PP Bi Sv åk 6 Kroppen Elevversion

advertisement
PP Bi/Sv åk 6
Kroppen
Människokroppen är helt otrolig! Hela tiden pågår massor med spännande saker i kroppen som gör
att vi kan tänka, springa, spela fotboll, prata, bli kära, sjunga…ja listan kan göras lång. Hela tiden
måste vi också andas, hjärtat måste slå, maten vi äter måste bearbetas, en massa ämnen ska bildas
och vi måste bli av med en del avfall. För att vår kropp ska orka och må bra hela livet måste vi ta hand
om den och då gäller det att ha koll på vad som händer i kroppen. Medierna svämmar över med olika
hälsotips och det ändrar sig fram och tillbaka vad som är bra och inte. Det gäller att ha kunskap så att
man kan värdera vad som verkar rimligt och inte. Framför allt ska du ha kunskap för att kunna ta
hand om dig och din kropp.
Lärandemål - Efter avslutat arbete ska du:







Kunna använda våra läsfixare för att förstå texter.
Kunna sammanfatta texter du läst.
Kunna skriva beskrivande/förklarande texter.
Kunna resonera om hälsa i samtal.
Kunna beskriva och förklara olika organ och funktioner kroppen; huden, muskler, skelett,
blodomloppet, andningen, matspjälkningen.
Veta vilka näringsämnen vi behöver få i oss och vad de ska användas till i kroppen.
Ha kunskap om vad som påverkar vår hälsa och hälsorisker.
Bedömning - Vi kommer att titta på:




Hur goda kunskaper du har om samband i kroppen.
På vilket sätt du kan samtala om hälsofrågor.
Hur du kan resonera om hälsa och koppla det till hur kroppen fungerar.
Hur du med hjälp av inhämtad information kan skapa en beskrivande/förklarande text.
Hur kommer detta att bedömas?



Samtal om hälsa
Beskrivande/förklarande text om något organ/funktion i kroppen.
Test, samma som förtestet mot slutet av arbetsområdet.
1
PP Bi/Sv åk 6
Kvalitetstrappa
Kunskap om samband i
kroppen.
Grundläggande
kunskaper, vilket
innebär att du t ex kan
svara på korta frågor
om vilken uppgift ett
organ har, beskriva hur
något ser ut, beskriva
hur något är uppbyggt,
ge exempel på avfall,
näringsämnen, ge
förslag på saker som är
positiva för hälsan etc.
Sätt att samtala
Du för till viss del
samtalen och
diskussionerna framåt.
Resonemang om hälsa
och hur det kopplas till
hur kroppen fungerar.
Goda kunskaper, vilket
innebär att du också
kan förklara och visa
på samband som t ex
varför en funktion är
viktig, hur uppbyggnad
och funktion hänger
ihop, var avfall
kommer ifrån, vad
näringsämnena ska
användas till, vad brist
på något kan leda till,
varför olika saker är
positiva för hälsan.
Du för samtalen och
diskussionerna framåt.
Mycket goda
kunskaper, vilket
innebär att du också
kan beskriva, förklara
och visa på samband
mellan olika
organsystem och
funktioner i kroppen.
Du beskriver och
förklarar likheter och
skillnader mellan
kroppens olika celler,
vävnader, organ och
funktioner.
Du för samtalen och
diskussionerna framåt
och fördjupar eller
breddar dem.
Du framför någon
åsikt, ställer någon
fråga och svarar på
någon faktafråga i
samtalet.
Du framför flera
åsikter och svarar på
flera faktafrågor i
samtalet. Du ställer
frågor till andra om
sådant som är oklart i
det de säger.
Du för enkla och till
viss del underbyggda
resonemang om hälsa
och relaterar till några
samband i
människokroppen.
Du för utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang om hälsa
och relatera till några
samband i
människokroppen.
Du framför argument
och åsikter som är
”nya” i diskussionen.
Du ser saker från olika
perspektiv. Du ger
exempel och ställer
frågor som får de
andra att fundera och
kanske ändra
uppfattning.
Du för välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om hälsa
och relaterar till några
samband i
människokroppen.
Du ger exempel på
saker som är bra och
dåliga för vår hälsa.
Du anger någon orsak
till att det är bra eller
dåligt.
Du förklarar varför
sakerna är bra eller
dåliga för vår hälsa
genom att beskriva
och förklara vad som
händer i kroppen.
När du förklarar varför
olika saker är bra eller
dåliga gör du det fullt
ut och i flera steg om
det är möjligt. Du
beskriver och förklarar
konsekvenser av olika
val.
2
PP Bi/Sv åk 6
Beskrivande/förklarande text.
Koppling, förklarande
text
Texten fungerar i huvudsak Texten fungerar
som en förklarande text.
relativt väl som en
förklarande text.
Texten fungerar väl
som en förklarande
text.
Språk
Viss användning av
ämnesspecifika ord och
begrepp.
Relativt god
användning av
ämnesspecifika ord
och begrepp.
God användning av
ämnesspecifika ord
och begrepp.
Meningsbyggnaden är i
huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är
relativt varierad och i
huvudsak korrekt.
Processen är relativt
tydligt och lätt att följa
med hjälp av
styckeindelning och
ev. underrubriker.
Textuppbyggnad med
hjälp av enkla
sambandsord tex. och,
men
Meningsbyggnaden är
varierad och i korrekt.
Struktur
Processen går att följa
genom tex punktform.
Processen är tydlig.
Alla led följer logiskt
varandra och förstärks
med hjälp av
styckeindelning och
underrubriker. Du
använder flera
sambandsord i din
text.
3
Download