Anna Sohlberg - Svensk Kuratorsförening

advertisement
Anna Sohlberg
Socialstyrelsen
HS/MRP
10630 Stockholm
Svensk kuratorsförening har tagit del av Socialstyrelsens riktlinjer för
förebyggande, diagnostik, behandling och rehabilitering av astma och KOL och
lämnar här sitt remissvar.
Astma och KOL är svåra och ångestskapande sjukdomar. Sjukdomarna medför
stora sociala och ekonomiska konsekvenser för patienterna, deras anhöriga och
samhället.
Inom hälso- och sjukvården kompletterar psykosocial kompetens den
medicinska vården.
Både för astma och KOL- patienter är det av största vikt att det även finns
tillgång till kurator/socionom i de olika vårdnivåerna.
Psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård innebär:
- Att stärka individers och gruppers möjligheter att hantera inre och yttre
påfrestningar
- Att arbeta för förändringar i den sociala miljön så att människors
livssituation utvecklas gynnsamt.
Riktlinjerna nämner vid få tillfällen kurator som medlem i teamet runt patienten.
Utredningen påpekar dock att omvårdnaden av patienterna måste utgå från ett
helhetsperspektiv och därför borde det vara en självklarhet att kuratorn med sin
specifika kompetens skall vara en teammedlem.
Enligt utredningen har KOL-patienterna ett behov av socialt stöd och detta är
ofta försummat.
Vidare så sägs det också i utredningen att det är viktigt att penetrera KOLpatientens förmåga att hantera sjukdomen ( ” coping” ).
Med tanke på detta är det besynnerligt att utredningen under multidisciplinär
rehabilitering skriver att kurator eventuellt kan ingå i teamet.
Vi anser att kurator skall ingå i det multidisciplinära teamet som en självklar
team medlem, annars ser man inte patienten ur ett helhetsperspektiv.
Patienten skall ses som en människa och inte en diagnos och skall därför kunna
erbjudas vård på alla plan inklusive det psykosociala och inte enbart erbjudas
symtomlindring med hjälp av mediciner och fysisk träning.
Patienterna mår ofta psykiskt dåligt med oro och ångest och är ofta i behov av
samtalsstöd och krisbehandling.
De kan också ha det svårt ekonomiskt, bo på 3:dje våningen utan hiss, sakna
färdtjänst eller/och ha problem i sina relationer.
Får patienterna då inte tillgång till psykosocialt stöd är de snart tillbaka i
sjukvården.
Vi anser att både astma och KOL-patienter skall ha rätt till ett psykosocialt stöd
och behandling av kurator i alla de olika vård nivåerna som:
 Primärvård
 Hemsjukvård
 Lungklinik/lungmedicin
 Geriatrisk rehabilitering
 Palliativ vård.
KOL-patienter i Palliativ vård är ett område som kommer att ta allt mera plats
inom vården med stora krav på psykosocialt stöd och behandling.
KOL-patienter tillhör en socioekonomiskt svag grupp med stora behov av
krisstöd, krisbehandling, information, rådgivning och sociala praktiska insatser.
Gruppen blir större, yngre och allt mera medveten om sina rättigheter i vården.
Kuratorn med sin kompetens kan tillföra mycket i arbetet med sekundär
preventiv rådgivning och patientutbildning.
Målet för psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård är att stärka individers
och gruppers möjligheter att hantera inre och yttre påfrestningar samt arbeta för
förändringar i den sociala miljön, så att människors livssituation kan utvecklas
gynnsamt.
På grund av detta anser Svensk kuratorsförening:
 ATT kurator/socionom har en självklar roll som team medlem i
vården av både astma och KOL-patienter
 Att detta klart och tydligt skall framgå i de dokument som
Socialstyrelsen skall lägga fram.
2003-10-28
För svensk kuratorsförening
Gerd de Neergaard
Styrelseledamot
Download