LPP + matris (CGS) - År 5 Mälarhöjdens skola

advertisement
LPP
Geometri (vinklar, månghörningar och skala)
ÅR 4
Syfte
I undervisningen kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:
 lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 använda matematiska begrepp och förstå samband mellan begrepp
 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter
 föra och följa matematiska resonemang
 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Centralt innehåll i undervisningen
I undervisningen kommer du att få jobba med följande moment:
 Grundläggande geometriska objekt, däribland polygoner. Grundläggande geometriska
egenskaper hos dessa objekt. (Polygon betyder månghörning)
 Konstruktion av geometriska objekt.
 Jämförelse, uppskattning och mätning av längd och vinklar med vanliga måttenheter.
 Metoder för hur omkrets hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan
bestämmas och uppskattas.
 Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
Delmål
När du har jobbat klart med detta avsnitt ska du kunna:
 Namnge och beskriva geometriska figurer t.ex. likbent triangel.
 Känna till matematiska begrepp för geometri, t.ex. diameter, radie, kurva och linje.
 Beskriva, jämföra och rita vinklar.
 Använda skala vid enkel problemlösning.
I undervisningen ska vi …
Ha genomgångar, lösa och diskutera uppgifter gemensamt i klassen, parvis och enskilt.
Hur visar du att du har lärt dig och hur bedöms detta?
Genom aktivt deltagande under gemensamma diskussioner och genomgångar.
Skriftligt vid diagnos och test på delmålen.
Se även matris.
Matematik Geometri- tvådimensionella figurer, omkrets och skala VT år 4
Begrepp
Polygoner
Symmetri
Vinklar
Längd
Omkrets
Skala
Du kan begreppen
kurva, stråle, linje,
sträcka, punkt,
skärningspunkt,
parallella linjer,
medelpunkt, radie,
diameter, vinkelben,
vinkelbåge och
symmetrilinje.
Du kan namnge olika
trianglar, t.ex. rät-,
spets- och
trubbvinklig samt
oliksidig, likbent och
liksidig.
Du kan avgöra om en
bild är symmetrisk
eller asymmetrisk.
Du kan jämföra två
eller flera vinklar och
avgöra vilken som är
störs eller minst.
Du vet att en rät
vinkel markeras med
en hake och att
spetsiga och trubbiga
vinklar markeras med
en båge.
Du kan mäta med en
linjal.
Du vet vad prefixen
milli, cent, deci och
kilo betyder.
Du använder de
geometriska
begreppen för att
kommunicera
matematik.
Du kan göra en
jämförelse av två olika
trianglar.
Du kan rita en
symmetrisk bild, t.ex.
spegelvända en bild.
Du kan avgöra om en
vinkel är trubbig, rät
eller spetsig.
Du kan göra
enhetsbyten mellan
enheterna mm, cm,
dm, m.
Du kan mäta
Du kan räkna ut
omkretsen på en
omkretsen på en
månghörning, med
månghörning t.ex. när
hjälp av t.ex. ett snöre. du har fått måtten på
en ritning av en tomt.
Du vet att något som
Du kan göra en
är ritat i skala 1:1 är i skalenlig ritning av en
naturlig storlek, samt
geometrisk figur, t.ex.
hur man skriver skalan
1:1
för en förminskning
t.ex. 1:2 och en
Rita rektangeln i skala
förstorning t.ex. 5:1.
1:4 eller 2:1
Du kan rita en trubbig,
en rät och en spetsig
vinkel.
Du kan göra
enhetsbyten mellan
enheterna mm, cm,
dm, m, km och mil.
Om du vet skalan
(t.ex. skala 1:2 eller
skala 3:1) och hur
långt föremålet är på
bilden kan du räkna ut
hur långt det är i
verkligheten.
Catharina Glaas VT 2016
Download