ANDRA VÄRLDSKRIGET

advertisement
ANDRA VÄRLDSKRIGET
- VÄRLDEN STÅR
I BRAND
DEL 4
DEN STORA OREDAN
Revanschlust
Under 30-talet var det fattigt ute i Europa och
politiskt oroligt på flera håll. Nya diktaturer kom till
makten och oron ökade för krig. Tyskland ville ha
revansch och nazisterna, ledda av Adolf Hitler, ökade
sitt inflytande allt mer. 1933 blev Hitler rikskansler.
Många grupper förföljdes då de ansågs mindre värda.
Andra diktaturer gjorde också framsteg.
Hitlers framfart
1937 började Hitler att låta det tyska riket växa.
Österrike och Tjeckoslovakien införlivades först.
Man oroades i Europa av Hitlers framfart men lät
honom hållas. 1939 attackerade Hitler Polen men då
fick resten av Europa nog och Storbritannien och
Frankrike förklarade krig mot Tyskland. I början av
kriget gick det mycket bra för Hitler och många länder ockuperades av tyskarna. Bland annat Norge och
Danmark. Sverige lyckades hålla sig utanför kriget
och förklarade sig neutrala.
Ockupation och motstånd
I de ockuperade länderna bildades snabbt motståndsrörelser. Motståndet såg ut på olika sätt i olika länder. I en del länder som Jugoslavien och Polen bildades partisaner som utförde rena gerillaattacker mot
nazisterna. Men nazisterna hämnades mot civilbefolkningen för att få dem att inte stötta partisanerna. I
Frankrike var det flera motståndsgrupper som enades
under organisationen Fria Frankrike. Det var också
dessa fria franska styrkor som stred på de allierades
sida som soldater i kriget.
ENTENTENS FALL
Men vindarna vände
Tyskland och dess allierade, ententen, hade stora
framgångar i början av kriget. Men 1942 började det
att gå sämre för Tyskland. Blitzbombningen mot britterna misslyckades och de brittiska öarna kunde inte
intas. De förlorade slaget om El Alamein, det vill säga
kontrollen över Suezkanalen och striderna i Sovjetunionen tvingades man också ge upp. Inte heller striden om Atlanten lyckades tyskarna vinna. När Japans
attack på Pearl Harbour i december 1941 tvingade in
USA i kriget, började man kunna ana slutet på kriget.
Även om freden ännu var långt borta. 1944 börjar de
allierade styrkorna invadera Normandie och sakta
omringas Tyskland från alla håll.
Bomberna föll över Japan
I maj 1945 ger Tyskland upp men Japan strider ännu.
USA avfyrar slutligen två atombomber över Japan
hösten 1945 vilket får Japan att kapitulera.
NAZISMEN VID MAKTEN
Hur gick det till?
Demokratin försvann
När Hitler kommit till makten i Tyskland 1933
försvann demokratin fort. Alla andra partier förbjöds
och politiska motståndare skickades till koncentrationsläger. Förföljelserna av judar inleddes omgående. Redan 1935 infördes Nürnberglagarna som fråntog judarna deras medborgerliga rättigheter. Sedan
gick det snabbt utför. Målet för nazisterna var att
göra sig av med hela den judiska befolkningen men
även många andra grupper som man ogillade. Den
metod man använde var industriell massutrotning av
människor.
Läger
I koncentrations- och förintelselägren skulle judar och
andra inte önskvärda människor, hållas isolerade.
Man utnyttjade dem som arbetskraft så länge de orkade. De som inte orkade mer avrättades. Judarna
skulle rensas bort från det tredjeriket – ett
utrotningskrig inleddes. Judar samlades ihop och
skickades iväg till läger. Dit skickades de för att dö.
Från början avrättade man fångarna genom att skjuta
dem. Men snart började man experimentera med
olika gaskamrar för att på kort tid avrätta så många
som möjligt. Från alla länder tyskarna ockuperat
skickades judiska personer till läger. Hösten 1942
började tidningarna att skriva om det folkmord som
SIDA
det faktiskt var frågan om.
1
DEL 4
ANDRA VÄRLDSKRIGET—VÄRLDEN STÅR I BRAND
FINLAND UNDER KRIGSÅREN
NORGE UNDER KRIGSÅREN
Finsk frihet – värd att försvaras
Ockupation och regering i exil
Under 30-talet försökte Sovjetunionen fortfarande
hävda att Finland borde anpassa sig till sovjetiska
önskemål. Finland vägrade. Sovjetunionen krävde att
få ha baser i Finland och få rycka fram genom Finland
vid behov. 1939 slöts ett avtal mellan Sovjetunionen
och Tyskland, där man lovade att inte anfalla varandra. Det beslutades även hur man skulle dela upp
Östeuropa mellan sig. Sovjetunionens krav på Finland
ökade.
Tyskland ockuperade Norge redan hösten 1939 och
ställde krav på den norska regeringen att acceptera
ockupationen. Men regeringen gav inte upp utan
flydde till London och fortsatte arbetet i exil. Den
norska motståndsrörelsen Hjemmefronten fortsatte
sitt arbete i Norge. Kurirer förde information mellan
exilregeringen och motståndsrörelsen. Kurirerna tog
sig över gränsen från Sverige in i Norge. Efter kriget
var hatet stort mot tyskarna och även mot de norrmän som hjälpt tyskarna.
