Ett exempel på hur externa datakällor kan användas för uppföljning

advertisement
Patientperspektivet
Befolkningsperspektivet
INDIKATORER
HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styr- och
ledningsperspektivet
2016-09-20
Medarbetarperspektivet
Sofia Dahlin och Ingemar Götestrand
Styr- och
ledningsperspektivet
HFS Uppföljningsenkät
Nationellt samarbete:
Indikatorer för hälsoinriktad hälso- och sjukvård (målområde 6)
Struktur
Individ- och
patientperspektivet
Befolkningsperspektivet
Medarbetarperspektivet
Styr- och
ledningsperspektivet
Process
Resultat
Externa Datakällor
Folkhälsodata
Vården i siffror
(Folkhälsomyndigheten)
(SKL & Nationella Kvalitetsregister)
Hälsa på lika villkor (HLV)
Nationella Kvalitetsregister
Skolbarns Hälsovanor
Hälsodataregister (Socialstyrelsen)
Hälsodataregister
Nationell Patientenkät
Register över anmälningspliktiga
smittsamma sjukdomar
Vårdbarometern
Utbildningsregister (SCB)
Primärvårdskvalitet
ANDT-uppföljning
Vaccinationsstatistik (Folkhälsomyndigheten)
(Folkhälsomyndigheten)
Monitormätningarna
Patientsäkerhet
Skolelevers drogvanor
SOS Alarm
Vanor och konsekvenser
SCB
Hälsodataregister
Väntetider i vården
m.fl. …
KPP-databasen
Folkhälsodata & ANDT
Folkhälsomyndigheten
Ämnesområde
Befolkningsperspektivet
Indikatorer (tillgängliga på länsnivå)
Hjärtinfarkt, dödlighet
Diabetes, självrapporterad
Diabetes, dödlighet
Fetma & övervikt
Frukt- och grönsaksintag, region
Vikt, BMI
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet minst 30 min per dag
Stillasittande fritid
Tobak
Tobakskonsumtion
Rökande blivande mödrar
Rökande spädbarnsföräldrar
KOL, dödlighet
Lungcancer, dödlighet
Alkohol
Alkoholkonsumtion
Alkoholrelaterad dödlighet (5-årsmedelvärden)
Alkoholrelaterade sjukdomar, vårdade (5-årsmedelvärden)
Läkemedelsuttag, alkohol *
Folkhälsodata & ANDT
Befolkningsperspektivet
Folkhälsomyndigheten
Ämnesområde
Indikator (tillgängliga på länsnivå)
Narkotika
Cannabisanvändning
Narkotikarelaterade sjukdomar, vårdade (5-årsmedelvärden)
Avlidna enligt narkotikaindex, 5-årsmedelvärden
Läkemedelsuttag, narkotika *
Spel
Spelvanor
Fallolyckor
Fallolyckor, vårdade (3-årsmedelvärden)
Fallolyckor, vårdade 65- år
Tandhälsa
Tandhälsa, dålig
Vaccinationer
Barnvaccinationer
Ammade barn
Psykisk hälsa
Psykiskt välbefinnande, nedsatt
Självmord efter ålder, 5-årsmedelvärde
Ängslan, oro eller ångest, svåra besvär
Stöd
Saknar emotionellt stöd
Saknar praktiskt stöd
Tillit
Saknar tillit till andra
Sociala relationer, region
Socialt deltagande, lågt
Folkhälsodata
Folkhälsomyndigheten
Befolkningsperspektivet
Vården i siffror
Patientperspektivet
Hälsoinriktad hälso- och sjukvård
Ämnesområde
Dödlighet
Indikator
Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet.
Befolkningsperspektivet
Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom.
Fetma
Andel utan svår fetma vid diabetes typ 1.
Andel utan svår fetma vid diabetes. Primärvård.
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet vid diabetes typ 1.
Fysisk aktivitet vid diabetes. Primärvård.
Fysisk aktivitet vid KOL.
Fysisk träningsprogram 6-10 veckor efter hjärtinfarkt. *
Fysiskt träningsprogram 12-14 månader efter hjärtinfarkt.
Artrosskola före höftprotesoperation. *
Rökning
Icke rökare vid diabetes typ 1.
Icke rökare vid diabetes. Primärvård.
Rökning vid KOL.
Rökstopp 12-14 månader efter hjärtinfarkt.
Rökstopp efter stroke. *
Tobaksvanor under graviditet.
Alkohol
Screening för riskbruk av alkohol under graviditet
Vaccinationer
MPR-vaccination av barn.
Vården i siffror
Patientperspektivet
Förtroende och patienterfarenheter
Ämnesområde
Indikator
Jämlik vård
Befolkningens uppfattning om vård på lika villkor.
Levnadsvanor
Bra med diskussion om levnadsvanor.
Befolkningsperspektivet
Stöd till ändrade levnadsvanor istället för läkemedel.
Delaktighet
Delaktighet och involvering i primärvård.
Respekt & bemötande
Respekt och bemötande i primärvård.
Stöd
Emotionellt stöd i primärvård.
Förtroende
Förtroende för hälso- och sjukvården.
Förtroende för sjukhus.
Förtroende för vårdcentraler.
Helhetsintryck av besök i primärvården.
Information & Kunskap
Information och kunskap i primärvården.
Kontinuitet & Koordinering Kontinuitet och koordinering i primärvård.
PROM
6 olika patientrapporterade utfallsmått efter gynekologisk operation.*
Tillgänglighet
5 olika patientrapporterade mått om tillgänglighet.
Befolkningsperspektivet
Vården i siffror
https://vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/
halsoinriktad-halso-och-sjukvard
https://vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/
fortroende-och-patienterfarenheter
Vårdbarometern
Befolkningsperspektivet
Exempel på indikator som inte finns med i vården i siffror:
Hur bedömer du dina kunskaper om vad som är bra för din hälsa?
Ett exempel på indikatorer för: Patientperspektivet
Vårdcentral X
Hälsoinriktad verksamhet och
externa indikatorer
Tack för er uppmärksamhet!
/Sofia Dahlin och Ingemar Götestrand
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards