(Microsoft PowerPoint - 14-06-13 \304ldre och l\344kemedel_till V

advertisement
2014-06-16
KOMMUNALA
AKUTLÄKEMEDELSFÖRRÅD
Kommunala akutläkemedelsförråd
och läkemedel till äldre
9:00
9:10
9:40
- LÄKEMEDEL
TILL ÄLDRE
10:10
10:30
Terapigruppen
Äldre och läkemedel
Regionala terapigruppen
Äldre och läkemedel
11:00
Presentation
Äldre och läkemedel
Läkemedelsgenomgång
- sjuksköterskans roll
Kaffe
KAF – rutiner mm
KAF – sortiment,
användning
Christina Sjöberg
Christina Sjöberg
Marie Elm
Marie Elm
Katarina Wikström
Elisabeth Axelsson
Tobias Carlsson
Regionens läkemedelsarbete
Samordnar
och bevakar
Område Läkemedel och Hjälpmedel
Karin Lendenius, läkemedelschef
Rådgivande
Från vänster: (Maria Smidfeldt), Christina Sjöberg (ordf), Elisabeth Axelsson (MAS), Radka Kühnel
(geriatriker), Marie Elm (MAS), Torbjörn Collinder (allmänläkare), Tobias Carlsson (sekr), Christina
Eskilsson (geriatriker), Maria Nyström (allmänläkare)
Utanför bild: Ulla Andin (geriatriker), Lisa Lundberg (klinisk farmakologi)
Behöver äldre så mycket läkemedel?
Aldrig har så
många äldre haft
så många
läkemedel att tacka
för så mycket
expertorgan
Läkemedelskommitté
Jan Carlström, ordförande
Karin Lendenius, vice ordförande
Lena Gustafsson, sekreterare
Mål:
Åstadkomma en
effektiv
läkemedelsanvändning
Risk - nytta
Sänkt dödlighet
Ökad livslängd
Ökad livskvalitet
Biverkningar
Oönskade effekter
Interaktioner
Terapigrupp Äldre och läkemedel
1
2014-06-16
Gör läkemedelsgenomgångar
nytta?
Undervisning gör också nytta!
Onödiga sjukhusinläggningar
Sänkt livskvalitet
Bättre ersättning till regionen
Bättre ersättning till vårdcentralen
Visst kan äldres läkemedelsbehandling förbättras!
Många biverkningar
upptäcks aldrig
Äldres läkemedelsbehandling
kräver anpassning
Stigande
ålder
Övriga
läkemedel
Olämpliga läkemedel
Olämpliga doseringar
Samtidiga
sjukdomar
Kroppen förändras med åren
Patientens
mål
Avtagande njurfunktion
vikt
andel kroppsfett
andel kroppsvatten
plasmavolym
extracellulärvätska
njurfunktion
Terapigrupp Äldre och läkemedel
2
2014-06-16
Beräkna njurfunktionen!
Ålder, kön, vikt, S-krea
Minskad njurfunktion
eGFR
Kreatininclearancekalkylator
finns på internet
< 40 ml/min
Påtagligt försämrad njurfunktion
< 25 ml/min
Stora risker med läkemedel
som utsöndras via njurarna
Halveringstiden förlängs
Plasmakoncentrationen ökar
Ökad risk för
biverkningar
www.fass.se/LIF/produktfakta/kreatinin.jsp
Baroreflexen blir trögare
Ökad risk för ortostatism
Kan ge yrsel, balansstörning, fall, försämrad
kognition
Ökad känslighet för
• blodtryckssänkande
• läkemedel mot kärlkramp
• parkinsonläkemedel
Hjärnan blir känsligare
Förlust av nervceller
• Antikolinergika
•
•
•
•
•
medel mot urininkontinens
hydroxicin (Atarax)
äldre antidepressiva
Theralen, Lergigan, Tavegyl
psykosläkemedel (ex Haldol, Risperdal)
• An
Magsäcken blir känsligare
Skyddsmekanismerna
försvagas
Äldre får oftare biverkningar
Åldrandet?
• Känsligare för ASA
och cox-hämmare
Sjukdomarna?
Syraproduktionen avtar
• Mindre behov av
magsårsläkemedel
Terapigrupp Äldre och läkemedel
Läkemedlen?
3
2014-06-16
Misstänk läkemedelsbiverkning
Konfusion, depression,
trötthet, sömnstörning
Behandla inte biverkningar
med fler läkemedel
Svimning
Fall
Gångsvårigheter
Muntorrhet
Förstoppning
Aptitlöshet
GP 11-02-08
Olämpliga läkemedel
Preparat som bör
undvikas om inte särskilda
skäl föreligger
Preparat som bör undvikas om
inte särskilda skäl föreligger
Långverkande
bensodiazepiner
Tramadol
NSAID/COX-hämmare
Propiomazin
• diazepam (Stesolid)
• nitrazepam (Mogadon)
• flunitrazepam (Rohypnol)
• Tiparol
• Tradolan
• Nobligan
• Propavan
Antikolinerga
läkemedel
Läkemedel med antikolinerga effekter
COX-hämmare (NSAID)
Njurpåverkan
Höjt
blodtryck
Terapigrupp Äldre och läkemedel
Hjärtsvikt
Magblödningar
4
2014-06-16
Fallriskökande läkemedel
Blodtryckssänkande
läkemedel
Hjärtkärlläkemedel
Digoxin
Medel mot kärlkramp
Opioider
Vattendrivande
Psykofarmaka
- Antipsykotika
- Sömnmedel
- Lugnande
- Antidepressiva
Blodtryckssänkande
Hjärtsviktsläkemedel
Lugnande
Bensodiazepiner
(Stesolid, Sobril,
Oxascand)
Lugnande och sömnläkemedel
Muskelavslappnande
Konfusion
Glömska
Beroendeframkallande
Fula listan
•
•
Atarax, Lergigan
Sänker blodtrycket
Kan öka ortostatism
Konfusion
Liknar antipsykotika
Ej beroendeframkallande
Sömnmedel är ingen lösning
Sömnmedel
är ytterligare
ett problem!
Terapigrupp Äldre och läkemedel
•
Bensodiazepiner med lång
halveringstid
• Stesolid
• Nitrazepam
• Flunitrazepam
Icke-farmakologisk
behandling
Propiomazin (Propavan)
Behandla orsaken
Antikolinerga läkemedel
• Atarax
• Theralen
• Lergigan
Något mindre fula listan
•
•
Zopiklon (Imovane)
Oxazepam (Oxascand)
Det börjar ofta på sjukhuset
Vill du ha
något att
sova på?
5
2014-06-16
Smärta
Plåster
Sätt inte patienten
i klistret!
Paracetamol
Starka opioider
i låg dos
Neuropatisk smärta
•
•
•
nortriptylin (Sensaval)
amitriptylin (Saroten)
gabapentin
Undvik
tramadol, kodein, cox-hämmare
Minskad vätskevolym
Feber, magsjuka, värmebölja
Sätt ut!
•
•
•
•
•
Norspan 20 ug/h
Fentanyl 12 ug/h
Morfin
po
sc/iv
30-40 mg 10 mg
Nygamla grepp för bättre
läkemedelsbehandling hos 75+
Läkemedelsgenomgångar
Läkemedelsberättelse
ACE-hämmare/ARB
NSAID
Digoxin
Diuretika
Metformin
FAS UT
Bra läsning om
utsättning av läkemedel
www.fasut.nu
Användarnamn: vgreg
Lösenord: vgreg
Terapigrupp Äldre och läkemedel
6
Download