Plan mot diskriminering och kränkande behandling årskurs 7-9

advertisement
Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskola, åk 7-9
Läsår
2016/2017
1/9
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskola, åk 7-9
Ansvariga för planen
Rektor: Anette Blomqvist
Vår vision
Syftet med vår likabehandlingplan är att verka för allas lika värde och att den tanken ska genomsyra det vardagliga arbetet. Alla
ska ha en trygg och jämlik arbetsmiljö. Detta innebär att alla inom skolan aktivt verkar för att förebygga diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.
Vi vill levandegöra och befästa värdegrunden genom att kontinuerligt genomföra enkäter och diskussioner bland skolans elever och
personal.
Planen gäller från
2016-08-18
Planen gäller till
2017-08-18
Läsår
2016/2017
Elevernas delaktighet
Genom att deltaga i kartläggningen av t.ex. otrygga platser på skolområdet (husmodellen). Eleverna får utifrån en lokalskiss på
skolan och skolans område markera de platser som de upplever som otrygga. Därefter får de skriva vad som händer där.
Uppföljning av likabehandlingsplanen sker via elevråd och mentorsgrupper. Eleverna deltar i enkätundersökningar om trygghet och
arbetsmiljö på mentorsgruppstid. Elevrådet tar del av enkätresultaten och för vidare diskussionsfrågor tillbaka till klasserna utifrån
resultaten. Efter diskussioner i klasserna kommer elevrådet med förslag på åtgärder för att förbättra trygghet och arbetsmiljö.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Information om likabehandlingsplanen ges vid skolsamråd och föräldramöten. Skolsamrådet ges möjlighet att diskutera och
komma med synpunkter på innehållet i likabehandlingsplanen.
Personalens delaktighet
Personalen genomför enkätundersökningar på mentorstid och tar sedan del av enkätresultat om trygghet och arbetsmiljö på
konferenstid. Personal och elevrådsrepresentant leder diskussioner i klassen utifrån enkätresultat. Efter diskussion ges förslag på
åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Vid varje arbetsplatsträff tas likabehandlingsarbetet upp och tillfälle ges att diskutera och
reflektera om planen.
Förankring av planen
Elever: elevråd och mentorsgrupper Föräldrar: skolsamråd och föräldramöten Personal: konferenser.
2/9
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Eleverna är delaktiga i utvärderingen genom husmodellen och genom enkäter om arbetsmiljö och trygghet. Eleverna diskuterar
förslag på åtgärder utifrån enkätresultaten. Personalen tar del av elevernas utvärderingar och utifrån dessa diskuteras hur
likabehandlingsarbetet utvecklats/ska utvecklas. Personalen diskuterar planen kontinuerligt på konferenstid.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Elever, personal och rektor
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Årets utvärdering visar att eleverna upplever stor trygghet på skolan(96%). Trots att resultatet visar på stor trygghet kommer vi att
fortsätta att verka för en ännu tryggare miljö. Årets utvärdering visar också att eleverna anser att arbetsklimatet i klassrummet är
sådant att de kan lära sig saker(87%). Trots att resultaten visar att många upplever att arbetsklimatet i klassrummet är bra,
kommer vi att fortsätta arbeta för att alla ska uppleva det.
Årets plan ska utvärderas senast
2017-06-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Personalen utvärderar planen regelbundet, månadsvis, vid konferenser. Eleverna deltar i utvärderingen via kartläggning enligt
husmodellen. Eleverna deltar i utvärderingen genom enkäter och diskussioner kring arbetsmiljö och trygghet. För att kunna
utvärdera arbetets progression med arbetsmiljö(trygghet, arbetsklimat i klassrummet, fysisk miljö och respekt) kommer vi att
använda oss av samma frågor som tidigare.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor
3/9
Främjande insatser
Namn
Kunskap
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Att skaffa sig kunskaper om de sju diskrimineringsgrunderna och vad som utgör kränkande behandling. För att kunna
främja värdegrundsarbetet på skolan behövs kunskap. Därför behöver all personal skaffa sig kunskap om diskriminering
och kränkande behandling. Personalen ska vara insatt i vad lika rättigheter i skolan innebär.
Insats
All personal får tillfälle att läsa DO:s handledning "Lika rättigheter i skolan" (2012). Innehållet diskuteras i arbetslagen
så att det förankras bland personalen.
Ansvarig
Organisera: Rektor
Datum när det ska vara klart
2013-06-16
Namn
Klassrumsmiljö
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Att främja en trygg arbetsmiljö. Genom enkätundersökningar på mentorsgrupper kartlägga hur arbetsmiljön faktiskt är
och regelbundet diskutera det som framkommer.
Insats
Genomföra två enkätundersökningar på mentorsgrupp per termin. Det som framkommer ska diskuteras i klass, i
arbetslag och på konferenser.
Ansvarig
Organisera: Rektor, Utformande av enkät: mobbningsteamet
Datum när det ska vara klart
2014-06-30
Namn
Arbetsmiljö
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Att främja en trygg arbetsmiljö, såväl psykisk som fysisk. Uppföljning sker utifrån återkommande enkäter och
efterföljande diskussioner. Målet är att alla ska känna ett gemensamt ansvar för miljön på skolan.
Insats
Genomföra enkätundersökningar och diskussioner gällande arbetsmiljö, såväl i klassrum som utanför, både psykisk
och fysisk. Klasserna har roterande ansvarsområden som ses över under mentorsgruppstid.
Ansvarig
Organisera: Rektor, Utformande av enkäter: Lena och Kamilla
Datum när det ska vara klart
2015-06-30
4/9
Namn
Arbetsmiljö
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Att främja en trygg arbetsmiljö, såväl psykisk som fysisk. Ett mål är att alla ska känna ett gemensamt ansvar för miljön
på skolan. Ett annat mål är att ännu fler elever ska uppleva att arbetsklimatet i klassrummet är sådant att de kan lära
sig saker. Uppföljning sker utifrån återkommande enkäter och efterföljande diskussioner.
Insats
Genomföra enkätundersökningar och diskussioner gällande arbetsmiljö. Under nästa år kommer eleverna att få besvara
och diskutera ytterligare en enkät specifikt gällande arbetsron i klassrummet.
Ansvarig
Utformande av enkäter: Lena Korsgren och Kamilla Nilstam
Datum när det ska vara klart
2016-06-30
Namn
Arbetsmiljö
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Att främja en trygg arbetsmiljö(trygghet, arbetsklimat i klassrummet, fysisk miljö och respekt). Uppföljning sker genom
återkommande enkäter och efterföljande diskussioner.
Insats
Genomföra enkäter och diskussioner gällande arbetsmiljö genom att ställa frågor om trygghet, arbetsklimat i
klassrummet, fysisk miljö och respekt.
Ansvarig
Utformande av enkäter: Lena Korsgren och Kamilla Nilstam
Datum när det ska vara klart
2017-06-30
5/9
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Vi utgår från husmodellen för att kartlägga "otrygga platser" och vad som händer där för att kunna identifiera konkreta risker för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi utgår från olika enkäter för att kartlägga hur arbetsmiljön(trygghet,
arbetsklimat i klassrummet, fysisk miljö och respekt) upplevs på skolan.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Eleverna får utifrån en lokalskiss av skolan och skolans område markera de platser som de upplever som otrygga. Därefter får de
skriva vad som händer där. Eleverna genomför enkäter på mentorsgruppstid som sammanställs och sedan diskuteras. Utifrån
dessa diskussioner framkommer vilka främjande och förebyggande åtgärder som vi kan arbeta vidare med.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen diskuterar kartläggningen. Utifrån dessa diskussioner framkommer vilka främjande och förebyggande åtgärder som vi
kan arbeta vidare med.
