Diabetes - Region Uppsala

advertisement
Diabeteskodning
Slutenvård: Diabetes kodas alltid i slutenvården, som huvuddiagnos alternativt bidiagnos.
Diabeteskomplikationer kodas om de kontrollerats eller behandlats under vårdtiden.
Öppenvård: Kodas som huvuddiagnos om det är anledning till kontakten. Kodas som bidiagnos om det
har betydelse för den sjukdom/tillstånd som patienten kontrolleras för.
E10.0-9/O24.- Diabetes mellitus typ I
E11.0-9/O24.- Diabetes mellitus typ II
E13.0-9/O24.- Annan specificerad diabetes, t ex kortisonutlöst diabetes
E14.0-9/O24.- Icke specificerad diabetes (när dokumentationen är ofullständig för att kunna utläsa om
typ 1 eller typ 2 diabetes)
Fördjupningskoder finns under varje 4:e position för specifika tillstånd
Exempel på kodning i slutenvård
Kontrollerar/behandlar vi sjukdomen diabetes – då är det diabeteskoden som gäller med aktuell
4:e position samt fördjupningskod
Kontrollerar/behandlar vi diabeteskomplikationen – då är det komplikationen vi kodar med angivande
av asterisk och daggerkod samt ev fördjupningskod.
Exempel på kodning i slutenvård:
•
Patient med typ 1 diabetes, diabeteskomplikation i form av diabetesretionopati. Diabetsretionpatin
kontrolleras/behandlas vid vårdtillfället.
Diagnos H36.0* E10.3/E11.3† Diabetesretionpati
E10.3/E11.3 Diabetes med ögonkomplikationer
•
Patient med typ 1 diabetes, diabeteskomplikation i form av diabetesretionopati. Diabetsretionpatin
kontrolleras/behandlas inte vid vårdtillfället.
Diagnos E10.3/E11.3 Diabetes med ögonkomplikationer
DRG-kodargruppen/2010
Exempel på kodning i öppenvården
•
Patient med diabetes och cirkulationsrubbningar som kommer på mottagningsbesök för
kontroll/behandling av ett fotsår med gangrän orsakad av diabetessjukdomen
Huvuddiagnos E10.5B/E11.5B Diabetsgangrän
•
Patient med diabetes som kommer på mottagningsbesök för kontroll/behandling av ett svårläkt
bensår (ej foten)
Huvuddiagnos L97.9 Bensår
Bidiagnos
E10.6W/E11.6W Diabetes med bensår
•
Patienten med diabetes kommer på mottagningsbesök för kontroll/behandling av osteopati
Huvuddiagnos M90.8* E10.6F/E11.6F† Diabetesosteopati
Bidiagnos
E10.6/E11.6 Diabetes med muskeloskeletal komplikationer
•
Patient med diabetes som kommer på mottagningsbesök för kontroll/behandling av polyneuropati
Huvuddiagnos G63.2 * E10.4D/E11.4D† Polyneuropati pga av diabetes
Bidiagnos
E10.4/E11.4 Diabetes med neurologiska komplikationer
•
Patient med diabetes som kommer på mottagningsbesök för kontroll/behandling av nefropati
Huvuddiagnos N08.3* E10.2/E11.2† Nefropati pga diabetes (fördjupningskoder finns)
Bidiagnos
E10.2/E11.2 Diabetes med njurkomplikationer
•
Patient med diabetes som inkommer till akutmottagningen med hypoglykemisk koma
Huvuddiagnos E10.0C/E11.0C Hypoglykemisk koma
•
Patient med diabetes kommer på mottagningsbesök för kontroll/behandling av katarakt
Huvuddiagnos H28.0* E10.3F/E11.3F† Diabeteskatarakt
Bidiagnos
E10.3/E11.3 Diabetes med ögonkomplikation
•
Patient med diabetes som är amputerad vänster underben, kommer på mottagningsbesök för
kontroll/behandling av amputationssår
Huvuddiagnos Z89.5 Amputerat underben, kontroll av amputationssår
Bidiagnos
E10.5/E11.5 Diabetes med kärlkomplikationer (fördjupningskoder finns)
DRG-kodargruppen/2010
Patienter med multipla komplikationer, 2 komplikationer eller flera kodas med
E10.7/E11.7
•
Patient med diabetes kommer på mottagningsbesök/inläggning för kontroll av sin
diabetessjukdom, har multipla komplikationer i form av diabeteskatarakt, polyneuropati och
nefropati, komplikationerna kontrolleras inte vid besöket/vårdtillfället
Huvuddiagnos E10.7/E11.7 Diabetes med multipla komplikationer
Om man även kontrollerar/behandlar själva komplikationerna vid
besöket/vårdtiden kan man specificera komplikationerna var för sig som tillägg
•
Patient med diabetes kommer på mottagningsbesök/inläggning för kontroll av sin
diabetessjukdom, har multipla komplikationer i form av diabeteskatarakt, polyneuropati och
nefropati som också kontrolleras/behandlas vid besöket/vårdtiden
Huvuddiagnos E10.7/E11.7 Diabetes med multipla komplikationer
Bidiagnoser H28.0* E10.3/E11.3† Diabeteskatarakt
G63.2 * E10.4/E11.4† Polyneuropati pga av diabetes
N08.3* E10.2/E11.2† Nefropati pga diabetes
(fördjupningskoder finns)
DRG-kodargruppen/2010
Download