Nitratjoner Nitratjoner

advertisement
Kvävgas i luften (N2)
Denitrifikation:
Bakterier omvandlar
nitratjoner till
kvävgas.
Biologisk och
industriell
kvävefixering
Kväve
följer med
regn och åska
(salptersyra)
Nitratjoner
Vulkanutbrott
Nitrat släpps ut
med gödsel
Bilavgaser
bildar
surt regn
(NO
(NO33--))
Nitritjoner (NO2-)
Proteiner i
växter och djur
Nitrifikation:
Ammoniak
Ammoniak (NH3)
omvandlas av bakterier till
nitrat- och nitritjoner
Avföring och döda
växt/djur rester bryts ned
av bakterier och bildar ammoniak.
Varför är kväve viktigt?
Kväve behövs för att människor och djur ska kunna
bilda proteiner och DNA.
Växter
kan bara ta upp kväve i form av nitrit- och
nitratjoner.
Vissa
växter kan ta upp kväve direkt ur luften och dessa
sägs vara kvävefixerande. Hit hör till exempel ärtväxter
och blågröna alger.
Kväveutsläpp
nederbörd!
är farliga eftersom de leder till sur
Download