Resultat och analys
Kartläggningen visar att en majoritet av eleverna, 96%, upplever trygghet i skolan. 87% av eleverna tycker att arbetsklimatet i
klassrummet är sådant att de kan lära sig saker. 94% av eleverna anser att de tar ansvar för den fysiska miljön på skolan. 88% av
eleverna upplever att det sägs "snälla" saker till varandra. 4,5% av eleverna anger att det skrivs "elaka" saker till varandra på
nätet.Majoriteten av eleverna känner trygghet, tar ansvar för den fysiska miljön och upplever att det sägs "snälla" saker till
varandra. Trots höga resultat kommer arbetet med dessa frågor att fortgå. Även om få elever anger att det skrivs "elaka" saker på
nätet kommer skolan att arbeta vidare med att få en ökad respekt för varandra.
6/9
Förebyggande åtgärder
Namn
Att motverka diskriminering och kränkande behandling.
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Målet är att det inte ska förekomma diskriminering och kränkande behandling i kapprum. Vi vill skapa en trygg miljö för
alla på Häsinggårdsskolan. Uppföljning sker genom att elever återigen får markera "otrygga platser" på en lokalskiss
och ange varför de är otrygga.
Åtgärd
Rektor upprättar ett rastvaktsschema då personalen, två och två, cirkulerar mellan skolans otrygga platser. Dessa är
bl.a. korridor/kapprum, husknutar utomhus, toaletter, omklädningsrum och matsal. Personalen ska agera enligt den
handlingsplan som finns. Personalen får tillfällen att kontinuerligt diskutera hur man ska agera och åtgärda otrygghet.
Det är viktigt att all personal agerar då barn misstänks bli utsatta för någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Elevrådet planerar och genomför Hälsinggårdsskolans dag. De diskuterar även andra aktiviteter för att öka "vi-känslan"
på skolan som t.ex. operation dagsverke, skoltidning och filmvisning.
Motivera åtgärd
I kartläggningen av "otrygga platser" framkom det att ca. en fjärdedel av de tillfrågade eleverna upplever kapprummet
som en otrygg plats på skolan. Elevrådet engageras för att skapa ökad "vi-känsla" för att främja kontakten mellan alla
elever på skolan och därmed minska risken för diskriminering och kränkande behandling (forskningsrapporten om
effektiva metoder mot diskriminering och kränkande behandling).
Ansvarig
Upprättande av rastvaktsschema: rektor. Organisera diskussion/konferenser: rektor. Genomförande: personal och
elevråd
Datum när det ska vara klart
Aktuellt år
Namn
Öka allas trygghet genom att motverka diskriminering och kränkande behandling.
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Målet är att det inte ska förekomma diskriminering och kränkande behandling. Vi vill skapa en trygg miljö för alla på
Hälsinggårdsskolan. Vi ska skapa en ökad trygghet i kapprummet och korridorer. Uppföljning sker genom husmodellen
och enkätundersökningar.
Åtgärd
Rektor upprättar ett rastvaktsschema. Personalen genomför enkätundersökningar och följer upp dessa.Elever är
delaktiga i enkätundersökningarna och får möjligheter att diskutera det som framkommer. Elevrådet planerar och
genomför Hälsinggårdsskolans dag. Elevrådet fortsätter att engagera övriga elever i gemensamma aktiviteter.
Motivera åtgärd
I kartläggningen framkom att vi behöver fortsätta att arbeta med en ökad trygghet i kapprum och korridorer.
Ansvarig
Upprättande av rastvaktsschema: rektor. Organisera konferenser: rektor. Organisera diskussion i klass: mentor.
Genomförande: rektor, personal, elevråd och elever.
Datum när det ska vara klart
2014-06-30
7/9
Namn
Förbättra arbetsmiljön
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Förbättra arbetsmiljön, såväl den psykiska som den fysiska. Vi vill skapa en trygg miljö för alla på Hälsinggårdsskolan.
Uppföljning sker genom husmodellen, enkätundersökningar och återkommande diskussioner.
Åtgärd
Otrygga platser - rastvaktssystem. Psykisk miljö - enkäter och diskussioner för att gemensamt förbättra arbetsklimatet
i klassrummet. Fysisk miljö - elevrådet är med och diskuterar t ex nya bord och stolar. Eleverna ska involveras ännu
mer i värdegrundsarbetet, både genom diskussioner på mentorsgrupp och i elevrådet.
Motivera åtgärd
För att motverka otrygga platser upprättas ett rastvaktssystem.För att kontinuerligt medvetandegöra eleverna om
arbetsmiljön genomförs enkäter och diskussioner.För att elever ska få större inflytande över arbetsmiljön ska de t ex få
vara med att köpa nya bord och stolar
Ansvarig
Upprätthållande av rastvaktssystem: rektor, Organisera diskussion i klass: mentor, Utformande av enkäter: Lena och
Kamilla
Datum när det ska vara klart
2016-06-30
Namn
Förbättra arbetsmiljön
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Förbättra arbetsmiljön(trygghet, arbetsklimat i klassrummet, fysiska miljön och respekt). Skolan ska ha en trygg miljö
för alla. Uppföljning sker genom husmodellen, enkätundersökningar och återkommande diskussioner.
Åtgärd
Otrygga platser - rastvaktssystem. Arbetsmiljö - enkäter och diskussioner. Eleverna ska involveras ännu mer i
värdegrundsarbetet, både genom diskussioner på mentorsgrupp och i elevrådet.
Motivera åtgärd
För att motverka otrygga platser upprättas ett rastvaktssystem. För att kontinuerligt medvetandegöra eleverna om
arbetsmiljön genomförs enkäter och diskussioner.
Ansvarig
Upprätthållande av rastvaktssystem: rektor, organisera diskussion i klass: mentor, utformande av enkäter: Lena och
Kamilla
Datum när det ska vara klart
2017-06-30
8/9
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Att alltid reagera när något sådant inträffar.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Att på mentorsgruppstid ha individuella trivselutvärderingar. Att all personal är lyhörda, reagerar och agerar.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Skolan är organiserad så att två mentorer ansvarar för en klass. Därför är dessa naturliga kontaktpersoner. Därutöver kan elever
vända sig till vilken vuxen som helst, t.ex. lärare, assistenter, fritidsledare, skolsköterska, kurator och rektorer.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Så snart misstanke om kränkningar föreligger kontaktas någon i trygghetsteamet som samtalar med de inblandade personerna.
Bärande principer i samtalen är att samtalen sker helt förutsättningslöst och detta betyder att:*ingen ska känna sig
anklagad *syftet är att alla ska känna trygghet och att kränkningar slutar *samtalen ska bygga på ömsesidigt
förtroende *samtalen ska präglas av respekt för eleven *samtalen ska genomsyras av tilltro till varje elevs förmåga att ändra sitt
beteende Arbetsgång: 1) Vuxna förbereder sig väl utifrån tillgänglig information. 2) Samtal med en elev i taget (alla sidor,
tolkningar, versioner av händelsen ska få chansen att komma fram).3) Eleven uppmanas att berätta om situationen och samtalet
för vårdnadshavare. 4) Ansvarig personal informerar vårdnadshavare. 5) Uppföljningssamtal sker efter överenskommen tid.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling där vuxna är involverade överlämnas detta omgående till rektor som
omedelbart vidtar åtgärder: - Rektor informerar sig om vad som hänt. - Rektor samtalar med berörd elev. - Rektor samtalar med
den berörde vuxne och handlingsplan upprättas. - Dokumentation och utvärdering klarläggs i handlingsplanen.
Rutiner för uppföljning
I det första samtalet med eleven kommer man överens om en tid för uppföljning. Trygghetsteamets personal kontaktar eleven och
frågar om situationen har förändrats och överenskommelsen har hållts (kränkningen ska ha upphört). Om situationen inte har
förändrats fortsätter samtalen, både med elever och vårdnadshavare.
Rutiner för dokumentation
En särskild blankett används som underlag för dokumentationen under samtalen. Om kränkningen har upphört arkiveras
dokumentationen.
Ansvarsförhållande
Rutiner för upptäckande: all personal Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever: trygghetsteam Rutiner för
att utreda och åtgärda när elev kränks av personal: rektor Rutiner för uppföljning: trygghetsteam Rutiner för dokumentation:
trygghetssteam
9/9
Download