Viktig information till dig som sparar i

advertisement
1 (4)
Stockholm maj 2012
Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp
och Banco Ideell Miljö
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud av
ideella fonder har Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö liknande placeringsinriktning
och karaktär. Med anledning av de stora likheterna har vi beslutat att lägga samman fonderna.
Det innebär att Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö går upp i Humanfonden den 15 juni 2012, ett
beslut som också godkänts av Finansinspektionen. För att tydliggöra att Swedbank Robur Fonder
AB förvaltar fonden ändras också namnet på Humanfonden till Swedbank Robur Humanfond
(Humanfond). Vi genomför dessutom ett antal förändringar i placeringsinriktningen, som vi
anser ökar fondens möjligheter till högre avkastning.
Konsekvenser för dig som är andelsägare i Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö
Fonderna placerar i huvudsak i svenska aktier, men har möjlighet att placera även i utländska aktier. De har också samma riskklass, för närvarande 7 på en skala från 1 till 7. Även Humanfonden
har samma placeringsinriktning och riskklass som Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö. I samband
med sammanläggningen sker ett antal ändringar i Humanfondens fondbestämmelser som vi
beskriver längre fram i brevet. Alla tre fonderna följer också mycket likartade hållbarhets- och
etikkriterier, som innebär ett aktivt urval av de bolag som är branschledande vad gäller miljö och
klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Fonderna är också mycket restriktiva
till placering i bolag med koppling till vissa produkter eller tjänster som riskerar människors liv
och hälsa eller där risken för missbruk är stor (vapen och krigsmateriel, tobak, alkohol, spel samt
pornografi).
Miljöcertifierad enligt ISO 14001
Samtliga fonder är ideella fonder. Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö delar årligen ut en procent
av värdet på dina fondandelar till den ideella organisation som du själv väljer att stödja. Humanfonden delar årligen ut två procent. Det innebär att ditt gåvobelopp höjs från en procent till två
procent av värdet på dina fondandelar.
Konsekvenser för dig som är andelsägare i Humanfonden
Fonden är en bred aktiefond som huvudsakligen placerar i Sverige. Fonden har dock möjlighet
att placera upp till 30 procent av fondens värde i utländska placeringar. I samband med sammanläggningen sker ett antal ändringar i fondens fondbestämmelser som vi beskriver längre fram i
brevet. Fonden lämpar sig för dig som vill placera på den svenska aktiemarknaden och som delar
Swedbank Roburs syn på ansvarsfulla placeringar. I bilagda faktablad och hållbarhetsprofil för
Humanfonden finns mer information om fonden.
Swedbank Robur Fonder AB
Org nr 556198-0128
Tel 08-585 924 00
Fax 08-790 00 94
Styrelsens säte Stockholm
105 34 Stockholm
www.swedbankrobur.se
2 (4)
Sammanläggningen medför inte att avgiftsstrukturen eller risknivån ändras i fonden. Humanfonden har idag över 60 olika gåvomottagare, vilket kommer att öka till över 70 stycken efter
sammanläggningen.
Din gåvomottagare påverkas inte
De organisationer som idag är anslutna till Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö kommer i samband
med sammanläggningen att anslutas till Humanfond. Detta innebär att den organisation du idag
valt att stödja via Banco Hjälp eller Banco Ideell Miljö även fortsättningsvis kommer att erhålla
utdelning.
Samma förvaltningsavgift
De årliga förvaltningsavgifterna i Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö är 1,7 procent, vilken är
samma som i Humanfonden.
Detta händer vid sammanläggningen
• Sammanläggningen av fonderna genomförs fredagen den 15 juni 2012 och medför inga kostnader varken för dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp eller Banco Ideell Miljö.
• Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan extra kostnader i fonderna till och med onsdagen den 13 juni 2012 klockan 16.00. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du
skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- eller försäkringssparande.
• Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan 16.00 onsdagen den 13 juni behandlas inte förrän på måndagen den 18 juni och genomförs till den
andelskurs som räknas fram efter klockan 16.00 denna dag.
• Eventuella månadsöverföringar i Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö ställs om automatiskt till
Humanfond.
• Eventuella upplupna intäkter i Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö överförs till Humanfond.
Sammanläggningen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig
Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i
Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader.
Marknadsvärdet påverkas inte
När sammanläggningen sker den 15 juni 2012 kommer du att få fondandelar i Humanfond (nuvarande Humanfonden) som motsvarar det marknadsvärde du då har i Banco Hjälp respektive Banco
Ideell Miljö. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört
med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då andelskursen för Humanfonden och Banco Hjälp samt Banco Ideell Miljö skiljer sig åt.
Har du begärt fondflytt eller kontant utbetalning av utdelning i Banco Hjälp eller Banco Ideell
Miljö?
Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i fonderna till någon annan återförsäljare än
Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer detta ärende inte att
behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav.
3 (4)
Har du registrerat en begäran om att erhålla eventuell utdelning i Banco Hjälp och Banco Ideell
Miljö utbetalt kontant, måste du göra en ny registrering i Humanfond för att även i år erhålla
utdelningen i kontanta medel. Annars kommer din utdelning att återinvesteras i nya andelar.
Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärenden.
Förändringar som sker i Humanfondens fondbestämmelser den 15 juni
Humanfonden är en ideell fond med Sverigeinriktning
Fonden placerar idag enbart i svenska aktier, men har möjlighet enligt fondbestämmelserna att
investera upp till 30 procent av sin fondförmögenhet på marknader i EU, EFTA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore och USA. Vi tar bort formuleringen om att 30 procent kan placeras på marknader utanför Sverige i fondbestämmelserna, vilket inte ändrar fondens förvaltning
som en ideell fond med Sverigeinriktning. Fonden behåller dock möjligheten att kunna investera
viss del av sin förmögenhet utomlands, utan att begränsas till ovanstående länder.
Begränsning av amerikanska investerare i fonden
USA genomför förändringar i lagstiftningen på skatte- och värdepappersområdet som ger den
amerikanska staten utökade möjligheter att ta ut skatter och avgifter på amerikanska medborgares placeringar i utlandet. Lagändringarna kan komma att påverka såväl Humanfond som dig som
andelsägare negativt om antalet amerikanska investerare i fonderna skulle överstiga en viss nivå.
För att förhindra att fonden belastas med kostnader, avgifter eller skatter från andra länder, som
vi inte själva kan påverka, har vi därför valt att införa en begränsning för utländska medborgare
och företag, att i vissa fall placera i fonderna.
En aktivare användning av derivatinstrument
I fortsättningen kommer Humanfond att få placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta gör det möjligt för fondförvaltaren att använda derivatstrategier för att öka
avkastningen, genom att skapa så kallad hävstång. Vilket innebär att resultatet av en investering
kan fördubblas, såväl positivt som negativt. Tidigare fick fonden enbart placera i derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen samt minska kostnader och risker i förvaltningen. Läs
mer om derivatinstrument i bilagan till brevet eller på vår hemsida www.swedbankrobur.se.
Utdelning i fonden
Ett belopp motsvarande sammantaget 2 procent av fondens värde vid utgången av räkenskapsåret ska varje år delas till ideella organisationer. När det gäller utdelning till andelsägarna kommer fortsättningsvis fondbolaget besluta om utdelning ska ske eller inte.
Redaktionella ändringar i fondens fondbestämmelser
Vi gör ett antal språkliga redigeringar i texten i fondens fondbestämmelser, för att harmonisera
med våra övriga fonders fondbestämmelser.
Swedbank Robur Fonder AB
Org nr 556198-0128
Tel 08-585 924 00
Fax 08-790 00 94
Styrelsens säte Stockholm
105 34 Stockholm
www.swedbankrobur.se
4 (4)
Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid
välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Du kan också kontakta
Swedbank Roburs kundservice på telefonnummer 08-5859 7300, för att få en kopia av revisoryttrandet från vår externa revisor som har granskat sammanläggningen av fonderna.
Besök gärna vår nya webbsida www.swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud.
Med vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder AB
Thomas Eriksson, VD
Bilagor:
Faktablad och hållbarhetsprofil för Humanfond
Om derivat och derivathandel
1 (1)
Om derivat och derivathandel
Derivatinstrument
Derivat är finansiella instrument, vars pris bestäms av underliggande värdepapper. Vanliga
exempel på derivat är optioner, terminer och warranter. Handel med derivatinstrument beskrivs
ofta som handel med risker. Derivat kan vara ett bra sätt för förvaltaren att tillfälligt öka eller
minska fondens risk, antingen för att få chans att höja avkastningen, eller för att få möjlighet
att begränsa effekten av en börsnedgång. Detta illustreras nedan. Våra förvaltare kan använda
derivat på det här sättet i de flesta av våra fonder. Förvaltaren får använda derivat för hela fondförmögenheten, men kan också välja att helt avstå från möjligheten om det gynnar fonden mer.
Derivat kan användas för att effektivisera förvaltningen
När derivat används för att effektivisera förvaltningen innebär det att en förvaltare exempelvis
kan vilja investera i derivat för att skydda fonden mot upp- och nedgångar i utländska valutor.
25
Förvaltaren kan också använda derivat som kostnadsbesparande
åtgärd, till exempel för att upprätthålla en bestämd fördelning mellan aktier och räntor
i fonden.
20
15
Derivat kan användas som ett led i placeringsinriktningen
När derivat används som ett led i placeringsinriktningen
har fondförvaltaren möjlighet att an10
vända derivat för att skapa så kallad hävstång. Hävstången innebär att resultatet av en investe5
ring kan fördubblas, såväl positivt som negativt. Illustrationerna visar hur avkastningen i fonden
påverkas när förvaltaren använder derivat i en uppåt0 respektive nedåtgående marknad. Vårt mål
är att avkastningen ska hamna inom något av de två blå fälten.
-5
Avkastning i uppåtgående marknad
Avkastning i nedåtgående marknad
25
5
20
0
15
-5
10
-10
5
-15
0
-20
-5
-25
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Fondavkastning när derivat används för att effektivisera förvaltningen
Fondavkastning vid maximalt positivt resultat när derivat används som ett led i placeringsinriktningen
Fondavkastning vid maximalt negativt resultat när derivat används som ett led i placeringsinriktningen
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Humanfond
Swedbank Robur Humanfond
ISIN: SE0000708950
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
Mål och placeringsinriktning
Risk och avkastningsprofil
Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till
väl avvägd risk.
Lägre risk
Fonden placerar huvudsakligen i svenska aktier. Fonden får använda sig av derivatinstrument, i strävan att öka fondens avkastning. Humanfond är en ideell fond och när du placerar i
fonden går två procent av din fondförmögenhet årligen till den
ideella organisation som du själv väljer att stödja.
Fonden följer omfattande hållbarhets- och etikkriterier. Det
innebär hänsyn till bolags hållbarhetsarbete (miljö, mänskliga
rättigheter, arbetstagares rättigheter och affärsetik), associeringar till kränkningar av normer för mänskliga rättigheter och
miljö samt koppling till känsliga produkter (vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi). Läs mer under Ansvarstagande kapitalförvaltare på www.swedbankrobur.se.
Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys
till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som
förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem
åren. Den här fonden tillhör kategori 7, vilket betyder mycket
hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori
1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med
tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger
på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och
avkastning.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt
på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Koncentrationen av
aktieplaceringarna till ett land (Sverige) gör fonden till en placering med hög risk, men spridningen till olika branscher minskar risken i fonden. Då derivat används i en begränsad
utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.
Fonden lämnar normalt utdelning varje år.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
1 (2)
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift
Inlösenavgift
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2011. Avgiften kan variera från år till år.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive
marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.
1,70%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift
-
Tidigare resultat
% 60
40
20
0
-20
-40
-60
■ Fond
2002
-44,7
2003
26,8
2004
17,1
2005
30,1
2006
22,3
2007
-2,8
2008
-43,0
2009
50,8
2010
23,6
2011
-17,4
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar
återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1990.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)
Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 juni 2012.
Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska)
samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och
engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras
på vår hemsida.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
2 (2)
Hållbarhetsprofil
April 2011
Banco Humanfonden
Banco Humanfonden är en ideell hållbarhetsfond som främst placerar i aktier i svenska företag. Fonden ställer hårda
krav på miljöarbete, socialt ansvarstagande och affärsetik och investerar i de bästa företagen i varje bransch. Fonden
har även restriktioner mot investeringar i vapen, krigsmateriel, tobak, alkohol, spel och pornografi. Varje år går två
procent av fondförmögenheten till den ideella organisation du valt att stödja. Läs mer om fonden och vårt arbete på
www.swedbankrobur.se/hallbarhet
Väljer in
in
Väljer
Väljer bort
bort
Väljer
Påverkar
Påverkar
Fonden väljer in företag
Miljö
Fonden investerar bara i företag som på ett trovärdigt sätt hanterar sina miljörelaterade möjligheter och risker. Företagen ska arbeta med att minska sin direkta och indirekta klimat- och miljöpåverkan i den egna verksamheten, från sina produkter och tjänster, och i leverantörsledet. Vi ser
positivt på om företag erbjuder produkter med bra miljöegenskaper. Om ett företags verksamhet
strider mot en hållbar utveckling avstår fonden hellre helt från investering. Fonden investerar till
exempel aldrig i företag som utvinner olja ur oljesand.
Sociala aspekter
Fonden investerar bara i företag som verkar för goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö, som
upprätthåller föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar. Företagen ska verka
mot alla former av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
Affärsetik
Fonden investerar bara i företag som motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning,
mutor och bestickning, samt arbetar aktivt för att upprätthålla en hög affärsetisk nivå.
Fonden väljer bort företag
Internationella normer
Miljö
Mänskliga rättigheter
Korruption
Fonden investerar inte i företag som är involverade i kränkningar av internationella normer för
mänskliga rättigheter, miljö eller korruption.
Branscher och produkter
Vapen och
Krigsmateriel
Fonden skiljer mellan vapen och övrigt krigsmaterial. Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer vapen. Fonden placerar inte heller i företag där mer än fem procent av omsättningen
kommer från tillverkning och/eller försäljning av krigsmateriel eller i de fall där ett företag är en av
världens största krigsmaterieltillverkare. Fonden avstår dessutom från att investera i företag som
säljer krigsmateriel i strid med internationella normer.
Tobak
Alkohol
Spel
Fonden investerar inte i företag där mer än fem procent av omsättningen kommer från tillverkning
eller försäljning av
• tobak
• alkohol
• kommersiell spelverksamhet
Pornografisk
verksamhet
Fonden investerar inte i företag som producerar pornografiskt material. Fonden investerar inte
heller i företag där mer än en marginell del av verksamheten, eller mer än fem procent av omsättningen utgörs av distribution av pornografiskt material.
Fonden påverkar företag
Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker engagerar sig aktivt i företagens utveckling mot ett mer ansvarsfullt och hållbart
företagande. Alla företag som vi analyserar få ta del av våra slutsatser och vi ger dem konkreta förslag på förbättringar och utvecklingsområden. Vi för dessutom i många fall fördjupade dialoger med företag där vi ser brister i hållbarhetsarbetet. De bästa
företagen i varje bransch offentliggör vi som goda exempel. Syftet är att inspirera och motivera andra företag. Läs mer och få
exempel från vår företagspåverkan i årsrapporten Vårt arbete.
Dokumentet är framtaget i enlighet med organisationen Swesifs (Sveriges Forum för Hållbara Investeringar) standard.
Download