Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

advertisement
Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap
Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg
Januari 2015 till december 2016
1
Innehåll
Bakgrundsförutsättningar för avtalet ............................................................................................................................ 3
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap ......................................................................................... 3
Målgruppen och syfte......................................................................................................................................................... 3
Värdegrund ............................................................................................................................................................................ 4
Partners ................................................................................................................................................................................... 4
Parternas inbördes relation .............................................................................................................................................. 4
Avtalets form och utgångspunkt ..................................................................................................................................... 4
Samverkan med relaterade insatser .............................................................................................................................. 4
Mål med avtalad verksamhet .................................................................................................................. 5
Övergripande målsättning....................................................................................................................... 5
Målgrupp ................................................................................................................................................. 5
Organisation och samverkan ................................................................................................................... 5
Kommunikation ....................................................................................................................................... 5
Styrnings- och ledningsorganisation ....................................................................................................... 6
STYRGRUPP.............................................................................................................................................. 6
SAMVERKANSGRUPP ............................................................................................................................... 6
ARBETSGRUPP ......................................................................................................................................... 7
Kunskapsinhämtning och uppföljning ..................................................................................................... 7
Period för avtalet..................................................................................................................................... 7
Omförhandling, hävningsrätt samt tvist ................................................................................................. 7
Underskrift............................................................................................................................................... 7
Bilagor
Bilaga 1 Stadsmissionen Crossroads
Bilaga 2 Stadsmissionen Fältverksamhet
Bilaga 3 Bräcke Diakoni Nattplatser
Bilaga 4 Frälsningsarmén Dagcentral
Bilaga 5 Göteborgs Räddningsmission Öppen förskola
2
Bakgrundsförutsättningar för avtalet
I september 2012 undertecknades en Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs
Stad och organisationer inom social ekonomi. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart
Göteborg genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Målet är
att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom
välfärdsutvecklingen. Ett Idéburet - offentligt partnerskap (IOP) ger möjlighet för båda
parter att uppfylla syfte och mål.
Sedan några år tillbaka har ekonomiskt utsatta EU medborgare sökt sig till Göteborg. I maj 2012 fick
Social resursförvaltning ett första uppdrag, att skapa en kunskapsbild över situationen. Detta
uppdrag har därefter utvecklats och omfattar både ett fortsatt arbete inom förvaltningens
verksamheter samt insatser via organisationer inom Social ekonomi såsom Göteborgs Kyrkliga
Stadsmission, Göteborgs Räddningsmission, Bräcke diakoni, Frälsningsarmén med fler. I dag vet vi
mer om deras situation i Göteborg liksom de förhållanden de kommer ifrån.
Vintern 2013-2014 ingicks ett avtal mellan Bräcke diakoni, Frälsningsarmén, Göteborgs kyrkliga
stadsmission och Sociala resursförvaltningen (parterna) i formen av ett IOP om nattplatser,
dagcentral samt en koordinatorsfunktion för målgruppen EU-migranter. Boendet Stjärnklart och
dagcentralen Famnen var öppet 131115 till 140415. En förlängning av avtalet gjordes i två omgångar
sammantaget t.o.m. 141231 dels i avvaktan på den utvärdering som skulle slutföras, dels för att
kunna hänvisa till boendelösningar också under hösten.
Verksamheterna inom ramen för IOP har utförts i nära samarbete med andra insatser för
målgruppen så som Crossroads i Stadsmissionens regi, Öppna förskolan i Räddningsmissionens regi,
Uppsökarverksamhet och Socialjouren etc.
Den första perioden av samverkan utgick från nödbegreppet och att ingen skulle riskera att frysa ihjäl
under vinterperioden. Det är parternas uppfattning att den fortsatta verksamheten bör utgår från ett
humanitärt bemötande och syfta till att motverka ytterligare social utestängning för en redan utsatt
grupp.
Då situationen för målgruppen i staden liksom målgruppens utseende och behov varierar över tid gör
parterna fortsatt bedömningen att de gemensamt utförda insatserna bör inramas av en tydlig
styrning mot gemensamma mål, ett gemensamt lärande och dialog kring såväl fortsatta som mer
långsiktiga lösningar.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-24 om att Social resursnämnd ska ha ett samordningsansvar
för insatser för mobila EU migranter Social resursförvaltnings samverkan kring målgruppen med
aktörerna inom social ekonomi, ges genom detta avtal en mer långsiktig form.
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg
Målgruppen och syfte
Målgruppen är EU-migranter som vistas tillfälligt i Göteborg. Med tillfälligt avses under den tid som
medborgare inom EU uppbär uppehållsrätt i ett annat EU land. Med EU-migranter avses medborgare
3
inom EU samt tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i annat EU-land. Det är parternas
uppfattning att ett humanitärt bemötande av en ofta mycket utsatt grupp människor ska vara
motivgrunden för insatserna. Insatser knutna till detta IOP ska tillsammans med andra insatser skapa
förutsättningar för en bättre livssituation.
Värdegrund
Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som
karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse. Även långsiktighet, transparens och acceptans
för kritik är centrala i värdegrunden som detta avtal vilar på. Vidare bygger avtalet på varsam och
respektfull hantering av de offentliga medlen som möjliggör verksamheten.
Partners
Detta IOP är inrättat mellan:
Offentlig sektor: Social resursförvaltning - Göteborgs stad
Idéburen sektor: De organisationer som efter gemensamt beslut inom partnerskapet medverkar med
insatser som bedömts relevanta och möjliga att genomföra inom ramen för denna samverkansform.
Samtliga organisationer är icke vinstdrivande, politiskt obundna och arbetar utifrån alla människors
lika värde. Deras arbete utgör såväl ett mervärde för de människor de möter, som ett komplement
till stadens ordinarie verksamheter genom en form som de offentliga aktörerna inte kan erbjuda.
Parternas inbördes relation
Undertecknande parter i detta avtal betraktas som självständiga och jämnbördiga aktörer. Varje
parts integritet och oberoende ska respekteras. Parterna ansvarar var för sig för sin insats i arbetet
och varje parts särart och mervärde ses som en tillgång för partnerskapet.
Avtalets form och utgångspunkt
De avtalade verksamheterna ska utgå från politiska beslut som:
-
Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi.
Kommunfullmäktiges budget
Mål och inriktningsdokument
Lagstiftningar kring målgrupp
Avtalet reglerar mål, syfte, värdegrund för arbetet med målgruppen. Till detta övergripande
partnerskapsavtal knyts specifika insatser formulerade i bilagor. Insatserna kan vid behov och över
tid förändras, bytas ut eller helt utgå utan att det Idéburna Offentliga Partnerskapet behöver
omförhandlas. Så till vida att avtalets mål, syfte, värdegrund för arbetet med målgruppen inte
förändras.
I bilagorna beskrivs de specifika insatserna, dess innehåll, upplägg, tidsperiod samt ekonomiska
förutsättningar. Bilagorna utgör en del av partnerskapet.
Samverkan med relaterade insatser
Den uppsökande fältverksamheten är en viktig del i arbetet riktat mot EU-medborgare. Många av de
EU-medborgare som lever i Göteborg lever i hemlöshet. Genom det uppsökande arbetet finns en
möjlighet att ge dem information om vilka insatser som är möjliga i Göteborg.
4
Social Resursförvaltning har ett stadsövergripande uppdrag riktat mot boplatser i Göteborg.
Uppdraget innebär att söka upp boplatser, informera om aktuella insatser samt informera om vad
det innebär att illegalt bosätta sig på platsen. De uppsökande fältarbetarna har en möjlighet att boka
in platser på övernattningsboendet som är kopplat till detta IOP. De fyller på så vis en viktig funktion i
att länka individen mellan idéburen och offentlig sektor.
Socialjour har ett övergripande myndighetsansvar utifrån vistelsebegreppet och har till uppdrag att
se till den akuta nöd situationen och den enskilde situation, d.v.s. utreda och fatt beslut i enskilda
ärenden. För denna målgrupp kan det bland annat handla om hemresor och medicin.
Mål med avtalad verksamhet
Övergripande målsättning:
Migrerande EU-medborgare söker sig till Göteborg, med en förhoppning om att skapa sig ett bättre
liv. EU-migranter som befinner sig i Göteborg ska mötas av ett humanitärt förhållningssätt och i
möjligaste mån ska insatser riktade till målgruppen underlätta och förbättra deras livssituation samt
möjliggöra för individen att fatta väl avvägda beslut om sin livssituation. Insatserna är ett led i
parternas strävan att motverka social utestängning och underlätta för EU-migranter i ekonomiskt och
socialt utanförskap.
Målgrupp
Målgruppen är migrerande EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med permanent
uppehållstillstånd från annat EU-land som uppehåller sig i Göteborg och som är socialt utsatta och
hemlösa. För närvarande är den största enskilda gruppen rumäner. Det är av stort vikt att
erbjudanden inom ramen för denna IOP kommer hela målgruppen till nytta.
Majoriteten av gruppen är män, men det finns också en ökande grupp kvinnor och barnfamiljer. De
allra flesta har kommit till Sverige för att söka arbete och har i regel ingen social problematik eller
missbruk men många lever i eller riskerar att hamna i en situation präglad av social utestängning.
Organisation och samverkan
De medverkande organisationerna bär enskilt ansvaret för sin del av insatserna. Social
resursförvaltning bär ansvar för sin del i partnerskapet samt för att skapa förutsättningar för god
samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen som tillexempel Socialjour och
Uppsökarverksamhet.
De olika insatserna är tätt kopplade till varandra och de fyller olika behov som målgruppen har. God
samverkan krävs för att insatserna ska skapa en helhet och för att undvika dubbelarbete. Samverkan
ska vid behov ske med verksamheter inom Social resursförvaltning, med stadsdelarna och med andra
aktörer inom Social ekonomi.
Kommunikation
Insatserna kräver kontinuerlig kommunikation mellan de olika parterna. Det är alla parters ansvar att
upprätthålla kontakten mellan de olika insatserna och med Social resursförvaltning.
5
Styrnings- och ledningsorganisation:
STYRGRUPP
Utgörs av de ansvariga företrädarna för avtalsparterna.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ansvarar för att den gemensamma målsättningen och intentionen i det ingångna avtalet
följs.
Vardera avtalspart bär ansvaret för sin del av insatserna såsom de beskrivs i särskild bilaga.
Social resursförvaltning bär ansvaret för att skapa förutsättningar för god samverkan med
bl.a Socialjour och uppsökarverksamhet.
Styrgruppen följer upp verksamheten på en strategisk nivå via verksamhetsrapporter vid
minst två (2) tillfällen på ett år.
Det är styrgruppens ansvarar att förändra inriktning/direktiv till samverkansgruppen om skäl
till det framkommer.
Styrgruppen förhandlar om insatser knutna till avtalet.
Vid beslut om förändringar av insatser eftersträvas att beslut fattas i konsensus.
Förvaltningsdirektören på Social resursförvaltning ansvarar för kallelse och dokumentation av
styrgruppens arbete.
SAMVERKANSGRUPP
De medverkande organisationerna bär enskilt ansvaret för sin del av insatserna och varje enskild part
har ansvar för sin egen projektorganisation. Samverkansgruppens syfte är att möjliggöra ett
gemensamt erfarenhetsutbyte och sammanställa information kring insatserna kring migrerande EU
medborgare.
Gruppen utgörs av representanter för avtalsparterna för de specifika insatserna samt representanter
från Uppsökarverksamheten, såväl idéburna sektorn och förvaltningen, samt representant från
Socialjouren. Avtalspartners representeras företrädesvis genom sina verksamhetsansvariga. Social
resursförvaltning representeras av sin samordnare för insatser för mobila EU migranter samt
ansvariga enhetschefer eller motsvarande.
•
•
•
•
•
•
Samordnaren på Social resursförvaltning ansvarar för kallelse och dokumentation av
gruppens arbete.
Samverkansgruppen ska mötas var 4-6:e vecka.
Gruppen upprättar vid behov förtydligande rutiner och arbetsflödesbeskrivningar kring de
gemensamma insatserna.
Gruppens representanter ska säkerställa att insatserna följs, ska lösa eventuellt uppkomna
problem och vid behov lyfta frågor till styrgruppen.
Samverkansgruppen ansvarar för att det sker en gemensam kunskapsinhämtning.
Samverkansgruppen lämnar vid två (2) tillfällen per 12-månadersperiod skriftlig rapport till
styrgruppen om verksamhetens läge och utveckling. Rapporten ska sammanfatta samtliga
under perioden pågående insatser och minst utgöra en redovisning av områden som
gemensamt fastställts.
6
ARBETSGRUPP
Samverkansgruppen kan vid behov besluta att tillsätta en särskild arbetsgrupp för mer löpande
frågor. Arbetsgruppen ansvarar i sådant fall mot samverkansgruppen.
Kunskapsinhämtning och uppföljning
Partnerskapet kring insatser för migrerande EU medborgare i Göteborg är en del av en
kunskapsinhämtning där vardera part förbinder sig att bidra. Projektgruppen ska i detta syfte göra en
årlig sammanställning av de verksamhetsrapporter som upprättats under året.
Varje deltagare i partnerskapet skall vid periodens slut lämna en rapport med de erfarenheter man
tillgodogjort sig. Rapporten sammanställs av Social resursförvaltning.
Avsikten är att sammanställningen ska täcka in varje verksamhet specifikt. Dessa utgör även underlag
för ekonomisk uppföljning och granskning. Granskningen är kopplad till varje separat bilaga och
uppföljning sker av Social resursförvaltning.
Period för avtalet
Avtalet gäller från 2015-01-01 till 2016-12-31 förutsatt att medel tillförs partnerskapets insatser.
Omförhandling, hävningsrätt samt tvist
Alla partner kan påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal.
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringarna
genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om någon av parterna inte
uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder väsentligt
förändrade omständigheter så ska alla medverkande parter föra en dialog om huruvida avtalet kan
fortsätta.
Part kan häva detta avtal om någon motpart inte fullföljer sina åtaganden och rättelse inte sker utan
dröjsmål. Vid händelse av att avtalet hävs blir parten återbetalningsskyldig för delar eller hela
summan som social resursförvaltning har betalat ut inom ramen för detta avtal. Resterade parter ska
i sådant läge föra en dialog om huruvida deras insatser kan fortsätta.
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna.
Underskrift
Denna överenskommelse är upprättat i likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original. Om
nya parter tillkommer under perioden biläggs de till huvudavtalet.
7
Göteborg 2014
För Social resursförvaltning
_______________________________________
Michael Ivarsson, Förvaltningsdirektör
Göteborg 2014
För Bräcke diakoni
_______________________________________
Martin Ärnlöv, Direktor/VD
Göteborg 2014
För Frälsningsarmén
_______________________________________
Henrik Bååth, programchef
Göteborg 2014
För Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
_______________________________________
Lotta Säfström, Direktor/VD
Göteborg 2014
För Göteborgs Räddningsmission
_______________________________________
Emil Mattsson Direktor/VD
8
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards