Pedagogisk planering
Svenska
Årskurs F-klass
Läsår 2014-2015
Vad vi ska göra
Vi kommer att under hösten och våren arbeta med att väcka barnens nyfikenhet för läs och
skrivinlärning samt det svenska språket.
I ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 skriva sitt eget namn
 förstå att det finns samband mellan ljud och bokstav
 skapa intresse för bokstäver och alfabetet
 prova på att skriva för hand och på dator
 lysnna på och återberätta berättelser samt faktatexter
I arbetsområdet
ska du få möjlighet att utveckla
Läsa och skriva




Din finmotorik.
Alfabetet och alfabetisk ordning.
Sambandet mellan ljud och bokstav.
Att få möjlighet att prova att skriva på en dator.
Tala, lyssna och samtala
 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Berättande texter
 Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, drama, sagor och myter.
 Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
Språkbruk




Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom
röstläge och kroppsspråk.
Surteskolan 2013
Undervisning
I undervisningen kommer vi att:
 ha högläsning ur bilderböcker och kapitelböcker dagligen.
 vi kommer gå till biblioteket en gång i månaden för att låna barnböcker.
 diskutera om böckerna och dess innehåll och barnens egna tankar om berättelsen.
 varje vecka använder vi oss av arbetsmaterialet ”Läslandet”.
 gemensamt arbete med alfabetetet, där man kopplar ljud och bokstav samt uppmuntrar
barnen till att skriva egna bokstäver och ord.
 eleverna kommer att måla och skriva i sin loggbok varje vecka, där de återberättar sina
självupplevda händelser.
 vi kommer att leka med språket så som rim och ramsor, ordlekar och sånger.
 diskutera och samtala om olika situationer/ämnen.
 hitta på egna berättelser och illustrera dem.
 dramatisera en enkel saga.
Sociala mål
Dessa mål jobbar vi med integrerat i all verksamhet






Kommunikation
Empati
Samarbete
Demokrati
Ansvar
Självständighet
Mer information hittar du i ”Mål för förskoleklass” /Surteskolan
Surteskolan 2013