Handlingsplan mot sexuella trakasserier

advertisement
DNR: 12.48-1176/00
Handlingsplan mot sexuella trakasserier
Högskolan Dalarna ska erbjuda alla studenter och anställda en studie- och arbetsmiljö som är fri från
alla slag av sexuella trakasserier.
Alla studenter och anställda delar ansvaret för att nå ett klimat som utesluter sexuella trakasserier och
för att bidraga till att sexuella trakasserier motverkas i de enskilda fallen.
Handlingsplan mot sexuella trakasserier skall skrivas in i studiehandböcker och finnas tillgängligt på
högskolans web. Det åligger samtliga chefer att särskilt informera personalen om handlingsplanen.
Vad är sexuella trakasserier?
Som sexuella trakasserier betecknas (enligt EU:s definition):
”Sexuella trakasserier är ord eller handlingar av sexuellt slag, som orsakar att den som utsätts känner
sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mod. Kännetecknande för sexuella trakasserier är att de
är ovälkomna och oönskade. Det är de som utsätts för orden eller handlingarna som avgör om de
accepteras och är välkomna eller om de är kränkande och ovälkomna. Sexuella ord eller
handlingar är sexuella trakasserier om den som står för dem fortsätter, trots att den som är utsatt
har sagt ifrån och gjort klart att de är ovälkomna.”
Exempel på sexuella trakasserier är:
• nedsättande skämt om kvinnor, resp män med eller utan anspelning på någons kön
• ”runda ord” och pornografiska bilder
• ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel och privatliv
• ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester och tilltalsord
• ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
• ovälkommen sexuell handling
Sexuella trakasserier kan ske på olika sätt. Den trakasserade kan utsättas direkt vid ett personligt
sammanträffande eller utsättas för trakasserier via brev, meddelanden, telefonsamtal bilder eller något
annat kommunikationssätt.
Se även Jämställdhetslagen §§ 6 och 22 och Högskoleförordningen § 9.
Sid 1(3)
Handlingsplan mot sexuella trakasserier fastställd av Högskolestyrelsen den 3 maj 2000
Vart vänder man sig? - Åtgärder
Ett ofta fungerande sätt att få trakasserierna att upphöra är att klart och tydligt, muntligt eller med
brev, säga till den trakasserande att handlingen upplevs som ovälkommen och kränkande.
Den som utsätts för sexuella trakasserier i någon form ska också genast kunna vända sig till någon
som hon/han har förtroende för.
Om du som student utsätts för sexuella trakasserier och behöver tala med någon om ditt problem kan
du vända dig till Studenthälsan (kurator och/eller studentpräst) eller studievägledare. Andra att vända
sig till kan vara studentskyddsombud och ledamöter i kårstyrelsen.
Du som är anställd kan på motsvarande sätt få hjälp av din chef. Om du behöver tala med en
utomstående kan du vända dig till Företagshälsan. Andra att tala med kan vara skyddsombud eller
annan facklig företrädare.
Den som du vänt dig till kan i ett första skede, om du så önskar, tala med den som trakasserar för att
på ett informellt sätt få trakasserierna att upphöra.
Högskolans företrädare skall på detta stadium iaktta sekretess.
Kvarstår problemen kan det bli aktuellt med en formell anmälan. Den skall göras skriftligt till rektor.
Detta gäller för både studenter och anställda. Den trakasserade måste vara den som fattar beslutet
om en formell anmälan.
Sanktioner
De påföljder som kan komma ifråga till följd av sexuella trakasserier kan bestå av:
för studenter
• rektor eller den person som rektor utser tar upp anmälan med den anmälde studenten för att
åstadkomma förändring
• disciplinära åtgärder (avstängning eller varning)
Studerande omfattas inte av den arbetsrättsliga lagstiftningen men en formell anmälan till polisen kan
medföra att brottsbalken tillämpas i allvarligare fall.
för de anställda
• rektor eller den person som rektor utser genomför ett samtal med trakasseraren och klargör
situationens allvar
• disciplinpåföljd (varning eller löneavdrag), omplacering (LOA §§ 14-19)
• åtalsanmälan (LOA § 22)
• avsked (LAS §§ 18-20)
Sid 2(3)
Handlingsplan mot sexuella trakasserier fastställd av Högskolestyrelsen den 3 maj 2000
Omplacering måste alltid prövas före uppsägning och avskedande. Den som omplaceras skall vara
den som trakasserar, inte den trakasserade, om inte den trakasserade uttryckligen begär egen
omplacering.
Högskolan Dalarna 2000-06-16
Leif Borgert
Rektor
Sid 3(3)
Handlingsplan mot sexuella trakasserier fastställd av Högskolestyrelsen den 3 maj 2000
Sid 4(3)
Handlingsplan mot sexuella trakasserier fastställd av Högskolestyrelsen den 3 maj 2000
Download