning av
djurläkemedel 2014
Enheten för foder och hälsa
2015-04-30
Referens: Kinfe Girma
Sammanfattning
Jordbruksverket sammanställer sedan 2005 årlig statistik över försäljning av läkemedel för
användning till djur. Sammanställningen sker enligt regeringsuppdrag om att redovisa
läkemedelsanvändning till djur (dnr Jo1999/1824).
Jordbruksverkets uppdelning på djurslag är gjord bland annat med utgångspunkt från vilket
eller vilka djurslag läkemedlet är registrerat för. Vid försäljning av läkemedel registreras
djurslag endast för läkemedel som säljs via recept. Läkemedel som veterinärer köper för egen
praktik eller som säljs för egenvård är inte alltid uppdelade på djurslag.
Försäljningen av antimikrobiella medel har generellt sett minskat. Under 2007 såldes 17,3 ton
antibiotika för behandling av djur. Denna siffra har minskat successivt och under 2014 såldes
10,4 ton. Liksom för tidigare år (2007–2013) fortsätter försäljningen av övriga betalaktamer
att minska. Tredje generationens cefalosporiner är en mycket liten andel av klassen. Sedan 1
januari 2013 får inte tredje generationens cefalosporiner användas som förstahandspreparat
vid behandling av djur (jfr Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om
läkemedel och läkemedelsanvändning). Försäljningen av fluorokinoloner har gradvis minskat
sedan 2006 och under 2014 har försäljningen minskat med 13 % jämfört med 2013.
Minskningen kan relateras till ett minskat antal mastitbehandlingar med antibakteriella
kinolonderivat (djurhälsovårdens årsredovisning för kontrollåret 2014, Växa Sverige). Inte
heller dessa medel får användas som förstahandspreparat. Dessa antibiotika listas av
Världshälsoorganisationen (WHO) som kritiskt viktiga läkemedel inom humanmedicinen.
Även den totala försäljningen av makrolider och linkosamider har minskat jämfört med 2013
års försäljning.
En stor del av den totala försäljningen av antiparasitära medel är ett läkemedel mot protozoer
som blandas i foder. Rapporten visar att de antiparasitära substanserna triaziner,
tetrahydropyrimidiner och avermektiner försåldes för användning främst till
livsmedelsproducerande djur. Benzimidazoler försåldes för användning till både
livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur. Under senare år har försäljningen av triaziner,
medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk och milbemyciner ökat succesivt.
Försäljningen av antiandrogener registrerade för användning mot prostataförstoring hos hund
har ökat kraftigt sedan 2012. Försäljningen av gestagener har under 2014 ökat jämför med
2013. Ingen försäljning av anabola steroider har rapporterats sedan 2010.
Försäljning av coxiberna har ökat successivt under de år försäljning har rapporterats.
Försäljningen av butylpryrazolidinderivat (fenylbutazon) som minskade sedan 2011 har ökat
något under 2014. Fenylbutazon används mest på hästar som inte ska användas för
livsmedelsproduktion.
Efter omregleringen av apoteksmarknaden framförde SVA och
Läkemedelsindustriföreneingens Service AB (LIF) farhågor om bortfall i statistiken.
Problemet torde främst produkter som säljs på rekvisition. SVA har skattat bortfallet till 8-14
% av den totala försäljningssiffran av antimikrobiella medel under 2013-2014.
Även försäljningsstatistiken på läkemedel som säljs med särskilt tillstånd (licens) har brister.
Skälet är att vissa uppgifter om försäljning av licensläkemedel som används till djur inte
samlas in i NPL (Nationellt Produktregister för Läkemedel). En viss mängd av de
antimikrobiella medel som försåldes med licens, och som inte kunnat fås av
eHälsomyndigheten har sammanställts av SVA, baserat på uppgifter direkt från företagen.
Dessa försäljningsuppgifter har därefter kunnat tas med i denna rapport. Beträffande
1
försäljning av andra grupper av läkemedel på licens har Jordbruksverket inte gjort någon
ytterligare undersökning för att säkerställa att rapporten blir fullständig.
Lagerhållning av läkemedel hos veterinärer kan påverka jämförelser för olika års
sammanställningar, eftersom det är försäljningssiffror som redovisas i denna rapport.
2
Innehåll
1
Inledning .............................................................................................................. 8
2
Förutsättningar ................................................................................................... 9
2.1
Källor till statistik ............................................................................................... 9
2.2
Djurkategorier ..................................................................................................... 9
2.3
Fördelning på djurslag ........................................................................................ 9
2.3.1
Häst ........................................................................................................................ 9
2.3.2
Receptbelagda läkemedel ...................................................................................... 9
2.3.3
Receptfria läkemedel - egenvård ......................................................................... 10
2.3.4
Läkemedel med särskilt tillstånd (licensläkemedel) ............................................ 10
2.3.5
Eventuellt bortfall i statistiken över godkända läkemedel ................................... 10
2.4
Humanläkemedel som används till djur ........................................................... 11
2.5
Summering av läkemedelsmängder .................................................................. 11
2.6
Tabeller och figurer .......................................................................................... 11
3
Antimikrobiella läkemedel ............................................................................... 12
3.1
Tetracykliner (QJ01AA, J01AA) ..................................................................... 14
3.2
Penicillin G och V (QJ01CE, QJ01R, QJ51RC, J01CE).................................. 15
3.3
Aminopenicilliner (QJ01CA, QJ01CR, J01CA, J01CR) ................................. 16
3.4
Övriga betalaktamer (QJ01D, J01CF, J01D).................................................... 17
3.5
Aminoglykosider och polymyxiner (QJ01G, QJ01R, QJ51R, J01G, QA07AA)
18
3.6
Sulfonamider (QA07, QJ01E, J01E) ................................................................ 19
3.7
Trimetoprimer (QJ01E, J01E) .......................................................................... 20
3.8
Makrolider och linkosamider (QJ01F, QJ51F, J01F) ....................................... 21
3.9
Fluorokinoloner (QJ01MA, J01MA) ................................................................ 22
3.10
Pleuromutiliner (QJ01XQ) ............................................................................... 23
4
Antiparasitära medel ........................................................................................ 24
4.1
Medel mot protozoer ........................................................................................ 25
4.1.1
Sulfonamider (QP51AG) ..................................................................................... 25
4.1.2
Triaziner (QP51AJ) ............................................................................................. 26
4.1.3
Medel mot protozoer som blandats i foder .......................................................... 27
4.2
Medel mot trematoder, nematoder och cestoder .............................................. 28
4.2.1
Kinolinderivat och liknande (QP52AA, QP54AA51, QP54AB51, QP54AB52) 28
4.2.2
Benzimidazoler och relaterade substanser (P02CA, QP52AA, QP52AC) .......... 29
4.2.3
Tetrahydropyrimidiner (QP52AA51, QP52AC55, QP52AF) ............................. 30
3
4.2.4
4.3
Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk ....................................................... 32
4.3.1
Pyretriner och pyretroider (QP53AC) ................................................................. 32
4.3.2
Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk (QP53AX, QP53AD51) ....... 33
4.4
4.4.1
4.5
Medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk ................................................... 34
Kitinhämmare (QP53BC) .................................................................................... 34
Medel mot endo- och ektoparasiter för systemiskt bruk .................................. 35
4.5.1
Avermektiner (QP54AA) .................................................................................... 35
4.5.2
Milbemyciner (QP54AB) .................................................................................... 36
5
Hormoner........................................................................................................... 37
5.1
Könshormoner .................................................................................................. 38
5.1.1
Androgener (G03BA) .......................................................................................... 38
5.1.2
Antiandrogener (G03HA, G04CB, QG04CX) .................................................... 39
5.1.3
Östrogener (QG03CA, G03AA, G03AB, G03CA, G03FA, G03FB) ................. 40
5.1.4
Gestagener (QG03DA, G03AA, G03AB, G03AC, G03DA, G03FA, G03FB) .. 41
5.1.5
Gonadotropiner (G03GA, QG03GA) .................................................................. 42
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1
5.4
Obstretiska medel ............................................................................................. 43
Prostaglandiner (QG02AD, M01AB55) .............................................................. 43
Övriga gynekologiska medel ............................................................................ 44
Prolaktinhämmare (QG02CB) ............................................................................. 44
Hyopofys- och hypotalamushormoner ............................................................. 45
5.4.1
Binjurebarksstimulerande hormon (ACTH) (H01AA) ........................................ 45
5.4.2
Antidiuretiskt hormon (ADH) (H01BA) ............................................................. 46
5.4.3
Gonadotropinfrisättande hormon (QH01CA) ...................................................... 47
5.4.4
Oxytocin och analoger (QH01BB) ...................................................................... 48
5.5
Kortikosteroider ................................................................................................ 49
5.5.1
Glukokortikoider (QH02AB, QH02CA, H02AB) ............................................... 49
5.5.2
Mineralokortikoider (H02AA) ............................................................................ 50
5.6
Tyreoideahormoner (QH03AA. H03AA) ......................................................... 51
5.7
Pankreashormoner ............................................................................................ 52
5.7.1
Insulin (QA10A, A10A) ...................................................................................... 52
5.8
Anabola steroider (A14AB) .............................................................................. 53
5.9
Övriga hormonella substanser .......................................................................... 54
5.9.1
4
Övriga medel mot trematoder, nematoder och cestoder (QP52AA51, QP52AX)31
Antityreoida, glukogenolytiska, antiparatyreoida substanser (H03BB, H04AA,
H05BA, QH03BB02) .......................................................................................... 54
6
Antiinflammatoriska medel ............................................................................. 55
6.1
Butylpyrazolidinderivat (QM01AA) ................................................................ 56
6.2
Ättiksyraderivat (M01AB) ............................................................................... 57
6.3
Oxikamer (M01AC, QM01AC) ....................................................................... 58
6.4
Propionsyraderivat (M01AE, QM01AE) ......................................................... 59
6.5
Fenamater (QM01AG) ..................................................................................... 60
6.6
Coxiber (M01AH) ............................................................................................ 61
7
Lugnande och lokalbedövande medel ............................................................. 62
7.1
Lugnande medel ............................................................................................... 63
7.1.1
Detomidin (QN05CM90) .................................................................................... 63
7.1.2
Xylazin (QN05CM92) ......................................................................................... 64
7.1.3
Romifidin (QN05CM93) ..................................................................................... 65
7.2
8
Lokalbedövande medel ..................................................................................... 66
Vacciner ............................................................................................................. 67
8.1
Vacciner för livsmedelsproducerande djur ....................................................... 68
8.1.1
Vacciner för fjäderfä (höns, kalkon, gås, anka) ................................................... 68
8.1.2
Vacciner för får .................................................................................................... 68
8.1.3
Vacciner för gris .................................................................................................. 68
8.1.4
Vacciner för häst .................................................................................................. 69
8.1.5
Vacciner för matfisk ............................................................................................ 69
8.1.6
Vacciner för nötkreatur ........................................................................................ 69
8.1.7
Vacciner för get ................................................................................................... 70
8.2
Vacciner för pälsdjur (mink) ............................................................................ 70
8.3
Vacciner för djurparksdjur................................................................................ 70
8.4
Vacciner för sällskapsdjur ................................................................................ 71
8.4.1
Vacciner för hund ................................................................................................ 71
8.4.2
Vacciner för katt .................................................................................................. 71
8.4.3
Vacciner för övriga sällskapsdjur ........................................................................ 72
8.5
Vacciner för flera djurslag ................................................................................ 72
Figurförteckning
Figur 1 Försåld mängd tetracykliner jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) ..................... 14
Figur 2 Försåld mängd penicillin G och V jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) ........... 15
5
Figur 3 Försåld mängd aminopenicilliner jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) ............. 16
Figur 4 Försåld mängd övriga betalactamer jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) ......... 17
Figur 5 Försåld mängd aminoglykosider och polymixiner jämförelse 2005-2012 (kg aktiv
substans) ........................................................................................................................... 18
Figur 6 Försåld mängd sulfonamider jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) .................... 19
Figur 7 Försåld mängd trimetoprimer jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) ................... 20
Figur 8 Försåld mängd makrolider och linkosamider jämförelse 2005-2012 (kg aktiv
substans) ........................................................................................................................... 21
Figur 9 Försåld mängd fluorokinoloner jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) ........ 22
Figur 10 Försåld mängd pleuromutiliner jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) .............. 23
Figur 11 Försåld mängd sulfonamider jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) .................. 25
Figur 12 Försåld mängd triaziner jämförelse 2006-2012 (kg aktiv substans).......................... 26
Figur 13 Försåld mängd medel mot protozoer (monensinatrium, lasalocid sodium, narasine)
för foderinblandning jämförelse 2006-2012 (kg aktiv substans) ..................................... 27
Figur 14 Försåld mängd kinolinderivat och liknande jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans)
.......................................................................................................................................... 28
Figur 15 Försåld mängd benzimidazoler och relaterade substanser jämförelse 2005-2012 (kg
aktiv substans) .................................................................................................................. 29
Figur 16 Försåld mängd tetrahydropyrimidiner jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans).... 30
Figur 17 Försåld mängd övriga medel mot trematoder, nematoder och cestoder jämförelse
2006-2012 (kg aktiv substans) ......................................................................................... 31
Figur 18 Försåld mängd pyretriner och pyretroider jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans)
.......................................................................................................................................... 32
Figur 19 Försåld mängd övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk jämförelse 20052012 (kg aktiv substans) ................................................................................................... 33
Figur 20 Försåld mängd kitinhämmare jämförelse 2006-2012 (kg aktiv substans) ................. 34
Figur 21 Försåld mängd avermektiner jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) .................. 35
Figur 22 Försåld mängd milbemyciner jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) ................. 36
Figur 23 Försåld mängd androgener jämförelse 2005-2011 (g aktiv substans) ....................... 38
Figur 24 Försåld mängd antiandrogener jämförelse 2005-2011 (g aktiv substans) ................. 39
Figur 25 Försåld mängd östrogener jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans) ................. 40
Figur 26 Försåld mängd gestagener jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans) ........................ 41
Figur 27 Försåld mängd gonadotropiner jämförelse 2005-2012 (IE aktiv substans) ............... 42
Figur 28 Försåld mängd prostaglandiner jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans) ................ 43
Figur 29 Försåld mängd prolaktinhämmare jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans)............ 44
Figur 30 Försåld mängd binjurebarksstimulerande hormon (ACTH) jämförelse 2005-2012 (g
aktiv substans) .................................................................................................................. 45
6
Figur 31 Försåld mängd antidiuretiskt hormon (ADH) jämförelse 2005-2012 (g aktiv
substans) ........................................................................................................................... 46
Figur 32 Försåld mängd gonadotropinfrisättande hormon jämförelse 2005-2012 (mg aktiv
substans) ........................................................................................................................... 47
Figur 33 Försåld mängd oxytocin och analoger jämförelse 2005-2012 (IE aktiv substans).... 48
Figur 34 Försåld mängd glukokortikoider jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans) .............. 49
Figur 35 Försåld mängd mineralokortikoider jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans) ......... 50
Figur 36 Försåld mängd tyreoideahormoner jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans) .......... 51
Figur 37 Försåld mängd insulin jämförelse 2005-2012 (IE aktiv substans) ............................ 52
Figur 38 Försåld mängd anabola steroider jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans) ............. 53
Figur 39 Försåld mängd antityreoida, glukogenolytiska, antiparatyreoida substanser
jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans) ......................................................................... 54
Figur 40 Försåld mängd butylpyrazolidinderivat jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) . 56
Figur 41 Försåld mängd ättiksyraderivat jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) .............. 57
Figur 42 Försåld mängd oxikamer jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) ........................ 58
Figur 43 Försåld mängd propionsyraderivat jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) ......... 59
Figur 44 Försåld mängd fenamater jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) ....................... 60
Figur 45 Försåld mängd coxiber jämförelse 2005-2012 (kg aktiv substans) ........................... 61
Figur 46 Försåld mängd detomidin jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans) ......................... 63
Figur 47 Försåld mängd xylazin jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans) ............................. 64
Figur 48 Försåld mängd romifidin jämförelse 2005-2012 (g aktiv substans) .......................... 65
Figur 49 Försåld mängd lokalbedövande medel jämförelse 2006-2012 (kg aktiv substans) ... 66
7
1 Inledning
Jordbruksverket redovisar sedan 2005 försäljning av läkemedel för användning på djur. För
detta ändamål får Jordbruksverket försäljningsstatistik från eHälsomyndigheten och Sveriges
veterinärmedicinska anstalt (SVA) som säljer vaccin direkt till veterinärer. Redovisningen
omfattar försäljningen av antimikrobiella och antiparasitära läkemedel, läkemedel
innehållande hormoner, antiinflammatoriska läkemedel, lugnande och lokalbedövande
läkemedel samt vacciner.
Av uppdraget framgår att redovisningen för livsmedelsproducerande djur ska ske uppdelad på
djurslag samt även omfatta samtliga läkemedel som omfattas av restsubstanskontroll enligt
rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa
ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om
upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och
91/664/EEG.
I samband med omreglering av apoteksmarknaden lämnades ansvaret för
försäljningsstatistiken över till Apotekens service AB fram till den sista december 2013.
Apotekens service AB ombildades därefter till eHälsomyndigheten som från och med den 1
januari 2014 ansvarar för uppsamling av löpande statistik från apotek och detaljhandeln för att
upprätthålla och leverera statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige.
Försäljningsstatistiken för läkemedel som försäljs med särskilt tillstånd (licens) har dock vissa
brister. Skälet till detta är att vissa uppgifter om dessa medel saknades i NPL för uppsamling
vid försäljningen från apoteken. Det finns även bortfall av försålda läkemedel i
eHälsomyndighetens försäljningsstatisken för 2014.
I statistiken för åren 2008 - 2010 för läkemedelsförsäljningen ingår de flesta
licensläkemedlen. Däremot är uppgifterna om licensläkemedlen ofullständiga i rapporten för
år 2011 - 2014. Jordbruksverket har i respektive årlig rapport gjort en avgränsning av de
läkemedelsgrupper som inte särskilt nämns i uppdraget men som omfattas av
restsubstanskontroll. I rapporten har antiinflammatoriska medel som används för systemiskt
bruk och de lugnande medel som får användas till livsmedelsproducerande djur tagits med.
Jordbruksverket har bearbetat uppgifterna och även jämfört med föregående års statistik. I
redovisningen har verket beskrivit förändringar av läkemedelsförsäljning över åren.
8
2 Förutsättningar
2.1 Källor till statistik
Jordbruksverket har använt eHälsomyndighetens försäljningsstatistik för rapporten. När det
gäller försäljningsstatistik för vacciner har Jordbruksverket fått statistik även från SVA som
sålt vaccin direkt till veterinärer. Därutöver ingår statistik från Jordbruksverket om läkemedel
som blandats i foder men som inte sålts via apotek.
Försäljningen av läkemedel för behandling av djur från apoteken sker mot recept, efter
rekvisition från enskilda veterinärer, kliniker och djursjukhus, eller som fria handelsvaror som
djurhållare köper från apoteket utan recept (egenvård).
Statistiken avser försåld mängd läkemedel vilket inte alltid är detsamma som använd eller
ordinerad mängd.
För foderantibiotika som distribuerats på annat sätt än via apotek redovisas istället den totala
försålda mängden läkemedel.
2.2 Djurkategorier
Djuren har indelats i tre kategorier - produktionsdjur, sällskapsdjur och övriga djur. Det är
indelningen i djursjukdatasystemet som är grunden även för apotekets indelning i kategorier. I
redovisningen finns även ”okänd djurkategori” redovisad för ett antal substansgrupper. Det är
sådana läkemedel som är registrerade både för produktionsdjur och för sällskapsdjur, i det fall
det inte finns någon uppgift om vilket djurslag det har försålts för.
2.3 Fördelning på djurslag
I tabellerna har försäljningen sorterats under olika djurslag när så varit möjligt. För receptfria
och rekvirerade läkemedel har specifikt djurslag inte alltid kunnat bestämmas och därför har
en grövre kategorisering genomförts. När djurslag varit omöjligt att fastställa har
användningen redovisats under okänt djurslag. I de flesta tabeller finns också kategorierna
”övriga produktionsdjur”, ”övriga sällskapsdjur” och ”övriga djur”. Under dessa kategorier
har även läkemedelsförsäljning för användning på udda djurslag redovisats.
2.3.1 Häst
Häst intar bland djurslagen en särställning eftersom den kan kategoriseras antingen som
sällskapsdjur eller livsmedelsproducerande djur. I grunden räknas häst som ett livsmedelsproducerande djur. Många hästar har dock undantagits från livsmedelsproduktionen i
samband med behandling med läkemedel som inte är tillåtna att använda till livsmedelsproducerande djur.
2.3.2 Receptbelagda läkemedel
Försäljningen från apotek av läkemedel för behandling av djur sker mot recept, efter
rekvisition från enskilda veterinärer, kliniker och djursjukhus eller i form av receptfria
läkemedel som djurhållare köper från apoteket utan recept (egenvård).
Recept ska normalt användas när läkemedel förskrivs av veterinär till ett specifikt djur eller en
djurgrupp och djurägaren själv köper läkemedlen på apotek. Rekvisition används när
veterinär, klinik eller djursjukhus köper läkemedel för användning på kliniken eller
djursjukhuset.
9
Den del av försäljningen som sker mot recept registreras av apoteket med angivande av
djurslag. Det kan dock inte uteslutas att det finns enstaka felaktigheter, t.ex. kan fel djurslag
ha angetts på receptet eller det kan ha varit otydligt skrivet. Det kan även ha blivit fel vid registreringen på apoteket. När det varit uppenbart felaktiga uppgifter om djurslag för
receptförskrivna läkemedel har mängderna sorterats under okänt djurslag eller det djurslag
preparatet är avsett för. Exempel på detta är när en liten förpackning med antibiotikatabletter
registrerats för häst eller när fästinghalsband avsett för hund har registrerats för användning
till nötkreatur.
Vid rekvisition av läkemedel kan apoteket inte registrera djurslag, eftersom uppgifterna
saknas. I de fall ett läkemedel är registrerat för användning för endast ett djurslag har
försäljning via rekvisition sorterats under till det djurslaget i verkets rapportering. Om
läkemedlet är registrerat för flera livsmedelsproducerande djur, t.ex. nötkreatur och gris, har
det sorterats under till obestämt produktionsdjur och om det är godkänt för flera sällskapsdjur
har det sorterats under till obestämt sällskapsdjur. Om ett läkemedel är registrerat för både
livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur har försäljning via rekvisition sorterats under
till okänt djurslag.
2.3.3 Receptfria läkemedel - egenvård
Många receptfria läkemedel är avsedda för endast ett djurslag, och för sådana läkemedel har
därför Jordbruksverket kunnat sorteras under försäljningen till det djurslaget. Flera receptfria
läkemedel är dock avsedda för flera djurslag. Då går det inte att få fram till vilka djurslag ett
läkemedel har använts utan mängden har sorterats under till obestämt produktionsdjur,
obestämt sällskapsdjur eller okänt djurslag
2.3.4 Läkemedel med särskilt tillstånd (licensläkemedel)
Licensläkemedel ingår inte i Jordbruksverkets statistik för 2005 och 2006. Skälet till det är att
uppgifterna om de läkemedel som tillhandahållits mot licens var ofullständiga i
grundmaterialet. Under år 2007–2010 togs licensläkemedel inom gruppen antimikrobiella
läkemedel med i redovisningen. Däremot är uppgifterna om dessa läkemedel ofullständiga i
rapporten för år 2011 – 2014. Försäljningsstatistiken som levereras av eHälsomyndigheten har
brister. Anledningen är att det saknas fullständiga försäljningsuppgifter från apoteken till
eHälsomyndighetens statistiksystem. Läkemedelsverket har under 2013 tilldelat ATC-kod för
dessa läkemedel i NPL för att möjliggöra rapporteringen av licensläkemedel. Detta löser dock
inte fullt ut bristen i rapporteringen eftersom information om styrka och förpackningsstorlek
hos licensläkemedel saknas i rapporteringssystemet.
2.3.5 Eventuellt bortfall i statistiken över godkända läkemedel
Farhågor om bortfall i statistiken efter omregleringen av apoteksmarknaden har framförts av
SVA. Under 2013-2014 var försäljningen från grossister till apotek högre än försäljningen
från apoteken som rapporteras till eHälsomyndigheten. Detta gäller troligen främst läkemedel
som har sålts med rekvisition. SVA har skattat omfattningen av problemet för antimikrobiella
medel (antibiotika) till 8-114 % av den totala försäljningssiffran.
10
2.4 Humanläkemedel som används till djur
Förutom veterinärmedicinska läkemedel används även läkemedel som är avsedda för
människa till djur, framför allt till sällskapsdjur. Veterinärer har i vissa fall rätt att till djur
förskriva läkemedel som är registrerade för användning till människa enligt artikel 10 och 11
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för
veterinärmedicinska läkemedel. I första hand ska veterinären välja ett preparat godkänt för
sjukdomen som ska behandlas och för aktuellt djurslag. Om det inte finns ska ett läkemedel
godkänt för ett annat djurslag eller för ett annat sjukdomstillstånd väljas. I tredje hand kan
veterinären välja ett läkemedel godkänt för människa. Anledningen till att läkemedel som är
godkänt till människa använts till djur kan vara att det inte finns registrerade
veterinärmedicinska läkemedel för djurslaget.
2.5 Summering av läkemedelsmängder
Mängden läkemedel som behövs för att ge effekt beror på vilken substans och
läkemedelsgrupp det rör sig om. Därför är det inte meningsfullt att summera medel från olika
läkemedelsgrupper. Jämförelserna beträffande försäljningen till olika djurslag måste göras
inom samma grupp.
Substanser med liknande innehåll och koncentration har sammanförts i tabeller enligt ATCsystemet (ett anatomiskt, terapeutiskt och kemiskt klassificeringssystem för läkemedel).
Mängden läkemedel anges i de flesta fall i enheten kg aktiv substans. Det förkommer dock
även andra enheter beroende på substans: g eller mg, antal doser för vacciner samt IE
(internationella enheter) för vissa hormoner.
2.6 Tabeller och figurer
Fördelning av försåld mängd läkemedel mellan djurslag under 2014 redovisas i tabeller och
fördelning av försålt läkemedel mellan år och typ av djurslag redovisas i figurer.
11
3 Antimikrobiella läkemedel
I Sverige är alla antibiotika för veterinärt bruk receptbelagda och säljs endast efter en
veterinärs ordination. Antibiotika kunde före 1986 användas utan veterinärmedicinska skäl,
d.v.s. som tillväxtbefrämjande medel, och då såldes ca 45 ton antibiotika för användning på
djur. En minskning har skett sedan sådan användning förbjöds 1986 och 2014 såldes ca 10,4
ton antimikrobiella medel för användning till djur. Försäljningen av antimikrobiella medel har
generellt sett minskat under åren som Jordbruksverket har rapporterat försäljningsstatistik.
Användningen av antimikrobiella medel regleras av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning. Där föreskrivs att läkemedel ska
användas med återhållsamhet, och att bl.a. risker för uppkomst av resistens mot antibiotika
och antiparasitära medel ska beaktas. Förekomst av antibiotikaresistenta bakterier är ett
ökande problem på global nivå. Av den anledningen har Jordbruksverket sedan den 1 januari
2013 begränsat användning av tredje och fjärde generations cefalosporiner och kinoloner för
behandling av djur. Dessutom har behandling av djur med vissa kritisk viktiga antibiotika
godkända för humanbruk begränsats. Principen för användning av antibiotika i Sverige är att
friska djur inte behöver behandlas med antibiotika. Sverige har en av den lägsta jämförbara
förbrukningen gentemot andra europeiska länder som har jämförbar statistik och även den
lägsta jämförbara förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier. Vanliga indikationer för
antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur är smittsamma diarréer och
lunginflammationer hos unga djur samt juverinflammationer hos vuxna mjölkkor.
Antalet nötkreatur och grisar har minskat stadigt 2006–2012. Dock är förändring inte så stor
under 2013–2014 (tabell 1). Statistiken över apoteksförsäljning medger inte tillräcklig
uppdelning per djurslag, eftersom en stor mängd rekvirerade läkemedel kan ha använts för
både livsmedelsproducerande djur och för sällskapsdjur eftersom medlet kan vara godkänt för
flera djurslag.
Tabell 1. Antal livsmedelsproducerande djur (under juni månad 2006–2014).
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Nötkreatur
1 590 409
1 559 725
1 558 381
1 538 281
1 536 658
1 511 846
1 500 293
1 496 526
1 493 119
Gris
1 680 535
1 676 327
1 609 289
1 528 739
1 519 874
1 482 592
1 363 364
1 398 875
1 377 351
Får
505 465
508 921
524 780
540 486
564 922
622 711
610 534
585 345
588 757
Källa: Jordbruksverkets årsbok för 2014.
Den totala antibiotikaförsäljningen för användning på djur har minskat succesivt under de
senaste åren, från 17,3 ton 2007 till ca 10.4 ton 2014 (tabell 2).
Jordbruksverket samarbetar med SVA vid bearbetning av försäljningsstatistiken för
antimikrobiella medel samt rapportering av försäljningssiffror för antimikrobiella medel till
den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). En viss mängd av antibiotika som försåldes
med särskilt tillstånd (licens) och som inte kunnat erhållas av eHälsomyndigheten har
sammanställts av SVA, baserat på uppgifter direkt från företag. Denna försäljning har
därefter kunnat tas med i denna rapport. Dessutom uppskattar SVA upp till 14 % bortfall av
den totala försäljningssiffran för godkända antimikrobiella medel under 2014.
12
Försäljning av penicillin G och V visar en minskning med ca 8 % jämfört med 2013. Aminopenicilliner har minskat lite under 2014, ca 2 % jämfört med 2013 och den största andelen av
substansen har försålts för användning till hund via recept. Liksom för tidigare år (2007–
2013) fortsätter försäljningen av övriga betalaktamer att minska (med ca 10 %). Dessa
läkemedel används framför allt för behandling av hund. Tredje generationens cefalosporiner
ska sedan den 1 januari 2013 inte användas som förstahandspreparat vid behandling av djur
(jfr Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och
läkemedelsanvändning) och den utgör numera en mycket liten andel av gruppen.
Efter en stadig minskning av försäljningen av sulfonamider för antibakteriellt bruk under
2005-2011 ligger försäljningen på samma nivå under 2012-2014. Statistiken visar att
sulfonamider används framförallt för behandling av häst. Det finns ett kombinationspreparat
som till skillnad mot andra antibiotika kan ges peroralt. Detta underlättar när djurägaren ska
ge uppföljande behandling. Detta är sannolikt förklaringen till att sulfonamider säljs i relativt
stor omfattning trots att många infektioner skulle kunna ha behandlats med antibiotika som
har smalare spektrum.
Den totala försäljningen av makrolider och linkosamider har minskat med 12 % jämfört med
2013 års försäljning. Ca 46 % av dessa medel försäljs för behandling av grisar.
Försäljningen av fluorokinoloner har gradvis minskat sedan 2006. Försäljningen under 2013
minskade mycket kraftigt, ca 50 % lägre än under 2012 och försäljningen under 2014 har
minskat med 13 % jämfört med 2013. Liksom tredje generationens cefalosporiner ska
kinoloner sedan 1 januari 2013 inte användas som förstahandspreparat vid behandling av djur.
Dessa antibiotika listas av Världshälsoorganisationen (WHO) som kritiskt viktiga läkemedel
inom humanmedicinen.
Tabell 2. Total mängd försålda antimikrobiella medel (kg aktivsubstans) under 20052014.
Antimikrobiella
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tetracykliner
810
754 1882 1676 1201 1136 1093
892
945
796
Penicillin G och V
7298 7318 7312 7817 7680 7605 6737 6433 6045 5537
Aminopenicilliner
1205 1041 1049 1036 1145
993
781
697
676
662
Övriga betalaktamer
1154 1281 1002
875
780
617
525
431
341
307
Aminoglykosider och polymixiner
467
557
835
648
614
589
506
480
371
389
Sulfonamider
2739 2572 2454 2326 2148 2130 1904 1673 1776 1757
Trimetoprimer
439
456
443
420
384
365
346
343
328
328
Makrolider och linkosamider
1094 1269 1654 1108 1000
753
648
636
557
488
Fluorokinoloner
185
198
182
171
161
150
122
106
53
46
Pleuromutiliner
335
458
507
572
398
174
140
99
126
114
Total
15726 15904 17320 16649 15511 14512 12802 11790 11218 10423
* år 2005 och 2006 inkluderades inte licensläkemedel vilket framförallt påverkar
tetracykliner, aminoglykosider och polymyxiner.
13
3.1 Tetracykliner (QJ01AA, J01AA)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen tetracykliner är doxycyklin, lymecyklin,
oxitetracyklin, och tetracyklinhydroklorid.
Tabell 3. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Anka/Gås
Fisk, odlad
Fisk, vildlevande
Fågel
Får
Get
Gris (produktionsdjur)
Gris (sällskapsdjur)
Hamster
Hjort
Hund
Häst
Höns, inkl. slaktkyckling
Kalkon
Kameldjur
Katt
Nötkreatur
Pälsdjur
Ren
Råtta
Strutsdjur
Övrig animalieproduktion
Övriga fjäderfä
Övriga djur
Övriga sällskapsdjur
Total
Förskrivning Rekvisition
Totalsumma
507,20
0,00
507,20
49,91
0,00
49,91
0,00
233,98
233,98
4,52
0,00
4,52
0,11
0,00
0,11
0,30
0,00
0,30
0,20
0,00
0,20
3,61
0,00
3,61
4,72
0,00
4,72
0,10
0,00
0,10
357,29
0,00
357,29
3,01
0,00
3,01
0,02
0,00
0,02
0,02
0,00
0,02
43,73
0,00
43,73
3,86
0,00
3,86
4,10
0,00
4,10
0,40
0,00
0,40
0,04
0,00
0,04
3,04
0,00
3,04
123,23
0,00
123,23
10,01
0,00
10,01
0,05
0,00
0,05
0,08
0,00
0,08
0,24
0,00
0,24
0,48
0,00
0,48
2,31
0,00
2,31
0,57
0,00
0,57
0,13
0,00
0,13
561,63
233,98
795,61
Figur 1 Försåld mängd tetracykliner jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
14
3.2 Penicillin G och V (QJ01CE, QJ01R, QJ51RC, J01CE)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är bensylpenicillin, bensylpenicillinbenzatin,
bensylpenicillinprokain, fenoximetylpenicillin, penetamathydrojodid.
Tabell 4. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Alpacka
Får
Get
Gris (produktionsdjur)
Gris (sällskapsdjur)
Hamster
Hund
Häst
Höns, inkl. slaktkyckling
Kameldjur
Katt
Mink
Mussla, odlad
Nötkreatur
Okänt djurslag
Pälsdjur
Ren
Strutsdjur
Älg
Övrig animalieproduktion
Övriga djur
Övriga sällskapsdjur
Total
Förskrivning Rekvisition
Totalsumma
1873,11
0,00
1873,11
61,07
0,00
61,07
1,85
3423,75
3425,59
175,89
0,00
175,89
0,12
0,00
0,12
21,21
0,00
21,21
1,06
0,00
1,06
1284,41
0,00
1284,41
11,45
0,00
11,45
0,68
0,00
0,68
44,63
0,00
44,63
172,13
0,00
172,13
0,09
0,00
0,09
0,07
0,00
0,07
0,81
0,00
0,81
3,36
0,00
3,36
0,29
0,00
0,29
564,22
0,00
564,22
1,85
3423,75
3425,59
0,48
0,00
0,48
0,07
0,00
0,07
0,06
0,00
0,06
0,09
0,00
0,09
1,38
0,00
1,38
2,86
0,00
2,86
0,62
0,00
0,62
2111,75
3423,75
5535,50
Figur 2 Försåld mängd penicillin G och V jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
15
3.3 Aminopenicilliner (QJ01CA, QJ01CR, J01CA, J01CR)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är amoxicillin, amoxicillintrihydrat, ampicillin,
mecillinam och pivmecillinam.
Tabell 5. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Alpacka
Chinchilla, sällskapsdjur
Degu
Får
Gris (produktionsdjur)
Gris (sällskapsdjur)
Hamster
Hjort
Hund
Häst
Höns, inkl. slaktkyckling
Höns, inkl. slaktkyckling
Kanin (sällskapsdjur)
Katt
Mink
Nötkreatur
Okänt djurslag
Reptiler
Råtta
Strutsdjur
Zoodjur, ej animalprod
Övriga fjäderfä
Övriga djur
Övriga sällskapsdjur
Total
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
109,05
0,00
109,05
485,74
0,00
485,74
0,03
65,26
65,29
2,29
0,00
2,29
0,08
0,00
0,08
0,23
0,00
0,23
0,47
0,00
0,47
0,15
0,00
0,15
90,86
0,00
90,86
1,03
0,00
1,03
0,09
0,00
0,09
0,13
0,00
0,13
406,56
0,00
406,56
0,17
0,00
0,17
0,34
0,00
0,34
11,33
0,00
11,33
0,09
0,00
0,09
76,24
0,00
76,24
0,09
0,00
0,09
4,68
0,00
4,68
0,03
65,26
65,29
0,31
0,00
0,31
0,49
0,00
0,49
0,06
0,00
0,06
0,10
0,00
0,10
1,35
0,00
1,35
2,10
0,00
2,10
0,11
0,00
0,11
597,10
65,26
662,37
Figur 3 Försåld mängd aminopenicilliner jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
16
3.4 Övriga betalaktamer (QJ01D, J01CF, J01D)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är cefadroxil, cefalexin, cefalotin, cefotaxim,
cefovecin, ceftazidim, ceftibuten, ceftiofur, ceftriaxon, cefuroxim, dicloxacillin, flukloxacillin, kloxacillin, lorakarbef och meropenem.
Tabell 6. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Anka/Gås
Chinchilla, sällskapsdjur
Fisk, vildlevande
Fågel
Hamster
Hjort
Hund
Häst
Katt
Nötkreatur
Okänt djurslag
Vildsvin
Zoodjur, ej animalprod
Älg
Övriga fjäderfän
Övriga djur
Övriga sällskapsdjur
Total
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
0,83
0,00
0,83
298,53
0,00
298,53
0,00
5,97
5,97
1,43
0,00
1,43
0,02
0,00
0,02
0,03
0,00
0,03
0,04
0,00
0,04
0,16
0,00
0,16
0,09
0,00
0,09
0,19
0,00
0,19
295,06
0,00
295,06
0,37
0,00
0,37
3,33
0,00
3,33
0,41
0,00
0,41
0,00
5,97
5,97
0,01
0,00
0,01
0,03
0,00
0,03
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
1,00
0,00
1,00
0,04
0,00
0,04
300,79
5,97
306,76
Figur 4 Försåld mängd övriga betalactamer jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
17
3.5 Aminoglykosider och polymyxiner (QJ01G, QJ01R, QJ51R, J01G,
QA07AA)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är amikacin, colistinsulfat, dihydrostreptomycin, framycetin, gentamicin neomycin och tobramycin.
Tabell 7. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Alpacka
Anka/Gås
Fågel
Får
Get
Gris (produktionsdjur)
Gris (sällskapsdjur)
Hund
Häst
Katt
Marsvin
Mink
Nötkreatur
Okänt djurslag
Pälsdjur
Ren
Reptiler
Övrig animalieproduktion
Övriga djur
Övriga sällskapsdjur
Total
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
248,44
0,00
248,44
17,78
0,00
17,78
0,00
112,77
112,77
9,86
0,00
9,86
0,16
0,00
0,16
0,05
0,00
0,05
0,05
0,00
0,05
5,18
0,00
5,18
0,11
0,00
0,11
97,38
0,00
97,38
1,45
0,00
1,45
8,69
0,00
8,69
8,47
0,00
8,47
0,80
0,00
0,80
0,04
0,00
0,04
6,72
0,00
6,72
144,19
0,00
144,19
0,00
112,77
112,77
0,89
0,00
0,89
0,27
0,00
0,27
0,01
0,00
0,01
0,09
0,00
0,09
1,39
0,00
1,39
0,07
0,00
0,07
276,07
112,77
388,84
Figur 5 Försåld mängd aminoglykosider och polymixiner jämförelse 2005-2013 (kg aktiv substans)
18
3.6 Sulfonamider (QA07, QJ01E, J01E)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är formosulfatiazol, sulfadiazin, sulfadoxin och
sulfametoxazol.
Tabell 8. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Fågel
Får
Get
Gris (produktionsdjur)
Gris (sällskapsdjur)
Hamster
Hund
Häst
Höns, inkl. slaktkyckling
Kanin (produktionsdjur)
Kanin (sällskapsdjur)
Katt
Marsvin
Mink
Mussla, odlad
Nötkreatur
Okänt djurslag
Pälsdjur
Råtta
Zoodjur, ej animalprod
Åsna
Älg
Övriga djur
Övriga sällskapsdjur
Total
Förskrivning Rekvisition
Totalsumma
510,58
0,00
510,58
64,98
0,00
64,98
0,00
463,90
463,90
717,90
0,00
717,90
0,50
0,00
0,50
2,38
0,00
2,38
0,22
0,00
0,22
451,10
0,00
451,10
3,95
0,00
3,95
0,69
0,00
0,69
38,21
0,00
38,21
713,68
0,00
713,68
0,46
0,00
0,46
0,88
0,00
0,88
3,45
0,00
3,45
1,34
0,00
1,34
1,95
0,00
1,95
14,84
0,00
14,84
0,24
0,00
0,24
47,48
0,00
47,48
0,00
463,90
463,90
6,45
0,00
6,45
0,29
0,00
0,29
0,95
0,00
0,95
0,45
0,00
0,45
0,24
0,00
0,24
2,33
0,00
2,33
1,37
0,00
1,37
1293,46
463,90
1757,36
Figur 6 Försåld mängd sulfonamider jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
19
3.7 Trimetoprimer (QJ01E, J01E)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är trimetoprim.
Tabell 9. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
99,37
0,00
99,37
Summa sällskapsdjur
12,09
0,00
12,09
Summa okänt djurslag
0,00
79,44
79,44
Summa övriga djur
136,70
0,00
136,70
Fågel
0,10
0,00
0,10
Får
0,22
0,00
0,22
Get
0,04
0,00
0,04
Gris (produktionsdjur)
89,57
0,00
89,57
Gris (sällskapsdjur)
0,77
0,00
0,77
Hamster
0,14
0,00
0,14
Hund
6,77
0,00
6,77
Häst
136,08
0,00
136,08
Höns, inkl. slaktkyckling
0,09
0,00
0,09
Kanin (produktionsdjur)
0,18
0,00
0,18
Kanin (sällskapsdjur)
0,69
0,00
0,69
Katt
0,24
0,00
0,24
Marsvin
0,39
0,00
0,39
Mink
2,97
0,00
2,97
Nötkreatur
7,70
0,00
7,70
Okänt djurslag
0,00
79,44
79,44
Pälsdjur
1,29
0,00
1,29
Råtta
0,06
0,00
0,06
Zoodjur, ej animalprod
0,08
0,00
0,08
Åsna
0,07
0,00
0,07
Övriga djur
0,43
0,00
0,43
Övriga sällskapsdjur
0,28
0,00
0,28
Total
248,16
79,44
327,60
Figur 7 Försåld mängd trimetoprimer jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
20
3.8 Makrolider och linkosamider (QJ01F, QJ51F, J01F)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är acetylisovaleryltylosintartrat, azitromycin,
erytromycin, klaritromycin, klindamycin, spiramycin, tulatromycin och tylosin.
Tabell 10. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
271,31
0,00
271,31
Summa sällskapsdjur
176,83
0,00
176,83
Summa okänt djurslag
0,00
37,84
37,84
Summa övriga djur
2,37
0,00
2,37
Fågel
0,47
0,00
0,47
Get
0,09
0,00
0,09
Gris (produktionsdjur)
260,72
0,00
260,72
Gris (sällskapsdjur)
2,03
0,00
2,03
Hjort
0,08
0,00
0,08
Hund
155,67
0,00
155,67
Häst
1,67
0,00
1,67
Höns, inkl. slaktkyckling
5,06
0,00
5,06
Katt
4,96
0,00
4,96
Mink
14,07
0,00
14,07
Nötkreatur
1,69
0,00
1,69
1,00
36,84
37,84
Okänt djurslag
Pälsdjur
3,00
0,00
3,00
Råtta
0,04
0,00
0,04
Zoodjur, ej animalprod
0,04
0,00
0,04
Övriga fjäderfän
0,09
0,00
0,09
Övriga djur
0,76
0,00
0,76
Övriga sällskapsdjur
0,07
0,00
0,07
Total
451,51
36,84
488,35
Figur 8 Försåld mängd makrolider och linkosamider jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
21
3.9 Fluorokinoloner (QJ01MA, J01MA)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är ciprofloxacin, danofloxacin, enrofloxacin,
ibafloxacin, marbofloxacin, norfloxacin, ofloxacin och pradofloxacin.
Tabell 11. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
7,525
0,000
7,525
Summa sällskapsdjur
18,285
0,000
18,285
Summa okänt djurslag
0,000
19,241
19,241
Summa övriga djur
0,540
0,000
0,540
Fågel
0,332
0,000
0,332
Gris (produktionsdjur)
3,158
0,000
3,158
Gris (sällskapsdjur)
0,010
0,000
0,010
Hamster
0,013
0,000
0,013
Hjort
0,015
0,000
0,015
Hund
16,862
0,000
16,862
Häst
0,419
0,000
0,419
Höns, inkl. slaktkyckling
0,009
0,000
0,009
Kalkon
0,900
0,000
0,900
Kanin (produktionsdjur)
0,014
0,000
0,014
Kanin (sällskapsdjur)
0,054
0,000
0,054
Katt
1,302
0,000
1,302
Marsvin
0,012
0,000
0,012
Mussla, odlad
0,010
0,000
0,010
Nötkreatur
2,953
0,000
2,953
0,000
19,241
19,241
Okänt djurslag
Reptiler
0,014
0,000
0,014
Råtta
0,017
0,000
0,017
Övrig animalieproduktion
0,010
0,000
0,010
Övriga fjäderfän
0,112
0,000
0,112
Övriga djur
0,121
0,000
0,121
Övriga sällskapsdjur
0,014
0,000
0,014
Total
26,350
19,241
45,591
Figur 9 Försåld mängd fluorokinoloner jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
22
3.10 Pleuromutiliner (QJ01XQ)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är tiamulin och valnemulin.
Tabell 12. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
108,65
0,00
108,65
Summa sällskapsdjur
0,50
0,00
0,50
Summa okänt djurslag
0,00
4,35
4,35
Summa övriga djur
0,02
0,00
0,02
Får
0,02
0,00
0,02
Gris (produktionsdjur)
107,88
0,00
107,88
Gris (sällskapsdjur)
0,50
0,00
0,50
Höns, inkl. slaktkyckling
0,25
0,00
0,25
0,00
4,35
4,35
Okänt djurslag
Övrig animalieproduktion
0,50
0,00
0,50
Övriga djur
0,02
0,00
0,02
Total
109,17
4,35
113,52
Figur 10 Försåld mängd pleuromutiliner jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
23
4 Antiparasitära medel
Sammanställningen av antiparasitära medel omfattar medel mot både endo- och ektoparasiter
i den mån de är registrerade som läkemedel. Flera substanser som används mot ektoparasiter
är klassade som bekämpningsmedel och ingår inte i den statistik som verket har inhämtat.
Generellt ses en viss minskning eller ingen förändring i försäljning av antiparasitära medel
under 2014 (tabell 13) jämfört med 2013. Licensläkemedel som saknar fullständig
information i grundmaterialet omfattas inte av rapporten. Jordbruksverket har inte analyserat
bortfallet av antiparasitära medel. Detta gör att försäljningsstatisken något osäker.
Sulfonamider och triaziner som blandas i foder och avermektiner används främst till
livsmedelsproducerande djur. Benzimidazoler används till både livsmedelsproducerande djur
och sällskapsdjur. Kinolinderivat, pyretriner, pyretroider och milbemyciner används främst
till sällskapsdjur liksom övriga medel mot parasiter. Försäljningen av triaziner, medel mot
ektoparasiter för utvärtes bruk, milbemyciner och pyretriner och pyretroider har legat på
samma nivå under 2012-2014.
Tabell 13. försåld mängd substans antiparasitära medel under 2006-2014.
Antiparasitära
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sulfonamider
46
45
37
34
21
21
9
5
0
Triaziner
65
6
9
11
12
12
82
83
78
Sulfonamider, triaziner blandat i
foder
15726 12520 14954 16287 10690 12430 12860 12489 14194
Kinolinderivat och liknande
34
48
55
59
74
78
85
96
75
Benzimidazoler och relaterade
substanser
1941 1633 1370 1168 1160 1097
955
946
789
Tetrahydropyrimidiner
1848 1853 1379 1087
882
826
715
638
539
Övriga medel mot trematoder,
nematoder och cestoder
14
14
13
10
11
4
3
1
1
Pyretriner och pyretroider
240
307
292
300
275
243
109
229
204
Övriga medel mot ektoparasiter
för utvärtes bruk
71
81
93
108
139
143
165
177
137
Avermektiner
98
101
96
94
91
88
92
102
98
Milbemyciner
10
10
11
15
14
19
20
44
22
Totalt
20093 16618 18309 19173 13369 14961 15094 14811 16135
24
4.1 Medel mot protozoer
4.1.1 Sulfonamider (QP51AG)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är sulfaklozin.
Tabell 14. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Figur 11 Försåld mängd sulfonamider jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
25
4.1.2 Triaziner (QP51AJ)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är toltrazuril.
Tabell 15. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Alpacka
Fågel
Får
Get
Gris (animalieproduktion)
Gris (sällskapsdjur)
Hund
Häst (ej livsmedel)
Höns, inkl. slaktkyckling
Kanin (animalieproduktion)
Kanin (sällskapsdjur)
Nötkreatur
Okänt djurslag
Zoodjur, ej animalprod
Övriga fjäderfän
Övriga djur
Övriga sällskapsdjur
Total
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
74,15
0,00
74,15
0,80
0,00
0,80
0,00
2,60
2,60
0,30
0,00
0,30
0,10
0,00
0,10
0,16
0,00
0,16
2,60
0,00
2,60
0,01
0,00
0,01
66,45
0,00
66,45
0,25
0,00
0,25
0,08
0,00
0,08
0,16
0,00
0,16
0,48
0,00
0,48
0,10
0,00
0,10
0,20
0,00
0,20
4,31
0,00
4,31
0,00
2,60
2,60
0,04
0,00
0,04
0,11
0,00
0,11
0,15
0,00
0,15
0,04
0,00
0,04
75,25
2,60
77,85
Figur 12 Försåld mängd triaziner jämförelse 2006-2014 (kg aktiv substans)
26
4.1.3 Medel mot protozoer som blandats i foder
Under 2014 har totalt 14 194 kg medel mot protozoer (QP51A) som inte har sålts via apoteket
blandats i foder för användning på fjäderfä. Dessa läkemedel har foderleverantörer som har
partihandelstillstånd från Läkemedelsverket erhållit direkt från läkemedelsföretag.
Medel mot protozoer som blandats i foder och distribuerats via apoteket finns redovisade i
tabellen 13.
Figur 13 Försåld mängd medel (kg aktiv substans) mot protozoer för foderinblandning
jämförelse 2006-2014.
27
4.2 Medel mot trematoder, nematoder och cestoder
4.2.1 Kinolinderivat och liknande (QP52AA, QP54AA51, QP54AB51, QP54AB52)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är prazikvantel.
Tabell 16. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Egenvård Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
0,000
0,004
0,000
0,004
Summa sällskapsdjur
0,000
11,910
0,000
11,910
Summa okänt djurslag
58,114
0,002
4,460
62,576
Summa övriga djur
0,000
0,046
0,000
0,046
Alpacka
0,000
0,002
0,000
0,002
Hamster
0,000
0,001
0,000
0,001
Hjort
0,000
0,001
0,000
0,001
Hund
0,000
1,104
0,000
1,104
Häst (ej för livsmedel)
0,000
10,627
0,000
10,627
Höns, inkl. slaktkyckling
0,000
0,002
0,000
0,002
Iller
0,000
0,001
0,000
0,001
Kanin (sällskapsdjur)
0,000
0,004
0,000
0,004
Katt
0,000
0,172
0,000
0,172
Marsvin
0,000
0,000
0,000
0,000
Nötkreatur
0,000
0,001
0,000
0,001
Okänt djurslag
58,114
0,002
4,460
62,576
Zoodjur, ej animalprod
0,000
0,023
0,000
0,023
Åsna
0,000
0,001
0,000
0,001
Övriga djur
0,000
0,008
0,000
0,008
Övriga sällskapsdjur
0,000
0,014
0,000
0,014
Total
58,114
11,963
8,919
74,536
Figur 14 Försåld mängd kinolinderivat och liknande jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
28
4.2.2 Benzimidazoler och relaterade substanser (P02CA, QP52AA, QP52AC)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är albendazol, febantel, fenbendazol,
flubendazol, mebendazol, oxfendazol.
Tabell 17. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Alpacka
Fågel
Får
Get
Gris (animalieproduktion)
Gris (sällskapsdjur)
Hjort
Hund
Häst (ej för livsmedel)
Höns, inkl. slaktkyckling
Kameldjur
Kanin (sällskapsdjur)
Katt
Nötkreatur
Okänt djurslag
Ren
Strutsdjur
Zoodjur, ej animalprod
Älg
Övriga fjäderfän
Övriga djur
Övrigt hägnat vilt
Övrigt vilt
Total
Egenvård Förskrivning Rekvisition Totalsumma
0,00
385,20
0,00
385,20
0,00
68,69
0,00
68,69
299,93
0,00
28,01
327,95
0,00
6,79
0,00
6,79
0,00
0,36
0,00
0,36
0,00
3,95
0,00
3,95
0,00
42,47
0,00
42,47
0,00
0,78
0,00
0,78
0,00
185,22
0,00
185,22
0,00
3,10
0,00
3,10
0,00
1,89
0,00
1,89
0,00
13,49
0,00
13,49
0,00
50,68
0,00
50,68
0,00
32,52
0,00
32,52
0,00
0,32
0,00
0,32
0,00
0,41
0,00
0,41
0,00
0,43
0,00
0,43
0,00
113,47
0,00
113,47
299,93
0,00
28,01
327,95
0,00
0,30
0,00
0,30
0,00
0,30
0,00
0,30
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
4,02
0,00
4,02
0,00
3,78
0,00
3,78
0,00
1,57
0,00
1,57
0,00
0,23
0,00
0,23
0,00
0,31
0,00
0,31
299,93
460,68
28,01
788,63
Figur 15 Försåld mängd benzimidazoler och relaterade substanser jämförelse 2005-2014 (kg aktiv
substans)
29
4.2.3 Tetrahydropyrimidiner (QP52AA51, QP52AC55, QP52AF)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är pyrantel.
Tabell 18. Försåld mängd 20120143 (kg aktiv substans)
Djurslag
Egenvård Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
0,00
0,29
0,00
0,29
Summa sällskapsdjur
0,00
434,65
0,00
434,65
Summa okänt djurslag
61,09
0,11
41,43
102,63
Summa övriga djur
0,00
1,47
0,00
1,47
Get
0,00
0,11
0,00
0,11
Hund
0,00
1,88
0,00
1,88
Häst (ej för livsmedel)
0,00
432,65
0,00
432,65
Katt
0,00
0,12
0,00
0,12
Nötkreatur
0,00
0,02
0,00
0,02
Okänt djurslag
61,09
0,11
41,43
102,63
Ren
0,00
0,03
0,00
0,03
Strutsdjur
0,00
0,11
0,00
0,11
Åsna
0,00
0,11
0,00
0,11
Övriga djur
0,00
0,21
0,00
0,21
Övriga sällskapsdjur
0,00
1,15
0,00
1,15
Total
61,09
436,52
41,43
539,04
Figur 16 Försåld mängd tetrahydropyrimidiner jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
30
4.2.4 Övriga medel mot trematoder, nematoder och cestoder
(QP52AA51, QP52AX)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är emodepsid och nitroskanat.
Tabell 19. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Fågel
Hamster
Hund
Häst (ej för livsmedel)
Iller
Kalkon
Kanin (sällskapsdjur)
Katt
Nötkreatur
Okänt djurslag
Pälsdjur
Sällskapsdjur
Övriga djur
Total
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
0,8146
0,0000
0,8146
0,0002
0,0650
0,0652
0,0044
0,0000
0,0044
0,0001
0,0000
0,0001
0,0005
0,0000
0,0005
0,0263
0,0000
0,0263
0,0004
0,0000
0,0004
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0001
0,0010
0,0000
0,0010
0,7861
0,0000
0,7861
0,0000
0,0000
0,0000
0,0002
0,0650
0,0652
0,0001
0,0000
0,0001
0,0002
0,0000
0,0002
0,0041
0,0000
0,0041
0,8192
0,0650
0,8842
Figur 17 Försåld mängd övriga medel mot trematoder, nematoder och cestoder jämförelse 2006-2014
(kg aktiv substans)
31
4.3 Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk
4.3.1 Pyretriner och pyretroider (QP53AC)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är tau-fluvalinat, deltametrin, flumetrin och
permetrin.
Tabell 20. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Bi
Får
Get
Gris (animalieproduktion)
Hund
Häst (ej för livsmedel)
Nötkreatur
Okänt djurslag
Pälsdjur
Råtta
Älg
Övriga produktionsdjur
Övriga djur
Övrigt vilt
Total
Egenvård Förskrivning Rekvisition Totalsumma
12,02
54,29
0,21
66,52
0,00
1,79
0,00
1,79
132,39
0,00
2,79
135,18
0,00
0,13
0,00
0,13
12,02
1,38
0,21
13,61
0,00
15,39
0,00
15,39
0,00
0,35
0,00
0,35
0,00
0,14
0,00
0,14
0,00
0,55
0,00
0,55
0,00
1,19
0,00
1,19
0,00
36,99
0,00
36,99
132,39
0,00
2,79
135,18
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,04
0,00
0,04
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
0,09
0,00
0,09
0,00
0,02
0,00
0,02
144,41
56,21
3,00
203,62
Figur 18 Försåld mängd pyretriner och pyretroider jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
32
4.3.2 Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk (QP53AX, QP53AD51)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är fipronil, imidakloprid, metaflumison och
pyriprol.
Tabell 21. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Egenvård Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
0,000
0,001
0,000
0,001
Summa sällskapsdjur
0,000
1,117
0,000
1,117
Summa okänt djurslag
134,854
0,000
0,603
135,458
Summa övriga djur
0,000
0,005
0,000
0,005
Alpacka
0,000
0,003
0,000
0,003
Hund
0,000
0,993
0,000
0,993
Häst (ej för livsmedel)
0,000
0,075
0,000
0,075
Katt
0,000
0,046
0,000
0,046
Nötkreatur
0,000
0,001
0,000
0,001
Okänt djurslag
134,854
0,000
0,603
135,458
Zoodjur, ej animalprod
0,000
0,004
0,000
0,004
Övriga djur
0,000
0,001
0,000
0,001
Total
134,854
1,123
0,603
136,581
Figur 19 Försåld mängd övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk jämförelse 2006-2014
(kg aktiv substans)
33
4.4 Medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk
4.4.1 Kitinhämmare (QP53BC)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är lufenuron.
Tabell 22. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Hund
Katt
Marsvin
Okänt djurslag
Total
Egenvård Förskrivning Rekvisition Totalsumma
0,0000
0,1923
0,0000
0,1923
0,7524
0,0000
0,0246
0,7769
0,0000
0,1224
0,0000
0,1224
0,0000
0,0691
0,0000
0,0691
0,0000
0,0008
0,0000
0,0008
0,7524
0,0000
0,0246
0,7769
0,7524
0,1923
0,0246
0,9692
Figur 20 Försåld mängd kitinhämmare jämförelse 2006-2014 (kg aktiv substans)
34
4.5 Medel mot endo- och ektoparasiter för systemiskt bruk
4.5.1 Avermektiner (QP54AA)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är doramektin, eprinomektin, ivermektin och
selamektin.
Tabell 23. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Alpacka
Får
Get
Gris (animalieproduktion)
Gris (sällskapsdjur)
Hamster
Hjort
Hund
Häst (ej för livsmedel)
Iller
Kameldjur
Kanin (animalieproduktion)
Katt
Marsvin
Nötkreatur
Okänt djurslag
Ren
Råtta
Zoodjur, ej animalprod
Övriga produktionsdjur
Övriga djur
Övriga sällskapsdjur
Total
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
56,064
0,000
56,064
37,631
0,000
37,631
0,006
3,531
3,537
0,712
0,000
0,712
0,020
0,000
0,020
3,907
0,000
3,907
0,121
0,000
0,121
8,335
0,000
8,335
0,069
0,000
0,069
0,021
0,000
0,021
0,141
0,000
0,141
15,673
0,000
15,673
17,437
0,000
17,437
0,017
0,000
0,017
0,034
0,000
0,034
0,079
0,000
0,079
3,912
0,000
3,912
0,265
0,000
0,265
38,836
0,000
38,836
0,006
3,531
3,537
4,586
0,000
4,586
0,048
0,000
0,048
0,100
0,000
0,100
0,065
0,000
0,065
0,711
0,000
0,711
0,030
0,000
0,030
94,413
3,531
97,944
Figur 21 Försåld mängd avermektiner jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
35
4.5.2 Milbemyciner (QP54AB)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är milbemycin och moxidektin.
Tabell 24. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Alpacka
Fisk, vildlevande
Får
Get
Gris (animalieproduktion)
Hjort
Hund
Häst (ej för livsmedel)
Kanin (animalieproduktion)
Kanin (sällskapsdjur)
Katt
Marsvin
Nötkreatur
Okänt djurslag
Strutsdjur
Zoodjur, ej animalprod
Åsna
Övriga djur
Övriga sällskapsdjur
Total
Egenvård Förskrivning Rekvisition Totalsumma
0,0000
1,5853
0,0000
1,5853
0,0000
7,2392
0,0000
7,2392
12,8454
0,0000
0,4582
13,3036
0,0000
0,0233
0,0000
0,0233
0,0000
0,0006
0,0000
0,0006
0,0000
0,0023
0,0000
0,0023
0,0000
1,5762
0,0000
1,5762
0,0000
0,0020
0,0000
0,0020
0,0000
0,0012
0,0000
0,0012
0,0000
0,0004
0,0000
0,0004
0,0000
1,9304
0,0000
1,9304
0,0000
5,1941
0,0000
5,1941
0,0000
0,0003
0,0000
0,0003
0,0000
0,0019
0,0000
0,0019
0,0000
0,1102
0,0000
0,1102
0,0000
0,0013
0,0000
0,0013
0,0000
0,0018
0,0000
0,0018
12,8454
0,0000
0,4582
13,3036
0,0000
0,0009
0,0000
0,0009
0,0000
0,0057
0,0000
0,0057
0,0000
0,0007
0,0000
0,0007
0,0000
0,0073
0,0000
0,0073
0,0000
0,0096
0,0000
0,0096
12,8454
8,8478
0,4582
22,1514
Figur 22 Försåld mängd milbemyciner jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
36
5 Hormoner
Användning av hormoner för livsmedelsproducerande djur är reglerad i rådets direktiv
96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell
och tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av
direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG, som har införlivats i Jordbruksverkets
föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning. De hormon som
ökade i försäljningen under 2014 jämfört med 2013 var antiandrogener, antityreoida,
glukogenolytiska och antiparatyroida. Vid behandling av sällskapsdjur används även andra
hormoner, gestagener (bl.a. p-piller till katt), androgener, prolaktinhämmare,
binjurebarksstimulierande hormon (ACTH), antidiuretiskt hormon (ADH), mineralokortikoider, tyroideahormoner (sköldkörtelhormoner). Under 2014 skedde en viss ökning i
försäljningen av vissa av dessa hormoner medan andra minskade.
Försäljningen i av gruppen gestagener har ökat medan en viss minskning i försäljning av
gonadotropiner har skett under 2014 jämför med 2013. Ingen försäljning av anabola steroider
har rapporterats sedan 2011. Försäljnigen av antiandrogener har ökat markant under 20122014. Ett veterinärmedicinskt preparat som är godkänt för användning mot prostataförstoring
hos hundar dominerar försäljningen.
Tabell 25. Total mängd försålda hormoner till djur under 2006-2014.
Hormoner
Androgener
Antiandrogener
2006
2007
61
51
116
74
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
57
63
53
80
100
35
17
107
101
89
82
268
316
330
Östrogener
89
92
98
105
273
111
123
130
124
Gestagener
22837
20507
18957
17008
15271
13919
1236
11112
14968
79806000 16365000 17820000 16530000 12228000
9823600
6187000
Gonadotropiner (IE)
Prostaglandiner
Gonadotropinfrisätande (mg)
Oxytocin och analoger (IE)
Glukokortikosteroider
Mineralokortikoider
Tyroideahormoner
Insulin (IE)
Anabola steroider
Antityreoida, glukogenolytiska och
antiparatyroida
Total
5564500 4729500
455
432
506
460
472
248
456
471
453
5268
13175
12524
33259
39871
45282
42506
45577
43066
8525400
8571600
8652600
885200
9076000
8282000
9829900
39250
44282
44923
35893
45561
47364
47429
44574
72
73
75
78
77
78
82
84
83
1305
1347
1301
1182
1131
1060
1033
988
947
5884700
6205000
6218500
6721200
2507500
5712600
6917950
89
88
83
90
0
0
0
0
0
1880
3650
2813
3162
7494
3602
3569
3829
4152
9640320 8782000
51184
7047360 6830760
94287522 31225371 32772544 24227801 23921792 23930026 23031652 22359296 20457584
37
5.1 Könshormoner
5.1.1 Androgener (G03BA)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är testosteron.
Tabell 26. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Totalsumma
Hund
16,80
16,8
Figur 23 Försåld mängd androgener jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
38
5.1.2 Antiandrogener (G03HA, G04CB, QG04CX)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är cyproteron, finasterid och osateron.
Tabell 27. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa sällskapsdjur
326,94
3,44
330,38
Summa okänt djurslag
0,00
0,13
0,13
Hund
306,57
3,44
310,00
Katt
20,38
0,00
20,38
Okänt djurslag
0,00
0,13
0,13
Total
326,94
3,56
330,51
Figur 24 Försåld mängd antiandrogener jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
39
5.1.3 Östrogener (QG03CA, G03AA, G03AB, G03CA, G03FA, G03FB)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är estradiol och estriol.
Tabell 28. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa sällskapsdjur
124,23
0,48
124,71
Summa okänt djurslag
0,03
0,65
0,68
Hamster
0,03
0,00
0,03
Hjort
0,12
0,00
0,12
Hund
123,55
0,00
123,55
Katt
0,46
0,00
0,46
Nötkreatur
0,03
0,00
0,03
0,03
0,65
0,68
Okänt djurslag
Total
124,23
0,65
124,88
Figur 25 Försåld mängd östrogener jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
40
5.1.4 Gestagener (QG03DA, G03AA, G03AB, G03AC, G03DA, G03FA, G03FB)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är desogestrel, drospirenon levonorgestrel,
medroxiprogesteron, noretisteron.
Tabell 29. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa sällskapsdjur
14353,06
544,35
14897,41
Summa okänt djurslag
0,00
0,08
0,08
Summa övriga djur
70,21
0,00
70,21
Gris (ej produktionsdjur)
1,00
0,00
1,00
Gris (produktionsdjur)
179,40
71,40
250,80
Hamster
3,50
0,00
3,50
Hjort
0,20
0,00
0,20
Hund
3843,01
0,00
3843,01
Häst
0,10
0,00
0,10
Häst
70,00
0,00
70,00
Iller
0,10
0,00
0,10
Kameldjur
200,30
0,00
200,30
Kanin (sällskapsdjur)
504,10
0,00
504,10
Katt
9558,70
0,00
9558,70
Marsvin
1,20
0,00
1,20
Nötkreatur
0,75
0,00
0,75
Okänd djurslag
0,60
472,93
473,53
Pälsdjur
0,60
0,00
0,60
Vildsvin
0,30
0,00
0,30
Zoodjur, ej animalprod
6,00
0,00
6,00
Övriga djur
53,20
0,10
53,30
Övriga djur
0,20
0,00
0,20
Total
14423,26
544,43
14967,70
Figur 26 Försåld mängd gestagener jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
41
5.1.5 Gonadotropiner (G03GA, QG03GA)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är koriongonadotropin.
Tabell 30. Försåld mängd 2014 (IE aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa sällskapsdjur
22500
0
22500
Summa okänt djurslag
0
702000
702000
Summa övriga djur
4005000
0
4005000
Hund
13500
0
13500
Häst
3964500
0
3964500
Marsvin
4500
0
4500
Mus
4500
0
4500
0
702000
702000
Okänt djurslag
Zoodjur, ej animalprod
13500
0
13500
Övriga djur
9000
0
9000
Övriga sällskapsdjur
18000
0
18000
Total
4027500
702000
4729500
Figur 27 Försåld mängd gonadotropiner jämförelse 2005-2014 (IE aktiv substans)
42
5.2 Obstretiska medel
5.2.1 Prostaglandiner (QG02AD, M01AB55)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är dinoprost, kloprostenol, luprostinol och
misoprostol.
Tabell 31. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
54,41
388,44
442,85
Summa övriga djur
10,54
0,00
10,54
Gris (produktionsdjur)
0,28
0,00
0,28
Gris (sälskapsdjur)
0,01
0,00
0,01
Hund
0,25
0,00
0,25
Häst
10,54
0,00
10,54
Nötkreatur
53,45
0,00
53,45
0,00
388,44
388,44
Okänt djurslag
Övriga djur
0,43
0,00
0,43
Total
64,95
388,44
453,39
Figur 28 Försåld mängd prostaglandiner jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
43
5.3 Övriga gynekologiska medel
5.3.1 Prolaktinhämmare (QG02CB)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är kabergolin.
Tabell 32. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa sällskapsdjur
6,0116
0,0000
6,0116
Summa okänt djurslag
0,0000
0,0520
0,0520
Summa övriga djur
0,0224
0,0000
0,0224
Fågel
0,0004
0,0000
0,0004
Hamster
0,0004
0,0000
0,0004
Hjort
0,0011
0,0000
0,0011
Hund
5,9360
0,0000
5,9360
Häst
0,0020
0,0000
0,0020
Kanin sällskapsdjur
0,0004
0,0000
0,0004
Katt
0,0706
0,0000
0,0706
0,0000
0,0520
0,0520
Okänt djurslag
Råtta
0,0030
0,0000
0,0030
Övriga djur
0,0204
0,0000
0,0204
Total
6,0340
0,0520
6,0859
Figur 29 Försåld mängd prolaktinhämmare jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
44
5.4 Hyopofys- och hypotalamushormoner
5.4.1 Binjurebarksstimulerande hormon (ACTH) (H01AA)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är tetrakosaktid.
Tabell 33. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Hund
0,0075
0,005
0,0125
Figur 30 Försåld mängd binjurebarksstimulerande hormon (ACTH) jämförelse 2005-2014
(g aktiv substans)
45
5.4.2 Antidiuretiskt hormon (ADH) (H01BA)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är desmopressin.
Tabell 34. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa sällskapsdjur
3,3017
0,0000
3,3017
Summa okänt djurslag
0,0203
0,0005
0,0005
Summa övriga djur
0,0071
0,0000
0,0071
Hjort
0,0203
0,0000
0,0203
Hund
3,2003
0,0000
3,2003
Häst
0,0039
0,0000
0,0039
Katt
0,1014
0,0000
0,1014
0,0000
0,0005
0,0005
Okänt djurslag
Övriga djur
0,0033
0,0000
0,0033
Total
3,3291
0,0005
3,3296
Figur 31 Försåld mängd antidiuretiskt hormon (ADH) jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
46
5.4.3 Gonadotropinfrisättande hormon (QH01CA)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är buserelin och delorelin.
Tabell 35. Försåld mängd 2014 (mg aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
3,15
0,00
3,15
Summa sällskapsdjur
502,90
0,00
502,90
Summa okänt djurslag
0,00
42470,88
42470,88
Summa övriga djur
89,30
0,00
89,30
Fågel
9,40
0,00
9,40
Hund
493,50
0,00
493,50
Häst
9,40
0,00
9,40
Katt
9,40
0,00
9,40
Nötkreatur
3,15
0,00
3,15
0,00
42470,88
42470,88
Okänt djurslag
Zoodjur, ej animalprod
70,50
0,00
70,50
Total
595,35
42470,88
43066,23
Figur 32 Försåld mängd gonadotropinfrisättande hormon jämförelse 2005-2014 (mg aktiv substans)
47
5.4.4 Oxytocin och analoger (QH01BB)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är oxytocin.
Tabell 36. Försåld mängd 2014 (IE aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
7336000
0
7336000
Summa sällskapsdjur
42500
0
42500
Summa okänt djurslag
0
1299500
1299500
Summa övriga djur
104000
0
104000
Får
6000
0
6000
Get
1500
0
1500
Gris (produktionsdjur)
4788500
0
4788500
Gris sällskapsdjur
33000
0
33000
Gris sällskapsdjur
23000
0
23000
Hund
8500
0
8500
Häst
71000
0
71000
Katt
1000
0
1000
Nötkreatur
2539000
0
2539000
0
1299500
1299500
Okänt djurslag
Strustsfåglar
1000
0
1000
Vildsvin
1000
0
1000
Övriga djur
9000
0
9000
Total
7482500
1299500
8782000
Figur 33 Försåld mängd oxytocin och analoger jämförelse 2005-2014 (IE aktiv substans)
48
5.5 Kortikosteroider
5.5.1 Glukokortikoider (QH02AB, QH02CA, H02AB)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är betametason, dexametason, hydrokortison,
metylprednisolon, prednisolon, triamcinolon och trilostan.
Tabell 37. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
28,00
0,00
28,00
Summa sällskapsdjur
48091,52
0,00
48091,52
Summa okänt djurslag
379,62
1611,64
1991,26
Summa övriga djur
1068,01
5,40
1073,41
Degu
2,40
0,00
2,40
Gris (animalieproduktion)
12,22
0,00
12,22
Hamster
2,50
0,00
2,50
Hjort
2,15
0,00
2,15
Hjort
2,60
0,00
2,60
Hund
44789,13
0,00
44789,13
Häst
876,46
0,00
876,46
Iller
5,00
0,00
5,00
Kanin sällskapsdjur
2,90
0,00
2,90
Katt
3279,51
0,00
3279,51
Marsvin
1,75
0,00
1,75
Nötkreatur
12,14
0,00
12,14
379,62
1611,64
1991,26
Okänt djurslag
Råtta
1,15
0,00
1,15
Övriga djur
195,80
5,40
201,20
Övriga sällskapsdjur
1,84
0,00
1,84
Total
49567,15
1617,04
51184,20
Figur 34 Försåld mängd glukokortikoider jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
49
5.5.2 Mineralokortikoider (H02AA)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är fludrokortison.
Tabell 38. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Totalsumma
Summa sällskapsdjur
82,56
82,56
Summa övriga djur
0,83
0,83
Hamster
0,07
0,07
Hund
82,01
82,01
Häst
0,06
0,06
Katt
0,48
0,48
Övriga djur
0,77
0,77
Total
83,39
83,39
Figur 35 Försåld mängd mineralokortikoider jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
50
5.6 Tyreoideahormoner (QH03AA. H03AA)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är levotyroxin, levotyroxinnatrium och
liotyronin.
Tabell 39. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
943,60
3,06
946,65
Summa övriga djur
0,34
0,00
0,34
Degu
0,06
0,00
0,06
Fisk, viltfångad
0,08
0,00
0,08
Fågel
0,53
0,00
0,53
Får
0,04
0,00
0,04
Hamster
0,29
0,00
0,29
Hjort
0,71
0,00
0,71
Hund
931,04
0,00
931,04
Häst
0,40
0,00
0,40
Häst
0,34
0,00
0,34
Höns, inkl. slaktkyckling
1,63
0,00
1,63
Iller
0,04
0,00
0,04
Katt
2,18
0,00
2,18
Nötkreatur
0,05
0,00
0,05
0,00
3,06
3,06
Okänt djurslag
Åsna
0,15
0,00
0,15
Övriga djur
6,41
0,00
6,41
Total
943,94
3,06
946,99
Figur 36 Försåld mängd tyreoideahormoner jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
51
5.7 Pankreashormoner
5.7.1 Insulin (QA10A, A10A)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är insulin.
Tabell 40. Försåld mängd 2014 (IE aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa sällskapsdjur
6609380
0
6609380
Summa okänt djurslag
2000
154640
156640
Summa övriga djur
64740
0
64740
Hund
3712880
0
3712880
Häst
25500
0
25500
Kanin, animalieproduktion
2000
0
2000
Kanin, sällskapsdjur
3000
0
3000
Katt
2892000
0
2892000
Mus
1500
0
1500
2000
154640
154640
Okänt djurslag
Övriga djur
33740
0
33740
Övriga sällskapsdjur
5500
0
5500
Total
6676120
154640
6830760
Figur 37 Försåld mängd insulin jämförelse 2005-2014 (IE aktiv substans)
52
5.8 Anabola steroider (A14AB)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är nandrolon.
Figur 38 Försåld mängd anabola steroider jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
53
5.9 Övriga hormonella substanser
5.9.1 Antityreoida, glukogenolytiska, antiparatyreoida substanser
(H03BB, H04AA, H05BA, QH03BB02)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är kalcitonin, karbimazol och tiamazol.
Tabell 41. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa sällskapsdjur
3857,475
9,125
3866,6
Summa sällskapsdjur
285,5
285,5
Hund
10,5
10,5
Katt
275
275
Katt
3857,475
9,125
3866,6
Total
4142,975
9,125
4152,1
Figur 39 Försåld mängd antityreoida, glukogenolytiska, antiparatyreoida substanser
jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
54
6 Antiinflammatoriska medel
Antiinflammatoriska medel i gruppen butylpryrazolidinderivat och propionsyraderivat
dominerar försäljningen (tabell 42). Försäljning av coxiberna har ökat successivt under de år
försäljning har rapporterats. Efter en stadig minskning i försäljningen 2010-2013 visar
butylpryrazolidinderivat (fenylbutazon) en ökning. Dessa medel används mest på hästar.
Tabell 42. Total mängd försålda antiinflammatoriska medel till djur under 2005-2013.
Antiinflamatoriska medel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Butylpryrazolidinderivat
294 428 424 465 487 426 367 292 220 243
Oxikamer
33
44
48
82
76
84
96 110 109 137
Propionsyraderivat
441 489 717 552 575 571 576 576 596 612
Fenamater
105
98 105
90
99
93
79
66
54
51
Coxiber
1
2
5
18
28
30
31
57
74
95
Total
874 1061 1299 1207 1265 1204 1149 1101 1053 1138
55
6.1 Butylpyrazolidinderivat (QM01AA)
Aktiv substans som förekommer i gruppen är fenylbutazon.
Tabell 43. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
0,48
0,00
0,48
Summa sällskapsdjur
1,46
0,00
1,46
Summa okänt djurslag
0,00
30,58
30,58
Summa övriga djur
210,36
0,00
210,36
Fisk, vildlevande
0,02
0,00
0,02
Får
0,30
0,00
0,30
Gris (produktionsdjur)
0,10
0,00
0,10
Hund
0,98
0,00
0,98
Häst
209,23
0,00
209,23
Höns, inkl. slaktkyckling
0,03
0,00
0,03
Kameldjur
0,03
0,00
0,03
0,00
30,58
30,58
Okänt djurslag
Strutsdjur
0,03
0,00
0,03
Åsna
0,15
0,00
0,15
Övriga (sällskapsdjur)
0,49
0,00
0,49
Övriga djur
0,94
0,00
0,94
Övrigt vilt
0,02
0,00
0,02
Total
212,31
30,58
242,90
Figur 40 Försåld mängd butylpyrazolidinderivat jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
56
6.2 Ättiksyraderivat (M01AB)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är diklofenak och indometacin.
Tabell 44. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa sällskapsdjur
0,1798
0,0000
0,1798
Summa okänt djurslag
0,0000
0,0410
0,0410
Summa övriga djur
0,0370
0,0000
0,0370
Hund
0,1698
0,0000
0,1698
Insekter
0,0050
0,0000
0,0050
0,0000
0,0410
0,0410
Okänt djurslag
Åsna
0,0050
0,0000
0,0050
Övriga (sällskapsdjur)
0,0050
0,0000
0,0050
Övriga djur
0,0270
0,0000
0,0270
Övrigt vilt
0,0050
0,0000
0,0050
Total
0,2168
0,0410
0,2578
Figur 41 Försåld mängd ättiksyraderivat jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
57
6.3 Oxikamer (M01AC, QM01AC)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är meloxikam, piroxikam och tenoxicam.
Tabell 45. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
17,854
0,000
17,854
Summa sällskapsdjur
6,433
0,000
6,433
Summa okänt djurslag
0,000
31,011
31,011
Summa övriga djur
81,900
0,000
81,900
Fågel
0,0034
0,0000
0,0034
Får
0,1260
0,0000
0,1260
Get
0,0243
0,0000
0,0243
Gris (produktionsdjur)
15,2321
0,0000
15,2321
Gris (sällskapsdjur)
0,1038
0,0000
0,1038
Hamster
0,0208
0,0000
0,0208
Hjort
0,0112
0,0000
0,0112
Hund
5,5915
0,0000
5,5915
Häst
81,7544
0,0000
81,7544
Höns, inkl. slaktkyckling
0,0356
0,0000
0,0356
Iller
0,0108
0,0000
0,0108
Insekter
0,0030
0,0000
0,0030
Kanin (produktionsdjur)
0,0068
0,0000
0,0068
Kanin (sällskapsdjur)
0,0343
0,0000
0,0343
Katt
0,4260
0,0000
0,4260
Marsvin
0,0126
0,0000
0,0126
Nötkreatur
2,4034
0,0000
2,4034
Okänt djurslag
0,0003
31,0107
31,0110
Zoodjur, ej animalprod
0,0060
0,0000
0,0060
Åsna
0,0335
0,0000
0,0335
Älg
0,0038
0,0000
0,0038
Övrig (produktionsdjur)
0,0048
0,0000
0,0048
Övriga (sällskapsdjur)
0,2250
0,0000
0,2250
Övriga djur
0,1041
0,0000
0,1041
Total
106,187
31,011
137,198
Figur 42 Försåld mängd oxikamer jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
58
6.4 Propionsyraderivat (M01AE, QM01AE)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är carprofen, dexibuprofen, ibuprofen,
ketoprofen, naproxen, tepoxalin och vedaprofen.
Tabell 46. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
59,66
0,00
59,66
Summa sällskapsdjur
412,55
0,00
412,55
Summa okänt djurslag
0,06
131,00
131,06
Summa övriga djur
9,17
0,00
9,17
Alpacka
0,01
0,00
0,01
Degu
0,04
0,00
0,04
Får
0,19
0,00
0,19
Gris (produktionsdjur)
37,11
0,00
37,11
Gris (sällskapsdjur)
0,13
0,00
0,13
Hamster
0,05
0,00
0,05
Hjort
0,15
0,00
0,15
Hund
411,98
0,00
411,98
Häst
6,59
0,00
6,59
Iller
0,01
0,00
0,01
Katt
0,27
0,00
0,27
Mus
0,01
0,00
0,01
Nötkreatur
22,17
0,00
22,17
0,06
131,00
131,06
Okänt djurslag
Ren
0,01
0,00
0,01
Övrig (produktionsdjur)
0,03
0,00
0,03
Övriga (sällskapsdjur)
0,06
0,00
0,06
Övriga djur
2,58
0,00
2,58
Total
481,43
131,00
612,43
Figur 43 Försåld mängd propionsyraderivat jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
59
6.5 Fenamater (QM01AG)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är flunixin och tolfenaminsyra
Tabell 47. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Summa produktionsdjur
Summa sällskapsdjur
Summa okänt djurslag
Summa övriga djur
Chinchilla (sällskapsdjur)
Fågel
Får
Get
Gris (produktionsdjur)
Gris (sällskapsdjur)
Hund
Häst
Höns, inkl. slaktkyckling
Kameldjur
Katt
Nötkreatur
Okänt djurslag
Åsna
Övrig (produktionsdjur)
Övriga (sällskapsdjur)
Övriga djur
Total
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
2,86
0,00
2,86
0,20
0,00
0,20
0,00
22,65
22,65
24,96
0,00
24,96
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
1,35
0,00
1,35
0,02
0,00
0,02
0,09
0,00
0,09
24,91
0,00
24,91
0,02
0,00
0,02
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
1,40
0,00
1,40
0,00
22,66
22,66
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
0,08
0,00
0,08
0,04
0,00
0,04
28,02
22,66
50,68
Figur 44 Försåld mängd fenamater jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
60
6.6 Coxiber (M01AH)
Aktiva substanser som förekommer i gruppen är celecoxib, etoricoxib och firocoxib.
Tabell 48. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
0,100
0,000
0,100
Summa sällskapsdjur
93,661
0,000
93,661
Summa okänt djurslag
0,001
1,183
1,184
Summa övriga djur
0,302
0,000
0,302
Get
0,007
0,000
0,007
Hamster
0,051
0,000
0,051
Hjort
0,093
0,000
0,093
Hund
93,357
0,000
93,357
Häst
0,155
0,000
0,155
Katt
0,251
0,000
0,251
0,001
1,183
1,184
Okänt djurslag
Pälsdjur
0,002
0,000
0,002
Reptiler
0,002
0,000
0,002
Åsna
0,000
0,000
0,000
Övriga (sällskapsdjur)
0,000
0,000
0,000
Övriga djur
0,145
0,000
0,145
Total
94,064
1,183
95,247
Figur 45 Försåld mängd coxiber jämförelse 2005-2014 (kg aktiv substans)
61
7 Lugnande och lokalbedövande medel
Substanserna detomidin, xylazin och romifidin som har lugnande och lokalbedövande effekt
och är godkända för användning till djur, ingår i sammanställningen. Dessa medel används till
ett flertal djurslag, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur. Sedan 2011 har
försäljningen av romifidin, som framförallt används till häst, minskat.
Tabell 49. Total mängd försålda lugnande medel (g aktiv substans) till djur under 20052014.
Lugnande medel
Detomidin
Xylazin
Romifidin
Total
62
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
740 767 836 945 973 1009 1056
946 977 1003
7100 7321 6813 7277 6974 6746 6351 12012 4967 4969
275 298 319 306 339 313 245
165 157 101
8115 8386 7968 8528 8286 8068 7652 13123 6101 6073
7.1 Lugnande medel
7.1.1 Detomidin (QN05CM90)
Tabell 50. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
0,53
0,00
0,53
Summa sällskapsdjur
1,68
0,00
1,68
Summa okänt djurslag
0,00
761,20
761,20
Summa övriga djur
239,48
0,00
239,48
Alpacka
0,10
0,00
0,10
Får
0,02
0,00
0,02
Hamster
0,05
0,00
0,05
Hjort
0,09
0,00
0,09
Hund
1,01
0,00
1,01
Häst
235,35
0,00
235,35
Höns, inkl. slaktkyckling
0,02
0,00
0,02
Nötkreatur
0,25
0,00
0,25
Okänt djurslag
0,00
761,20
761,20
Strutsdjur
0,02
0,00
0,02
Åsna
0,14
0,00
0,14
Älg
0,02
0,00
0,02
Övrig (produktionsdjur)
0,10
0,00
0,10
Övriga (sällskapsdjur)
0,52
0,00
0,52
Övriga djur
4,00
0,00
4,00
Total
241,69
761,20
1002,89
Figur 46 Försåld mängd detomidin jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
63
7.1.2 Xylazin (QN05CM92)
Tabell 51. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
62,50
0,00
62,50
Summa sällskapsdjur
8,00
0,00
8,00
Summa okänt djurslag
0,00
4888,80
4888,80
Summa övriga djur
9,50
0,00
9,50
Get
0,50
0,00
0,50
Gris (produktionsdjur)
2,50
0,00
2,50
Hjort
3,50
0,00
3,50
Hund
4,00
0,00
4,00
Häst
2,00
0,00
2,00
Katt
2,00
0,00
2,00
Nötkreatur
54,00
0,00
54,00
0,00
4888,80
4888,80
Okänt djurslag
Vildsvin
0,50
0,00
0,50
Älg
2,00
0,00
2,00
Övriga (sällskapsdjur)
2,00
0,00
2,00
Övriga djur
7,00
0,00
7,00
Total
80,00
4888,80
4968,80
Figur 47 Försåld mängd xylazin jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
64
7.1.3 Romifidin (QN05CM93)
Tabell 52. Försåld mängd 2014 (g aktiv substans)
Djurslag Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Häst
1,8
99,2
101
Figur 48 Försåld mängd romifidin jämförelse 2005-2014 (g aktiv substans)
65
7.2 Lokalbedövande medel
Aktiv substans i gruppen för lidokain.
Tabell 53. Försåld mängd 2014 (kg aktiv substans)
Djurslag
Förskrivning Rekvisition Totalsumma
Summa produktionsdjur
0,8276
0,0000
0,8276
Summa sällskapsdjur
0,0579
0,0000
0,0579
Summa okänt djurslag
0,0000
0,9746
0,9746
Summa övriga djur
0,0334
0,0000
0,0334
Gris (produktionsdjur)
0,5236
0,0000
0,5236
Gris (sällskapsdjur)
0,0060
0,0000
0,0060
Hund
0,0383
0,0000
0,0383
Häst
0,0194
0,0000
0,0194
Katt
0,0070
0,0000
0,0070
Marsvin
0,0006
0,0000
0,0006
Nötkreatur
0,3040
0,0000
0,3040
0,0000
0,9746
0,9746
Okänt djurslag
Zoodjur, ej animalprod
0,0060
0,0000
0,0060
Övriga (sällskapsdjur)
0,0060
0,0000
0,0060
Övriga djur
0,0080
0,0000
0,0080
Total
0,9189
0,9746
1,8935
Figur 49 Försåld mängd lokalbedövande medel jämförelse 2006-2014 (kg aktiv substans)
66
8 Vacciner
Fjäderfä är fortfarande det djurslag som det ges flest vaccindoser till. De flesta vacciner är
djurslagsspecifika. Några vacciner används till flera djurslag.
Efter utbrottet av fågelinfluensa 2006 försåldes vacciner för användning på djurparksdjur,
fram till och med 2011. Vaccination mot infektiös bronkit hos fjäderfä har sedan 2009 ökat
kraftigt. Det har inte rapporterats någon försäljning av vaccin för användning på iller under
2014. Iller vaccineras främst mot valpsjuka.
Tabell 54. Försåld mängd 2005-2013 (antal doser)
Djurslag
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Djurparksdjur
13470
733
1186
830
754
360
0
0
0
Fjäderfä
23650000 25359400 23448000 26171500 75156500 68534850 71169500 65855500 60151000 67642000
Får
27285
87065
59825
166167
261757
37250
69015
9625
16963
12535
Gris
1223785 2949755 1403535 1593432 2659766 4015920 5808190 5290395 5112200 4924510
Hund
205580
304350
321825
243172
290590
236385
246350
222036
226269
211362
Häst
196830
147504
193964
235646
261925
220289
302398
251499 254866,5
215195
Iller
794
691
645
470
365
365
300
1750
120
0
Kanin
3807
4661
5581
7671
7892
6225
7719
2818
4400
170
Katt
182800
164139
169287
136795
191719
147635
142685
126726
125331
122157
Mink
653410 1768500 1383750
886000
745
311680
959500
962912
906986
Nötkreatur
262490
551935
627425 1063287 1224856
230890
279055
273100
245558
299265
Matfisk
1400000 1520000 1595000 1145000
Övriga fjäderfä
74960
72320
69760
71120
63840
59200
64250
72400
61200
65520
Flera djurslag
74423
65435
44220
53765
190954
741492
806270
347750
763756
19800
Totalt
25828331 30308700 28069080 31074196 81006040 73490508 79801502 74933099 69519576 67658650
67
8.1 Vacciner för livsmedelsproducerande djur
8.1.1 Vacciner för fjäderfä (höns, kalkon, gås, anka)
Tabell 55. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin
Blåvingesjuka
Gumborosjuka
Gåspest
ILT (herpes)
Infektiös bronkit
Mareks sjukdom
Pasteurellos
Rhinotracheit
Rödsjuka
Encephalomyelit
Koccidios
Äviärt REO-virus
Totalt
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1058000
905000
1036000
954000
865000 1238000
940000 1030000 1235000
1530000 1545000 1430000
1685000 1753000 1697000 1701000 1687000 1884000
400
1000
17500
8000
14000
4000
14000
112000
92000
380000
154000
66000
41000
59000
110000
189000
16058500 15509500 17689500 49461500 44213500 45381500 39120500 34126000 38382000
5754000 4517000 4471000
9065000 9564000 9591000 9937000 10471000 11098000
32000
10000
36000
20000
668000
717000
958000
1023000
625000
553000 1017000
550000 1169000
146500
146500
184500
195000
4350
224000
7864000 6523000 7516000 7339000 6725000 7790000
4747000 4883000 5128000 5454000 5426000 5839000
24000
24000
24000
12000
36000
25359400 23448000 26171500 75156500 68534850 71169500 65855500 60151000 67642000
8.1.2 Vacciner för får
Tabell 56. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin
2005
2006
2007
Blåtunga
2008
2009
71884
210267
2010
2011
2012
Clostridios
22875
23750
43450
61225
11715
10200
14400
Clostridios+pasteurellos
4410
23000
49750
31050
39775
26900
54575 9625
Colibacillos
2014
13250
3524
3713
8586
150
Ringorm
Totalt
2013
40
27285
46750
40
93200
166167
261757
37250
425
69015 9625 16963 12535
8.1.3 Vacciner för gris
Tabell 57. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin
Aktinobac. pleuropn.
Clostridios
colibacillos
colibacillos+clostridios
Glässers sjukdom
Lawsonia
Mykoplasma
Nyssjuka
Parvovirus
Post-weaning multisystemic
Ringorm
Rödsjuka
Rödsjuka+colibacillos
68
2006
105400
9375
296225
41550
2750
19400
594600
7600
17930
495
25235
34370
2007
72000
7680
262145
40200
1100
12100
369410
1025
18780
2100
730
187735
30970
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
39000
5150
28300
44000
43100
62200
41383
40375
1085
50230
67250
71780 151364
303775 312465 326600 354445 495240 304888 222864
35850
40350
38080 144250
10
500
2225
400
2550
5625
4750
26500
14600
97200 174150 271750 392950 423550 469150
742700 526950 651600 1175800 1161500 1161650 1184950
75
7660
3390
14430
3360
880 158420 127300
82152 1336450 1860650 1930025
1760
1460
445 210800
1155
775
28335
35260
29215
46710
33150
14947
24475
6720
Rödsjuka+parvo
382090 397460 288205 298427 411560 709420 724590 234965 483420
Influensa
1130
1700
10625
19620
950
34375
Ödemsjuka (vero-toxid)
199
285
25200
Porcint cirkovirus (PCV2)
428675 830275 2411870 1879785 2045630
GnRF (galtlukt)
2160
1720
Staphylococcus aureus, inactivated, strain
2385
1110
Obestämt vaccin
8315
Closteridios+pasteurella
16000
14
Mot olika infektioner hos sällskapsgris
86610
Totalt
1537020 1403435 1601747 2659766 4015920 5805805 5290255 4336150 4924510
8.1.4 Vacciner för häst
Tabell 58. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Botulism
Influensa
Influensa+herpes
Influensa+rhinopneumonit
Influensa+stelkramp
Kvarka
Ringorm
Rotavirus
Stelkramp
Virusabort+Luftvägsinf.
Clostridios
Herpes
E. coli + rotavirus +
coronavirus
Rabies
Totalt
43995
43230
52990
55427
44183
36790
44635
20611
20201
11286
48770
97560
53425
68680
94040
81590
134080
5124
0
1600
0
0
102160
72958
95489
0
8505
6570
15350
7685
3990
45840
46805
48525
63820
76010
67700
99390
78980
79240
950
610
20
0
0
0
0
0
128
128
352
312
200
165
104
135
23441
72
50
291
305
90
150
23410
26350
23210
22560
27530
21370
28710
22570
5300
6192
7446
9390
11820
8447
9363
5483
870
1120
84390
40
120
11470
23350
5560
18430
6447
75
80
20
196830 182269 193964 235646 261925 220289
302398
251499
20
208690 215195
8.1.5 Vacciner för matfisk
Tabell 59. Försåld mängd 2006-2014 (antal förpackningar)
Vaccin
Vibrios+furunkulos
2005
232
2006
227
2007
361
2008
2009
2010
2011
305 1645000 1700000 1400000
2012
2013
2014
1595000 1145000
8.1.6 Vacciner för nötkreatur
Tabell 60. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin mot
Blåtunga
Clostridios
Parainfl.+BRSV+pasteurella
Ringorm
Rödsjuka+parvo
Post-weaning multisystemic
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
380
0
514
410
13800
450
731257
15175
4050
905066
14655
2190
0
12575
900
25350
36650
47720
16850
27055
1155
58750
262110 257495 293585
312585
302945 210265 209800 213990 146692 215650
100
50
3400
1850
1020
69
Staphylococcus aureus
Clostridios+pasteurellos
Rotavirus, bovine coronavirus
E-coli+coronavirus+rotavirus
Neonatal kalvdiarré
Escherichia coli
Totalt
1100
350
3800
2385
3750
5195
3975
5660
960
4060
1100
1800
19210
4810
60
525
262490 258419 307835 1063067 1228356 230890 279055 273100 202752 299265
8.1.7 Vacciner för get
Tabell 61. Försåld mängd 2007-2014 (antal doser)
Vaccin mot
Clostridios
Clostridios+pasteurellos
Colibacillos
Totalt
2007
1050
1050
2008
500
600
1100
2009
450
575
110
1135
2010
235
2011
250
2012
2013
2014
2292
52100
235
250
1750
1750
52100
2625
8.2 Vacciner för pälsdjur (mink)
Tabell 62. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin mot
2006
2007
2008
2009
Botulism+pseudomonas
593550 1305250 1061250
Virusenterit
59850
463250
Totalt
2011
2012
2013
2014
0
322500
7000
Virusenterit+botulism
virusenterit+botulism+pneumoni
2010
245 311680
10
0
0 879000
653410 1768500 1383750 886000
500
745
906986
311680
962912 906986
8.3 Vacciner för djurparksdjur
Tabell 63. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fågelinfluensa
13260 688 1116 744
Kattpest+kattsnuva
0
20
Hundpest+valpsjuka+hepatit
25
Hundpest+valpsjuka+hepatit+parainfluensa
5
Influensa+stelkramp
10
Parainfluensa+BRSV+pasteurella
100
20
10
Kattpest+kattsnuva+leukos+chlamydia+calci
10
Stelkramp
10
0
Clostridios
100
0
10
Post-weaning multisystemic
50
Ringorm
16
70
350
0
Rabies
Totalt
744
13470 688 1186 830
754
360
2012
2013
2014
8.4 Vacciner för sällskapsdjur
8.4.1 Vacciner för hund
Tabell 64. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin mot
2005
2006
Bordetella+parainfluensa
Herpes
2007
2008
100
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5925
8075
9860
9690
9800
7855
270
570
700
1530
2170
1420
4180
3303
3235
2786
Hundpest
39810
31595
33470
24805
24435
17075
13380
11795
9135
6345
Hundpest+parainfluensa
41725
39935
13840
270
Hundpest+valpsjuka+hepatit
Hundpest+valpsjuka+hepatit+
parainfluensa
59815
50125
41545
22180
15175
13125
10230
8385
6440
41725
150565 181775 154155 188195 158720 167815 151970 155035 148410
Leptospiros
10610
10220
9260
5820
3010
4660
4140
3310
3660
2900
Parainfluensa
11625
20940
38565
33890
41775
30810
32790
31085
33335
33515
450
520
200
580
370
460
100
340
70
9
3050
255
31
110
24950
Rabies
Clostridios+pasteurellos
Ringorm
Valpsjuka+hepatit
Staphylococcus aureus
Borrela
Leishmania
Borrela
Totalt
400
340
20
3
180
2340
205580 304350 321825 243172 3E+05 236385 246350 222033 226269 211362
8.4.2 Vacciner för katt
Tabell 65. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Infektiös peritonit
250
240
1230
160
280
230
20
90075
94850
Kattpest
Kattpest+kattsnuva
Kattpest+kattsnuva+leukos
Kattpest+kattsnuva+leukos+
chlamydia
2013
2014
40
86990
107805
2260
10
178270 108914
160
121065 177100
10
1340
121065
1330
1230
1410
Kattsnuva
4550
1330
12125
9875
3360
7360
Kattsnuva+chlamydia
120
1300
12125
2115
3210
2130
575
Kattsnuva+leukos
44790
Kattsnuva+leukos+chlamydia
1390
Kattpest+kattsnuva+chlamydia
Kattpest+klamydia
Virusenterit+botulism
Kattpest+kattsnuva+leukos+
chlamydia+calci
Kattpest+kattsnuva+calci+
chlamydia
2012
2980
2775
79375
8
37
20
1750
60
2460
628
100
445
525
995
1310
71
Obestämt vaccin
(ej specifikt rapporterat)
35680
110
Kattpest+kattsnuva+calci
42615
33125
29345
16445
Kattsnuva+calci
5440
3770
16285
18060
Ringorm
24
60
70
Rabies
28
Totalt
14295
48
20
182800 164139 135910 136795 191719 147635 142685 126726 125331 122157
8.4.3 Vacciner för övriga sällskapsdjur
8.4.3.1 Vacciner för fåglar som inte används till livsmedelsproduktion
Tabell 66. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin
Paramyxovirusinfektion
2007
69760
2008
71120
2009
63840
2010
59200
2011
64000
2012
72400
2013
61200
2014
65520
8.4.3.2 Vacciner för iller
Tabell 67. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hundpest+valpsjuka+hepatit
10
Rabies
10
Valpsjuka
794 691 645 450 365 365 330
120
Totalt
794 691 645 470 365 365 300
120
8.4.3.3 Vacciner för kanin
Tabell 68. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin
Kaningulsot
Myxomatos
Lunginflamation
Totalt
2005
3807
3807
2006
2811
1850
2007
1831
3750
2008
3612
4059
2009
3648
4244
2010
2525
3700
2011
3331
4388
4661
5581
7671
7892
6225
7719
2012
2013
760
2840
800
4400
2014
170
170
8.5 Vacciner för flera djurslag
Tabell 69. Försåld mängd 2006-2014 (antal doser)
Vaccin
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Clostridios
44350
35227
5350
23575
28785
770
18000
Rabies
30073
30208
38870
30190
49910
30650
38520 29150
2013
21889
23710 19800
Rhinotracheit
470000 479000
448000
Rödsjuka
239500 247500
227500
72
2014
Ringorm (0,3-1 ml/dos) 250-840 790-2600 1100-3700 1500-5100 112259
Clostridios+pasteurellos
Clostridios
Pasteurella multocida
Mjältbrand
Totalt
572
4650
907
6600
30000
41000
750
74423
65435
44220
53765
190954 741492 806270 47150 763756 19800
De doser som redovisas under denna rubrik är där ett specifikt djurslag inte har kunnat
fastställas.
73
Download