förfrågningsunderlag/avtal

advertisement
Sid
1 (14)
Datum
2010-05-24
Socialnämnden
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Valfrihetssystem enligt LOV
Hemtjänst
Postadress
922 81 VINDELN
Telefon
Telefax
0933 - 140 00 0933 – 140 03
Bankgiro
595-9168
e-post
[email protected]
VINDELNS KOMMUN
2
2010-05-24
Allmän information
Vindelns kommun är en geografiskt stor kommun med en yta på ca 2867 kvadratkilometer.
Vindelns kommun är en glesbygdkommun, här bor ca 5600 personer varav ca hälften bor i
Vindeln som är kommunens centralort
Kommunens hemtjänst omfattar hösten 2009 ca 920 beviljade timmar per vecka fördelade på
ca 140 beslut, vilket gör en omfattning på ca 3700 timmar per månad.
Hemtjänstens verksamhet i Åmsele f.d. församling är upphandlad enligt LOU och drivs av
företaget Attendo Care AB tom 20110131.
Vindelns kommun tillämpar från och med 2010-06-15 eget val i hemtjänsten enligt lagen om
valfrihet (LOV).
I ett valfrihetssystem har personer med behov av hemtjänst rätt och möjlighet att själva välja
vem som ska utföra de behov de har fått beviljade via förenklad handläggning eller via
traditionell biståndsbedömning av kommunens biståndshandläggare.
Intresserade utförare har möjlighet att löpande ansöka om att bli godkänd utförare av
kommunen för att få bedriva verksamhet inom kommunens hemtjänst.
Förfrågningsunderlaget och avtalet beskriver de krav som varje utförare måste uppfylla för att
bli godkänd som utförare av hemtjänst i kommunen.
Omfattning
LOV tillämpas inom biståndsbedömd hemtjänst och förenklad ansökan om servicetjänster och
omfattar alla personer inom kommunen som i någon form beviljas hemtjänst under dag och
kvällstid.
Ansökan om bedrivande av hemtjänst kan omfatta både personlig omvårdnad och
servicetjänster eller enbart servicetjänster.
Med servicetjänster menas praktiska sysslor i hemmet som städ, tvätt, inköp, byte av gardiner,
glödlampor etc. Utomhusarbete som trädgårdsskötsel, snöskottning, vedhantering etc. räknas
inte som servicetjänster.
Omvårdnadsinsatser utförs alla dagar 07.00-22.00.
Servicetjänster utförs helgfri måndag – fredag 07.00 -18.00.
Biståndsbedömda insatser nattetid 22.00 – 07.00 utförs av kommunens nattpatrull i egenregi.
Installation av larm och insatser vid larm samt matdistribution utförs av kommunens egenregi.
Kommunen är på väg att införa insatsmätning i hemtjänsten, när detta är klart kommer
utförarna av omvårdnadsinsatser vara skyldiga att använda sig av detta system.
VINDELNS KOMMUN
3
2010-05-24
Landstinget ansvarar för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen s.k. hemsjukvård.
Utförarens personal får inte ta på sig ansvar för hälso- och sjukvård om detta ansvar inte givits
på delegation från hälso- och sjukvården och godkänts av personalledare i företaget.
För de brukare som inte väljer utförare av hemtjänstinsatser skall det finnas ett
ickevalsalternativ.
I Vindelns kommun är kommunens egenregi ickevalsalternativet.
Ansökan
Ansökan ska vara skriftlig och lämnas på blankett ”Ansökan om tillstånd att bedriva hemtjänst i
Vindelns kommun” ifylld och undertecknad av behörig företrädare för utföraren samt de bilagor
och redovisningar som efterfrågas.
I ansökan ska anges eventuella volymbegränsningar och om ansökan gäller personlig
omvårdnad/servicetjänster eller enbart servicetjänster.
Komplett ifylld blankett med intyg och bilagor märkt ”Ansökan utförare i hemtjänst” skickas till
Vindelns kommun
Socialförvaltningen
92281 Vindeln
Ansökan registreras så snart den inkommit.
Kommunen kan komma att begära in förtydliganden eller komplettering av ansökan.
Socialchef med medarbetare beslutar på delegering av socialnämnden om godkännande av
utförare. Beslutet meddelas skriftligt.
Beslut om godkännande sker senast sex veckor från det att ansökan inkommit. Under
semesterperioder kan handläggningstiden komma att öka.
Om sökanden inte godkänns och anser sig felaktigt behandlad har denne möjlighet att
överklaga beslutet genom att skriftligen och inom tre veckor till Förvaltningsrätten i Umeå
ansöka om rättelse med begäran om vilken ändring som yrkas.
VINDELNS KOMMUN
4
2010-05-24
Administrativa krav
Sökanden ska innan avtal skrivs
 Ha fullgjort sina åligganden avseende skatter och sociala avgifter samt inte vara på
obestånd
 Vara registrerad hos Bolagsverket
 Inneha F-skattsedel
 Inneha giltig ansvarsförsäkring
 Ha ekonomisk förmåga att fullfölja uppdraget.
Sökande ska styrka ovanstående krav genom att bifoga
 Blankett SKV4820 ifylld av skatteverket och inte äldre än en månad från inkommen
ansökan
 Kopia på registreringsbevis från Bolagsverket ej äldre än två månader vid tiden för
ansökan
 Kopia på F-skattebevis
 Bevis på giltig ansvarsförsäkring
 Nystartat företag samt företag under bildande ska kunna lämna ekonomisk garanti för
sitt företag
Eventuella kostnader i samband med ansökan står sökanden själv för.
Sökanden kan uteslutas från godkännandeprocessen om något av de i 7 Kap 1 § LOV
uppställda omständigheterna råder. Är sökanden en juridisk person får sökanden uteslutas om
en företrädare för utföraren omfattas av omständigheterna i 7 Kap 1 § LOV.
Sökanden med helt nystartade företag som inte uppfyller samtliga ovanstående kriterier kan
ansöka för att få sina förutsättningar bedömda men ska då avtal skrivs uppfylla samtliga
ovanstående kriterier.
AVTAL
Efter godkännande som utförare skall avtal enligt bilaga 1 tecknas. Avtal sänds tillsammans
med beslutsmeddelande till utföraren för undertecknande. I detta skede accepteras inga
ändringar.
Avtalstid
Avtalet gäller tillsvidare, med rätt för kommunen att säga upp avtalet om kommunen finner att
det finns behov att göra förändringar i avtalet eller när förutsättningarna för avtalet förändras
(tex ändrade lagar eller politiska beslut). Uppsägningstiden är då fyra månader.
Omfattning
Utföraren åtar sig att tillhandahålla hemtjänst för personer inom äldre- och handikappomsorgen
i Vindelns kommun med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och/eller förenklad
handläggning av servicetjänster och i enlighet med villkoren i detta avtal.
Personlig omvårdnad utförs måndag – söndag kl 07.00 – 22.00
VINDELNS KOMMUN
5
2010-05-24
Serviceinsatser utförs vardagar kl 07.00 – 18.00
Kommunen svarar själv för insatser vid larm samt nattpatrull.
Samtliga krav som ställts vid godkännandet av utföraren ska vara uppfyllda vid varje given
tidpunkt för att avtalet ska gälla.
Om kommunen ändrar kraven gäller detta även tidigare godkända utförare, vars tillstånd
således kommer att omprövas
Kommunen kan inte garantera någon uppdragsvolym
Marknadsföring och tilläggstjänster
Utföraren får marknadsföra sin hemtjänst och eventuella tilläggstjänster. Marknadsföringen
skall ske på ett etiskt sätt och skall inte uppfattas som påträngande av brukaren.
Tilläggstjänster utgör ett separat avtal mellan utföraren och kunden.
Tilläggstjänster debiteras direkt av brukaren.
Tilläggstjänster ska inte redovisas tillkommunen.
Utföraren får inte ta emot ersättning som ingår i biståndsbeslutet.
Av marknadsföring om tilläggstjänster skall det framgå att tilläggstjänsterna inte ingår i
biståndsbeslutet utan utgör ett separat avtal mellan utföraren och kunden och skall betalas av
kunden.
Åtagande
Åtagandet avser:
( )Servicetjänster
( ) Servicetjänster och personlig omvårdnad
Kapacitetstak
( ) Nej
( ) Ja………….tim/mån
Utföraren kan inte tacka nej till uppdrag som ligger inom avtalet enligt angivna
kapacitetsbegränsningar.
Om hos utföraren redan befintlig brukare beviljas mer tid kan inte utföraren avsäga sig
brukaren även om detta innebär ett överstigande av bestämt kapacitetstak.
Brukarens val/byte av utförare
Efter beviljat hemtjänstbeslut väljer brukaren själv utifrån aktuell förteckning av godkända
utförare vem som får utföra tjänsten. Vid biståndsbedömning sker valet i samråd mellan
brukaren och kommunens biståndshandläggare, som i sin tur beställer insatsen hos vald
utförare.
Brukaren kan tillfälligt avboka sin insats senast två dagar före planerad insats.
Brukaren har när som helst rätt att avsluta sin beviljade insats eller byta till annan utförare
enligt följande:
Om brukaren önskar avsluta sin insats gäller en uppsägningstid på sju dagar
VINDELNS KOMMUN
6
2010-05-24
Om brukaren önskar byta till annan utförare ska byte ske två veckor efter uppsägning och
önskan om byte av utförare.
När detta sker eller när insatsen upphör ska utföraren lämna all dokumentation i ärendet till
biståndshandläggaren samt återkvittera eventuella nycklar hos brukaren.
Vid byte av utförare ska utföraren samverka och medverka till att övergången sker med minsta
möjliga olägenhet för brukaren, kommunen och berörd personal.
Vill eller kan inte brukaren välja utförare finns på förhand ett bestämt icke-vals alternativ där
kommunens egen regi utgör icke-vals alternativet.
KVALITETSKRAV – PERSONLIG OMVÅRDNAD
Kunskap och erfarenhet
Verksamhetsansvarig ska ha lägst undersköterskeutbildning med minst två års erfarenhet av
omsorgsarbete varmed menas arbete inom äldreomsorg som omsorgspersonal eller
arbetsledare.
Övrig personal ska ha undersköterske-/vårdbiträdesutbildning, erfarenhetsbakgrund som
omsorgspersonal eller anses vara lämpad för arbetsuppgiften.
Verksamhetsansvarig ska ha kunskap om tillämpliga lagar och förordningar;
arbetsmiljölagen, socialtjänstlagen, förvaltningslagen, hälso- och sjukvårdslagen,
sekretesslagen samt tillämpliga föreskrifter och allmänna råd från socialstyrelsen.
En sekretessförbindelse skall undertecknas av all personal. Sekretesskyldigheten gäller även
efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla.
Kvalitet och uppföljning
Kommunen är huvudman för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för verksamhet som
bedrivs inom området. Utföraren åtar sig att uppfylla de kvalitetskrav som kommunen ställer på
verksamheten.
Kommunen har rätt att göra regelbunden uppföljning av den avtalade verksamheten.
Uppföljning sker dels löpande på individnivå, dels på verksamhetsnivå genom en årlig
kvalitetsgranskning.
Den årliga kvalitetsgranskningen innebär genomgång av volymer, dokumentation, personal och
kvalitetssystem samt kommunens årliga arbete med brukarundersökningen.
Utföraren är skyldig att samverka i uppföljningsarbetet. Utföraren är skyldig att på kommunens
anmodan lämna information om verksamheten och om dess kvalitetsresultat.
Eventuella merkostnader för utföraren i samband med uppföljningar står utföraren själv för.
VINDELNS KOMMUN
7
2010-05-24
Kvalitet på verksamhetsnivå
Utföraren ska

Arbeta systematiskt med kvalitet i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd och
föreskrifter ( SOSFS 2006:11 )








Arbeta enligt Vindelns kommuns kvalitetskrav
Arbeta efter socialnämndens visioner och servicedeklarationer
Använda det verksamhetssystem som kommunen tillhandahåller
Vara behjälplig med att ta fram underlag för statistik och nyckeltal
Ha rutiner för klagomålshantering
Ha rutiner för missförhållanden enligt ”Lex Sarah”
Ha rutiner för hantering av utebliven insats
Ha rutiner för delegering/samverkan med hälso- och sjukvården
Kvalitet på individnivå










Kvittera nytt uppdrag till biståndshandläggaren senast vardagen efter mottaget uppdrag
Påbörja hemtjänstinsatser i form av vård och omsorg hos ny brukare inom en dag efter
kvitterat uppdrag
Se till att alla brukare har en kontaktperson
Upprätta en genomförandeplan som ska vara biståndshandläggare tillhanda senast två
veckor efter påbörjad insats om inget annat är överenskommet med biståndshandläggaren
Vara tillgänglig per telefon under motsvarande tider som hemtjänstuppdrag föreligger
Ansvara för att personal bär synlig namnskylt
Ha ett tydligt och säkert rutinsystem för nyckelhantering
Ha en rättssäker social dokumentation och avvikelsehantering
Rapportera avvikelser, utebliven service och/eller behov av förnyad biståndsbedömning
till biståndshandläggare utan dröjsmål
Rapportera utförd tid varje månad till biståndshandläggare enligt kommunens rutiner.
