beslut

advertisement
BESLUT
Sid
Datum
Dnr
2013-12-16
5937-2013
Justitieombudsmannen
Lilian Wiklund
N.N
Adress
Anmälan till JO
I en anmälan har du framfört klagomål mot Skolverket. Du har bl.a. uppgett att
språket i flera av ämnesplanernas kunskapskrav i Läroplan GY 2011 strider mot
11 § i språklagen då språket varken är enkelt eller begripligt och att detta försvårar
en likvärdig och rättssäker betygssättning av eleverna.
JO:s granskning avser främst en kontroll av att myndigheter och domstolar följer
de lagar och regler som gäller för hur mål och ärenden ska handläggas på ett
formellt korrekt sätt.
Enligt 11 § språklagen (2009:600) ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat,
enkelt och begripligt. Bestämmelsen tar sikte framför allt på den kommunikation
som sker mellan en myndighet och den enskilde medborgaren inom ramarna för
den offentliga verksamheten. I förarbetena till bestämmelsen framhålls att ett s.k.
klarspråk är särskilt angeläget i domar, beslut och andra handlingar som kommer
från förvaltningsmyndigheter och domstolar och som rör enskilda (prop.
2008/2009:153 s. 48). Skolans läroplaner är dokument av annat slag. Även om jag
har förståelse för dina synpunkter lämpar sig inte den språkliga utformningen av
ämnesplanernas kunskapskrav för en granskning av JO. Vad du har anfört ger
därför inte anledning till någon åtgärd från min sida.
Ärendet avslutas.
Lilian Wiklund
Veronica Widell Edlund
föredragande
Riksdagens ombudsmän
Box 16327
103 26 Stockholm
Besök: Västra Trädgårdsgatan 4
E-post:
Telefon:
Texttelefon:
Fax:
[email protected]
08-786 40 00
08-786 61 15
08-21 65 58
www.jo.se
1 (1)
BESLUT
Sid
Datum
Dnr
2013-12-16
6034-2013
Justitieombudsmannen
Lilian Wiklund
N.N2.
Adress
Anmälan till JO
I en anmälan har du framfört klagomål mot Skolverket. Du har bl.a. uppgett att
språket i ämnesplanernas kunskapskrav är otydligt formulerade och innehåller för
många värdeord som kan tolkas olika, vilket försvårar en likvärdig och rättssäker
betygssättning av eleverna.
JO:s granskning avser främst en kontroll av att myndigheter och domstolar följer
de lagar och regler som gäller för hur mål och ärenden ska handläggas på ett
formellt korrekt sätt.
Enligt 11 § språklagen (2009:600) ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat,
enkelt och begripligt. Bestämmelsen tar sikte framför allt på den kommunikation
som sker mellan en myndighet och den enskilde medborgaren inom ramarna för
den offentliga verksamheten. I förarbetena till bestämmelsen framhålls att ett s.k.
klarspråk är särskilt angeläget i domar, beslut och andra handlingar som kommer
från förvaltningsmyndigheter och domstolar och som rör enskilda (prop.
2008/2009:153 s. 48). Skolans läroplaner är dokument av annat slag. Även om jag
har förståelse för dina synpunkter lämpar sig inte den språkliga utformningen av
ämnesplanernas kunskapskrav för en granskning av JO. Vad du har anfört ger
därför inte anledning till någon åtgärd från min sida.
Ärendet avslutas.
Lilian Wiklund
Veronica Widell Edlund
föredragande
Riksdagens ombudsmän
Box 16327
103 26 Stockholm
Besök: Västra Trädgårdsgatan 4
E-post:
Telefon:
Texttelefon:
Fax:
[email protected]
08-786 40 00
08-786 61 15
08-21 65 58
www.jo.se
1 (1)
BESLUT
Sid
Datum
Dnr
2013-12-16
6105-2013
Justitieombudsmannen
Lilian Wiklund
N.N3.
Adress
Anmälan till JO
I en anmälan har du framfört klagomål mot Skolverket. Du har bl.a. uppgett att
språket i flera av gymnasieskolans kunskapskrav strider mot bl.a. 11 § språklagen
då de inte är formulerade på ett begripligt sätt och att detta försvårar en likvärdig
och rättssäker betygssättning av eleverna.
JO:s granskning avser främst en kontroll av att myndigheter och domstolar följer
de lagar och regler som gäller för hur mål och ärenden ska handläggas på ett
formellt korrekt sätt.
Enligt 11 § språklagen (2009:600) ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat,
enkelt och begripligt. Bestämmelsen tar sikte framför allt på den kommunikation
som sker mellan en myndighet och den enskilde medborgaren inom ramarna för
den offentliga verksamheten. I förarbetena till bestämmelsen framhålls att ett s.k.
klarspråk är särskilt angeläget i domar, beslut och andra handlingar som kommer
från förvaltningsmyndigheter och domstolar och som rör enskilda (prop.
2008/2009:153 s. 48). Skolans läroplaner är dokument av annat slag. Även om jag
har förståelse för dina synpunkter lämpar sig inte den språkliga utformningen av
ämnesplanernas kunskapskrav för en granskning av JO. Vad du har anfört ger
därför inte anledning till någon åtgärd från min sida.
Ärendet avslutas.
Lilian Wiklund
Veronica Widell Edlund
föredragande
Riksdagens ombudsmän
Box 16327
103 26 Stockholm
Besök: Västra Trädgårdsgatan 4
E-post:
Telefon:
Texttelefon:
Fax:
[email protected]
08-786 40 00
08-786 61 15
08-21 65 58
www.jo.se
1 (1)
Download