Biologi VT-08

advertisement
Tentamen Biologi 1TV001
080829
1.
KOD:
Många av cellens fundamentala funktioner är beroende av en fungerande
transport över cellmembranet. I detta sammanhang, förklara kortfattat följande
centrala begrepp:
a) aktiv transport
b) passiv transport
c) membranpotential
d) elektrokemisk gradient
2.
(4p)
KOD:
Under elektrontransporten pumpas protoner från mitokondriens matrix till
utrymmet mellan mitokondriens två membraner, hur utnyttjas
protongradienten och vad blir slutprodukten?
(2p)
3.
KOD:
Ett proteins primära struktur utgörs av dess unika aminosyrasekvens vad
menas med ett proteins sekundär-, tertiär- och kvartärstruktur.
(3p)
4.
KOD:
I människans 46 kromosomer finns ca 6 miljarder baspar, och det uppstår
ständigt skador.
a) Vad orsakar dessa skador?
b) Hur lagas de?
(4p)
5.
KOD:
Beskriv två händelser i meiosen som förklarar varför en organism som förökar
sig sexuellt har större variation i sin avkomma än en organism som förökar
sig asexuellt.
(4p)
6.
KOD:
Vad är innebörden av Hardy –Weinbergs lag? Vilka är förutsättningarna
för att den ska gälla?
(6p)
7.
KOD:
Hos fruktflugan Drosophila finns en mutation som ger svart kroppsfärg
(s) och en annan mutation som ger ljusrosa ögon (l). Den mest
förekommande formen (=’wildtype’) hos Drosophila är grå flugor med
röda ögon.
Två hon-flugor som var heterozygota för bägge egenskaper korsades med
hanar som var homozygota mutanter vad gäller bägge dessa gener.
Resultatet från dessa två korsningar syns nedan:
Korsning:
Fenotyp
a) Svart, ljusrosa
b) Grå, röda
c) Svart, röda
d) Grå, ljusrosa
I
II
92
88
11
9
200
10
10
89
91
200
a) Beräkna avståndet mellan de två generna.
b) Ange genotypen för de två hon-flugorna (visa i genotypen vilka alleler
från resp. gen som sitter på samma kromosom).
c) Varför blir det flest flugor av fenotypgrupperna a och b i den ena
korsningen medan det blir flest flugor av grupperna c och d i den andra
korsningen?
(4p)
8.
KOD:
En växt som utsätts för en kort köldperiod (ej frysgrader) kan skadas
allvarligt. Hur kan växten skydda sig?
(4 p)
9.
KOD:
Hos de flesta arter av fröväxter genomgår nybildade fröer en mer eller mindre
omfattande fas av frövila innan de kan börja gro.
a) Varför gör de det?
b)
Vad skulle hända om de inte fick en vilofas?
c)
Vilket hormon stimulerar frövila?
d)
Hur kan frövilan brytas?
(4p)
Download