9. Sammanfattning projekt Björn Nordlund

advertisement
Januari 2016
Sid:
1/2
Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV)
Inger Tjergefors, samordnare
FORSKNINGSPROJEKT för PRESUMTIVA DOKTORANDER att söka inför
erbjudande om studieplats i Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) och antagning
som doktorand till Karolinska Institutet med kursstart 1 september, 2016
Huvudhandledare:
Björn Nordlund
E-mail: [email protected]
tfn:0703-234 414
Projekttitel:
PreventADALL - prevention av atopisk dermatit och allergi
hos barn
PreventADALL - prevention of atopic dermatitis and allergy in
children
Diarienummer:
2-143/2016
SAMMANFATTNING AV BJÖRN NORDLUNDS DOKTORANDPROJEKT.
Bakgrund
Allergisjukdomar som atopiskt eksem (AE), födoämnesallergi, allergisk rinit och astma drabbar
cirka 35-40% av befolkningen (Pinart et al., 2014). År 2030 uppskattar
Världshälsoorganisationen WHO att prevalensen av allergisjukdomar kommer att öka och
drabba ca 50% av världensbefolkning. Troligtvis bidrar vår miljö och moderna livsstil till en
ökad sjuklighet. Med undantag av eliminerad exponering av tobak som minskar risken för
astma, saknas förebyggande åtgärder mot allergisjukdomar.
I länder där man äter mycket jordnöt som t.ex. Israel, är jordnötsallergi mindre vanligt (Du Toit
G. et al., 2008). Engelsk forskargrupp visade nyligen att spädbarn som regelbundet fick jordnöt
(som kex) upp till 5 års ålder utvecklade mindre jordnötsallergi och tolerans ökade mot jordnöt
(Lack et al., 2015). Det är därför relevant att undersöka vidare om tidig och upprepad
födoämnesintroduktion med andra födoämnen kan minska allergiutveckling hos spädbarn. En
känd faktor som kan påverka allergiutveckling är torr hud och AE som reducerar hudbarriären
hos barn (Brough B.K. et al., 2015). Det är möjligt att olika allergen kan trigga immunförsvaret
via huden, vilket i sin tur kan leda till överkänslighet. Vår forskargrupp på lungallergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, bedriver specialiserad vård för barn med
allergisjukdomar, och vi undersöker om det går att förebygga allergiutveckling genom att stärka
hudbarriären med lämplig behandling och tidig födoämnesintroduktion i projektet
PreventADALL.
Allergisjukdomar är ärftliga sjukdomar och som i större utsträckning drabbar barn som har
allergiska föräldrar, men även miljöfaktorer som psykosocial stress som påverkar
immunförsvaret, har blivit associerat med allergiutveckling hos barn (N.W. Andersson et al
Januari 2014
Dnr:
Sid: 2 / 2
2015). Stress under graviditet går att mäta objektivt hos kvinnor i form av saliv kortisol och
som självrapporterade stress med validerad enkät.
Frågeställningar
Överordnat syfte med PreventADALL är att utvärdera om enkel och billig intervention
bestående av oljebad och återfettande hudkräm tillsammans med tidig födoämnesintroduktion
är effektiv primär prevention mot allergiutveckling hos barn.
Specifika frågeställningar för aktuellt doktorandprojekt är att kartlägga om prenatal stress är
associerat med allergisjukdom eller sensibilisering hos barn vid 6 månaders ålder?
Vidare kartlägga vilka bakgrundsfaktorer är associerade med prenatal stress?
Undersöka om tidig födoämnesintroduktion och hudbehandling modifierar effekten av prenatal
stress?
Metoder
PreventADALL är en longitudinell födelsekohort vid Oslo Universitet och Karolinska
Institutet, som kommer att inkludera data från 2500 nyfödda barn och deras mammor från 18
graviditetsveckor. I dagsläget är över 1300 gravida kvinnor rekryterade och 800 nyfödda barn
är inkluderade i projektet. Under graviditet och barnets uppväxt, lämnar mor information om
livsstil, demografi, tidigare och aktuella sjukdomar, och upplevd stress samt saliv kortisol, samt
blodprov/pricktest för allergidiagnostik. Barnen följs upp i kliniken vid födsel, 3, 6, 12 och 24
månader. Sista barn som inkluderas kommer att födas i slutet av januari 2017.
Planerade studier
Planerade studier (från A till C) för blivande doktorand är att analysera; A) Association mellan
bakgrundsfaktorer och prenatal stress B) Association mellan prenatal stress och allergi vid 6
månaders ålder, C) Om tidig födoämnesallergi och hudbehandling modifierar effekten av
prenatal stress.
Betydelse
Om planerade interventioner med hudbehandling och tidig födoämnesintroduktion är
framgångsrika vore det mycket viktig kunskap om hur man kan skydda barn mot allergier och
öka toleransen mot vanliga födoämnen. Åtgärderna skulle också vara kostnadseffektiva för
samhället eftersom de är billiga att utföra, och de skulle kunna implementeras i hela världen där
födoämnesallergier förekommer och ser ut att öka. Planerade doktorandstudier är särskilt
viktiga för att besvara frågor om vilken effekt prenatal stress har på allergisjukdomar, samt om
effekten modifieras i kombination med tidig födoämnesintroduktion och hudbehandling.
Kunskap inom området har stor betydelse för mödra- och barnhälsohälsovården.
Download