KVALITETSKRAV – SERVICETJÄNSTER
Kunskap och erfarenhet
Verksamhetsansvarig och personal ska ha god kompetens för sina arbetsuppgifter, d v s ha
tillräcklig utbildning och erfarenhet för att utföra uppdraget enligt uppställda krav.
Personalen ska vara utpräglat serviceinriktad och lyhörd.
En sekretessförbindelse skall undertecknas av all personal. Sekretesskyldigheten gäller även
efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla.
VINDELNS KOMMUN
8
2010-05-24
Kvalitet och uppföljning
Kommunen är huvudman för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för verksamhet som
bedrivs inom området. Utföraren åtar sig att uppfylla de kvalitetskrav som kommunen ställer på
verksamheten.
Kommunen har rätt att göra regelbunden uppföljning av den avtalade verksamheten.
Uppföljning sker dels löpande på individnivå, dels på verksamhetsnivå genom en årlig
kvalitetsgranskning.
Den årliga kvalitetsgranskningen innebär genomgång av volymer, dokumentation, personal och
kvalitetssystem samt kommunens årliga arbete med brukarundersökningen.
Utföraren är skyldig att samverka i uppföljningsarbetet. Utföraren är skyldig att på kommunens
anmodan lämna information om verksamheten och om dess kvalitetsresultat.
Eventuella merkostnader för utföraren i samband med uppföljningar står utföraren själv för.
Kvalitet på verksamhetsnivå
Utföraren ska






Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete
Arbeta enligt Vindelns kommuns kvalitetskrav
Arbeta efter socialnämndens visioner och servicedeklarationer
Vara behjälplig med att ta fram underlag för statistik och nyckeltal
Ha rutiner för klagomålshantering
Ha rutiner för utebliven insats
Kvalitet på individnivå
Utföraren ska







Kvittera nytt uppdrag till biståndshandläggare senast vardagen efter mottaget uppdrag
Kontakta ny brukare om tid för serviceinsats inom en vecka efter kvitterat uppdrag
Vara tillgänglig per telefon under motsvarande tider som hemtjänstuppdrag föreligger
Ansvara för att all personal bär synlig namnskylt
Ha ett tydligt och säkert rutinsystem för nyckelhantering
Utan dröjsmål rapportera utebliven service och avvikelser som kan föranleda ny
biståndsbedömning till biståndsbedömare
Rapportera utförd tid varje månad till biståndshandläggare enligt kommunens rutiner
VINDELNS KOMMUN
9
2010-05-24
Verksamheten ska, både vid insatser av personlig omvårdnad och serviceinsatser alltid präglas
av












Ett gott bemötande
Delaktighet och inflytande för brukaren över insatsernas utformning, innehåll och
utförande
Tydlig information, även till anhöriga
Kontinuitet för brukaren
Professionalism och serviceanda
Pålitlighet och trygghet
Rättssäkerhet
Tillgänglighet
Utföraren ska iaktta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet.
Verksamheten ska bedrivas politiskt obundet samt enligt beprövad erfarenhet och
evidens. Vård och omsorg ska ges i trygga, väl samordnade former med tydlig
ansvarsfördelning.
Insatser ska ges flexibelt och brukare ska ges största möjliga inflytande samt stimuleras
att använda sin förmåga att klara sig själv, att stärka sina funktioner och sitt oberoende.
I alla situationer ha ett vardagsrehabiliterande arbetssätt.
SAMVERKAN
Utföraren ska samverka med kommun, anhöriga, gode män och förvaltare samt aktuella
aktörer inom hälso- och sjukvård.
MEDDELARFRIHET
Personal anställd av utföraren har rätt att uttala sig i enlighet med den meddelarfrihet som
gäller i tryckfrihetsförordningen 1 kap 1§ samt sekretesslagen 16 kap 1§
ERSÄTTNING
Socialnämnden fastställer årligen ersättningen till utförarna.
Ersättningen till utförarna utgår från en schablonmässigt framräknad timkostnad baserat på en
zonindelning utifrån kommunens geografiska sammansättning och de olika resekostnader detta
medför. Zonindelningen utgår från Vindelns kommunhus som centrum.
Ersättningen är uppdelad i olika nivåer för servicetjänster och för personlig omvårdnad.
I fastställd timersättning ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande för att bedriva
hemtjänst.
Utföraren ersätts i efterskott för utförd tid
Faktureringsavgifter eller liknande accepteras inte.
VINDELNS KOMMUN
10
2010-05-24
Zon 1
0 - 4.99 km
Servicetjänster
Personlig omvårdnad
Zon 2
5 – 24,99 km
Servicetjänster
Personlig omvårdnad
Zon 3
303 kr
328 kr
318 kr
343 kr
25 km -----
Servicetjänster
Personlig omvårdnad
347 kr
375 kr
SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ERSÄTTNING
Vid insatser innehållande personlig omvårdnad utgår ersättning endast om en upprättad
genomförandeplan är inlämnad till biståndsbedömaren senast fjorton dagar efter att
verkställighet inletts om inget annat är överenskommet med biståndsbedömaren.
Om oklarhet råder vid zonindelningens gränser bedömer kommunen resvägen.
Ersättning betalas ut i efterskott och baseras på de ersättningsberättigade utförda
hemtjänsttimmar som uppmättes den sista i respektive månad.
Utföraren fakturerar kommun i enlighet med detta underlag
Om brukaren tillfälligt dagen innan eller samma dag avbokar sin insats sker inget avdrag i
ersättningen. Vid avbokning två dagar före insats utgår ingen ersättning.
Ersättning för omställningstid utgår för tre dagar för beviljad och inplanerad tid och som inte
kunnat utföras på grund av dödsfall eller akut sjukhusvistelse. Varje dag ersätts med en
trettiondel ( 1/30 ) av beviljad månadstid.
Om brukaren önskar avsluta sin insats med omedelbar verkan utgår ersättning för tre dagar.
Om orsaken till uppsägningen beror på att utföraren misskött sitt åtagande utgår ingen
ersättning.
MOMS
Hjälp i hemmet i form av hemtjänst och ledsagning som ges i enlighet med socialtjänstlagen
och som avses i denna upphandling är undantagen skatteplikt. Detta eftersom det är att
betrakta som social omsorg enligt 3 Kap 4 § ML och uppfyller vidare kraven enligt
Skatteverkets handledning för mervärdesskatt 2009 enligt kategori 1 eller 2. Utföraren ska
således fakturera Vindelns kommun exklusive moms.
VINDELNS KOMMUN
11
2010-05-24
I händelse av att utföraren är föremål för skatterevision från Skatteverket rörande momsen ska
utföraren alltid hänvisa Skatteverket till Vindelns kommun för information om de tjänster som
utföraren utför åt Vindelns kommun.
FAKTURA
Utställs på och skickas efter den sista varje månad till:
Vindelns Kommun
Socialförvaltningen
922 81 Vindeln
Som faktura datum räknas det datum när fakturan inkommer till kommunen. Vid eventuella
felaktigheter reklameras fakturan för åtgärd
BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och inkommen faktura
ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter utgår inte
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen § 6(SFS 1975:635).
ANSVAR
Utföraren förbinder sig att förebygga skador som kan drabba personal, brukare, anhöriga och
utomstående.
Utföraren ansvarar för skada på sak och person om skadan orsakats genom vållande hos
utföraren eller av dennes personal. Utföraren är skyldig att hålla sig försäkrad för sådan skada
och ska, om så kommunen begär, utan fördröjning uppvisa försäkringsbesked.
UPPSÄGNING AV AVTAL
Utföraren kan säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska vara
skriftlig för att äga giltighet.
Kommunen kan vid följande tillfällen säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid.
Vid förändring av kravspecifikation eller ersättningsnivå eller om utförare saknar uppdrag efter
12 månader från godkännande.
Uppsägningen ska vara skriftlig för att äga giltighet.
VINDELNS KOMMUN
12
2010-05-24
UPPHÖRANDE AV VALFRIHETSSYSTEM
Om politiskt beslut tas i kommunen att lagen om valfrihet ska upphöra att gälla kommer
samtliga avtal att sägas upp med fyra månaders varsel från det att beslut om upphörande tas.
HÄVNING
Kommunen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om utföraren efter
avtalets ingående:
Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta avtal eller i
åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör del av avtalet
mellan parterna
Försatts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare inställt sina betalningar
eller erhållit näringsförbud
Blivit föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller
liknande förfarande.
Dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom
Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
Inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter
Kommunen har också rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om utföraren före eller efter
avtalets tecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget som är av väsentlig betydelse för
avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet.
Socialchef med medarbetare beslutar på delegering av socialnämnden om uppsägning av avtal
och utförare. Beslutet meddelas skriftligt.
SKADESTÅND
Kommunen har rätt till ersättning för skada som kommunen har lidit på grund av utförarens
avtalsbrott om skadan är en följd av att utföraren åsidosatt sedvanlig omsorg eller inte visat den
yrkesskicklighet som förutsätts vara allmän inom branschen.
Kommunen har även rätt till ersättning för eventuellt skadestånd som utgivits till tredje man för
skada som orsakats av utföraren.
UNDERLEVERANTÖRER
Om utföraren anlitar underleverantörer för utförande av uppdrag, ansvarar utföraren för att
dessa uppfyller och arbetar efter villkoren i detta avtal.
Utföraren ska till kommunen uppge om och vilka underleverantörer som anlitas.
VINDELNS KOMMUN
13
2010-05-24
INFORMATION OM UTFÖRAREN
Utföraren förbinder sig att lämna korrekt och saklig information om sin verksamhet till
kommunen. Utföraren ansvarar för att kommunen kontinuerligt under hela avtalstiden får
uppdateringar av informationen så att den hålls aktuell.
Utföraren har rätt att marknadsföra sin hemtjänst och eventuella tilläggstjänster.
Marknadsföringen ska utformas på ett etiskt försvarbart sätt och får inte uppfattas som
påträngande av brukarna.
INFORMATION/SAMRÅD
Parterna ska fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende
kan påverka vad som här avtalats
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Utföraren får inte överlåta detta avtal på annan
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Part äger rätt att aktualisera förändringar i avtalet
Förändringar i avtalet kan endast göras om behöriga företrädare för parterna skriftligt
överenskommit därom.
FORCE MAJEURE OCH EXTRA ORDINÄR HÄNDELSE
Om part på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan
omständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta
avtal, ska han i nödvändig omfattning vara befriad från desamma. Föreligger ovan nämnda
omständigheter har beställaren rätt, att så länge de består, själv utföra utförarens åtaganden.
Ersättningen till utföraren reduceras i förhållande till i vilken grad han inte kan fullgöra sina
åtaganden.
Arbetskonflikt som har sin grund i avsaknad av kollektivavtal eller parts brott mot kollektivavtal
får inte åberopas som befrielsegrund.
Parterna ska snarast informera varandra om omständighet föreligger som kan föranleda
tillämpningen av denna bestämmelse.
Det åligger utföraren att medverka till att efterverkningarna av händelser som avses i denna
bestämmelse minimeras.
I de fall en extra ordinär händelse inträffar, såsom en pandemi, kan Vindelns kommun påkalla
ett närmare samarbete mellan Vindelns kommun och de utförare Vindelns kommun har avtal
med. Vid en ev pandemi kan en situation uppkomma då antalet personer i behov av hemtjänst
VINDELNS KOMMUN
14
2010-05-24
kraftigt ökar samtidigt som en stor del av personalen är sjuka. För att se till att enskilda i behov
av nödvändiga insatser får sina behov tillgodosedda, kan Vindelns kommun besluta om att
utförarna, inom ramen för sitt kapacitetstak och avropsvolym, ska samarbeta med varandra för
att gemensamt se till att tillgängliga personalresurser fördelas på ett lämpligt sätt.
MILJÖ
Utföraren ska i sin verksamhet verka för att minska sin skadliga miljöpåverkan.
Utföraren ska för sin verksamhet följa kommunens riktlinjer för ett gott miljöarbete.
HANDLINGARS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE
Handlingarna kompletterar varandra. Förekom
mer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning.
Inga andra handlingar än detta avtal förfrågningsunderlag med bilagor gäller.
A. Skriftliga ändringar och tillägg
B. Detta avtal med bilagor
C. Förfrågningsunderlag
TVIST
Tvist som ej löses av parterna inom ramen för detta avtal ska hänskjutas
till svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
VINDELNS KOMMUN
15
2010-05-24
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards