KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena

advertisement
Dokumentnamn:
Konstprogram för RPR Vadstena
Version: 1
Produkt/Projekt/Verksamhet
Diarienr:
FC 2013313
Datum: arbete under höst 2012 - vår
2013
Sida
1/9
FM centrum
Utfärdat av: Ann Magnusson AM Public
KONSTPROGRAM
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena
Landstinget Östergötland
Orienterbarhet – upplevelser – öppenhet – utsikt – försoning - trygghet
Övergripande konstprogram för Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena
Detta övergripande konstprogram ska vara ett planeringsstöd och styrdokument för hur frågan om
konstnärlig gestaltning i Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena konkret ska hanteras i
utvecklingen av sjukhusmiljön. Kopplat till programmet finns konkreta förslag till konstprojekt.
Postadress
Landstinget i Östergötland
FM centrum
581 85 LINKÖPING
Besöksadress
Drottninggatan 16
Telefon
010-103 00 00
Telefax
010-103 02 79
Org.nr
232100-0040
Dokumentnamn:
Konstprogram för RPR Vadstena
Version: 1
Produkt/Projekt/Verksamhet
Diarienr:
FC 2013313
Datum: arbete under höst 2012 - vår
2013
Sida
2/9
FM centrum
Utfärdat av: Ann Magnusson AM Public
Konst i samtidens offentliga rum
I Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena finns möjlighet att arbeta med olika typer av konstnärliga
uttryck och den eventuella befintliga konsten ska integreras.
Konstnärer idag arbetar på många olika sätt; med s.k. traditionella uttryck som skulptur och måleri i en
s.k. modernistisk tradition men också med s.k. idébaserad konst i många skilda media som ljus, ljud,
video, webb, m.m. Konsten kan bidra till att försköna en plats men också i vidare mening till att skapa
innehåll och sammanhang, eller utveckla t.ex. sjukhus- och stadsmiljöer. Konstnärer och konsten har
vidgats mot ett helhets- och hållbarhetstänkande. Fokus har flyttat från själva konstobjektet till
sammanhanget och utformningen av en social och fysisk miljö som en helhet. Konsten kan vara
platsspecifik, d.v.s. utgå från och relatera till det sammanhang den placeras i. Den kan placeras
solitärt eller integreras i arkitekturen och miljön på olika sätt.
Hälsa – kulturupplevelser
Hälsa är mer än en medicinsk angelägenhet och kunskapen om kulturens betydelse för hälsan ökar i
samhället. Begreppen kultur och hälsa är föremål för helt skilda tolkningar och förknippas både med
fysiska, psykiska, intellektuella, emotionella, sociala och andliga faktorer. Människors behov av
reflektion och eftertanke och av helhetsperspektiv aktualiseras och tillgodoses i vissa fall i mötet med
konst, design och arkitektur. Men det är också kulturella, ekonomiska och sociala faktorer som har
avgörande betydelse för hur vi mår.
En övervägande del av personal och patienter som tillfrågats i vårdmiljöer menar att konst har en
positiv effekt, att den leder till ökad trivsel och välmående, att den kan fungera som något att samlas
eller samtala kring och att den bidrar till känslor av omsorg, identitet och trygghet.
Rättspsykiatritriska regionkliniken i Vadstena
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena står inför en omfattande ny- och ombyggnad. Det ska leda
till höjd säkerhet och bättre miljö för patienterna eftersom vården vid regionkliniken bedrivs i lokaler
som inte längre är ändamålsenliga. Standarden motsvarar inte dagens krav och dessutom kommer
fler vårdplatser att behövas framöver. En fastighetsutvecklingsplan har utarbetats av FM-centrum i
Landstinget i Östergötland i samverkan med Närsjukvården i västra Östergötland.
Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) i Vadstena fungerar som en gemensam resurs för sydöstra
sjukvårdsregionen. Klinikens viktigaste uppdrag är att garantera kombinationen samhällsskydd och
högspecialiserad psykiatrisk vård.
Vision
Kliniken ska ge högspecialiserad vård som tar tillvara på patientens resurser och optimerar
förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Återanpassningen ska ske på
ett för patienten och samhället säkert samt humant sätt vilket förhindrar återinsjuknande i psykisk
ohälsa, återfall i brott och återintagning.
Värdegrund
Den goda rättspsykiatriska vården kännetecknas av respekt och delaktighet. Vården ska präglas av ett
genuint intresse för medmänniskan, förmåga att se människan bakom brottet samt att kunna möta
patienten i alla situationer. Målet är lindrat lidande, stärkt värdighet och möjligheten till ett meningsfullt
Postadress
Landstinget i Östergötland
FM centrum
581 85 LINKÖPING
Besöksadress
Drottninggatan 16
Telefon
010-103 00 00
Telefax
010-103 02 79
Org.nr
232100-0040
Dokumentnamn:
Konstprogram för RPR Vadstena
Version: 1
Produkt/Projekt/Verksamhet
Diarienr:
FC 2013313
Datum: arbete under höst 2012 - vår
2013
Sida
3/9
FM centrum
Utfärdat av: Ann Magnusson AM Public
liv för patienten. Vården ska bygga på evidensbaserad kunskap, beprövad erfarenhet och samverkan
mellan vårdgivare.
Klinikens uppgift är:
att vårda domstolsdömda patienter från regionen
att vårda domstolsdömda patienter från Östergötlands län
att vårda patienter från kriminalvården
Behandling
Utöver traditionell medicinsk behandling bygger vården på ett psykosocialt förhållningssätt och på
miljöterapeutiska principer. Arbetsterapi och studieverksamhet, såväl grundvux som komvux, är viktiga
inslag i vården. Här finns även en produktionsinriktad verkstad. Varje vecka förekommer ronder och
behandlingskonferenser. De intagna ska i möjligaste mån ges inflytande över behandlingens
utformning och innehåll och därför tillämpas ett vårdvetenskapligt synsätt. Behandlingens
huvudinnehåll är att förbättra/återställa den intagnes psykiska hälsa och förmåga att leva ett
självständigt och socialt anpassat liv i samhället. Behandlingstiden för att nå detta mål skall göras
kortast möjligt.
Samhällsskydd
Till rättspsykiatrisk vård döms människor som gjort sig skyldiga till mycket grova brott och som
bedöms vara psykiskt sjuka. Sjukdomen är ofta kombinerad med missbruk.
Tankar från verksamheten angående konst och konstnärlig gestaltning
- Konst och gestaltning bör placeras på ett sådant sätt att så många som möjligt kan ta del av den.
- Innehållet skall ej vara utformat på ett sätt som ter sig svårtolkat eller provocerande, ej för ”oroliga”
färger eller mönster.
- Konsten skall ej vara av den karaktär att det med lätthet går att skada sig på det, kunna användas
som tillhygge eller användas som gömsle för icke tillåtna preparat eller föremål.
- Gestaltningsmässigt får det gärna finnas med element som exempelvis årstider, natur, dygnets olika
timmar mm.
Utdrag ur AFP:n
”Ett gestaltningsprogram beskriver många aspekter som byggnaden skall förmedla till de personer
som vistas här. Viktigt ur detta är att utformningar stödjer de syften som finns med byggnaden och tar i
beaktande de särskilda omständigheter som medfört att man vistas här. Miljön skall medge många
valmöjligheter allt från stillhet till aktivitet, från aktiv behandling till återhämtning, från gemenskap till
avskildhet. Boende skall kunna använda sina sinnen och följa de årstider som finns. Byggnaden skall
så långt som möjligt förmedla trygghet och hopp.”
Postadress
Landstinget i Östergötland
FM centrum
581 85 LINKÖPING
Besöksadress
Drottninggatan 16
Telefon
010-103 00 00
Telefax
010-103 02 79
Org.nr
232100-0040
Dokumentnamn:
Konstprogram för RPR Vadstena
Version: 1
Produkt/Projekt/Verksamhet
Diarienr:
FC 2013313
Datum: arbete under höst 2012 - vår
2013
Sida
4/9
FM centrum
Utfärdat av: Ann Magnusson AM Public
Konsten i Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena
Beställarens önskemål är att ta fram ett konstprogram som inbegriper en analys och beskrivning av
konstens roll i rumsfunktionsplanering i Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena i en sammansatt
och framåtblickande bemärkelse, om konst som kan bidra till att generera konstnärlig kvalitet,
upplevelser, mötesplatser och unika värden. Konsten ska bidra till att skapa en identitet och ett
mervärde för Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena som inte enbart är visuellt tilltalande utan
som är dynamiskt, och integrerat i den pågående byggprocessen och på så sätt mera hållbart över
tiden. Konstprogrammet ska utgå från ett helhetsseende, där konsten konceptuellt ska vara en del av
det offentliga rummet d.v.s. integrerad både i den fysiska miljön – i det byggda, gatumiljön, torg,
grönytor och i den sociala miljön och det ska konceptuellt omfatta både det byggda, det planerade och
de ännu inte planlagda delarna. Konsten ska rikta sig till både de som arbetar och vistas i miljön men
även till besökare. Konsten kan även lanseras tillsammans med andra händelser och presenteras
publikt om det är möjligt.
Övergripande fokus konsten och organisation av arbetet med konst
Övergripande mål är att konsten är del av ett helhetstänkande och integreras i nära dialog med
arkitekter, verksamhetsföreträdare och övriga. Universitetsbyggnaden består av olika typer av ytor;
publika ytor ute/inne, ytor för personal och patienter, m.m. Med utgångspunkt från ovanstående
identifierade programförutsättningar pekas i detta konstprogram övergripande delområden/teman ut
inom vilka det konstnärliga gestaltningsarbetet i Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena främst ska
ha sin fokusering.
En sakkunnig konstreferensgrupp har tillsatts av Landstinget Östergötland för att bedöma projektets
förutsättningar och ta ställning till exempel på, och för sammanhanget, relevanta referensprojekt och
konstnärskap inom konstområdet, från internationella och nationella sammanhang.
Konstreferensgruppen tar ställning till möjliga val av konstnärskap, gestaltningar och inriktningar inom
konst och ett större urval av konstnärer. Konstreferensgruppen är inte jävig och eventuella
intressekonflikter vid beslut om konstnärer löses genom omröstning. Alla konstnärer har möjlighet att
presentera sig genom att skicka intresseanmälan till Landstinget i Östergötland, referens är
konstansvarig Atte Öhrnell.
Efter presentation och genomgång av olika konstnärer tar den sakkunniga konstreferensgruppen
ställning till val av konstnär och konstnärskap som på ett avgörande sätt kan tillgodose de
kravspecifikationer på konst som finns hos beställaren. I den sakkunniga konstreferensgruppen ingår
Postadress
Landstinget i Östergötland
FM centrum
581 85 LINKÖPING
Besöksadress
Drottninggatan 16
Telefon
010-103 00 00
Telefax
010-103 02 79
Org.nr
232100-0040
Dokumentnamn:
Konstprogram för RPR Vadstena
Version: 1
Produkt/Projekt/Verksamhet
Diarienr:
FC 2013313
Datum: arbete under höst 2012 - vår
2013
Sida
5/9
FM centrum
Utfärdat av: Ann Magnusson AM Public
konstansvarig Landstinget i Östergötland, verksamhetsrepresentant, arkitekter, konstkonsult och
representant för byggprojektledning. Den sakkunniga konstreferensgruppen innehar kompetens inom
konst, arkitektur och rumsfunktionsplanering och dessutom ingår representanter för verksamheten
som kan se till eventuella förutsättningar och begränsningar för konsten i verksamheten.
Den sakkunniga konstreferensgruppen ska stå som garant för konstnärlig kvalitet i de konstprojekt
som genomförs i Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. I den sakkunniga konstreferensgruppen
tas även beslut om konstprojekt, konstnärer och övergripande praktiska frågor kring tidplan, ekonomi,
skötsel m.m.
Deltagare:
Caroline Millberg, administrativ chef, RPR
Pähr Forsberg, vårdenhetschef, RPR
Tobias Cademan, skötare, RPR
Peter Emilsson, Carlstedt arkitekter
Kerstin Eken, Carlstedt arkitekter
Christiane Hecker, Carlstedt arkitekter
Nadja Odenhage, Carlstedt arkitekter
Atte Öhrnell, konstansvarig, Landstinget Östergötland
Ann Magnusson, konstkonsult, AM Public
Den sakkunniga konstreferensgruppens bedömning
Den sakkunniga konstreferensgruppen har utifrån estetiska, konstnärliga, arkitektoniska,
platshistoriska och produktionstekniska hänsyn som följer av denna anskaffnings särskilda karaktär
enats om riktlinjer för uppdraget. Inledningsvis presenterades mot bakgrund av ovanstående riktlinjer
en genomgång av ett omfattande antal referensprojekt och konstnärskap.
I nästa steg ska den sakkunniga konstreferensgruppen i dialog med arbetsgruppen för konst enas om
att ett par konstnärer ska få arbeta vidare. Dessa konstnärer som av den sakkunniga
konstreferensgruppen bedöms vara kvalificerade och intressanta mot bakgrund av uppdragets
särskilda karaktär, ska erbjudas att utföra skissuppdrag avseende de uppdrag som beskrivs nedan.
Efter bedömning av inlämnade skissförslag och efter samråd och godkännande av Östergötlands läns
landsting, avser den sakkunniga konstreferensgruppen att, på basis av konstnärliga bedömningar och
estetiska hänsyn, erbjuda de utvalda konstnärerna uppdrag.
Exempel på frågorsom har diskuterats i sakkunnig konstreferens- och arbetsgrupp:
o Vision och tema
o Funktion, vilken roll skall konsten ha
o Samtidskonst
o Vad passar bäst för platsen, konstnärskap, konstnärlighet, estetiska bedömningar
o Analys av arkitekturen
o Placering
o Kravspecifikation på konst
o LOU
Postadress
Landstinget i Östergötland
FM centrum
581 85 LINKÖPING
Besöksadress
Drottninggatan 16
Telefon
010-103 00 00
Telefax
010-103 02 79
Org.nr
232100-0040
Dokumentnamn:
Konstprogram för RPR Vadstena
Version: 1
Produkt/Projekt/Verksamhet
Diarienr:
FC 2013313
Datum: arbete under höst 2012 - vår
2013
Sida
6/9
FM centrum
Utfärdat av: Ann Magnusson AM Public
Kravspecifikation konst
Det föreligger ett uttalat önskemål från Landstinget Östergötland sida om att arbeta med platsspecifik
konst i tidigt skede av byggprocessen. Denna faktor beaktas vid valet av konstnär och påverkar
dessutom processen.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
De konstnärer som utses ska i uppdragen förhålla sig till verksamhetens särskilda krav,
historik, arkitektur, sammanhanget och platsen.
Konstverket ska vara hållbart i flera avseenden och bland annat utföras i beständigt och
hållbara material och tekniker.
Det konstnärliga uttrycket ska även vara hållbart estetiskt över tid.
Konsten bidra till att skapa identitet och särskilda upplevelser.
Den ska upplevas såväl inifrån som utifrån byggnaden och skapa samklang mellan ute och
inne.
Konstverket ska väcka tankar och idéer och ge positiva associationer.
Konsten skulle kunna kännetecknas av ledorden: Extremt samtida, interaktiv, intressant och
iögonfallande, extraordinärt, vardagsrelaterat, skapa harmoni, kontemplation och känslor.
Uttrycket kan vara två- och/eller tredimensionellt.
Tekniker kan till exempel vara måleri, ljus- eller digitala tekniker, screentryck, foto, skulptur
och relief.
Konstverkens material kan till exempel bestå av stål, glas, metall, foto, sten, ljus och/eller
färg.
Konsten ska med fördel vara generationsöverskridande
Konsten ska bidra till att förstärka miljön och skapa dynamik kring platsen och arkitekturen
Konstnärliga uttrycksformer
Inom den konstnärliga gestaltningen i rumsfunktionsplanering i Rättspsykiatriska regionkliniken i
Vadstena ska alla tänkbara konstnärliga uttrycksformer vara möjliga. Projekten kan exempelvis vara
inriktade mot framtagning av byggnadsintegrerad konst, fristående skulptur och bild, design och
funktionell konst.




Inköpt och beställd konst (d.v.s. fristående skulptur och måleri, m.m.)
funktionell konst (konstnärligt gestaltade vardagsfunktioner)
fast byggnadsintegrerad konst
ny teknik, ljus, foto
I konstkonsultens uppdrag ingår att i nära dialog med konstansvarig Landstinget Östergötland:
Postadress
Landstinget i Östergötland
FM centrum
581 85 LINKÖPING
Besöksadress
Drottninggatan 16
Telefon
010-103 00 00
Telefax
010-103 02 79
Org.nr
232100-0040
Dokumentnamn:
Konstprogram för RPR Vadstena
Version: 1
Produkt/Projekt/Verksamhet
Diarienr:
FC 2013313
Datum: arbete under höst 2012 - vår
2013
Sida
7/9
FM centrum
Utfärdat av: Ann Magnusson AM Public











Föra konstgruppens arbete framåt
Utveckla konstprogrammet i bild och text i dialog med konstgruppen
Samordna arbetet med upphandlingsfrågor och annonsering av uppdrag med konstansvarig.
Utvärdera konstansökningar i samarbete med sakkunnig arbetsgrupp
Utse konstnärer eller inriktning på konstprojekt tillsammans med utsedd sakkunnig
arbetsgrupp
Ta fram underlag för uppdragen
Koordinera och projektleda konstnärernas arbete från skiss till genomförande
Planera fördelning av konstbudget i samråd med konstansvarig Landstinget Östgötland
Kvalitetsgranska, ta fram skötselråd i samarbete med konstnär
Ansvar för eventuell dokumentation av genomförda konstprojekt
Bistå med information vid kontakt med media och eventuella event
Konstprojekten i byggprocessen
Konstprojekten är direkt länkade till byggprocessen och byggentreprenad genom att den är integrerad
i och inplanerad i tidigt skede i den framväxande nya arkitekturen. Konsten består bland annat av
byggnadsintegrerade verk i form av t.ex. belysning, infällda verk i specialbyggda nischer, mark- och
golvbeläggning, väggbeklädnad, m.m.
Konstprojekt Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena
Efter samråd i den sakkunniga konstreferensgruppen har det beslutats att den konstnärliga
gestaltningen ska vara placerad vid nedan utvalda platser. Vissa uppdrag är av mer komplex karaktär
eller kräver ett nära samarbete med arkitekt. Vid gestaltningsuppdrag krävs dessutom avsevärd
självständig, skulptural form- och färgstark gestaltningsförmåga. Förmåga att förenkla men behålla
konstnärlig självklarhet i material och form. Att konstnären kan arbeta på ett integrerat men
självständigt vis. Vi strävar efter mångsidig gestaltning i uttryck och material och även delvis
funktionell gestaltning i form av t ex belysning eller andra funktioner.
I dialog med arkitekter och verksamhet har ett antal platser, stråk, volymer, ytor och material
definierats som möjliga för konstnärlig bearbetning/insatser.
INRE MILJÖ
Delprojekt 1 – Konst som förstärker och förtydligar knutpunkter, riktningar, platser i
arkitekturen och miljön som helhet. Samarbete med arkitekt.
Tema: Identitet - flöden – tillgänglighet – upplevelser - vårdmiljö - berättande
Konstprojekt med fokus på att förstärka och synliggöra riktningar, flöden och platser i arkitekturen.
Postadress
Landstinget i Östergötland
FM centrum
581 85 LINKÖPING
Besöksadress
Drottninggatan 16
Telefon
010-103 00 00
Telefax
010-103 02 79
Org.nr
232100-0040
Dokumentnamn:
Konstprogram för RPR Vadstena
Version: 1
Produkt/Projekt/Verksamhet
Diarienr:
FC 2013313
Datum: arbete under höst 2012 - vår
2013
Sida
8/9
FM centrum
Utfärdat av: Ann Magnusson AM Public
För att skapa tydlighet och ett sammanhållet uttryck får en konstnär i uppdrag att gestalta någon form
för bild/mönsterrapport som kan gestaltas i olika material/tekniker som ”hel rapport” eller ”delar av
rapport” t. ex¨. vid korridormöten, trappor, platsbildningar, naturliga mötesplatser. Gestaltningen kan
dessutom återkomma i någon form vid t.ex. rökbalkonger, tegelstenar, glas, trapphus, kakel, mosaik,
textilier m. m. Ett uppdrag för en konstnär
Krav:
Konsthögskoleutbildning
Vara yrkesverksam som konstnär
Ha arbetat med både utställningar och andra typer av offentliga uppdrag
Förmåga att arbeta integrerat med arkitektur
Förmåga att samarbeta med arkitekt
Förmåga att hantera helhet och detaljer i sitt konstnärliga uttryck
Väl sammanhållen och samtidigt dynamisk färgskala,
Kunskap om och förmåga att uttrycka sig i olika material och konstnärliga tekniker
Förmåga att arbeta både abstrakt och föreställande
Förmåga att arbeta med mönster/rapporter, med grafiska uttryck
Förmåga att avläsa arkitektur och sammanhang
Delprojekt 2 – Konst som enskilda händelser och uttryck
Tema: Kopplat till arkitektur och sammanhang görs beställningar och inköp av enskilda verk
som bidrar till att skapa ökad helhet i miljön. Dessa verk utgår från konstprogrammets vision
och krav och förankras i samrådsgruppen.
YTTRE MILJÖ
Delprojekt 3 – Konst som utomhusgestaltning i park och trädgård. Samarbete med landskapsarkitekt
Tema: Funktion och kontemplation
Utformning och gestaltning av konst och design sker i ett helhetstänkande och i samarbete med
landskapsarkitekt. Konstnärligt gestaltade funktioner som t.ex. sittmöbler, rumsavdelare och belysning.
Ett uppdrag för en konstnär.
Krav:
Konsthögskoleutbildning
Vara yrkesverksam som konstnär
Ha arbetat med både utställningar och andra typer av offentliga uppdrag
Förmåga att arbeta integrerat med arkitektur och yttre miljö
Förmåga att hantera helhet och detaljer i sitt konstnärliga uttryck,
Gedigen kunskap om och förmåga att uttrycka sig i olika material och konstnärliga tekniker
Förmåga att arbeta med materialitet och yta.
Kunskap om ljusgestaltning.
Stark formkänsla och skulptural skicklighet
Förmåga att förhålla sig till arkitektur och sammanhang
Postadress
Landstinget i Östergötland
FM centrum
581 85 LINKÖPING
Besöksadress
Drottninggatan 16
Telefon
010-103 00 00
Telefax
010-103 02 79
Org.nr
232100-0040
Dokumentnamn:
Konstprogram för RPR Vadstena
Version: 1
Produkt/Projekt/Verksamhet
Diarienr:
FC 2013313
Datum: arbete under höst 2012 - vår
2013
Sida
9/9
FM centrum
Utfärdat av: Ann Magnusson AM Public
Delprojekt 4 – Konst som enskilda händelser och uttryck
Tema: Kopplat till arkitektur och sammanhang görs beställningar och inköp av enskilda verk
som bidrar till att skapa ökad helhet i miljön. Dessa verk utgår från konstprogrammets vision
och krav och förankras i samrådsgruppen.
Förslag till tidplan:
Under hösten 2012 sker startmöten för arbetet med konst och fastställs upplägg av konstprogram.
Under hösten 2013 genomförs skissuppdragen
Våren 2014- bjuds in till ytterligare skissuppdrag
Slutsatser – konsten kan:
Vara framåtblickande. Bidra till att skapa tydlighet, igenkännbarhet och trygghet. Bidra till stimulans, dialog,
delaktighet. Ge en känsla av sammanhang och tillhörighet. Stärka känslan av mentalt och fysiskt utrymme.
Stärka självbild, identitet och tillit. Konsten kan skapa dynamik och variation, tilltala och beröra olika sinnen.
Bidra till ökad värdighet och kontemplation.
Källor:
Gestaltningsprogram
Systemhandling
Webb
Ann Magnusson, AM Public, Konstkonsult
Postadress
Landstinget i Östergötland
FM centrum
581 85 LINKÖPING
Besöksadress
Drottninggatan 16
Telefon
010-103 00 00
Telefax
010-103 02 79
Org.nr
232100-0040
Download