Vinterkriget
DANMARK UNDER KRIGSÅREN
Hösten 1939 bröt krig ut mellan de två. Svensk militär skickades genast upp till Tornedalen för att skydda Ockupation och tysk administration
gränserna och Sverige stöttade Finland med frivilliga,
Efter det tyska anfallet på Danmark, som också skedflygplan, vapen och ammunition. Men Finland tvingade hösten 1939, kapitulerade Danmark snabbt. Man
des till kapitulation.
hade mycket lite att försvara sig med mot tyskarna.
Den danska regeringen gick med på att sätta sig under
Fortsättningskriget
tysk förvaltning och bildade en samlingsregering. Det
Finland oroade sig trots freden för Sovjetunionens
fanns en motståndsrörelse även i Danmark som proavsikter och man insåg att Finland behövde stöd,
testerade genom sabotage och väpnat motstånd. Danantingen från de allierade eller Tyskland, för att stå
mark fick efter kriget kritik för att man varit så tyskemot framtida Sovjetiska krav. När Frankrike föll
vänligt. Inga av politikerna som samarbetat med tysinsåg man att Storbritannien nog inte skulle klara av
karna straffades. De danskar som samarbetat med
eller vara intresserade av att skydda Finland. Man
nazisterna straffades dock.
sökte då stöd hos Tyskland istället. Tyskland planeraSVERIGE UNDER KRIGSÅREN
de ett anfall på Sovjetunionen och ville gärna anfalla
Sovjetunionen från finsk mark. Detta provocerade
Neutralitet och koalitionsregering
Sovjetunionen att förklara krig mot Finland. Men det
Sverige var neutrala under kriget. Landet leddes av
var inte förrän Tyskland var besegrade som Sovjeten koalitionsregering vars viktigaste uppgift var att
unionen vände sig med full styrka mot Finland.
hålla Sverige utanför kriget och försörja befolkningen.
Lapplandskriget
Man gick med på många tyska krav i början av kriget
och handlade mycket med Tyskland. Blockaden förUnder det såkallade fortsättningskriget hade Finland
svårade all handel. Det blev brist på många varor. Det
passat på att inte bara återta sina gamla gränser mot
gjorde att ransoneringar av mat och drivmedel blev
Sovjetunionen, utan även ockupera land som aldrig
tillhört Finland. Finland tvingades snabbt att kapitule- nödvändigt. Tyskland var den största köparen av den
ra när tyskarna besegrats. En del av fredskraven från svenska malmen. I utbyte fick Sverige tillgång till
brunkol, olja och gummi.
Sovjetunionen var att de tyska trupperna i Finland
skulle drivas ut och det ledde till ett helt nytt krig i
SVENSKA BEREDSKAPSTIDEN
Finland – Lapplandskriget. Dessa strider var mellan
Upprustning
finska och tyska trupper. Tyskarna retirerade slutligen men man brände allt i sin väg och många finlänTiden som andra världskriget pågick kallades bereddare tvingades fly in i Sverige medan striderna pågick.
skapstiden eftersom hela landet var satt på stridsfot
och berett att försvara sig. Sverige var neutrala och de
inkallade soldaterna hade till uppgift att hålla Sverige
utanför kriget. Strider pågick väldigt nära de svenska
gränserna.
SIDA
2
DEL 4
F ÖR STA V Ä R LD SKIG ET—OR O OC H U P P R OR
ANDRA VÄRLDSKRIGET—VÄRLDEN STÅR I BRAND
DE ÖVERGIVNA BARNEN
På flykt undan kriget
Många människor flydde undan striderna i Finland
och tog sig över till Sverige. Eftersom det pågick
strider i Finland i flera omgångar under kriget, var
det många föräldrar som valde att skicka sina barn till
Sverige för att det skulle överleva kriget. Många av
barnen flyttades över till Sverige i flera omgångar.
Många av barnen anser i efterhand att de inte behandlades speciellt bra, varken av finska myndigheter eller
svenska. Syskon delades och man återsåg aldrig varandra. Många barn behandlades illa och utnyttjades
även om många togs väl omhand. Många av mödrarna
ville inte ha tillbaka sina barn när de kom tillbaka. De
svenska fosterföräldrarna fick inte heller behålla dem
vilket gjorde att de hamnande på barnhem. Numer
anser man att barn inte ska skiljas från sina föräldrar
även under krig om det inte är absolut nödvändigt.
KRIGET TAR SLUT
Befrielse och ruiner
När man firat segern var det dags att börja bygga upp
allt som raserats. Stora delar av Europa låg i ruiner,
familjer var splittrade och många soldater var döda
eller satt i fångläger. Efter kriget hölls fredsförhandlingar om hur det nya Europa skulle se ut och
hur fredsvillkoren skulle utformas. Sedan skulle även
de som handlat illa under kriget straffas. Man beslutade att hålla rättegångar mot krigsförbrytarna, den
såkallade Nürnbergrättegången. Efter kriget bildades
Förenta Nationerna, FN. En organisation där många
av världens länder deltog för att se till att det som
hänt under det andra världskriget inte skulle kunna
hända igen.
SIDA
3
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards