FN:s viktigaste uppgift är att

advertisement
FN:s viktigaste uppgift är att
Stoppa
krig
Bekämpa
fattigdom
Skydda
vår
globala
miljö
Andra
uppgifter
Vem har ansvar för att
skapa en bättre värld?
Enskilda stater
FN och andra
internationella
organisationer
Du och Jag
(det civila
samhället)
Andra
alternativ
Vad är det största problemet
med dagens FN
Vetorätten,
maktlösheten och
handlingsförlamning
Brist på pengar och
egna militära
resurser
Byråkratin
Andra alternativ
FN:s huvudkontor i New York
FN-stadgan
• Reglerar staters rättigheter och
skyldigheter mot varandra –
ett folkrättsligt instrument
(traktat)
• Preciserar FN:s makt och
befogenhet
FN - Stadgan
•
Innehåller förbud mot militär
maktanvändning, förutom rätten till
självförsvar.
•
Fastslår staters rätt till självbestämmande
och oberoende – suveränitetsprincipen
•
Förpliktigande för alla 192 stater:
•
Staterna ska lösa konflikter med fredliga
medel
•
Ska avhålla sig från hot om eller bruk av
våld
FN:s organisation
FN:s generalförsamling
FN:s generalförsamling
• Öppnar i mitten av september
• Ett land – en röst
• Fattar beslut om FN:s arbete och budget
• Ca 170 frågor per år i sex utskott
• Beslut om möjligt med konsensus
• Resolutionerna ej juridiskt bindande
• 192 medlemmar
FN:s generalförsamling
• Kan inte fatta några beslut än att ge
rekommendationer
• En mötesplats för världens regeringar
• Utser generalsekreterare
Är det en tandlös tiger eller ett viktigt forum för
internationell politik?
FN:s säkerhetsråd
FN:s säkerhetsråd
• 5 permanenta medlemmar
• 10 medlemmar valda på två år
• Permanenta medlemmar har veto
• Beslut är bindande
• Beslutar om fredsbevarande insatser
• Sanktioner
• Tillfälliga krigsförbrytartribunaler
FN:s säkerhetsråd
• Beslutsproblem: Vetorätten
• Maktförlamning under kalla kriget
• USA har vid flera tillfällen valt att agera på egen
hand
Vilket/vilka FN- organ tycker du närmast
liknar:
Ett parlament
En Regering
En myndighet
Om freden hotas
Uppmana
parterna att
avstå från
våld
FN kan medla
FN kan utöva politiska
påtryckningar.
FN kan införa ekonomiska
sanktioner
FN kan i sista instans, för att förhindra krig,
ta till militära åtgärder.
• Fredsbevarande styrkor (sedan
1948 sammanlagt över 50
aktioner)
• Genomföra stora militära aktioner
FN i framtiden??
Problem och svårigheter
Möjligheter och positiv
utveckling
ECOSOC
ECOSOC
• 54 medlemmar
• Samordnar det ekonomiska, sociala och
humanitära arbetet
• Utför studier
• Ger rekommendationer
• Kontakt med NGO:s
FN:s generalsekreterare
• Ban Ki-moon
• Administrativ roll
• Politisk roll
1946 - 1952 Tryggve Lie (Norge)
1953 - 1961 Dag Hammarskjöld (Sverige)
1962 - 1971 U Thant (Myanmar)
1972 - 1981 Kurt Waldheim (Österrike)
1982 - 1991 Javiér Peréz de Cuéllar (Peru)
1992 - 1996 Boutrous Boutrous-Ghali (Egypten)
1997 - 2006 Kofi Annan (Ghana)
2007 Ban Ki-moon (Sydkorea)
Sekretariatet
• Alla FN-anställda ingår i sekretariatet
• FN-systemet – ca 50 000 personer
• 4 800 i New York
• Arbetet leds av generalsekreteraren
Internationella domstolen
Internationella domstolen ICJ
– Ett av FN:s grundorgan
– Avgör tvister mellan stater
– Rådgivande uttalanden för FN-instanser
– Beläget i Fredspalatset i Haag
– 15 domare
Internationella
brottmålsdomstolen
Internationella
brottmålsdomstolen ICC
• Permanent
• Kan döma enskilda
• Folkmord, brott mot mänskligheten
och krigsförbrytelser
• Belägen i Haag
FN:s tre huvuduppgifter
Fred, säkerhet och
nedrustning
Mänskliga
rättigheter
Utveckling och
fattigdomsbekämpning
FN:s tre huvuduppgifter
• Fred, säkerhet och nedrustning
• Utveckling och kampen mot fattigdom
• Mänskliga rättigheter
FN:s fredsbevarande styrkor
• tar ej ställning för en part
• få strider att upphöra
• möjliggöra förhandlingar
FN-styrkor kan:
Övervaka fredsavtal
FN- styrkor kan skydda civilbefolkning.
FN- styrkor rycker in för att återupprätta ordning efter ett inbördeskrig.
FN kan också bistå att anordna val.
Uppgifterna har utvidgas… Från att tidigare främst skyddat människor mot våld till att se
de får mat, vatten och medicin. Och på sikt bidra till återuppbyggnad av landet.
Millenniemålen 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrota fattigdom och svält
Utbildning för alla
Främja jämställdhet och öka kvinnors makt
Minska barnadödligheten
Minska mödradödligheten
Stoppa spridningen av hiv/aids och malaria
Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling
Ett globalt partnerskap för utveckling
Allmän förklaring om
de mänskliga rättigheterna
• Det första internationella dokument som
erkänner alla människors lika värde och
rättigheter
• Ligger till grund för en rad konventioner om
mänskliga rättigheter (MR)
• Moraliskt bindande
FN:s högkommissarie
för mänskliga rättigheter
FN:s råd för mänskliga
rättigheter
• Inrättades 2006
• Universell granskning av MR
• 47 medlemmar
• Rapporterar direkt till generalförsamlingen
• Viss skepsis
• Navanethem Pillay, Högkommissarie för
mänskliga rättigheter
Kärnkonventionerna
• Avskaffande av rasism (1965)
• Medborgerliga och politiska rättigheter (1966)
• Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966)
• Avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979)
• Avskaffande av tortyr (1984)
• Barnets rättigheter (1989)
• Migrantarbetares rättigheter (1990)
• Skydd mot påtvingade försvinnanden (2006)
• Funktionsnedsatta personers rättigheter (2006)
FN granskar
• Granskningskommittéer
– En för varje kärnkonvention
– Rapporteringsskyldighet för stater
– Parallellrapportering
• Specialmekanismer
– Tematisk granskning
– Granskning av enskilda länder
FN och klimatkonventionen
FN och klimatkonventionen
• 1988 IPCC grundas – FN:s klimatpanel
• 1992 Klimatkonventionen
• 1997 Kyotoprotokollet (i kraft 2005)
• December 2009 Klimattoppmöte i Köpenhamn
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards