Rutin för borttransport av smittförande avfall och GMM-avfall

advertisement
Dnr LiU-2015-00195
2015-01-22
Rutin för borttransport av smittförande avfall och GMM-avfall som farligt
gods, Campus US
I de fall det uppstår smittförande avfall samt GMM-avfall som ska skickas till en extern anläggning för
destruktion ska avfallet märkas och packas enligt instruktionerna i denna rutin.
Observera att avfall från skyddsnivå 3-labb samt avfall från R-verksamhet även fortsättningsvis måste
avdödas lokalt, på den enhet där verksamheten bedrivs.
Smittförande avfall och GMM-avfall från L-verksamhet
Avfall som innehåller smittförande avfall och avfall från L-verksamhet ska packas och märkas enligt
bestämmelse för UN 3373. Försäkra er om att de smittämnen ni använder inte tillhör den högre
riskkategorin UN 2814 eller UN 2900 för smittämnen som endast påverkar djur, se bilaga 1.
1. Vik ut en gul PDS-kartong och sätt i medföljande gula plastpåse. Flytande kulturer hälls i ett
tätslutande kärl innan det placeras i kartongen. Om det finns risk för att vätska kan komma från
avfallet, t.ex. om kärl går sönder, ska påsen fyllas med vermikulit i tillräcklig mängd för att kunna
suga upp vätskan. Förslut plastpåsen och kartongen. Använd kartong ”PDS 22 liter Gul Riskavfall
inklusive säck” (artikelnr 95001022-1), köps via LiU-inköp från SCA.
2. Märk kartongen med UN 3373-etikett med texten ”BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B”, se bilaga 2.
3. Lämna avfallet på avsedd plats i miljörummet.
Alternativt:
1. Gula plasttunnor, 30 liter, kan köpas från Centraldepån, Coor Service och användas som
alternativ till kartongerna ovan (artikelnr. för gul tunna 80983, lock 80985) .
2. Tunnorna har en etikett för riskavfall, UN 3291. Denna etikett gäller inte för smittförande avfall
från LiU och ska klistras över med en UN 3373-etikett (210 x 148 mm) med texten ”BIOLOGISKT
ÄMNE, KATEGORI B”, se bilaga 2.
3. Lämna avfallet på avsedd plats i Miljörummet.
GMM-avfall från F-verksamhet
Avfall från F-verksamhet som uppstår i labb där även smittförande avfall eller avfall från L-verksamhet
genereras ska packas och märkas på samma sätt som smittförande avfall, se ovan. Övrigt avfall från Fverksamhet ska packas och märkas enligt bestämmelse för UN 3245.
1. Vik ut en gul PDS-kartong och sätt i medföljande gula plastpåse. Flytande kulturer hälls i ett
tätslutande kärl innan det placeras i kartongen. Om det finns risk för att vätska kan komma från
avfallet, t.ex. om kärl går sönder, ska påsen fyllas med vermikulit i tillräcklig mängd för att kunna
suga upp vätskan. Förslut plastpåsen och kartongen. Använd kartong ”PDS 22 liter Gul Riskavfall
inklusive säck” (artikelnr 95001022-1), köps via LiU-inköp från SCA.
2. Märk kartongen med UN 3245-etikett, se bilaga 2.
3. Lämna avfallet på avsedd plats i miljörummet.
Dnr LiU-2015-00195
2015-01-22
Alternativt:
1. Gula plasttunnor, 30 liter, kan köpas från Centraldepån, Coor Service och användas som alternativ
till kartongerna ovan (artikelnr. för gul tunna 80983, lock 80985) .
2. Tunnorna har en etikett för riskavfall, UN 3291. Denna etikett gäller inte för GMM-avfall från LiU
och ska klistras över med en UN 3245-etikett (210 x 148 mm), se bilaga 2.
3. Lämna avfallet på avsedd plats i Miljörummet.
Vid frågor kontakta:
Charlotte Immerstrand, koordinator biosäkerhet, LiU
E-post: [email protected]
Telefon: 013-28 58 16
Hanna Wessman, koordinator laboratoriesäkerhet, LiU
E-post: [email protected]
Telefon: 013-28 17 40
Dnr LiU-2015-00195
2015-01-22
Bilaga 1
Dnr LiU-2015-00195
2015-01-22
Dnr LiU-2015-00195
2015-01-22
Bilaga 2
BIOLOGISKT ÄMNE,
KATEGORI B
GMM (L-verksamhet)
c
Avsändare
UN 3373
Sjukhus: Universitetssjukhuset, Linköping
Institution/Avdelning …………………………..………
Enhet/motsv……….………………………………………..
Försluten av (namn) …………………………………….
Telefon ………….………………….............................
Dnr LiU-2015-00195
2015-01-22
Avfall GMM
F-verksamhet
UN 3245
c
Avsändare
Sjukhus: Universitetssjukhuset, Linköping
Institution/Avdelning …………………………..………
Enhet/motsv……….………………………………………..
Försluten av (namn) …………………………………….
Telefon ………….………………….............................
Download