Ögontrauma

advertisement
Ögontrauma Inledning: Grovt räknat kan man indela allvarligare skador i 2 grupper -
de som är orsakade av trubbigt våld de som är orsakade av spetsigt våld – inkluderande intraokulär främmande kropp Man kan även indela dessa fall som -
öppna skador, d v s det finns ett hål i ögats vägg slutna skador, bulbens vägg är intakt Öppna skador måste remitteras akut Slutna skador kan i vissa fall omhändertas primärt på hemsjukhuset initialt. Initial bedömning: Anamnes avgörande för omhändertagandet - vad hände? - när hände det? - tidigare ögonanamnes - allmän medicinsk anamnes inkl allergi - juridiska aspekter – identifiering av patienten med körkort, polisanmälan, foto av skador, o s v - BILATERAL SKADA? Slutsats - vilken slags skada är sannolik? - Behöver pat träffa andra specialister tex neurokirurg, ÖNH, plastikkirurg? - Finns det medicinska hinder för operation? - VAR bör patienten omhändertas? (Behövs neurokirurg?). - Av VEM? - Vad kan/bör vi göra innan transporten? www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
1
Status: Ta reda på så mycket som möjligt om ögats tillstånd utan att tillfoga ytterligare skada. - OBS! Minst synskärpa på båda ögonen, ska alltid dokumenteras - Medicinskt status inkluderande medvetandegrad, kardiovaskulärt tillstånd, övriga skador inför eventuella fortsatt åtgärder - Eventuellt radiologisk utredning med akut CT om detta kan göras utan att fördröja handledning i övrigt avsevärt, och om det behövs för ställningstagande till vart pat skall remitteras – finns det t ex samtidiga hjärnskador? Åtgärder: Telefonkontakt med bakjouren, USÖ Om allvarligare skada som skall remitteras akut: -
I v infartskanyl och i v vätska Fasta Analgetika Övervak? (Antibiotika) (Tetanus) Behandling: A. Slutna skador efter trubbigt våld – d v s ögats vägg intakt - viktigast att försäkra sig om att ögat faktiskt är intakt - om osäkert – explorativ kirurgi akut - annars kontroll av ögontryck och inflammation - tidigt kontakt med USÖ för planering av uppföljning - initialt kontroll dagligen - förhindra ytterligare komplikationer, t ex chokladkornea - fortlöpande kontroll av retinalstatus, biomikroskopi, ultraljud - rekonstruktiv kirurgi, t e x luxerad lins i lugnt skede - vid lämplig tidpunkt fullständigt retinal status inkluderandel impression för att utesluta oradialys - vid kraftigt våld med glaskroppsblödning – eventuellt explorativ vitrektomi efter ca 1v, för att utesluta ruptur/spricka och förebygga PVR‐utveckling www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
2
B. Öppna skador efter trubbigt våld – d v s bulbruptur -
anamnes, status, förberedelse för transport enligt ovan omedelbar kontakt med bakjour, USÖ, överenskommelse om transport m m Antibiotika, Rocephalin 2g x 1, eller Zinacef 1,5 g x 3 primär operation snarast i narkos Vid den primära operationen är målsättningen att sluta bulben, d v s suturering av skadan. Intraokulära skador tas om hand senare vid den sekundära operationen, vanligen inom 7‐10 dagar. För yngre patienter och efter mycket kraftigt våld görs ofta sekundärkirurgin tidigare, efter 4‐7 dagar. Multipla ingrepp kan behövas. Individualiserad planering för varje patient. Fortlöpande kontakt mellan ansvarig läkare på USÖ, och ansvarig läkare på hemkliniken. C. Öppna skador efter spetsigt våld, utan intraokulär främmande kropp -
anamnes, status, förberedelse för transport enligt ovan omedelbar kontakt med bakjour, USÖ Antibiotika, Rocephalin 2g x1 ,eller Zinacef 1,5 g x 3. försäkra sig om att det inte faktiskt finns en intraokulär främmande kropp – eventuellt CT primär operation snarast i narkos Vid den primära operationen är målsättningen att återställa ögats vägg, d v s suturera skadan. Oftast, men inte alltid, tas intraokulära skador om hand vid en sekundär operation, vanligen inom 7‐10 dagar. Individualiserad planering för varje patient. Fortlöpande kontakt mellan ansvarig läkare på USÖ och ansvarig läkare på hemkliniken. D. Öppna skador efter spetsigt våld, med intraokulär främmande kropp – typskada, ”metall mot metall” -
anamnes, status, förberedelse för transport enligt ovan omedelbar kontakt med bakjour, USÖ CT Oftast finns det en ganska liten ingångsöppning i dessa fall, och ögat är relativt stabil. I dessa fall behöver inte operation ske nattetid, utan kan vänta tills nästföljande dag – i så fall profylaktiskt antibiotika, Rocephalin 2g x 1, eller Zinacef 1,5 g x 3. www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
3
-
-
UNDANTAG om den främmande kroppen kan vara förorenad med jord – i sådana fall finns det risk för Bacillus cereus‐infektion, och dessa ögon skall opereras omedelbart. I de flesta fall behövs enbart en operation för att behandla dessa skador, men det finns en betydande risk för problem ,bl a med retina postoperativt, och patienten skall vara föremål för frekventa kontroller initialt Alla skador är unika. Det är viktigt att en läkare utses som ansvarig för patienten på hemkliniken, som kan lägga upp uppföljning av dessa patienter tillsammans med den ansvariga läkaren på USÖ. Kirurgiska Enheten, Ögonkliniken, USÖ Ansvarig: Guy Shanks Senaste revision: 2011‐04‐04 www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
4
Download