arbete som läkare under handledning

advertisement
Tjänstgöring som läkare under handledning – vad är det?
Författningen är tydlig på att den huvudsakliga metoden att uppnå specialistkompetens är genom praktiskt
arbete som läkare. Som ST-läkare förväntas man fullgöra viktiga arbetsinsatser i sjukvården samtidigt som
man också har ett personligt utbildningsmål. Den pedagogiska metod som skall stödja ST-läkarens lärande är
handledning.
Handledningen bör ges regelbundet, med största möjliga kontinuitet samt vara överenskommen och utgår från
det individuella utbildningsprogrammet. I handledningen bör ingå pedagogik, etik, kommunikation och
handledning. Den viktigaste uppgiften är att hjälpa ST-läkaren att reflektera kring de erfarenheter som man får
i det löpande arbetet.
Auskultation, dvs att iaktta någon annans arbete, är ingen metod som skall användas på ST-nivå annat än
undantagsvis.
Utbildningen syftar till specialistkompetens i allmänmedicin, vilket innebär att på specialistnivå lösa de problem
som patienter presenterar på vårdcentralen. Tyngdpunkten i den kliniska tjänstgöringen bör därför vara förlagd
till vårdcentralen. Tjänstgöring i annan verksamhet syftar till att utveckla färdigheter och ge kunskaper om den
slutna vårdens möjligheter och begränsningar och om dess arbetssätt Tjänstgöring i annan verksamhet måste
ske under former som är praktiskt möjliga och rimliga för såväl ST-läkare som mottagande klinik. Kliniken
måste erbjuda en tjänstgöring som är relevant för ST-läkarens utbildningsmål. Tjänstgöringens längd baseras
på hur lång tid respektive ST-läkare bedöms behöva vara på kliniken för att uppnå sina delmål. Notera att vissa
kliniker har önskemål om en minimilängd, vanligen 2 eller tre månader. Studierektor för fortlöpande
diskussioner med klinikerna kring dessa frågor. Följande överenskommelser/ rekommendationer gäller om Du
väljer att tjänstgöra vid respektive klinik:
Invärtesmedicin
USÖ, Kga,Linde
Psykiatri inkl beroende
Örebro, Kga, Linde, Hallsberg
Gynekologi/obstretrik
USÖ, Kga, Linde
Barnmedicin
USÖ+ev Kga, Linde
Geriatrik
USÖ
Reumatologi
USÖ
Hud
USÖ, Kga, Linde
Rehabmedicin
USÖ
Neurologi
USÖ
Kirurgi
USÖ, Kga, Linde
Ögon
USÖ
Öron-näsa-hals
USÖ
Download