Beställningsrutin av tyreoidearelaterade analyser

advertisement
1(2)
2015-02-26
Division Diagnostik
Klinisk kemi, Laboratoriemedicin
Angående beställningsrutiner av tyreoidearelaterade analyser
Vid NYSAMs genomgång av beställningsmönster av laboratorieanalyser i Sverige för 2013
framkommer att vid Landstinget i Gävleborg beställs mer än dubbelt så många fT3 analyser per
TSH analys (0.56) än i det landsting som har näst högst frekvens av fT3 analyser (se bifogad
graf). I flertalet landsting beställs/analyseras mellan 0.1 och 0.2 fT3 analyser per TSH analys.
Trenden i Gävleborg har varit ökande sedan 2010 medan den i andra landsting har legat still eller
sjunkit något!
Beställningsmönstret av tyreoideaanalyser i Gävleborg för 2013 och 2014 framgår av bifogade
tabell.
fT3/TSH
fT4/TSH
P-anti-TPO/TSH
2014
56.2%
71.1%
4.3%
2013
55.6%
68.6%
4.6%
Det är således lätt att av detta dra slutsatsen att den biokemiska tyreoidea utredningen i Gävleborg
blir avsevärt dyrare än i t.ex. Dalarna eller Västmanland där andelen fT3 analyser är 20 % resp 5
% av antalet TSH analyser! Detta motsvarar en besparingspotential på mellan 300000 och 400000
kronor på årsbasis. Utgår vi ifrån att beställningsmönstret skiljer sig ungefär likartat för fT4 så
motsvarar detta en besparingspotential på ytterligare ca 400000 till 500000 kronor per år.
Postadress
Laboratoriemedicin
Gävle sjukhus
801 87 GÄVLE
Besöksadress
Huvudentrén
Telefon
Telefax
026-15 42 53
E-mail
Utskriftsdatum
2015-02-26:
2
Som ytterligare stöd för att det finns anledning att se över beställningsrutinerna för tyreoidea
analyser kan vi visa följande graf på 472 subjektivt friska Sollentunabor där TSH, T4 fT4, T3 och
fT3 analyserades. Personerna har sedan sorterats efter stigande TSH värde och därefter plottats så
att den person med lägst TSH värde har sina samtliga analysresultat längst till vänster och den
med högst TSH resultat har samtliga sina resultat längs till höger. Som framgår av grafen så styr
TSH nivån effektivt koncentrationen av de övriga parametrarna. Detta talar starkt för att det
rutinmässigt ofta är tillräckligt att endast analysera TSH. Vi är medvetna om att undantag finns!
Det är dock tveklöst så att i Gävleborg finns en stor besparingspotential i ett ändrat beställningsmönster vid tyreodeautredningar och uppföljningar!
T4
fT4
fT3
T3
TSH
Lars-Olof Hansson
Överläkare
Medicinsk rådgivare
Klinisk kemi
Postadress
Laboratoriemedicin
Gävle sjukhus
801 87 GÄVLE
Besöksadress
Huvudentrén
Telefon
Telefax
026-15 42 53
E-mail
Utskriftsdatum
2015-02-26
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards