Plats i terapin
Fastställd av landstingets läkemedelskommitté 2009-11-19
®
Escitalopram (Cipralex ) vid depression
Senast reviderad mars 2014
Läkemedelskommitténs bedömning
 Vid behandling av egentlig depression finns ej skäl att välja escitalopram framför
citalopram. Escitalopram är 14 ggr dyrare än citalopram, och ingen kliniskt relevant skillnad
mellan de två läkemedlen har säkert visats.
Läkemedelskostnad i mars 2014
Pris för 3 månaders behandling med
Cipralex
Generiskt citalopram
10 mg/dag
20 mg/dag
704 kr
52 kr
Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting
Fakta om escitalopram
1)
Citalopram är ett racemat som innehåller lika delar av läkemedlets S- och R-enantiomer, vilka är varandras
spegelbilder. S-enantiomeren har en större blockerande effekt på serotonintransportörer i hjärnan än Renantiomeren och tycks stå för större delen av den farmakologiska effekten. Escitalopram är den renframställda
S-enantiomeren av racematet citalopram.
2)
Fem publicerade studier har jämfört effekten av escitalopram med citalopram vid egentlig depression. I
samtliga studier var primär effektvariabel förändring i antal poäng enligt MADRS (Montgomery Åsberg
Depression Rating Scale). I sammanslagna analyser (meta-analyser) uppgick skillnaden i antal poäng efter 12
veckors behandling till 1,0-1,6 till escitaloprams fördel.
3)
Ingen skillnad i säkerhetsprofil mellan escitalopram och citalopram har säkert kunnat visas.
4)
TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har i en meta-analys funnit att escitalopram ger högst
remissionsfrekvens av alla antidepressiva läkemedel. Följande exempel på problem gör dock resultaten av
denna analys osäker:
5)
a.
TLV har grundat sin analys på ett av de sekundära effektmåtten, remission. Ingen kliniskt relevant
skillnad mellan läkemedlen har kunnat påvisas baserat på den primära effektvariabeln, dvs förändring i
antal poäng enligt MADRS.
b.
Eftersom endast studier som rapporterat remissionsfrekvens har ingått i analysen finns en risk för bias
om remissionsdata har rapporterats selektivt i publikationer, även om remission är det kliniskt mest
relevanta utfallsmåttet.
c.
Opublicerade data av jämförelser mellan escitalopram och citalopram föreligger, varför det finns risk
för selektiv rapportering av studier.
Målet med depressionsbehandling ska vara tillfrisknande, vilket inte bara innebär frihet från
depressionssymtom utan också återvunnen arbetsförmåga och social funktion. Detta mål kan nås för det stora
flertalet patienter om tillgängliga behandlingsmöjligheter utnyttjas konsekvent.
Referenser
Läkemedelsverket. Monografi Cipralex (escitalopram), 2002.
Läkemedelsverket. Behandlingsrekommendation farmakoterapi vid unipolär depression hos vuxna och äldre, 2004.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Genomgången av läkemedel mot depression, 2009.
Melander H. Metaanalyser osäkert underlag för förstahandsval av antidepressiva. Läkartidningen 14/2009.
Schwan S, Hallberg P. Escitalopram kontra citalopram vid egentlig depression. Läkartidningen 12/2009.
Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar, 2004.
Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting