Jorden och livets skapelse

advertisement
Jorden och livets skapelse
Vetenskapen
Universum bildas
• 13,7 miljarder år sedan –
Universum bildas – Big Bang
Jorden och solen bildas
• 4,5 miljarder år sedan – Jorden och solen bildas från en gammal stjärna
som exploderade.
• Till att börja med var jorden ett brinnande klot. Jorden var väldigt het
och till stor del smält. En tung kärna av järn och nickel omgavs av lätt
mantel och tunn skorpa, som främst bestod av kisel och syre. Vulkaner var
aktiva, jordytan bombarderades av meteoriter.
• Efter ungefär 200 miljoner hade det yttersta lagret svalnat och bildade
jordskorpan.
• Den första atmosfären bestod av kväve, koldioxid och vattenånga, men
inget syre. Under kraftiga och ihållande regn bildas floder, sjöar och hav.
• Hur såg kontinenterna ut? Rörde de sig över jordens yta som nutida
kontinenter? Vi vet inte - den äldsta jordskorpan är försvunnen. Endast
små rester finns kvar. De är 4 000 miljoner år gamla
3,5 miljarder år sedan – Livet uppstår
• De första levande organismerna var enkla och
bestod av en enda cell. De levde i haven för 3 500
miljoner år sedan.
• Nu fanns kontinenter i en stabil jordskorpa. De
rörde sig likt nutida kontinenter. Exakt hur, vet vi
inte: Jättekontinenter kanske bildas och spricker
sönder flera gånger, berg byggs upp och bryts
ned.
• Syre ökade i atmosfären. Det kom från blågröna
bakterier i havet.
De första djuren och växterna
• 550 miljoner år sedan– de första djuren i
haven
• 510 miljoner år sedan– det första
landväxterna
• 245 miljoner år sedan – det första däggdjuren
på land
200 miljoner år sedan
• Kontinenterna samlades till en jättekontinent,
Pangea. I öster ligger Tethyshavet. Pangea
delades i två kontinenter: en nordlig,
Laurasien och en sydlig, Gondwana.
• 150 miljoner år sedan – första fågeln
• 200 000 år sedan – första människan ”Homo
sapiens”
Kristendom/Judendom
• Bibeln
Torarullarna
Bibeln
• Dag 1: Gud skiljer ljuset från mörkret, och Gud kallar ljuset för "dag"
och mörkret för "natt".
• Dag 2: Gud delar upp vattnet på jorden i två delar, och ett valv som
Gud kallar för "himmel" skiljer dessa åt.
• Dag 3: Gud skapar det torra landet, och på det torra landet skapar
Gud all växtlighet.
• Dag 4: Gud skapar solen, månen och stjärnorna, till att utmärka
tider, dagar och år.
• Dag 5: Gud skapar alla vattenlevande djur och alla fåglar efter sina
slag.
• Dag 6: Gud skapar de marklevande djuren: vilda djur, boskapsdjur
och kräldjur efter sina slag. Till sist skapar Gud även människan till
sin avbild.
• Dag 7: Gud vilar från sitt skaparverk, och välsignar och helgar den
sjunde dagen.
Islam
• Koranen
Koranen
•
•
•
•
De sex utvecklingsepokerna (dagarna) kan vara som följer:
Himlarna och jorden var ett och klövs.
Himlarna var rök. (Gas, plasma)
Iordningställandet, skapandet av sju himlar och sju jordar på två
dagar, solljus och mörker, dag och natt.
• Tidsperioden för jordens svalnande, bergsformation.
• Vatten och grönska på jorden även djur i vattnet och på jorden.
"Vilka är svårast att skapa. I eller himmelen? Han har byggt den, han
har rest dess tak och fullkomnat den, Han har gjort natten mörk och
frambringat dagsljuset, och jorden har han brett ut efter detta, Han
har frambringat vatten och bete ur den, och bergen har Han satt
fast"(79:27:32).
• Skapandet av Adam och hans hustru och nedkomsten till jorden för
att bosätta sig. "Han har skapat människan av lera som i keramiska
kärl" (55:14).
Finns det en konflikt mellan
vetenskapen och det som
står i Koranen/Bibeln?
Download