pedagogiskt perspektiv Autismspektrum och psykisk ohälsa

advertisement
pedagogisktperspektiv
FöreläsningmedLenaNylander
Autismspektrumochpsykiskohälsa
Tisdag21november2017kl.9.00–16.00,HässleholmKulturhus
Ungdomarochvuxnamedautismspektrumtillstånd
(autism,Aspergerssyndrom,atypiskautism)löper
störreriskänmångaandragrupperattdrabbasav
psykiskabesvär,särskiltångestsjukdomaroch/eller
depressioner.Iblandärsymptomenpåpsykisk
sjukdomsvåraattkännaigen,iblandförväxlas
sjukdomssymtommedbeteendensomhörtill
autismspektrumtillståndet.Psykiskohälsaförsämrar
livskvalitet,mendetfinnsbehandlingsmöjligheter,
somoftasthargodeffekt.Detfinnsocksåmöjligheter
attförebyggaohälsa.
Urinnehållet:Autismmedochutan
utvecklingsstörning.Vadärautismspektrumtillstånd?
VadärAspergerssyndrom?Hurdiagnostiserasautism
hosvuxna?DiagnoskriterierenligtDSM-5.Hurtänker
personermedautismspektrumtillstånd?Hurskiljer
sigautismspektrumtillståndfråntillexempelADHD,
personlighetsstörningar,psykossjukdomar?
Psykiskohälsat.ex.depression,bipolärsjukdom,
psykos/schizofreni,ångest
Hurvanligaärpsykiskasjukdomarhosvuxnamed
autismspektrumtillstånd?Närkanpsykiskohälsahos
enpersonmedautismmisstänkas?Hurförhållersig
”beteendeproblem”tillsjukdomssymtom?Närska
mansökapsykiatrinochhurbehandlaspsykisk
ohälsa?Hurbemötapersonermed
autismspektrumtillståndochpsykiskabesvär?
Friskvård–förebyggandeavohälsa.Utrymmeför
deltagarnasfrågor.
LenaNylanderärvuxenpsykiatermed40års
erfarenhetavklinisktarbete,samtforskningoch
undervisning.Lenahararbetatmedvuxnamed
autismspektrumtillståndinomramenförpsykiatrin
sedanmittenav1990-taletochundernågraårockså
inomvuxenhabilitering.Honhardisputeratpåen
avhandlingomADHDochautismspektrumtillstånd
inomvuxenpsykiatrinochärförfattaretillflera
vetenskapligaartiklar/skrifter.Lenaharensonsom
harautismochutvecklingsstörning.
Målgrupp:Personal(inomkommunal,privatellerlandstingsverksamhet)somisittarbetekommerikontaktmed
ungdomar/vuxnamedautism,utvecklingsstörningellerAspergerssyndrom.Cheferinämndaverksamheter.Personer
medautismspektrumtillstånd.Anhöriga/närstående.
Kostnad:Personal:1300krexkl.moms.200krrabattvidanmälansenast3veckorinnanföreläsningen.
Anhörigaochpersonermedneuropsykiatriskdiagnos:750krinkl.moms.
Tvåkaffepauseringår.Lunchpåegenhand.
Anmälan:Vitarendastemotskriftliganmälanviae-postellerhemsidan.Detgårbraattanmälaframtilldatumför
föreläsningen(underförutsättningattdetfinnsplatserkvar).
Välkomna!
Vidfrå[email protected]4128
www.pedagogisktperspektiv.se
Anmälantillföreläsningom
Autismspektrumochpsykiskohälsa
Tisdag21november2017kl.9.00–16.00,HässleholmKulturhus
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande
ordning. Bekräftelse skickas med e-post. Anmäl genom att skicka uppgifterna nedan via e-post eller genom att
fyllaiochskickaanmälningsformuläretpåhemsidan/föreläsningar&utbildningar.Detgårbraattanmälaframtill
datumförföreläsningen(underförutsättningattdetfinnsplatserkvar).
OBS!Angekorrektfakturaadress.Omfakturaadresseninteärkorrektsåregistrerasinteanmälan.
DELTAGAREellerKONTAKTPERSONVIDGRUPPANMÄLAN:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
TOTALTANTALDELTAGARE(vidgruppanmälan):_____________________________________________________
MOBILTELEFONKONTAKTPERSON:________________________________________________________________
E-POSTADRESSFÖRBEKRÄFTELSE:[email protected]____________________________________
FAKTURAADRESS(skrivalltidfakturaadressochtänkpåattuppgerättfakturaadressmedreferensnummeroch
liknandefakturauppgifter):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ORGANISATIONSNUMMER:______________________________________________________________________
E-POSTADRESSFÖRFAKTURA(omingene-postadressangesskickasfakturanmedpost):
[email protected]_________________________________________________________
¨Anhörig/personmedneuropsykiatriskdiagnos:750krinkl.momsperperson
¨Personal;yrke___________________________:1300krexkl.momsperperson(200krrabattvidanmälan
senast3veckorinnanföreläsningen).
Anmälviahemsidanwww.pedagogisktperspektiv.se/aktuella-forelasningar-utbildningarellerskrivavoche-posta
anmä[email protected]
PedagogisktPerspektivAB,Tranebergsstrand25,16740Bromma
[email protected]
www.pedagogisktperspektiv.se
Download