Ny analyskatalog 15 april

advertisement
1 (5)
2014-04-08
Till Cosmic-användare
Ny analyskatalog 15 april
Nedanstående förändringar från Karolinska Universitetslaboratoriet införs
den 15 april i analyskatalog för elektroniska beställningar och svar.
Information om kataloguppdateringar finns även på sidan ”Analyskataloger” under
www.karolinska.se/lab/För vårdgivare/Beställnings-& svarsrutiner.
Datum för höstens kataloguppdatering: 15 oktober.
Innehåll
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin ........................................................................2
Klinisk kemi ........................................................................................................................4
Laboratorier för närvård och preanalys .........................................................................5
2 (5)
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Nya profiler/analyser
Kort information
S-Björk rBet v2 v4 IgE
S-Dinkel IgE
S-Duva serumprotein IgG
S-Fiskmix 74 IgE
S-Födoämnesmix 3 IgE
S-Födoämnesmix 10 IgE
S-Födoämnesmix 21 IgE
S-Födoämnesmix 29 IgE
S-Födoämnesmix 73 IgE
Nya beställningsbara analyser.
S-Gräsmix 2 IgE
S-Gräspollenmix 4 IgE
S-Mögelmix 2 IgE
S-nOle e 1 Olive IgE
S-Rött mullbär IgE
S-Trädmix 1 IgE
S-Trädpollenmix 2 IgE
S-Trädpollenmix 5 IgE
S-Vete IgG4
B-TCR a/b, g/d
Ny beställningsbar analys.
Se provtagningsanvisningar.
S-Aquaporin-4-ak (NMO) IgG IFL
Csv-NMDAR-ak (enskild) IgG IFL
Nya beställningsbara analyser.
Se information nedan om Neuronala antikroppar.
S-NMDAR-ak (enskild) IgG IFL
Csv-Neuronala-ak panel
S-Neuronala-ak panel
S-Paraneoplastiska-ak panel
Nya beställningsbara paneler.
Se information nedan om Neuronala antikroppar.
3 (5)
Ändring av analyser
Kort information
B-HLA-A*
Nu elektroniskt beställningsbar analys.
B-HLA-B*
Nu elektroniskt beställningsbar analys.
B-HLA-DRB1*
Nu elektroniskt beställningsbar analys.
S-Neuronala-ak
Ej längre beställningbar.
Ersätts av Neuronal ak-panel
Csv-Neuronala-ak-Csv
Ej längre beställningbar.
Ersätts av Neuronal ak-panel
Analys av Neuronala antikroppar och antikroppar mot Aquaporin-4
Indikation för analys av neuronala antikroppar är misstanke om autoimmun
paraneoplastisk eller limbisk encefalit. Förutom vid encefaliter kan analyser av dessa
antikroppar bli aktuella i utredning av epilepsi och demens med psykossymptom samt vid
cerebellär degeneration.
Kliniska symtom på limbiska encefaliter och paraneoplastiska neuronala syndrom
omfattar ofta kramper, minnesrubbningar och neuropsykiatriska symtom och kan vara
mkt svåra att skilja åt. Laboratoriediagnostiken sker därför genom screening-analys av
antikroppar med dels immunfluorescens på neuronala vävnadssnitt och rekombinanta
specifika antigen samt med antigenspecifik lineblotteknik.
Analyserna görs på serum och cerebrospinalvätska (CSV). Vid misstanke om limbisk
encephalit bör CSV analyseras fr.a. avseende NMDAR-ak då serumanalys kan utfalla
falskt negativt.
Indikation för analys av Aquaporin-4 är misstanke om Neuromyelitis optica.
Antikroppar mot Aqaporin4 utförs med IFL på Aquaporin4 transfekterade celler.
Ändring av analysnamn
Tidigare analysnamn
B-Tromboelastografi
Nytt namn
B-Rotem med Fibrinogen och
Heparinas
Kort information
Nedlagd analys
Kort information
Odelad Phadiatop
Ej längre beställningsbar. Vid positivt utfall delas
Phadiatop alltid upp i de 8 ingående allergenen. Se
provtagningsanvisningar.
4 (5)
Klinisk kemi
Nya analyser
Kort information
P-Apixaban, Anti Xa
Eliquis® (apixaban) är en peroral faktor Xa-hämmare
godkänd för profylax mot venös trombos/lungemboli
efter elektiv ortopedisk behandling vid
knä/höftproteskirurgi och mot TIA/stroke och perifer
arteriell emboli vid förmaksflimmer.
Kunskap om användning av anti-Xa metoden för
monitorering av Apixaban är begränsad och framför
allt baserad mest på in vitro studier. Därför ska
tolkning av uppskattad Apixaban koncentration
uppmätt med anti-Xa göras försiktigt.
För mer information, se provtagningsanvisning
(publiceras i anslutning till 15/4).
P-ADAMTS13 protein
P-ADAMTS13-ak
Nya analyser.
Ej elektroniskt beställningsbara.
För mer information, se provtagningsanvisning
(publiceras i anslutning till 15/4).
S-Hepcidin
Forskningsanalys.
För mer information, se provtagningsanvisning
(publiceras i anslutning till 15/4).
Ändring av analyser
Kort information
P-Lipoprotein (a)
Ny metod, nytt referensintervall.
Analysen har bytt NPU-kod varför lokala grupper
måste göras om.
Information, se nyhet på www.karolinska.se/lab.
S-7-Dehydrokolesterol
Ej längre elektroniskt beställningsbar.
B-p50(st)
Ändrad provtagning, ska tas med blodgasspruta.
Ändrad rörkod.
Trc-ADP(Multiplate)
Trc-ASPI(Multiplate)
Vid beställning av analyserna ingår numera
B-Trombocyter. Läggs till automatiskt.
Trc-COL (Multiplate)
Trc-RIST(Multiplate)
Trc-TRAP(Multiplate)
Analyserna har bytt NPU-kod varför lokala grupper
måste göras om.
5 (5)
Ändring av analysnamn
Tidigare analysnamn
vB-Syrabasstatus
Nytt namn
vB-Blodgaser
Kort information
Erc(B)-HbF,flödescyt
Erc(B)-Hbfetaltflöde
Ingår som enskild analys i
gruppen Erc(B)HbF,flödescyt (gruppen är
beställningsbar, ingående
analyser visas vid
beställning).
Laboratorier för närvård och preanalys
Ny analys
Kort information
kP-PK(INR),snabbtest
Enbart för vissa beställare i öppenvården enligt
överenskommelse.
Information om kataloguppdateringar finns även på sidan ”Analyskataloger” under
www.karolinska.se/lab/För vårdgivare/Beställnings- & svarsrutiner.
Kontaktperson vid frågor om kataloguppdateringar:
Gabriella Bohlin
Karolinska Universitetslaboratoriet
08 562 590 50
eller LabIT helpdesk 08-585 812 50
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards