På väg mot ett program för arbetet på minoritetsspråk i Svenska kyrkan

advertisement
En flerspråkig kyrka
- policy och mål
Uppsala 2011-01-20
Svante Ewalds
Arbetet på andra språk


Har varit marginaliserat – gått i egna
spår vid sidan om
Har gått i olika spår på olika språk




Teckenspråk – ”dövkyrkan”
Samiska – ”samekyrkor”
Finska – ”finska församlingen”
Har ofta haft svag anknytning i de
lokala församlingarna
Nya förutsättningar

Den nya
kyrkoordningen 2000


Primära ansvaret för
arbetet på andra språk
på lokala nivån
Fullgöra församlingens
grundläggande uppgift
på andra språk

Samordningsfunktionen
för språkliga minoriteter
i kyrkokansliet 2004


Möjligt att söka
gemensamma vägar och
perspektiv
Gemensam process
2004 - 2010
På väg mot Policy och mål

Fyra gemensamma seminarier








Teckenspråkiga
Sverigefinländare
Tornedalingar
Samer
Romer
Letter
Förankringsarbete i stiften 2004-2010
Förslaget på remiss till stiften 2010-2011
Tre redskap


Språklagen 1 juli 2009
Ny lag om nationella
minoriteter och
minoritetsspråk 2010


”Regeringens nya
minoritetsstrategi”
En flerspråkig kyrka

Förslag till policy och mål
för Svenska kyrkans
arbete på andra språk
Policy och mål



Gemensamma
spelregler
Vad gäller för
Svenska kyrkans
arbete på olika
språk?
Gemensamt
överenskomna
standarder, riktlinjer
och mål
Visionen

Att Svenska
kyrkan frimodigt
framträder som
den flerspråkiga
kyrka den faktiskt
är
Självbilden


Svenska kyrkans identitet och uppdrag
Hur uppfattar Svenska kyrkan sig själv?



Bekännelsen
Historien
Fakta
Utmaningen


Självbilden utmanas
Standardbilden av
en enhetligt svensk
kyrka utmanas
Hur ser mångfalden ut?
Mångfalden i Sverige











Teckenspråkiga
Samer urfolk
Sverige-Finland till 1809
Romer sedan 1500-talet
Ester, letter, ingermanländare
Arbetskraftsinvandrare
Flyktingar, asylsökande
Invandrare från EU-länder
Över 20 % har utländsk bakgrund
14 % födda utomlands
17 % av alla barn under 18 år födda utomlands eller av två
utomlands födda föräldrar
Mångfalden utmanar

Individer och
grupper med olika






Språk
Kultur
Religion
Tradition
Nationalitet
Etnicitet


Hur skall Svenska
kyrkan förhålla sig
till olika individer
och grupper?
Vilka kriterier skall
man gå efter?
Språkliga grupper i
Svenska kyrkan




Teckenspråkiga
Nationella minoriteter
Grupper med bakgrund i andra
lutherska kyrkor och kyrkor med vilka
Svenska kyrkan ingått överenskommelse om särskild ekumenisk
samverkan
Nya språkliga grupper
Grupper med bakgrund i
lutherska eller andra kyrkor


Lutherska världsförbundets 140 kyrkor
Borgåöverenskommelsen




5 nordiska + 2 baltiska lutherska kyrkor samt de anglikanska
kyrkorna i England och Skottland + Lusitanska kyrkan i
Portugal och reformerta episkopala kyrkan i Spanien.
Lettiska ev.-luth.kyrkan i Sverige, Estniska
ev.-luth.kyrkan i Sverige, Ungerska
protestantiska samfundet
Norska, danska och isländska kyrkorna har
församlingar i Sverige
Avtalskyrkor, t.ex. EKD i Tyskland
Nya språkliga grupper



Har naturlig hemvist i eller kan finna
väg in i Svenska kyrkan
Relaterar till andra kristna kyrkor i
Sverige eller ”har tagit sin egen kyrka
med sig”
Representerar de stora
världsreligionerna, främst islam
Fyra förhållningssätt

Medlemsvård

Integrationsarbete

Ekumenik

Religionsdialog
Policy och mål


Hur skall Svenska kyrkan vårda sig om
de medlemmar som talar olika språk?
Hur skall vi i Svenska kyrkan leva
tillsammans med de människor och
grupper med olika språk och kultur som
vistas i församlingarna?
I jollen eller med ombord?
Integration – jolleidentitet?



Motsatsförhållande
mellan minoritet och
majoritet
”Vi och dom”
Utanföridentitet hos
minoriteten
Inkludering – med ombord!



Inget motsatsförhållande mellan
minoritet och majoritet
”Tillsammans”
Innanföridentitet hos
minoriteten
Från kulturell till strukturell
pluralism

Kulturell pluralism


Låt alla blommor
blomma!
Strukturell pluralism

Skapa strukturer för
att vårda och ansa
Den avgörande frågan


Hur kan Svenska kyrkan
inkludera arbetet på
olika språk i ordinarie
verksamhet och
strukturer?
På alla tre nivåer!
Fem utmaningar!!!





Delaktighet och
inflytande
Barn och unga
Information och
kommunikation
Utbildning och
rekrytering
Diakoni
Framtiden

Hur ska
flerspråkigheten
växa till i våra
församlingar?
Församlingsinstruktionen!





Omvärldsanalys
Pastoral reflektion
Pastoralt program
Redogörelse för
verksamhet på
andra språk
Samverkan i
personalfrågor
Stiftsnivån





Inarbeta ett flerspråkighetsperspektiv i
främjande och tillsyn
Information och kommunikation
Rekrytering av medarbetare med två- och
flerspråkig kompetens
Samordning av arbetet på andra språk,
nätverk
Främjande av hållbara strukturer för arbetet
på olika språk i församlingarna
”Tillsammans”
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards