Snabbprotokoll KS

advertisement
Snabbprotokoll
Sammanträdesdatum 2016-08-24
2.1 Förslag till kommunfullmäktige
1. 1221/13
Policy och riktlinjer samt förmedlingstjänst avseende lokalförhyrningar till
föreningslivet
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Mariya Voyvodova).
2. 0962/14
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en utredning i syfte att
överföra Göteborgs Gatu AB:s ansvar för bolagets historiska pensionsskuld till
Göteborgs kommun
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
3. 1056/16
Sammanträdestider 2017 - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott samt personaltskott
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
4. 0750/14
Riktlinjer med tillhörande föreskrift för familjehemsvården i Göteborg Stad
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Helene Odenjung).
1 (11)
Snabbprotokoll
Sammanträdesdatum 2016-08-24
2.1 Förslag till kommunfullmäktige
5. 1129/16
Projektbeslut Hisingsbron
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Martin Wannholt).
6. 0949/16
Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Mariya Voyvodova).
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll
2(11)
Snabbprotokoll
Sammanträdesdatum 2016-08-24
2.2 Kommunstyrelsens egna uppdrag
1. 0866/16
Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en nulägesanalys och förslag till
åtgärder som syftar till att stärka stadens arbete med läs- och skrivutveckling
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Helene Odenjung).
2. 0632/16
Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
3. 0521/15
Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
4. 0902/16
Inaktiva samarbeten med partnerstäder och passiva organisationsmedlemskap
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Ulf Kamne).
5. 0375/16
Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättningsarena för Lisebergshallen
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Ulf Kamne).
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll
3(11)
Snabbprotokoll
Sammanträdesdatum 2016-08-24
2.2 Kommunstyrelsens egna uppdrag
6. 1244/15
Handlingsplan för framtagande av strategi för stadens innovationsarbete
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Ulf Kamne).
7. 1032/16
Tillköp av busslinje 72
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
8. 0972/16
Laglighetsprövning - Beslut anmält i KS 2016-05-18 avseende utdelning av statliga
medel avsedda för merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av lagen
om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
9. 0851/10
Förslag avseende förändrat uppdrag för referensgrupp fristående skolor
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Johan Nyhus).
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll
4(11)
Snabbprotokoll
Sammanträdesdatum 2016-08-24
2.2 Kommunstyrelsens egna uppdrag
10. 1438/15
Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheterna att inrätta en utvecklingsenhet för
socialtjänsten som en resurs för chefer och medarbetare
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
11. 0861/16
Direktiv för utredning av miljökonsekvenser, kostnader m m för att öka fiskehamnens
inloppsdjup i Fiskebäck
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
Votering 6-7 beträffande beslutspunkt 1 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Votering 6-7 beträffande beslutspunkt 2 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Protokollsanteckning Ulf Kamne (MP).
Reservation Daniel Bernmar (V).
12. 1531/15
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om förslag till åtgärdsplan för Göteborg
Energi AB:s biogasverksamhet
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Helene Odenjung).
13. 1383/14
Översyn av Lokal ordningsstadga för Göteborgs Stad
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll
5(11)
Snabbprotokoll
Sammanträdesdatum 2016-08-24
2.2 Kommunstyrelsens egna uppdrag
14.
Val av ersättare i Göteborgs Stads Pensionärsråd istället för Johan Jareborg. Birgitta
Ljungström Bengtsson har föreslagits som ny ersättare
Beslut
Birgitta Ljungström Bengtsson.
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll
6(11)
Snabbprotokoll
Sammanträdesdatum 2016-08-24
3. Motioner
1. 0494/16
Motion av Björn Tidland (SD) om Skansen Lejonet
Beslut
Motionen avstyrks med hänvisning till byggnadsnämndens yttrande.
2. 0411/16
Motion av Axel Darvik (L), Helene Odenjung (L) och Ann Catrine Fogelgren (L) om att
ge Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för ett
kraftfullt ökat byggande
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Helene Odenjung).
3. 0352/16
Motion av David Lega (KD) angående utredning om möjligheten att i detaljplanen för
Heden arbeta in utrymme för idrott, aktiviteter och evenemang samt bostäder, kontor
och andra verksamhetslokaler
Beslut
Bordlagt till den 21 september 2016.
(David Lega).
4. 0385/16
Motion av Lars Hansson (SD), Jörgen Fogelklou (SD), Staffan Levinsson (SD) om att
alla högstadieelever (årskurs 7-9) i de kommunala skolorna i Göteborg Stad ska ges
möjlighet att gå en kurs i Datorprogrammering
Beslut
Motionen avstyrks med hänvisning till SDN Örgryte-Härlandas yttrande.
Votering 12-1.
Reservation SD.
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll
7(11)
Snabbprotokoll
Sammanträdesdatum 2016-08-24
3. Motioner
5. 0788/16
Motion av Tom Heyman (VägV) mfl. om att införa en central skolnämnd
Beslut
Motionen anses besvarad.
Yttrande MP, S och V.
6. 0620/16
Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om nya riktlinjer för att förenkla utlämning av
allmänna handlingar
Beslut
Bordlagt till den 7 september 2016.
(Marina Johansson).
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll
8(11)
Snabbprotokoll
Sammanträdesdatum 2016-08-24
4. Remissyttranden
1. 0719/16
Remiss - Plats för fler som bygger mer - SOU 2015:105
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
Yttrande SD.
2. 0842/16
Remiss från Finansdepartementet - En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU
2016:24)
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
Yttrande SD.
3. 0599/16
Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
Votering 12-1.
Yttrande V och MP.
Yttrande M, L och KD.
4. 1011/16
Remiss - Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga
Beslut
Bifall till stadsledningskontorets förslag.
Yttrande SD.
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll
9(11)
Snabbprotokoll
Sammanträdesdatum 2016-08-24
6. Anmälningar
1.
Stadsdirektörens anmälningar
Beslut
Inga anmälningar förekom.
2. 0072/16
Förteckning avseende anmälan om vidtagna åtgärder i vissa ärenden
Beslut
Antecknas.
3. 0012/16
Remisser inkomna till Göteborgs Stad
Beslut
Antecknas.
4.
Brev till Näringsdepartementet angående kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen att begära från regeringen att bli försökskommun i utredning om
privat initiativrätt för detaljplaner
Beslut
Antecknas.
5.
Protokollsutdrag (§ 47) från Göteborgsregionens kommunalförbunds sammanträde
tisdagen 14 juni 2016
Beslut
Antecknas.
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll
10(11)
Snabbprotokoll
Sammanträdesdatum 2016-08-24
6. Anmälningar
6.
Expediering beslut i GRs förbundsstyrelse: § 145: Val av ny 1 vice ordförande i
förbundsstyrelsen samt tillhörande följduppdrag
Beslut
Antecknas.
7.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-06-08 och 2016-06-22
Beslut
Antecknas.
8.
Personalutskottets protokoll 2016-05-25 och 2016-06-15
Beslut
Antecknas.
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll
11(11)
Download