Handläggningsordning avseende ärenden om diskriminering och

advertisement
STYRDOKUMENT
Dnr V 2014/324
HANDLÄGGNINGSORDNING AVSEENDE
ÄRENDEN OM DISKRIMINERING OCH
TRAKASSERIER
Publicerad
medarbetarportalen.gu.se/styrdokument
Beslutsfattare
Pam Fredman, rektor
Ansvarig funktion
Personalenheten, Gemensamma förvaltningen
Beslutsdatum
2014-04-14
Giltighetstid
Tillsvidare
Sammanfattning
Handläggningsordningen beskriver handläggningen av ett ärende avseende
diskriminering eller trakasserier mot bakgrund av diskrimineringslagen
(2008:567).
HANDLÄGGNINGSORDNING AVSEENDE ÄRENDEN
OM DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER
Denna handläggningsordning beskriver handläggningen av ett ärende avseende diskriminering och/eller
trakasserier med hänvisning till Diskrimineringslagen (2008:567) och dess tillämpning vid Göteborgs
universitet. Syfte och målsättning med universitets jämställdhets- och likabehandlingsarbete är fastställt i
Policy för jämställdhet och likabehandling (dnr: V 2013/513 ). Handläggning i anledning av denna
handläggningsordning sker i enlighet med Förvaltningslagen (1986:223).
Aktiva åtgärder mot diskriminering
Göteborgs universitet arbetar aktivt med att förebygga och motverka diskriminering och trakasserier. Det
förebyggande arbetet syftar till att tillförsäkra att ingen, vare student eller anställd eller annan som kommer i
kontakt med universitetet, ska bli utsatt för diskriminering eller trakasserier. Det förebyggande arbetet ska
därmed säkerställa en god psykosocial miljö som inger trygghet med avseende på såväl arbets- som
studiemiljö. Förebyggande åtgärder inbegriper bl.a. utbildning i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor och
information om universitetets riktlinjer rörande ärenden avseende diskriminering och trakasserier inom
universitetets kompetensutvecklingsprogram. Universitetet upprättar därtill handlingsplaner för jämställdhet
och likabehandling till ledning för det förebyggande arbetet med att motverka diskriminering och
trakasserier.
Ansvar och utredningsskyldighet i enlighet med diskrimineringslagen
(DiskL)
Rektor har det yttersta ansvaret för efterlevnaden av regelverket vid universitetet. Universitetsdirektör,
dekanus, överbibliotekarie, prefekt/motsvarande ansvarar för efterlevnaden inom respektive ansvarsområde.
Det föreligger en skyldighet att ingripa i de fall någon student eller anställd anser sig bli utsatt för
diskriminering och/eller trakasserier. Skyldigheten inträder oavsett om det föreligger någon formell anmälan
eller inte. Målsättningen är att snabbt och diskret se till att diskrimineringen och/eller trakasserierna upphör.
Universitetet har en omfattande utredningsskyldighet vilket innebär att utredningsskyldigheten sträcker sig
långt och inträder även i det fall där någon person uppger omständigheter som kan tyda på att det
förekommer diskriminering och/eller trakasserier. Personkretsen som omfattas av utredningsskyldigheten
utgörs av såväl sökande till utbildning, student, anställd, praktik- eller arbetssökande, praktikant eller person
som står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.
Utredningsskyldigheten syftar till att tillförsäkra att omständigheter som kan tyda på diskriminering
uppmärksammas och att lämpliga åtgärder blir vidtagna.
2 (4)
Handläggningsordning avseende ärenden om diskriminering
För att en händelse ska omfattas av Diskrimineringslagen måste den diskriminerande eller trakasserande
händelsen eller omständigheten ha ett samband med någon av de i Diskrimineringslagen angivna
diskrimineringsgrunderna, d.v.s. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Om en företrädare för universitet blir varse att en student eller anställd upplever sig utsatt för diskriminering
och/eller trakasserier, har företrädaren en skyldighet att anmäla detta till prefekt/motsvarande eller annan
ansvarig företrädare för universitetet. Det är den ansvarige företrädaren som har att vidta åtgärder i anledning
av omständigheten rörande eventuell diskriminering och/eller trakasserier. Endera löses den uppkomna
situationen på företrädarens eget initiativ eller också har denne att vidarebefordra ärendet till annan särskild
utsedd företrädare för vidare handläggning och beredning för beslut.
Handläggningsrutiner
Ett ärende rörande diskriminering och/eller trakasserier bör i görligast mån utredas och handläggas där
ärendet har uppstått. Syftet med denna ordning är att det är där ärendet har uppstått som den mesta
sakkunskapen finns att tillgå om omständigheter och möjliga åtgärder som kan finnas till buds för att se till
att den diskriminerande eller trakasserande situationen upphör. En student eller anställd har därmed
möjlighet att vända sig till prefekten/motsvarande vid institutionen/motsvarande. Det är också möjligt att
vända sig till någon annan företrädare såsom t.ex. studierektor, likabehandlingsrepresentant, studievägledare
eller någon annan anställd.
Institutionen/motsvarande ska anslå vem eller vilka som är kontaktpersoner i frågor om diskriminering
och/eller trakasserier. I det fall den enskilde menar att det av något skäl inte är lämpligt att kontakta
företrädaren för t.ex. en institution, är det möjligt att kontakta närmast högre nivå i organisationen.
Det finns inga formkrav för en utredning i anledning av ett diskriminerings- och/ eller trakasseriärende. Vid
ett diskriminerings- och/eller trakasseriärende ska anmälaren och i förekommande fall den anmälde
informeras om gällande handläggningsrutiner. Såväl anmälaren som i förekommande fall den anmälde ska
ges möjlighet att ta del av alla handlingar i ärendet samt ges möjlighet att yttra sig i utredningen. För övrigt
ska de förvaltningsrättsliga principerna iakttas. Utredningen ska genomföras skyndsamt med att eventuella
åtgärder snabbt ska kunna vidtas. Dokumentation ska föras över utredningen och efter att ärendet är avslutat
ska uppföljning av ärendet göras för att konstatera att de vidtagna åtgärderna har fått avsedd effekt.
Anmälan
Vid en anmälan avseende diskriminering och/eller trakasserier ska ärendet översändas till [email protected]
för registrering, diarieföring och utseende av handläggare. Ansvarig handläggare har att skyndsamt, diskret,
opartiskt och sakligt genomföra utredning. Handläggning ska ske utifrån principen om att ärenden i görligast
mån bör utredas där ärendet uppstått. En anmälan om diskriminering och/eller trakasserier ska göras snarast
möjligt efter att händelsen/händelserna ägt rum. Det föreligger en preskriptionstid om två år efter det att
3 (4)
händelsen inträffat. Parterna i ärendet ska ges information om att ärendet har inkommit, uppgift om
handläggare och diarienummer samt, om så är möjligt, ett besked om hur lång handläggningstiden är för
ärendet. Prefekt/motsvarande, dekan/motsvarande respektive rektor har att besluta i ärendet och ta ställning
till vilka åtgärder som ska vidtas. Ärenden avseende diskriminering och/eller trakasserier kan komma under
Personalansvarsnämndens prövning avseende anställda respektive Disciplinnämnden avseende studenter.
Anmälan till diskrimineringsombudsmannen
Såväl studenter som anställda kan vända sig direkt till Diskrimineringsombudsmannen (DO) med sin
anmälan. Universitetet kommer i sådana fall att ges möjlighet att yttra sig i anledning av anmälan.
Kontaktpersoner vid Göteborgs universitet
Universitetet har särskilda utsedda resurspersoner inom gemensamma förvaltningen som har till uppgift att
arbeta förebyggande med frågor om diskriminering och trakasserier. Dessa resurspersoner bistår också med
utbildning, information och råd till både studenter och anställda. Resurspersonerna nås via universitetets
växel, tel: 031-786 00 00, eller via e-post till [email protected]
Fackliga personalorganisationerna
Anställda har möjlighet att vända sig till sin fackliga personalorganisation för råd och stöd. Den fackliga
personalorganisationens roll i diskrimineringsärenden är att företräda sina medlemmar. Den fackliga
personalorganisationen har rätt att företräda och biträda såväl arbetssökande som anställda medlemmar.
Företagshälsovården
Företagshälsovården ska genom förebyggande åtgärder verka för att anställda inte riskerar ohälsa eller
olycksfall på arbetsplatsen. De bistår också med rehabiliterande åtgärder för att undvika långvarig
sjukskrivning, stöd vid krishantering och medverkar vid utbildningsinsatser.
Studentkårerna
Som student kan man vända sig till sin studentkår för att få råd och stöd i kontakterna med universitetet.
Studenthälsovård
Akademihälsan utför på uppdrag av universitetet och Chalmers företagshälsovård för studenter.
Akademihälsan bistår även med individuellt kris- och samtalsstöd med anknytning till studiesituationen.
4 (4)
Download