Uppföljning av hälso-och sjukvården vid Söderberga

advertisement
Uppföljning av hälso-och sjukvården vid Söderberga gruppbostad
Söderberga allé 68.
Uppföljningen är gjord 2004-11-04 genom samtal med distriktssköterska och biträdande
enhetschef.
Kommunen har ansvar för hälso-och sjukvården på gruppbostäder för funktionshindrade.
Enligt överrenskommelse mellan Kommunförbundet och Stockholms läns landsting förbinder
sig landstinget att utan kostnad fullgöra vad som ankommer på kommunerna enligt HSL §§
18 och 18a för personer som tillhör personkrets för lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade(LSS). De uppgifter som enligt HSL § 24 fullgörs av medicinskt ansvariga
sjuksköterskor i kommunen ska även omfatta ovanstående verksamheter.
Personal
Åtta personal inklusive biträdande enhetschef är tillsvidareanställda. Fem av åtta har adekvat
vårdarutbildning. De övriga har erfarenhet i yrket. Sedan förra uppföljningstillfället har
personalstaten utökats på grund av att det flyttat in en ny boende med svåra
kommunikationsproblem. Det råder god stabilitet i personalgruppen, nästan obefintlig
personalomsättning. Detta bidrar till att det råder god kontinuitet vilket i sin tur gagnar de
boende. Det finns fem timanställa vikarier. En av dessa har arbetet sedan gruppbostaden
startade sin verksamhet.
Kompetensutveckling
Utbildning via Vuxenskolan i teckenkommunikation pågår där all personal är involverad.
Enheten tillhör också ” lys-kompa och funka projektet” vilket är ett EU-mål 3 projekt. Det är
en utbildning till vårdare inom omsorgen om funktionshindrade.
Bemanning
Morgon
Kväll
Natt
2 pers. kl 7.30-9.30 sedan 1 3 pers. kl. 15.30- 22.00
1 ( jour kl 24-06)
Vardag
2 pers. kl. 10-18
1 per. till kl.21
1 ( jour kl 24-07)
Helg
Den som haft jour är i aktiv tjänst påföljande dag mellan kl 7.00-10.00
Söndagskvällar bemannas med en personal extra.
Brukarna
Det bor sex personer i gruppbostaden, varav en bor i så kallad satellitlägenhet. Samtliga har
lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Fyra kvinnor och två män i åldrarna 20-36 år.
Bostaden
Alla har fullvärdiga bostäder. En kvinna har flyttat till egen lägenhet i området
(satellitlägenhet), som tillhör gruppbostaden.
Larm
Alla utom satellitlägenheten har larm som går till personalens jourrum
Daglig verksamhet
Alla har någon form av daglig verksamhet inom följande verksamheter:
Brommaplans dagliga verksamhet, Misa i Spånga, Danvikstulls dagliga verksamhet och
”Stora blå” daglig verksamhet i Solna.
Samarbetet med daglig verksamhet fungerar bra. Vid behov informerar distriktssköterskan
personalen på daglig verksamhet om brukarens hälsotillstånd. Ingen brukare behöver i
dagsläget hjälp med läkemedelsintag på daglig verksamhet.
Dokumentation
Varje brukare har en stöd och serviceplan som uppdateras vid behov, men minst en gång om
året, då brukaren har ”min konferens” tillsammans med stödpersonen. Dessutom har alla en
hälsomapp som revideras regelbundet tillsammans med distriktssköterskan.
Kost
Brukarna lagar oftast själva maten i sin bostad. De som vill/behöver kan få hjälp eller stöd vad
gäller planering och handling. Vardagar äter de lunch på den dagliga verksamheten. De flesta
helgerna äter de gemensam middag. Tillsammans med personalen gör man matsedlar
veckovis ,utom för en brukare där man planerar månadsvis. Det är viktigt för att undvika
övervikt. Annars skulle det bli pizza litet för ofta. En boende får hjälp från habiliteringscenter
på Kungsholmen med en bemötandeplan angående hans matsedel ,då vederbörande lider av
kraftig övervikt.
Viktkontroll
Brukarnas vikt ska kontrolleras en gång i halvåret. En boende kontrollerar sin vikt på
värdcentralen.
Tandvård
Alla har egen tandläkare och alla har genomgått munhälsobedömning. Personalen har fått
utbildning i munhälsovård. Det fungerar bra . Samtliga boende har egen tandläkare och är
berättigade till tandvårdsintyg.
Hygien
Distriktssköterskan har utarbetat lokala rutiner. Personalen använder handskar och
plastförkläde vid orent arbete.
Les Sarah och anmälan om personskada.
Rutiner för anmälan av brister i omsorgen (Lex Sarah) och Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd SOSFS 1996: 17 om anmälan av personskada (ej hälso-och sjukvård) i
verksamhet enligt lagen( 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska vara
känd av all personal. Ingen händelse anmäld år 2003.
Hälso-och sjukvård.
Det finns riktlinjer för hälso-och sjukvård som är upprättade i samverkan mellan
distriktssköterskor och medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Dokumentation
Distriktssköterskan dokumenterar i datajournal på vårdcentralen.
Sjuksköterskan som ansvarar för insatserna kväll,natt och helg har inte tillgång till denna
journal.
Läkare och distriktssköterska.
Fyra brukare har sin husläkare på Råcksta husläkarmottagning , en har husläkare på
Tranebergs VC. Distriktssköterskan gör två planerade besök/ år på gruppbostaden, och när
behov uppstår. Personalen känner till när och hur de ska kontakta ansvarig sjuksköterska.
Aktuella telefonlistor finns tillgängliga. Personalen anser att samarbetet fungerar bra ,och det
är bra kontinuitet med läkare och distriktssköterskor på husläkarmottagningen.
Inkontinens
Kvarliggande kateter
Sår
Diabetes
Epilepsi
Hepatit B
Infektioner
2002
3
0
0
0
2
Uppgift saknas
Uppgift saknas
2003
1
0
0
0
4
Ej känd
1
2004
1
0
0
0
3
Ej känd
Distriktssköterskan förskriver inkontinenshjälpmedel. Personalen hjälper till med
utprovningen och beställer hem hjälpmedlen.
Läkemedelshanteringen
Brukarnas läkemedel hämtas av personalen på apoteket. Läkemedlen förvaras i den egna
lägenheten i skåp med vridlås. Tre brukare har ApoDospåsar de övriga har inte regelbundet
medicinbehov. Distriktssköterskan delar dosett vid tillfälliga ordinationer. Personalen signerar
överlämnad dos på brukarens kontrollista. Varje given dos ska signeras.
Ny signeringslista är under bearbetning av distriktssköterskan. Protokoll från apotekets årliga
kvalitetsgranskning bifogas.
Delegering
Distriktssköterskan i primärvården har delegerat till vårdarna att överlämna läkemedel från
iordningsställd dosett och /eller apodos, ge medicin vid behov samt att iordningsställa viss
flytande medicin. Distriktsköterskan ska skicka kopia på delegeringsbeslut till MAS.
Medicinska produkter
En person har individuellt utskrivna medicintekniska hjälpmedel i form av rullstolar och
rollatorer. De är utprovade och förskrivna av arbetsterapeuter på daglig verksamhet som även
svarar för uppföljning och kontroll. Dusch stolar har erhållits från habiliteringscenter ,
Kungsholmen, vilka också ansvarar för uppföljning, kontroll och service.
Avvikelserapportering
Riktlinjer finns. Avvikelser rapporteras till distriktssköterskan.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas bedömning
Den medicinska säkerheten är av god kvalitèt. Mycket beroende på stabil personal och goda
kontakter med primärvården. De medicinskåp som finns inrymda i städskåpen är inte
tillfylles, men som verksamheten såg ut vid uppföljningstillfället, räcker det med att ha skåpen
i åtanke om brukarna riskerar att gå in i varandras lägenheter och på så sätt kan komma åt
läkemedel som inte är avsedda för andra. I dagens läge har personal och distriktssköterska full
kontroll och brukarna är relativt friska. Det samma gäller läkemedel som ges vid behov, där
distriktssköterska gjort lokala rutiner och brukarna kan hantera detta.
Lisbeth Lehammer
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Bilaga: Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering
Download