Enkäter, ranking och indikatorer

advertisement
Karriäruppföljning 2011
Sara Nyberg
Per-Anders Östling
Karriäruppföljningen - fakta
• Samtliga examinerade inklusive internationella alumner
2-3 år efter att de avslutat sin utbildning
• Arbete efter examen,
- vilken form av arbete de utför idag,
- arbetsgivare, anställningsform, yrkesområde,
- arbetsuppgifter, om alumnen uppnått en arbetsledande
funktion,
- inkomst, arbete utomlands m.m.
• Alumnernas syn på utbildningen, om alumnerna studerat
utomlands eller inte, hur stor relevans utbildningen har
till respondentens dagliga arbete etc.
Karriäruppföljningen - fakta
• 94 procent har haft en anställning sedan de
examinerades
• Bäst möjligheter på arbetsmarknaden har civilingenjörer
och arkitekter -samtliga haft en anställning.
• 94 procent av högskoleingenjörerna har haft en
anställning
• ”Sämst” möjligheter har teknologie kandidat (85
procent) och teknologie master (89 procent)
• 56 procent fick arbete innan de tagit ut sin examen
• 21 procent fick arbete inom 3 månader efter examen
• 9 procent fick arbete mellan 3 till 6 månader efter
examen
Karriäruppföljningen - fakta
• Alumnerna fick framför allt anställning via egen kontakt
med arbetsgivaren, sitt personliga nätverk,
examensarbetet och platsannons
• 3 procent arbetslösa -äldre studenter och personer som
är födda utom Sverige
• Tillsvidareanställda
- 82 procent av de som har ett arbete är tillsvidareanställda
- 89 procent av civilingenjörerna har en tillsvidareanställning
- 83 procent av högskoleingenjörerna har en
tillsvidareanställning
Hur man använder resultatet
• Vad alumnerna efterfrågar och deras syn på utbildningen
• Vad som saknas i utbildningarna
• Vad som efterfrågas i arbetslivet
• Utbildningens relevans i arbetslivet
• Utbildningens brister
• Utbildningens styrkor
• Om utbildningen uppfyller utbildningsmålen
• Inom vilka branscher alumnerna hamnar
• Underlag för information och rekrytering
• Resultat på programnivå
• Skolrapporter
Karriäruppföljningen – vad behövs
• En klar majoritet (71 procent) anser att KTHutbildningen är relevant i det dagliga arbetet, vilket
tyder på att de examinerade faktiskt får ett arbete där
deras kompetens från utbildningen efterfrågas
• En klar majoritet (83 procent) anser att KTHutbildningen når upp till kompetenskravet i sitt
nuvarande arbete
• Viktigt i arbetslivet är att självständigt lösa problem,
arbeta i team och att tänka kritiskt
• Av mindre betydelse är till exempel att leda andra, att
stimulera till entreprenörskap, att göra
ekonomiska bedömningar m.m.
Karriäruppföljningen - Nöjda
• Alumnerna är särskilt nöjda med utbildningen
- vad beträffande att självständigt lösa problem,
- skriftliga och muntliga presentationer
- att arbeta i team och samarbeta med andra,
- att följa kunskapsutvecklingen inom huvudområdet för
utbildningen,
- att utveckla kunskaper inom ämnesvetenskapliga metoder och
kritiskt tänkande
Karriäruppföljningen – Mindre nöjda
• Alumnerna är mindre nöjda med utbildningen när
det gäller att
-
leda andra,
att planera,
budgetera och leda projekt,
att göra ekonomiska bedömningar,
att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling,
att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter,
att förklara för lekmän/icke specialister samt att
stimulera till entreprenörskap
Karriäruppföljningen –
arbetslivsanknytning
• Alumnerna är förhållandevis nöjda med kopplingen till
arbetslivet
• Studenterna önskar mer praktiskt arbete, framför allt mer
eller obligatorisk praktik
• Hälften av alumnerna är nöjda med inslaget av
projektarbeten/fallstudier med näringslivet. En stor andel
arkitekter och civilingenjörer är emellertid missnöjda eller
menar att det inte förekom alls. Högskoleingenjörerna är
däremot nöjda
• Studenterna vill ha bättre kontakt med arbetsmarknaden
under utbildningen. Äldre studenter är mer kritiska än
yngre
Karriäruppföljningen arbetslivsanknytning
• Särskilt nöjda med kontakterna med arbetsmarknaden
under pågående utbildning är de som studerat
Materialdesign och Samhällsbyggnad.
• Mest kritiska är de som studerat Arkitektur, Bioteknik,
Mekatronik och industriell IT och
högskoleingenjörsprogrammet i Medieteknik samt
Datateknik och elektronik
Karriäruppföljningen - saknar
I en fråga uppmanades respondenterna att själva beskriva
om de anser att något saknades i KTH-utbildningen.
I sina svar önskar alumnerna framför allt att utbildningen
borde innehålla
- mer praktik, studiebesök, föreläsare från näringslivet,
kontakt med näringslivet och större ”verklighetsförankring”.
• Studenterna efterfrågar också mer utbildning i
ledarskap, entreprenörskap, projektledning,
förhandlingsteknik, juridik (avtal, patent med mera),
presentationsteknik, statistik, skriftlig och muntlig
framställning
Karriäruppföljningen
• För att bättre kunna förbereda sig för arbetslivet vill
alumnerna ha mer praktik, mer kontakt med arbetslivet,
mer studiebesök, mer föreläsare från näringslivet, fler
projekt i samarbete med näringslivet, mer kontakt med
näringslivet, fler företagsbesök, fler projektarbeten, fler
studiebesök och hjälp med att få sommarpraktik/
sommarjobb hos företag
• Praktiken ses som en möjlighet att bygga upp ett
värdefullt kontaktnät, att få viktig arbetslivserfarenhet
och att få se hur det man lärt sig i teorin appliceras i
praktiken
Download