STD - syfilis

advertisement
STD - syfilis


Etiologi: Treponema pallidum
Symtom: Primär : Indurerat sår på genitalia
Sekundär: Sekundära lesioner i invärtes
organ och ofta utslag i handflator/fotsulor.
Tertiär : Gummatae, neurolues, aortit m m

Diagnos: I primärstadiet direktmikroskopi,
serologi.

Behandling:
Bensylpenicillin
STD - gonorré

Etiologi: Neisseria gonorrhoeae

Syntom: ¤ flytningar ur uretra
¤ sveda
¤ prostatit ¤ salpingit ¤ artrit
¤ sepsis
Diagnostik:
- direktmikroskopi - odling
- PCR
Behandling:
ciprofloxacin m fl antibiotika
Resistens vanligt!


STD - klamydia

Etiologi: Chlamydia trachomatis

Symtom: ¤ flytningar ¤ sveda vid vattenkastning
¤ salpingit resp prostatit

Diagnos: - Klamydiaprov (PCR, odling)

Behandling:

Senkomplikationer:
Tetracykklin, claritromycin m fl
Barnlöshet
STD - herpes genitalis

Etiologi: Herpes simplexvirus
Typ 2 ca 60%, typ 1 ca 40%

Symtom: grupp av blåsor på rodnad botten
Primärinfektion kan ge feber, allmänpåverkan.
Recidiv pga i nervganglier vilande virus vanligt.

Diagnostik:
- PCR
- virusisolering
- direktpåvisn med IF

Behandling:
Acyklovir i svårare fall

Komplikationer: Risk för barn vid förlossning om
aktiv infektion.
Recidiverande meningit.
STD - HIV/AIDS

Etiologi: Humant immunbristvirus (HIV) 1 och 2
Infekterar bl a lymfocyter medförande
successiv nedsättning av immunförsvaret.

Symtom: Vid infektionstillfället oftast inga symtom,
1/3 får en mononukleosliknande sjukdom.
I senare stadier nattsvettning, avmagring,
lymfkörtelsvullnad och ibland demens.
Sekundärinfektioner och tumörsjukdomar
tillstöter.
STD - HIV/AIDS


Diagnostik: serologi (påvisa antikroppar eller antigen)
AIDS-diagnos sätts vid sekundärinfektion/tumör.
Sådana är t ex:
- CMV
- Pneumocystis carinii
- Mykobakterioser - Toxoplasmos
- Kaposis sarkom - Lymfom

Smittar sexuellt, via blod eller mor till barn

Behandling:
Bromsmediciner
Bekämpa sekundärinfektioner
Download