2014-12-03 - Region Gotland

advertisement
Visby 2014-12-03
Samverkan mellan HSO och HSN
Närvarande
Leif Dahlby, Hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande
Eva Gardell, Reumatikerdistriktet
Lars Rommerud, Synskadades riksförbund (SRF)
Bert Möllerström, Strokeföreningen.
Inger M Johansson, Attention
Yngve Lindell, Attention
Monika Ekström, Föreningen för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
Kerstin Lindgren, tf resursområdeschef Habilitering och Rehabilitering och
sekreterare i samrådsgruppen
Ej närvarande
Gunilla Wigren Dahlin, RMT Riksförbundet Mag- och Tarmsjuka
Britt Frendin, Hjärt- och lungsjukas förening (HLR)
Aktuellt från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Leif informerar om budgetarbetet och beskriver att det är ett svårt läge att få
pengarna att räcka till de önskemål och behov som finns.
Trygghetspunkterna i Roma och Fårösund är igång och fungerar bra. I
Katthammarsvik och Burgsvik beräknas de komma i drift 2015-01-01.
Diskussioner och funderingar pågår kring att ha sjukvårdsrådgivningen i egen regi
när avtalet med Previa går ut. Vissa samordningsvinster skulle kunna göras med
akuten. Beslut kommer att tas 2015-03-15.
Bokningar till vårdcentraler i egen regi kan nu göras i ”Mina vårdkontakter”.
Antalet utskrivningsklara patienter som ligger kvar på lasarettet har minskat eftersom
Socialförvaltningen fått fler platser på Särskilda boenden.
Under 2015 kommer Regionen att ta emot mellan 200 och 250 flyktingar.
Vårdcentralen Visborgs listningstak kommer successivt att avvecklas för att vara helt
borta 2016.
Mini Maria, en verksamhet för ungdomar med drogproblem, har startat.
Psykiatrins ombyggnad
Marie Härlin-Ohlander var inbjuden till dagens möte för att berätta om planerna för
ombyggnaden av psykiatrin men kunde tyvärr inte närvara. I stället berättar Inger M
Johansson och Yngve Lindell från de brukarmöten hon deltagit i. Det kommer att
finnas 9+9 platser, bl a sinnesrum och ett kamratstödrum.
Rapport från NSPH
I de aktiviteter som anordnats av Hjärnkoll har ca 1000 personer deltagit. Det är
osäkert hur man kan fortsätta arbetet. Tyvärr har man inte nått Hälso- och
sjukvårdens personal fullt ut.
”Första hjälpen – psykisk hälsa” som hjärnkollsambassadörerna har kunskap om och
förmedlar.
En föreläsning om boende och boendestöd äger rum 2015-03-15 på eftermiddagen
vilken Yngve rekommenderar.
Yngve ställer en fråga kring ”Priopengar ” på 6- 700 000 kr hur det gått med dem.
Kerstin försöker ta reda på det till nästa gång.
Brukarsamordnare
Inger uttrycker en önskan om brukarsamordnare som kan sköta ansökningar av
pengar, gemensamma lokaler.
Smärtrehabteamet
Eva har ställt en fråga om väntetiderna till smärtrehabteamet. Remisserna dit är ca
130 st på ett år och antalet personer som genomgår programmen i teamet är ca 25
st. Det betyder att det uppstår väntetider. Under våren kommer teamet att arbeta
med att få bort sin kö.
Arbete pågår att inrätta en smärtenhet som innebär att en smärtläkare kommer två
dagar varannan vecka för att ta hand om patienter som inte är aktuella för
smärtrehabilitering men behöver smärtlindring. En sjuksköterska på halvtid kommer
också att arbeta på smärtenheten.
Habiliteringen
Antalet personer som remitterats till Habiliteringen har ökat, främst personer med
neuropsykiatrisk problematik. Nämnden har gett Habiliteringen tre uppdrag att utreda
kring barn, vuxna och sitt inre arbete för att hantera den ökade efterfrågan.
Möten under våren: onsdag 18/2 och onsdag 20/5 Kl 17.15-19.
Safir bokat.
Kerstin Lindgren
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards