Dokument - Region Dalarna

advertisement
Sida
1(8)
Datum
Handläggare
2016-04-04
Göran Ehn
023-77 70 82
[email protected]
ADMINISTRATIVA VILLKOR - Anbud Utbildning
och processtöd – Bilaga 1
1. UPPHANDLING
1.1 Beteckning och benämning
Anbudsförfrågan avser upphandling av tjänster för utbildning och/eller
processtöd i projekten Plugga klart 1 och Plugga klart 2, med diarienummer RD
2016/64.
1.2 Bakgrund
Region Dalarna är ett kommunalförbund bildat av länets samtliga kommuner
och Landstinget Dalarna. Vår uppgift är att ansvara för, samordna och
effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i länet. Det handlar om regional
utvecklingsplanering, tillväxtprogram, omvärldsanalys, projektmedel,
infrastruktur- och europafrågor, turism och kollektivtrafik.
Region Dalarna bedriver sedan januari 2016 två projekt med det gemensamma
syftet att färre elever ska avbryta sina gymnasiestudier. Det ena projektet är
kompetensutveckling för skolpersonal och det andra ska utveckla verksamheter
riktade till elever som riskerar avbryta sina studier. Förutsättningen för att ett
anbud kan antas är också att kostnaderna ryms inom den befintliga
projektbudgeten. Upphandlingen avslutas med tecknande av ett avropsavtal
med en leverantör för vart och ett av de tre anbudsområdena.
1.3 Upphandlingsform
Denna upphandling genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling. Det är
därför av stor vikt att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs
och att bästa villkor lämnas i anbudet.
1.4 Upphandlande myndighet
Upphandlande myndighet för denna upphandling är:
Region Dalarna
Myntgatan 2
791 51 FALUN
(Org.nr: 222000-1446)
2(8)
Handläggare i denna upphandling är Göran Ehn, 023-77 70 82, mailadress:
[email protected]
1.5 Upplysningar, information samt distribution av förfrågningsunderlag
Anbudshandlingar distribueras elektroniskt av Visma Opic, www.opic.com.
Frågor från leverantörer/anbudsgivare och andra uppgifter om upphandlingen
kommer under anbudstiden att delges via den plats där underlaget är
presenterat. Innan anbud lämnas uppmanas därför anbudsgivaren kontrollera
om nya uppgifter avseende upphandlingen tillkommit.
Leverantör som inte hämtat förfrågningsunderlaget direkt hos Visma Opic
måste själv kontrollera om några förtydliganden eller kompletteringar
distribuerats.
1.6 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlag
Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i
något avseende är det viktigt att leverantören/anbudsgivaren kontaktar
kontaktperson så att missförstånd kan undvikas. Vi besvarar gärna frågor från
anbudsgivare med anledning av förfrågningsunderlagets utformning och
innehåll.
Begäran om ytterligare information och frågor om uppdragets innehåll och
utförande kan ställas skriftligen där anbudsunderlaget hämtades eller direkt till
[email protected]
Skriftlig begäran om förtydligande/komplettering skall vara upphandlande
enhet tillhanda senast 7 dagar före anbudstidens utgång (2016-04-18).
Om förfrågningsunderlaget behöver förtydligas/kompletteras med anledning av
frågor till den upphandlande enheten eller av någon annan anledning, lämnas
skriftligt förtydligande/ komplettering senast 2016-04-20 på platsen där
anbudsunderlaget finns presenterat.
Innan anbud lämnas uppmanas därför anbudsgivaren att kontrollera om nya
uppgifter avseende upphandlingen tillkommit.
Anbudsgivare kan endast åberopa kompletterande upplysningar som erhållits
skriftligen från upphandlingsenheten/ansvarig handläggare.
1.7 Rättelse och förtydligande av anbud
Region Dalarna kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning
eller felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet.
Region Dalarna kan också begära att ett anbud förtydligas och kompletteras om
det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.
Förtydliganden och kompletteringar skall bekräftas skriftligt.
Region Dalarna får således inte behandla kompletteringar till inkommet anbud i
form av nya tjänster/varor eller priser från enskilda anbudsgivare annat än
uppenbara felskrivningar.
ADMINISTRATIVA VILLKOR
Anbud Utbildning och processtöd
2016-04-04
Bilaga 1
3(8)
Under anbudstiden kommer Region Dalarna inte att genomföra studie- eller
företagsbesök eller träffa presumtiva anbudsgivare som vill presentera sitt
företag. Om sådana kontakter blir aktuella kommer detta att ske efter
kvalificeringsfasen i utvärderingen.
1.8 Sekretess
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt sekretesslagen
till dess upphandlingsbeslut fattats om leverantör eller upphandlingen på annat
sätt avslutats. Nämnda uppgifter kan omfattas av sekretess även efter nämnda
tidpunkt.
Anbudsgivare som vill att sekretess ska råda efter upphandlingens avslutande
ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess, innehållande
precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas
anbudsgivaren om uppgifterna röjs.
Observera att uppgifter som rör priser och andra utvärderingskriterier endast
undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas.
1.9 Avbrytande av upphandlingen
Om inget anbud motsvarar ställda krav eller om anbuden inte ryms inom
budgeterade ramar kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas.
Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om
detta.
1.10 Ersättning för anbudsarbete
Ersättning för nedlagt arbete som har samband med anbudsgivning utgår ej.
1.11 Vinnande anbud
Efter anbudssammanställning kommer det anbud att antas som har det anbud
som är det för Region Dalarna det ekonomiskt mest fördelaktiga, med hänsyn
tagen till angivna kriterier.
1.12 Upplysning om tilldelningsbeslut
Upplysning om vilken anbudsgivare som genom tilldelningsbeslut tilldelats det
aktuella uppdraget, kommer att lämnas till alla anbudsgivare för den aktuella
upphandlingen samt till alla andra som begär det. Avtal får slutas först efter
utgången av en tidsfrist på minst 10 kalenderdagar, räknat från dagen efter det
att tilldelningsbeslut lämnats till berörda anbudsgivare
Tilldelningsmeddelandet skickas via Visma Opic till de e-postadresser som finns
registrerade hos Visma Opic, varför det är viktigt att anbudsgivaren anger sin epostadress som kontaktväg.
ADMINISTRATIVA VILLKOR
Anbud Utbildning och processtöd
2016-04-04
Bilaga 1
4(8)
1.13 Upphandlingskontrakt
Efter tilldelningsbeslut och aktuell tidsfrist kommer ett avtal/beställning att
sändas till antagen leverantör, under förutsättning att domstol inte innan avtals
tecknande i interimistiskt beslut förklarat att upphandlingen tills vidare inte får
avslutas, eller att upphandlande myndighet efter överprövning åläggs att vidta
rättelse eller att göra om upphandlingen.
Förutsättningen för att avtalet ska vara bindande är att detsamma undertecknats
av båda parter i den aktuella upphandlingen. Detta innebär också att den
aktuella upphandlingen avslutats först när båda parter undertecknat avtalet.
2. KVALIFICERING AV ANBUDSGIVARE
2.1 Obligatoriska krav
Anbudsinfordran med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav (skall-krav).
Dessa är markerade med fetstil ”skall”.
Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas är att
dessa skall-krav är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller skall-kraven kan
komma att förkastas. Skall-kraven avser såväl krav på anbudsgivaren som krav
på efterfrågad tjänst. Av anbudet skall framgå att samtliga krav är uppfyllda
genom att anbudsgivaren fyller i motsvarande punkt i bifogad Svarsblankett,
bilaga 4.
2.2 Anbudets form och innehåll
Anbudet skall vara skriftligt, avfattat på svenska samt undertecknat av behörig
företrädare hos anbudsgivaren.
Anbudet skall lämnas i SEK.
Anbud skall lämnas i ett originalexemplar samt en kopia.
Anbudet bör följa anbudsförfrågans struktur för att granskning och utvärdering
av anbuden ska kunna ske på ett effektivt och rättvisande sätt.
2.3 Leverantörsuppgifter/Intyg från myndigheter
Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav
avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.
Anbudsgivare skall, som bevis på att kravet uppfylls, till anbudet bifoga kopia
på företagets registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige
PRV alt Bolagsverket).
2.4 Anbud skall/får förkastas
Leverantören skall enligt 10 kap. 1 § Lagen om offentlig upphandling (SFS
2007:1091) uteslutas från deltagande i en upphandling om myndigheten får
kännedom om att leverantören enligt lagakraftvunnen dom är dömd för
deltagande i en kriminell organisation, bestickning, bedrägeri, penningtvätt.
ADMINISTRATIVA VILLKOR
Anbud Utbildning och processtöd
2016-04-04
Bilaga 1
5(8)
Leverantören får enligt 10 kap. 2 § Lagen om offentlig upphandling (SFS
2007:1091) uteslutas från deltagande i upphandlingen om han
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål
för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande
3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende
yrkesutövningen
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den
upphandlande enheten kan visa detta
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller
skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar
eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av
ovanstående
Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare
för den juridiska personen gjort sig skyldig till sådant fel som föreskrivs i 10
kap. 1 § i Lagen om offentlig upphandling.
2.5 Anbudsgivarens förmåga och kapacitet
Anbudsgivare skall ha kompetens och erfarenhet av leverans/utförande av
denna vara/tjänst som omfattar tjänster för utbildning och/eller processtöd i
Plugga klart 1 och Plugga klart 2, se vidare i Kravspecifikation, bilaga 2.
Om leverantören inte kan leverera utlovad kompetens förbehåller sig Region
Dalarna rätten att säga upp avtalet.
2.6 Ekonomisk stabilitet/styrka
Anbudsgivare skall visa att företaget har en sådan stabil ekonomisk
ställning/fortvarighet genom att bifoga anbudsgivarens senaste årsredovisning.
För nystartade företag lämnas omdöme från revisor och bank.
2.7 Underleverantör
Om anbudsgivare kommer att anlita underleverantör skall detta framgå av
anbudet. För underleverantör gäller samma villkor och krav som för
leverantören. Det är leverantörens skyldighet att upplysa/informera
underleverantören vilka villkor som gäller.
2.8 Objekt och omfattning
Anbudsgivaren skall kunna tillhandahålla tjänsten enligt de krav som ställs
enligt Kravspecifikation, bilaga 2.
ADMINISTRATIVA VILLKOR
Anbud Utbildning och processtöd
2016-04-04
Bilaga 1
6(8)
2.9 Avtalstid
Avtalstiden beräknas löpa from 2016-06-01 tom 2018-10-31. Beställaren har
möjlighet att förlänga avtalet i högst 24 mån, om projektet beviljas förlängning.
Beställaren meddelar senast tre månader innan avtalsperiodens utgång om man
avser att förlänga avtalet. Vid eventuell förlängning gäller villkoren i detta avtal
inklusive angivna priser.
2.10 Försäkring
Anbudsgivaren skall ha nödvändiga försäkringar för uppdraget. Kopia på
gällande försäkring skall bifogas anbudet.
2.11 Helt eller delat anbud
Anbud skall lämnas på en eller flera av de tre områden som specificeras i bilaga
2, Kravspecifikation.
2.12 Reservationer
Reservationer accepteras ej.
2.13 Anbudstidens utgång
Anbud skall vara Region Dalarna tillhanda senast 2016-04-25.
Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas.
2.14 Anbudets giltighetstid
Anbudet skall vara bindande till 2016-07-24. Vid en eventuell överprövning
skall anbudet vara bindande tills dom avkunnats, dock längst i fyra månader
efter angiven giltighetstid.
2.15 Anbudets märkning och adressering
Anbud skall skickas/lämnas i förslutet kuvert/omslag, undertecknat av behörig
person och märkt: ”Anbud Utbildning och processtöd RD2016/64” till:
Region Dalarna
Myntgatan 2
791 51 FALUN
Anbud kan lämnas personligen under kontorstid, 08.00-16.00 på ovanstående
adress.
Region Dalarna tillåter inte att anbud lämnas per telefax eller e-post, då den
utrustning som står till förfogande inte kan säkerställa att innehållet i anbuden
inte röjs förrän dessa ska öppnas.
ADMINISTRATIVA VILLKOR
Anbud Utbildning och processtöd
2016-04-04
Bilaga 1
7(8)
2.16 Anbudsöppning
Anbuden kommer att öppnas tidigast en dag efter sista anbudsdag.
Anbudsöppningen är inte offentlig.
3. ANBUDSPRÖVNING OCH UTVÄRDERING AV ANBUD
3.1 Efter anbudsöppning
Efter anbudsöppning sker granskning och prövning av de anbud som inkommit
i rätt tid.
3.2 Anbudsprövning
Anbudsprövningen sker i två steg: kvalificering av anbudsgivare och
anbudsutvärdering.
3.3 Kvalificeringsfasen
Kvalificeringsfasen omfattar en granskning av att anbudslämnare uppfyller
formella krav och skall-krav som ställts samt att anbudslämnaren har utformat
sitt anbud i enlighet med förfrågningsunderlaget, bifogat begärda handlingar
och fyllt i Svarsblanketten, bilaga 4, som visar att man accepterar ställda skallkrav.
3.4 Utvärderingsfasen
I utvärderingsfasen utvärderas de anbud som gått vidare från
kvalificeringsfasen.
Den anbudsgivare som lämnat det lägsta timpriset får högsta poäng. Övriga
anbudsgivare får en lägre poäng relaterad till den procentuella skillnaden till det
lägsta priset. Exempel: lägsta anbudspris / aktuellt anbudspris x aktuell poäng.
Region Dalarna kommer att välja det anbud som är ekonomiskt mest
fördelaktigt med hänsyn tagen till följande kriterier:
Metod
20%
Erfarenhet och kompetens
30%
Referensuppdrag
20%
Pris
30%
Läs mer om viktningen under punkt 3.9 i Kravspecifikation bilaga 2.
3.5 Utvärderingsgrupp
Anbuden kommer att utvärderas av en utvärderingsgrupp bestående av tre
personer från Region Dalarna med olika erfarenhet av pedagogiskt arbete med
ungdomar samt erfarenhet av upphandlingar. Sammantaget har
utvärderingsgruppen en bred erfarenhet av liknande tjänster som efterfrågas i
anbudet.
ADMINISTRATIVA VILLKOR
Anbud Utbildning och processtöd
2016-04-04
Bilaga 1
8(8)
Personer i utvärderingsgruppen kommer först var för sig att gå igenom
anbuden och göra en egen preliminär poängbedömning. Gruppen kommer
sedan tillsammans att diskutera sina bedömningar och komma fram till en
gemensam ståndpunkt.
För varje bedömningskriterium enligt ovan finns en bedömningsmall med flera
underkriterier som sammanvägs till en poäng för respektive
bedömningskriterium.
ADMINISTRATIVA VILLKOR
Anbud Utbildning och processtöd
2016-04-04
Bilaga 1
Download